Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2003. – №481

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету «Львівська політехніка» та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп'ютерних систем, моделювання складних об'єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп'ютеризованих засобів розв'язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 481 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 165 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
АРХІТЕКТУРА ТА КОМПОНЕНТИ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
5
10
13
19
26
30
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ
36
41
47
53
58
66
72
78
МЕТОДИ Й АЛГОРИТМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
84
89
94
100
110
115
120
126
136
143
148
152
157
161

Content


1
3
ARKHITEKTURA TA KOMPONENTY KOMPIUTERNYKH SYSTEM
5
10
13
19
26
30
MODELIUVANNIA PROTSESIV I SYSTEM
36
41
47
53
58
66
72
78
METODY Y ALHORYTMY SUCHASNYKH INFORMATSIINYKH TEKHNOLOHII
84
89
94
100
110
115
120
126
136
143
148
152
157
161

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Математична модель для прогнозу розвитку економіки регіону
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Притула, М.; Притула, Х.; Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; Інститут регіональних досліджень НАН України
  На основі теорії імпульсних процесів і нелінійної динамічної виробничої функції побудована математична модель для дослідження впливу макропоказників на динаміку зміни параметрів економіки регіону.
 • Item
  Просторово-паралельні структури апаратного шифрування даних
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Ліскевич, О.; Яцимірський, М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України
  Проаналізовано структурні особливості алгоритмів симетричного шифрування даних. Запропоновано новий підхід до побудови просторово-паралельних криптографічних алгоритмів. На його основі розроблено структуру матричного криптопроцесора. Показано можливість досягнення вищої, порівняно з відомими алгоритмами, продуктивності та надійності шифрування даних.
 • Item
  Вплив завад на пропускну здатність каналу зв'язку для адаптивної системи передавання інформації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Івахів, О.; Мочернюк, Ю.; Шигера, І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджується вплив завад на пропускну здатність каналу зв 'язку та виводяться вирази для похибки відновлення в адаптивних системах передавання інформації.
 • Item
  Конвеєрний паралельно-потоковий пристрій сортування даних у реальному часі методом злиття
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Батюк, А.; Худий, А.; Цмоць, І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено на основі методу Овошляхового злиття новий алгоритм сортування інтенсивних потоків даних, який ґрунтується на базовій операції паралельного злиття та пересилання груп даних, синтезовано конвеєрний паралельно-потоковий пристрій сортування та отримано формули для оцінки його основних характеристик.
 • Item
  Синтез регістрів та лічильників як синхронних послідовнісних схем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Лукащук, Л.; Кустра, Н.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядається методика синтезу схем, різноманітних за своїми функціональними можливостями регістрів та лічильників на двоступінчастих тригерах.
 • Item
  Формування плоских укладок для лінійчатих структур електронних вузлів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Базилевич, Р.; Алієва, Д.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано алгоритм формування плоских укладок для лінійчатих структур з обмеженням на число шарів. Алгоритм має поліноміальну обчислювальну складність та є придатним для задач великої розмірності.
 • Item
  До відома авторів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Трасування в каналі для програмованих логічних інтегральних схем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Коротєєва, Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто моделі та багаторівневий алгоритм розв ’язування задачі трасування в каналі для програмованих логічних інтегральних схем. Проаналізовано результати етапу мікротрасування ПЛІС.
 • Item
  Зменшення розмірів графічних файлів для WЕВ-сайтів заміною груп пікселів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Фабрі, Л.; Марусенкова, Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано метод зменшення розмірів графічних файлів шляхом заміни неінформативних ділянок оригінального зображення групою пікселів одного кольору.
 • Item
  Побудова функцій темпорального перетворення дифтонгів польської мови
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шиманські, З.; Фігура, Р.; Рашкевич, Ю.; Марцишин, Р.; Національний університет “Львівська політехніка”; Вища школа підприємництва та управління м. Лодзь
  Пропонуються результати дослідження залежностей довжин ділянок дифтонгів польської мови від зміни темпу мовлення. Показано необхідність вткористання адаптивних методів перетворення часового масштабу мови. Побудовано функції зміни темпоральної структури дифтонгів для зміни темпу мовлення.
 • Item
  Синтез двовимірних кодів на основі числових в'язанок
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Різник, О.; Балич, Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядається метод дослідження комбінаторних конфігурацій за допомогою цілочислових послідовностей - в’язанок як зручних математичних моделей для синтезу та оптимізації систем з нееквідистантною структурою.
 • Item
  Оцінка часу відгуку НТТР-служби WЕВ-сервера
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Кузьмін, О.; Журавчак, Л.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано продуктивність HTTP-служби WEB-cepeepa для різних конфігурацій при зростанні кількості одночасно працюючих користувачів. Продуктивність визначається часом відгуку на запит до WEB-cepeepa.
 • Item
  Порівняльний аналіз методів згладжування часових рядів з асиметричним розподілом рівнів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Камінський, Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати порівняльного аналізу методів згладжування часових рядів з асиметричними розподілами рівнів методами ковзного середнього, експоненціального згладжування та медіанної фільтрації за критеріями: вибіркової медіани, загальної дисперсії, дисперсіїраниць рівнів, критерію поворотних точок та показника фрактальності Херста.
 • Item
  Розрахунок параметрів об'єктів регулювання газопотоком
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Михалевич, О.; П'янило, Я.; Притула, М.; ОДУ ДК "Укртрансгаз"; Центр математичного моделювання ІППМ ім. Я. С. Підстригача
  Для ізотермічного стаціонарного плину газу запропонований алгоритм розрахунку параметрів байпасних кранів.
 • Item
  Застосування прямого діакоптичного методу розрахунку динамічних режимів на паралельних обчислювальних структурах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Рендзіняк, С.; Крупський, Б.; Мурин, І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано алгоритм паралельного прямого діакоптичного методу розрахунку динамічних режимів складних електричних кіл, реалізований в локальній комп 'ютерній мережі.
 • Item
  Інтелектуальне управління та нейромережеве розпізнавання станів системи керування
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Білас, О.; Томашевський, О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядаються технології штучного інтелекту в системах управління. Наведено схеми застосування нейромережу системах керування. Інтелектуальне управління набуває все більш широкого використання, а отримані результати застосування нейромереж у системах керування показують ефективність і перспективність впровадження цих технологій.
 • Item
  Еволюція випадкового пошуку генетичним методом з кодуванням Грея
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Кравець, П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджується ефективність системи кодування хромосом генетичного методу на прикладі розв'язування задачі пошуку об'єкта в умовах невизначеності.
 • Item
  Дослідження кільцевого монолітного коду методом імітаційного моделювання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Бандирська, О.; Велика, О.; Садов'як, Б.; Різник, В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Аграрно технічна академія, м. Бидґощ
  Розглядаються результати дослідження завадостійкості кільцевого монолітного коду методом імітаційного моделювання, що розширює знання провластивості кодів, побудованих на ідеальних кільцевих в'язанках.
 • Item
  Зміст до Вісника “Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Збереження природних темпоральних закономірностей у процесах сповільненого відтворення мовної інформації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шпак, З.; Рашкевич, Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати досліджень часових параметрів одиниць мовного потоку для різних темпів мовлення. Проаналізовано закономірності темпоральних змін звуків української мови та їх складових частин. Виділено групи мовних елементів, які характеризуються спільністю темпоральних перетворень, викликаних зміною швидкості мовлення. Побудовано графіки, що відображають залежність відносної зміни тривалості елементів виділених груп від загального коефіцієнта зміни темпу.