Фізико-математичні науки. – 2007. – №601

Permanent URI for this collection

У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2007. – № 601 : Фізико-математичні науки / [відповідальний редактор П. І. Каленюк]. – 100 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Економні ізотопії ламаних на площині
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Олексів, І. Я.
  Побудовано ізотопії між двома простими ламаними А і В на площині, які мають спільні кінцеві точки, за додаткових вимог, щоб проміжні дуги при ізотопіях знаходились в замиканні об'єднання окремих компонент доповнення до А+В і мали довжини, що не більші за суму довжин А і В. A linear isotopy between piecewise linear arcs A and B having common endpoints is constructed such that each intermediate arc under the isotopy is situated in the closure of the union of the bounded components of the complement of A [ B and its length does not exceed the sum of the lengths of A and B.
 • Item
  Мішана задача для нелінійного псевдопараболічного рівняння з виродженням
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Доманська, Г. П.
  Розглянуто мішану задачу для нелінійного псевдапараболічного рівняння з виродженням в необмеженій (запросторовими змінними) області. Одержано достатні умови існування та єдності узагальненого розв'язку незалежно від його поведінки. The initial boundary value problem for nonlinear pseudoparabolic degenerate equation in an unbounded (in space variables) domain is considered. The existence and uniqueness of the generalized solution are obtained without any conditions if jxj ! +1.
 • Item
  Поздовжні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та теплові властивості сегнетоелектриків типу KH2PO4
  (Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Левицький, Р. Р.; Вдович, А. С.; Зачек, І. Р.
  Для сегнетоелектриків сім'ї KH2PO4 у межах моделі протонного впорядкування з врахуванням взаємодії зі зсувною деформацією в наближенні чотиричастинкового кластера рохраховано статичну діелектричну проникність, п'єзоелектричні модулі, пружну сталу та молярну теплоємність. Порівняно розраховані характеристики цих кристалів з відповідними експериментальними даними і отримано добре їх кількісне описання. Calculations of static dielectric permittivity, piezoelectric modules, elastic constant and molar heat capacity for KH2PO4 type crystals are performed within the four particle cluster approximation for the proton ordering model with taking into account a coupling with the shear strain "6. Comparison of calculated temperature characteristics of the crystals with experimental data are performed.
 • Item
  Про константу в лемі Пяртлі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ільків, В. С.; Магеровська, Т. В.
 • Item
  Зміст Вісника "Фізико-математичні науки" № 601
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2007)
  У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.
 • Item
  Узагальнені ретракти, пов'язані з топологічними групами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Пирч, Н. М.
  Розглянуто узагальнення поняття ретракту, пов'язане з топологічними групами. Наведено способи побудови узагальнених ретрактів, а також подано їхнє застосування до теорії вільних топологічних груп. In the paper we consider generalized retracts related to topological groups. Methods for constructing examples of generalized retracts are presented and their applications to the theory of the free topological groups is given.
 • Item
  Лінійні форми розв'язків узагальної проблеми моментів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Чип, М. М.
  Встановлено критерії лінійної незалежності розв'язків узагальненої проблеми моментів. Описано спроби знаходження величини радіуса круга аналітичності твірної функції послідовності узагальнених моментів для лінійно залежних систем розв'язків. The test of the linear independendence of the solutions for the generalized moments problem are obtained. In the case of linear dependent systems of the solutions the methods for determining the radius of analycity for the generating function of the sequence of generalized moments are proposed.
 • Item
  Інше доведення теореми Брело-Адамара для субгармонійних у просторі функцій скінченного порядку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Достойна, В. В.; Веселовська, О. В.
  Дано інше доведення відомого представлення Брело-Адамара субгармонійних у просторі функцій скінченного порядку, а також його аналогу для b-субгармонійних функцій. We give another proof of Brelot-Hadamard reprecentation for subharmonic functions in space of finite order and its analog for ±-subharmonic functions.
 • Item
  Про розв'язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мохонько, А. З.; Коляса, Л. І.
