Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2010. – Випуск №22

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 22. – 164 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Політико-правовий статус політичної опозиції в демократичному суспільстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ільницька, У.
  Висвітлено сутність політичної опозиції як інституту демократичної політичної системи та легальної форми суспільної протидії в умовах демократичного політичного режиму. Політична опозиція роглядається як важливий фактор стабільності демократичної політичної системи та дієвий механізм забезпечення альтернативності й конкурентності під час здобуття та здійснення влади. Систематизовано теоретико-методологічні підходи до визначення категорії “політична опозиція” та розмежовано поняття опозиції як політичного інституту та як форми суспільного протесту. Розглянуто теоретичні підходи до класифікації політичної опозиції. Проаналізовано механізми взаємодії із владою та визначено фактори ефективності функціонування політичної опозиції. This article discloses the essence of political opposition as an institute of a democratic political system and as a legal form of social counteraction under the conditions of a democratic political regime. Political opposition is considered as an important factor of stability of a democratic political system and an effective mechanism of ensuring alternativeness and competition while gaining and exercising of power. Theoretical and methodological approaches to the definition of the category “political opposition” are systematized, and the conceptions of opposition as a political institute and as a form of social protest are differentiated. Theoretical approaches to the classification of political opposition are contemplated. The mechanisms of cooperation with power are analysed and the factors of effective functioning of political opposition are determined.
 • Item
  Особливості посткомуністичних-політичних трансформацій в Україні на сучасному етапі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Гетьманчук, М.; Гайворонюк, Н.
 • Item
  Громадянське суспільство в Україні: тенденції та перспективи розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Гетьманчук, М.; Папікян, А.
 • Item
  Індекси демократизації Т. Ванханена та організації "Freedom House" як одні з пріоритетних методів визначення рівня демократизації у кінці ХІХ – початку ХХІ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Палас, Н.
  Розглядається поняття індексу демократизації, окреслюється специфіка і методика проведення проектів Т. Ванханена і організації "Freedom House" як найпріоритетніших методів визначення рівня демократизації. Визначаються характерні ознаки розвитку досліджень у кінці ХІХ – на початку ХХІ ст., а також розкриваються їх позитивні та негативні сторони. The concept of index of democratization is examined in the article, a specific and methodology of realization of projects of Т. Vanhanen and organizations of "Freedom House" are outlined as the most priority methods of decision of level of democratization. The personal touches of development of researches are determined in the end ХІХ – to beginning of ХХІ of century, and also open up them positive and negative parties.
 • Item
  Молодіжний балдж як конфліктогенний фактор у країнах, що розвиваються
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Качан, О.
  Молодіжний балдж розглядається як конфліктогенний фактор. Проаналізовано його вплив на розвиток і перебіг громадянських конфліктів у країнах, що розвиваються. Досліджено умови, за яких цей фактор сприяє виникненню суспільних протистоянь, формуванню радикалізму та насилля. Висвітлено безпековий вимір проблеми для України. The article examines a youth bulge as conflict-inducing factor. The youth bulge influences on the development and course of civil conflicts in developing countries are analyzed. Certain conditions under which this factor promotes the initiation of civil conflicts, radicalism and violence are studied. The security dimension of the problem for Ukraine is shown.
 • Item
  Формування списків виборців як важливий аспект дотримання принципу загальних виборів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Фіцак, С.; Бучин, М.
  Розглянуто суть та особливості формування списків виборців як умови забезпечення активного виборчого права громадян. Особливу увагу в роботі приділено аналізу українського законодавства, що регулює процедуру формування списків виборців, також проаналізовано особливості та якість формування списків виборців під час виборчих кампаній в Україні. The article shows the meaning and special features of list of electors composing as the condition due to which citizens suffrage is supplied. Special attention is paid to the analysis of Ukrainian legislation regulating the procedure of list of electors composing. The article also reveals the peculiarities and the quality of list of electors composing during the election campaigns in Ukraine.
 • Item
  Етнополітичні орієнтації сучасних українських партій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Рудакевич, О.
  Розкрито зміст етнополітики українських партій, які представляють основні ідеологічні доктрини сучасності. Здійснено аналіз програм, з якими політичні сили брали участь у парламентських виборах 2006 і 2007 рр., та наведено узагальнювальну характеристику етнополітичних орієнтацій вітчизняних партій і блоків. The article disclosed the content of ethnic policy of Ukrainian parties, which represent the main ideological doctrines of modernity. The programs with which political parties participated in parliamentary elections in 2006 and 2007 were analyzed and presented generalizing the characteristics of ethnic orientations of parties and blocs.
