Логістика. – 2014. – №789

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлено сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптацію до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовано методи маркетингового та логістичного управління, розглянуто механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 789 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 182 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Logistic systems at the national level for reducing technogenic losses
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Bublyk, M. I.
  The article scrutinises the specification of logistics systems at the national level in order to reduce the destructive impact of human activities on the environment and society. The composition and structure of the key indicators of technogenic load have been determined by economic activities. International experience of the establishing national logistics systems and their use to reduce man-made damage have been analyzed. It is shown that the current national logistics system is an important factor in the implementation of green economy policies. Актуалізовано доцільність застосування логістичних систем на національному рівні з метою зменшення деструктивного впливу господарської діяльності людини на довкілля й суспільство. Визначено склад і структуру за видами економічної діяльності основних показників техногенного навантаження. Проаналізовано світовий досвід створення національних логістичних систем та їх використання для зниження техногенних збитків. Показано, що сучасна національна логістична система є вагомим чинником впровадження політики зеленої економіки.
 • Item
  Зміст до Вісника «Логістика»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Логістика»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  The multi attributive model of cumulative territorial product of balneological resorts
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Mamchyn, M.; Dobush, Y.
  A variety of recreational and tourism services leads the formation of multi attributive set of it’s characteristics for the purpose of targeting each group of potential customers. In conditions of tourist and recreational services market saturation in certain areas when assessing the competitiveness of tourist and recreational services it is advisable to build a model of cumulative regional multi attributive product, which allows identifying areas of differentiation of services. Its construction is based on the valued characteristics of recreants and tourists using certain attributes which are characteristics of the product, i.e. product benefit, utility in the mind of the relevant category of consumers. This attribute provides the service and satisfaction and is used as the criteria for selecting for particular tourist or recreational product. General estimation of tourists and recreational services is based on the combination of ratings for each attribute. Різноманітність рекреаційних і туристичних послуг зумовлює формування мультиатрибутивного набору їх характеристик з метою орієнтування на кожну групу потенційних клієнтів. В умовах насиченості ринку туристично-рекреаційних послуг певних територій для оцінювання конкурентоспроможності туристичних та рекреаційних послуг доцільно здійснювати побудову мультиатрибутивної моделі сукупного територіального продукту, яка дає змогу виявити напрями диференціації пропонованих послуг. Її побудова здійснюється на основі ціннісних характеристик туристів і рекреантів за визначеними атрибутами – властивостями продукту, які є вигодою, корисністю у свідомості відповідної категорії споживачів. Саме атрибут створює послугу і задоволення та використовується як критерії вибору конкретного туристичного чи рекреаційного продукту. Загальна оцінка туристично- рекреаційних послуг основано на комбінації оцінок кожного атрибуту.
 • Item
  Modern trends and prospects for logistics concepts development
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Pytulyak, N. S.
  Main concepts of logistics have been generalized and analyzed. Modern trends and prospects for logistics development have been defined. The perspective directions of logistics development have been distinguished, including ecologistics, “green” logistics, reverse logistics, geologistics. The concepts of ecologistics and “green” logistics have been comparatively analyzed. Main principles of logistics concepts have been researched. The necessity and relevancy of the development of ecologistics in contemporary conditions have been proved and the role of ecologistics in enterprise performance has been defined. Main aims and principles of ecologistics have been suggested. Узагальнено та проаналізовано основні концепції логістики. Визначено її сучасні тенденції та перспективи розвитку. Виокремлено перспективні напрями розвитку логістики, серед яких екологістика, “зелена” логістика, реверсивна логістика, геологістика. Здійснено порівняльний аналіз сутності понять “екологістика” та “зелена” логістика. Досліджено базові положення концепції екологістики. Доведена необхідність та актуальність розвитку екологістики в сучасних умовах, визначено роль екологістики в діяльності підприємства. Запропоновано основні завдання та принципи екологістики.