  Встановлюється зв'язок між швидкістю зростання алгеброїдних розв'язків і коефіцієнтів лінійних диференціальних рівнянь n-го порядку. We establish communication between speed of increase of algebroid solutions and coeficients of the linear differential equations of n-th order.
 • Item
  Деякі нові рекурентні співвідношення для гіпергеометричних функцій Апеля та Лаурічелли
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Манзій, О. С.
  Встановлено та доведено деякі нові рекурентні співвідношення для гіпегеометричних функцій Апеля. Запропонована техніка, що дає можливість записати узагальнену формулу у випадку багатовимірної гіпергеометричної функції Лаурічелли. Наведено приклад такої формули. The some of new recurrence relations of the hypergeometric function of Appell F1 are obtained and proved. Give the method to obtain the generalization of formula in case general geometric function of Lauricella F(N) D . Give the example of formula in case N = 3.
 • Item
  Моделювання локальної взаємодії важких дірок з потенціалом дефектів в HgTe
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Малик, О. П.; Собчук, І. С.
  Розглянуто моделі розсіяння важких дірок на близькодіючому потенціалі, зумовленому взаємодією з полярними та неполярними оптичними фононами іонізованими домішками в HgTe. Розраховані температурні залежності рухливості важких дірок в інтервалі 4.2-300К.
 • Item
  Хімічний потенціал напівобмеженого "желе"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Костробій, П.; Уханська, О.; Кекало, О.
  Розглянуто задачу розрахунку хімічного потенціалу напівобмеженого взаємодіючого "желе". Отримано рівняння і знайдено його розв'язок у наближенні Томаса-Фермі, що відповідає методу функціоналу густини. Показано, що в цьому наближенні в термодинамічній границі хімічний потенціал не залежить від сил зображення і є додатно визначеним для всіх концентрацій, характерних для металів. The problem of calculation of the semiin nite jellium chemical potential ¹ is considered. The equation for determination of chemical potential ¹ is obtained and its solution in Thomas-Fermi's approximation is founded. It is shown, that in this approximation in thermodynamiclimit N ! 1; V ! 1; NV= const the chemical potential ¹ does not depend on image forces and is positively de ned for all metallic concentrations.
 • Item
  Асимптотична нормальність флуктуацій стрибкової процедури у схемі дифузійної апроксимації в напівмарковському середовищі
  (2007) Чабанюк, Я. М.
  Отримано достатні умови асимптотичної нормальності стрибкової процедури схохастичної апроксимації в напівмарковському середовищі в схемі дифузійного наближення з умовами балансу на сингулярне збурення функції регресії. Використано асимптотичні властивості компенсуючого оператора для чотирикомпонентного розширеного процесу марковського відновлення. There is obtained the su cient conditions the asymptotic normality of the jumping stochastic approximation procedure in semi-Markov media in the di usion approximation scheme with satisfy the balance condition by singular perturbation when the regressions function. By using the asymptotic representation the compensating operator for the four-components of Markov renewal process.
 • Item
  Мішана задача для нелінійного еволюційного рівняння четвертого порядку в необмеженій області
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Торган, Г. Р.
  Розглянуто мішану задачу для нелінійного параболічного рівняння в обмеженій за просторовими ознаками області. Одержано достатні умови існування та єдності узагальненого розв'язку незалежно від його поведінки та нескінченності. The initial boundary value problem for nonlinear parabolic equation in an unbounded domain with respect to space variable is considered. The existence and uniqueness of the generalized solution are obtained without any conditions at infinity.
 • Item
  Частково вироджені та вироджені квазідиференціальні рівняння
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Тацій, Р. М.; Стасюк, М. Ф.; Власій, О. О.; Живічиньскі, М.
  Вивчаються спеціальні класи квазідиференціальних рівнянь довільного порядку з узагальненими функціями в коефіцієнтах і правих частинах. Загальні розв'язки таких рівнянь будуються в явній формі, що проілюстровано на конкретних прикладних задачах. The special classes of quasidifierential equations of arbitrary order with generalized functions in coeffcients and second members of equation are examined. The general solutions of such equations can be constructed in explicit form, which is exemplified in applied problems.