 • Item
  Формування іміджу авторитарного лідера в сучасних умовах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Шурко, О.; Новик, А.
  Висвітлено запити та потреби суспільства в сильному лідері авторитарного типу. Розглянута різниця між іміджем демократичного та авторитарного лідера і їх специфіки формування. In this article "Forming the image of authoritarian leader in modern conditions" the authors are trying to present inquires and needs of society in a strong leader of authoritarian type. In the article the difference between image of democratic and the authoritarian leader and the specific of their forming is describing. The article is prescribed to the experts who are interested in practical politology, teachers and students at the department of political sciences.
 • Item
  Типології націоналізмів Роджерса Брубейкера: сучасний український контекст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мушкевич, О.
  Проаналізовано основні теоретичні оцінки розвитку націоналізму пострадянської Європи, взаємовідносини держави та національних спільнот у працях американського соціолога Роджерса Брубейкера. Досліджено типології цього явища та їх українську специфіку. Детально розглянуто взаємостосунки російського націоналізму та Української держави на сучасному політичному просторі в межах теорії тріадичної конфігурації націоналізму Р. Брубейкера. The article analyses the basic theoretical estimations of nationalism development in the post soviet Europe, mutual relations of the state and national associations in publications of the American sociologist R. Brubaker. The typology of this phenomenon and its Ukrainian specific is investigated. The mutual relations of Russian nationalism and Ukrainian state are examined on the level of modern political space within the limits of the theory of Brubaker's nationalism triangle configuration.
 • Item
  Роль телебачення як ефективного інформаційного ресурсу під час виборів Президента України 1999 р.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Станкевич, Б.
  Розглянуто питання використання телебачення як інформаційного ресурсу під час проведення виборчої кампанії в Україні. Обґрунтовано, що телебачення має істотний вплив на думку виборців, проте рівень цього впливу залежить від складної сукупності чинників. Сформульовано ключові рекомендації політико-правових норм стосовно поліпшення можливостей участі та умов використання телебачення у виборчому процесі. In the article the question of the use of television is considered as an informative resource during the leadthrough of hustings in Ukraine. Grounded, that television is produced by substantial influence in opinion of electors, however much the level of this influence depends on the difficult aggregate of factors. Key recommendations politik and legal norms are formulated in relation to the improvement of possibilities of participation and terms of the use of television in an electoral process.
 • Item
  Інституціональні аспекти політичної регіоналізації в сучасній Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кукарцев, О.
  Досліджено зв’язок процесу інституціоналізації відносин “центр – регіони” з процесом державної інтеграції територій. Розглянуто деякі проблемні питання становлення й функціонування політичних інститутів у системі відносин державного центру з субнаціональними територіями регіонального рівня в Україні. Проаналізовано політико-правовий статус регіональних органів влади та труднощі забезпечення політичного представництва регіонів на загальнонаціональному рівні. The connection of institutionalization’s process of “centre – regions” relations with process of state territorial integration is analyzed. Some problems of formation and functioning of political institutes in system of state center relations with subnational territories of regional level in Ukraine are researched. The politico-legal status of regional authorities and difficulties of political representation of regions on national level ensuring are viewed.
 • Item
  Особливості взаємодії політичної нації та громадянського суспільства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Луцишин, Г.
  Проаналізовано особливості взаємодії політичної нації та громадянського суспільства. Важливим для становлення демократичних держав у сучасних умовах залишається розвиток суспільних інститутів, які формують громадянське суспільство та сприяють розвитку політичної нації. Політична нація для громадянського суспільства потрібна насамперед як важлива консолідуюча основа. Громадянське суспільство виступає як посередник між індивідом і державою, даючи змогу кожному членові суспільства співпрацювати з державою на підставі добровільного об'єднання, зберігаючи при цьому незалежність від політичних структур. The article analyzes of cooperation of political nation and civil society. The important condition of becoming of the democratic states in modern terms is development of public institutes which form civil society and assist development of political nation. Political nation for civil society is needed foremost as consolidating basis. Civil society plays the role of mediator between an individual and state, enabling every member of society to co-operate with the state on the basis of voluntarily association, keeping independence of political structures.
 • Item
  Політична участь: суть, різновиди та особливості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кулеба, О.
  Здійснено спробу типологізувати політичну участь. Досліджено сутність та особливості політичної участі як фактора демократизації суспільства. Розглянуто суть та способи активізації політичної участі громадян. Проаналізовано різні форми політичної участі та їхній вплив на суспільно-політичні процеси. Також наведено причини пасивності громадян у політичному житті держави. Tуpologya of political participation is carried out in the article. Explored essence and features of political participation as factor of democratization of society. Essence and methods of activation of political participation of citizens is considered. The different forms of political participation and influence are analysed on a public policy. Reasons of passivity of citizens are also resulted in political life of the state.