 • Item
  The project bases of Ukrainian transport infrastructure development
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Pokhylchenko, O.
  The article formed the project bases of Ukrainian transport infrastructure. The critical overview of present and promising projects on the development of major Ukrainian transport industry sectors are provided. In particular, it detects the problems inherent in automobile, railway, shipping and aviation industry sectors, as well as in road and transport system in general. The role of international financial institutions such as EBRD and IBRD in funding various infrastructural projects is outlined and their detailed characteristics are provided. Among the priorities of road and transport system development, the establishment of international transport routes and transport-warehouse complexes, designed for the purpose of processing containerized, piggyback and other types of freight, are highlighted. Cформовано проектні засади розвитку транспортної інфраструктури України. Подано критичний огляд існуючих та перспективних програм розвитку основних транспортних галузей України. Зокрема, виявлено проблеми, характерні для галузей автомобільного, залізничного, водного, повітряного транспорту, а також загалом дорожньо-транспортного комплексу. Підкреслено роль міжнародних фінансових інститутів, передусім ЄБРР та МБРР, у фінансуванні інфраструктурних проектів та подано їх детальну характеристику за напрямом “Автомагістралі”. Серед пріоритетних напрямів розвитку транспортно-дорожнього комплексу виділено створення міжнародних транспортних коридорів та транспортно- складських комплексів, призначених для переробки контейнерних, контрейлерних та інших вантажів.
 • Item
  Systematization of methods and tools of operative controlling at enterprise
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Rusanovska, О. А.
  The necessity of the operative controlling use at the enterprise has been shown. The difference between operative and strategic controlling has been demonstrated. The essence of operative controlling has been presented and the main tasks, which this concept performs, have been outlined and characterized. The difference between the methods and tools of operative controlling has been investigated, the main ones have been determined. The article has been written with the use of such methods as abstraction, induction and deduction, logical approach, definition and interpretation. The findings consist in the fact that the selected issue of the research is relevant nowadays. As a result of the development of science and technology the operative controlling will face new objectives, while new methods and tools of their realization will appear. Обґрунтовано необхідність застосування оперативного контролінгу на підприємстві. Продемонстровано відмінність між оперативним та стратегічним контролінгом. Наведено сутність оперативного контролінгу та окреслено основні завдання, які виконує ця концепція, охарактеризовано їх. Досліджено відмінність між інструментами та методами оперативного контролінгу, визначено основні з них. У дослідженні застосовано такі методи, як абстрагування, індукція і дедукція, логічний підхід, визначення та інтерпретація. Отримані висновки полягають в тому, що вибрана проблема дослідження є актуальною сьогодні, а внаслідок розвитку науки і техніки перед оперативним контролінгом поставатимуть нові завдання і з’являтимуться нові методи та інструменти їх реалізації.
 • Item
  “The physical internet” as a new global logistics conception
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Skoryk, О.
  The general overview of the logistics concept of “the physical Internet” is provided. Particular attention is paid to the key principles of this concept. The definition of the term “the physical Internet” is determined. It is reasoned the expediency of implementation of the concept principles in the activity and functioning of global logistics systems, including the logistics companies level. The state of projects implementation developed on the basis of this logistics concept in Europe, USA and Canada is provided separately. Наведено загальний огляд логістичної концепції “фізичного Інтернету”. Особливу увагу приділено ключовим принципам цієї концепції. Наведено дефініцію поняття “фізичний Інтернет”. Аргументовано доцільність упровадження принципів концепції у діяльність та функціонування глобальних логістичних систем, зокрема на рівні логістичних фірм. Окремо висвітлено стан реалізації у Європі, США та Канаді проектів, розроблених на основі цієї логістичної концепції.
 • Item
  Estimating the value of real estate logistics objects
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Falovych, V. A.
  In order to evaluate strategic business units there were identified the main types of its value: the current value, market value, liquidation value, replacement cost, cost of reproduction, the investment cost, which allowed to determine the level of its usefulness to businesses, particularly, also the supply chain for which priority is adding value to the client by each element. З метою оцінки стратегічних одиниць бізнесу виділено основні види їх вартості: поточна вартість, ринкова вартість, ліквідаційна вартість, вартість заміщення, вартість відтворення, інвестиційна вартість, що дало змогу визначити рівень її корисності для підприємства, зокрема, і ланцюга поставок, для якого пріоритетним є додавання вартості клієнту кожною ланкою.
 • Item
  Conceptual approach to define the notion “green logistics”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Chornopyska, N. V.
  The article elucidates theoretical and methodological principles of green logistics. The major ecological and economic laws have been generalized. The economic opinion genesis regarding the implementation of new ‘environmental’ paradigm in logistics has been researched. It has been set up that such major categories which play the role of foundation for ‘green’ logistics formation are the following: environmental goods and services, ‘green’ business, cleaner manufacture, ecological management, sustainable development, ‘green’ economics and social business responsibility. On this basis the notion of the ‘green’ logistics has been determined. Висвітлено теоретико-методологічні засади «зеленої логістики». Узагальнено основні еколого-економічні закони. Досліджено генезис економічної думки відносно втілення нової «середовищної» парадигми в логістиці. Встановлено, що фундаментом для становлення «зеленої» логістики є такі основні категорії, як: екологічні товари та послуги, «зелений» бізнес, чистіше виробництво, екологічний менеджмент, сталий розвиток, «зелена» економіка, соціальна відповідальність бізнесу. На цій основі визначено поняття «зелена логістика».
 • Item
  Supporting the competitiveness of dairy processing enterprises in terms of european integration
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Kubrak, N. R.
  In this article the strategic directions and program-targeted measures to provide the competitiveness of enterprises of dairy industry as well as the implementation mechanisms are analyzed. With this purpose, the clustering of the technological process of milk production, its processing and goods tracking in the supply chain of milk are suggested with using CPFR. Обґрунтовано стратегічні напрями та програмно-цільові заходи забезпечення конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі, а також механізм їх реалізації. З цією метою запропоновано кластеризацію технологічного процесу виробництва молочної сировини і її переробки та відстеження товарів у ланцюгах поставки молокопродуктів.
 • Item
  Cold chain development in Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Kobylyukh, O. Y.; Melnyk, G. М.
  This article provide the concept of cold chain, define the purpose of development, key elements and stages of organizing refrigeration circuit. The share of perishable products in total domestic retail trade is revealed. The development of the national cold chain is regarded from the standpoint of implementation of intelligent systems for monitoring of perishable goods in real time. Висвітлено поняття холодної логістики, визначено мету розробки, ключові елементи та етапи організування холодового ланцюга. Розглянуто частку швидкопсувної продукції в загальному обсязі вітчизняного роздрібного товарообігу. Розвиток вітчизняної холодної логістики розглядається з позиції упровадження інтелектуальних систем моніторингу швидкопсувних товарів у режимі реального часу.
 • Item
  The problems of identification of integrated structures in a competitive environment
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Петрик, І. В.
  The approaches to determining the theoretical content of the integrated structures are considered. In this article the aim, objectives and role functioning economic structures integrated in the national economy of Ukraine are considered. The characteristic of the assets of the integrated structures, their share in various fields is showed. Directions of their functioning in the context of globalization and increased competition are determined. The main criteria for their classification and types of integrated companies are defined. Розглянуто підходи до визначення теоретичного змісту інтегрованих структур, мету, завдання та економічну роль функціонування інтегрованих структур у системі національного господарства України. Подано характеристику активів інтегрованих структур, їх питому вагу в різних галузях. Визначено напрями їх функціонування в умовах глобалізації та загострення конкурентної боротьби, основні критерії їх класифікації та види інтегрованих підприємств.