 • Item
  Державний суверенітет як політологічна категорія: сутність, характеристики, особливості трансформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Троян, І.
  Досліджується сутність та особливості державного суверенітету як політологічної категорії. Визначено традиційне (Вестфальське) розуміння державного суверенітету, притаманне національним державам, його ознаки; проаналізовано історичний розвиток цього поняття та зміст основних теорій суверенітету. Наведено поствестфальські визначення державного суверенітету та прослідковано особливості трансформації його змісту. In the article is probed essence and features of state sovereignty as a political science category. Certainly traditional (Vestfal) understanding of state sovereignty, inherent the national states, his signs; historical development of this concept and maintenance of basic theories of sovereignty is analysed. Postvestfal determination of state sovereignty is resulted and Postvestfal determination of state sovereignty and feature of transformation of his maintenance is resulted.
 • Item
  "Третій сектор" в Україні у контексті реалізації зовнішньополітичних інтересів держав Заходу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Тишкун, Ю.
  Розглянуто проблему реалізації зовнішньополітичних інтересів "великих" держав Заходу, а також Росії в Україні. Зокрема осмислено специфіку впливу держав Заходу на формування громадянського суспільства в Україні, через які реалізуються цілі цих держав. Стверджується, що метою держав Заходу є забезпечення прозорості та прогнозованості української зовнішньої політики через обмеження можливостей для зовнішньо-політичного "маневру" української політичної еліти, що має досягатись через забезпечення підконтрольності останньої стосовно українського громадянського суспільства. The problem of realization by the Western Great powers and Russia their interests' in Ukraine is considered in the article. The specificity of Western influence by civil society formation in the Ukraine is analyzed. Civil society building is proved is a path of achieving of foreign policy targets by the Western great powers in Ukraine.
 • Item
  Новітні українсько-американські відносини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Сивак, О.; Черник, П.
  Проаналізовано українсько-американські взаємини сучасної доби. Виокремлено проблемні питання у відносинах двох держав і запропоновано шляхи їхнього вирішення. Значну увагу приділено важливості впливу США на зміцнення геополітичного становища України. Наголошено на стратегічному характері теперішніх українсько-американських відносин. Ukrainian-american relations of nowadays are analyzed in the article. Problematic issues in the relations of two countries are singled out and ways of solving them are offered.Considerable attention is paid to the importance of the influence of the USA on Ukraine’s geopolitical strengthening. Strategical character of current Ukrainian-American relations is emphasized.
 • Item
  Толерантність: інтернет-джерела праворадикальних рухів України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Пасічний, Р.
  Розглядаються основи ідеології та рівень толерантності праворадикальних рухів та організацій України. Вивчаються Інтернет-ресурси цих рухів та організацій як засіб впливу на масову свідомість. Виділено “групи несприйняття”, щодо яких вчиняються нетолерантні дії чи ксенофобські акції активістами цих організацій. Досліджуються причини участі в нетолерантних діях чи висловлюваннях. Робиться висновок, що гармонійна злагода громадян в Україні має забезпечуватися на основі правового захисту. In the article examined bases of ideology and level of tolerance of rightradical motions and organizations of Ukraine. The Internetresources of these motions and organizations are studied, as a mean of influence on mass consciousness. The “groups of unperception”, in relation to which untolerant actions are accomplished or ксенофобські actions are accomplished by the activists of these organizations, are distinguished. Reasons of participating are investigated in untolerant actions or utterances. Drawn conclusion that the harmonious consent of citizens in Ukraine must be provided on the basis of legal defense.
 • Item
  Народження “Доктрини інформаційної безпеки України“: від теорії до практики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Малик, І.
  Розглядаються актуальні проблеми інформаційної безпеки України загалом та її складові – особистості зокрема. Проаналізована діяльність держави у напрямку захисту інформаційно-психологічної безпеки особистості. Досліджено шлях прийняття 8 липня 2009 р. “Доктрини інформаційної безпеки України” та статті документа. Розглянуто проблему відновлення контролюючих функцій держави в інформаційній сфері, з огляду на забезпечення інформаційної безпеки України. The article is dedicated to urgent problems of information security of Ukraine in general and its component – individuality – in particular. The State activity in reference to protection of information and psychological security of individuality is analyzed. The way of adoption on the 8th of July 2009 of “Doctrine of Information Security of Ukraine” is studied and articles of the document are analyzed. The issue of resumption of State controlling functions in the information field taking into consideration ensuring of information security of Ukraine is reviewed.