 • Item
  Smart shopping as consumer orientation and its selected correlates – empirical investigation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Mącik, R.; Nalewajek, М.
  Paper presents analysis of selected correlates of smart shopping attitude among young consumers. Smart shopping has been characterized with identification of its sub-dimensions on the base of own survey data. Explanatory variables used to explain intensity of smart shopping attitude and behavior were gender, own income and set of consumer decision-making styles with second-order shopping orientations derived from them. Наведено аналіз вибраних особливостей настанови на розумний шопінг серед молодих споживачів. Розумний шопінг охарактеризований з ідентифікацією його часткових вимірів на основі даних власного дослідження. Для відображення інтенсивності настанови на розумний шопінг і поведінку враховувалися такі змінні, як власний дохід і набір стилів прийняття рішень споживачів та похідні від цього орієнтації під час здійснення покупок.
 • Item
  Actual problems of economics and capitalization value-oriented management: new challenges of marketing
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Mnykh, O. B.
  The article given quantitative and qualitative characteristics of the processes of capitalization of economy of Ukraine in the deepening systemic crisis and globalization of the investment market. It is proved about strengthening the necessity of greater influence of marketing on the process of forming costs and finding new sources of value creation in emerging European markets. Attention is focused on ensuring long-term competitive advantages through innovative marketing solutions for commodity and stock markets. Подано кількісну і якісну характеристику розвитку процесів капіталізації економіки України в умовах поглиблення системної кризи і глобалізації інвестиційного ринку. Доведено необхідність посилення впливу маркетингу на процеси формування вартості і пошук нових джерел створення вартості на нових європейських ринках. Зосереджено увагу на забезпеченні тривалих конкурентних переваг на основі інноваційних маркетингових рішень на товарних і фондових ринках.
 • Item
  Conceptual principles of risk management in logistic system of enterprise
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Margita, N. О.; Hryniv, N. Т.
  Theoretical principles of logistic risks are analyzed, description of logistic risk as an economic category is formed. Classification of logistic risks is offered, within its limits logistic risks are distinguished (by the types of streams and components of different level logistic system), and non-logistic risks – external (risks, the sources of which are suppliers, consumers and economic environment). The algorithm of risk management in the logistic system of enterprise is improved, which must be sent to the achievement of minimum risk or its complete neutralization by means of certain tool and methods and taken into account of the specific of management, which depends on the level of propensity to the risk. Measures for the improvement of process of risk management in the logistic system are offered. Проаналізовано теоретичні засади логістичних ризиків, сформовано характеристику логістичного ризику як економічної категорії. Запропоновано класифікацію логістичних ризиків, у межах якої виділено логістичні ризики (за видами потоків та компонентів логістичної системи різного рівня) та нелогістичні ризики – зовнішні (ризики, джерелами яких є постачальники, споживачі та економічне середовище). Удосконалено алгоритм управління ризиками в логістичній системі підприємства, що повинен бути спрямований на досягнення мінімального ризику або повну його нейтралізацію за допомогою певного інструментарію і методів та з урахуванням специфіки управління, що залежить від рівня схильності до ризику. Запропоновано заходи для покращення процесу управління ризиками в логістичній системі.
 • Item
  Market research of the Ukrainian labour market
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Melnyk, O. G.; Horbal, N. I.; Hryvnak, A. V.
  This paper analyzes the features of market research of the Ukrainian labor market. In particular, the analysis and forecast of the International Labour Organisation (ILO ) on the overall unemployment rate in the world are illustrated. Also the demand and supply of labor in Ukraine in 2013 and the employment rate in Ukraine by sectors in 2000–2012 were analyzed. The essence of the concepts of “labor market”, “market research” and the role of market research in the labor market of Ukraine are described. The purpose of market research is to study the qualitative and quantitative characteristics and dynamics of demand and supply of labor from the perspectives of the market, and identify and study the characteristics of the workforce, in order to effectively meet business needs for qualified personnel and ensure its competitiveness. The principles of segmentation of the labor market in Ukraine and developed countries were shown. The plan of market research of the Ukrainian labor market was proposed. Features of the stages were illustrated by specific examples. Проаналізовано особливості маркетингових досліджень на ринку праці України. Зокрема, наведено аналіз та прогноз Міжнародної організації праці (МОП) щодо загального рівня безробіття в світі, проаналізовано попит та пропозицію робочої сили в Україні у 2013 р. й структуру зайнятості населення України за видами економічної діяльності у 2000–2012 рр. Проаналізовано сутність понять “ринок праці”, “маркетингові дослідження” та визначено роль маркетингових досліджень на ринку праці України. Метою маркетингових досліджень ринку праці є дослідження якісних і кількісних характеристик й динаміки попиту і пропозиції робочої сили з урахуванням перспектив розвитку ринку та виявлення і дослідження характеристик робочої сили задля ефективного задоволення потреб підприємства у кваліфікованих кадрах та забезпечення його конкурентоспроможності. Наведено принципи сегментації ринку праці в Україні та країнах з розвиненою ринковою економікою. Також запропоновано план маркетингового дослідження ринку праці України. Особливості реалізації етапів проілюстровано на конкретних прикладах.
 • Item
  Institutionalization of innovations in the context of strengthening economic security of a state and enterprises
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Brytskyi, R. M.
  The description of factors that determine the characteristics of the institutional environment is given in the article. The necessity of a more in-depth study of the problems associated with institutionalization of innovation in the context of strengthening the economic security of all market participants and improving management capitalization economy is proved. Attention is focused on strengthening the processes of institutionalization of innovation in terms of exacerbation of systemic crisis in Ukraine. Подано характеристику факторів, що визначають особливості розвитку інституційного середовища. Доведено необхідність глибиннішого дослідження проблем, які пов’язані з інституціоналізацією інновацій, у контексті зміцнення економічної безпеки всіх учасників ринку і покращення процесів управління капіталізацією економіки. Акцентовано увагу на посиленні процесів інституціоналізації інновацій в умовах загострення системної кризи в Україні.
 • Item
  The peculiarities of the strategic planning of the regional power industry sustainable development
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Liulchak, Z. S.
  The article presents the classification of the regional power industry development strategies according to the characteristics and space dimensions, as well as the stages and objectives of its sustainable development planning. It defines the objectives of sustainable regional economic development, requirements to the local institutional system and possible mistakes in choosing strategy for the regional power industry development. The article establishes indices to determine the relative growth rate of the regional power industry, namely the power industry growth, in relation to the pace of growth and graduated change. Запропоновано класифікацію стратегій розвитку регіональної енергетики відповідно до характеристик та просторового виміру, стадії та завдання процесу планування її збалансованого розвитку. Визначено завдання збалансованого розвитку регіональної енергетики, вимоги до місцевої інституційної системи та можливі помилки під час вибору стратегії розвитку регіональної енергетики. Встановлено показники для визначення відносного рівня зростання регіональної енергетики, а саме енергетичного зростання, відносного темпу зростання та диференційної зміни.
 • Item
  Innovations in the field of marketing as a factor for increasing the competitiveness of domestic dairy processing factories
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Krykavskyi, Y. V.; Kosar, N. S.; Stets, О. М.
  The article studies the peculiarities of Ukrainian milk and dairy products market under current conditions. It substantiates steps to improve the competitiveness of milk processing factories by implementing innovations in their product marketing and sales policy. The effectiveness of such measures is proven in the context of a domestic milk processing company. Досліджено особливості ринку молока та молокопродуктів України у сучасних умовах. Обґрунтовано заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції молокоперобних підприємств шляхом втілення інновацій у їх маркетингову товарну та збутову політику. Доведено ефективність використання таких заходів на прикладі вітчизняного молокоперобного підприємства.