Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2011. – №707

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 707 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 132 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Цифровий пристрій автоматики ліквідації асинхроного режиму алар-ц
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Коновал, В. С.; Козовий, А. Б.; Жук, А.; Скрипник, О. І.; Товстяк, Т. О.
  Розглянуто особливості функціонування та задання вхідної інформації для пристрою АЛАР-Ц та здійснено перевірку правильності спрацювання виявних органів АЛАР-Ц за допомогою програмного комплексу ДАКАР. The features of operation and default input data for ALAR-С and by verification of setting operation of ALAR-С using software DAKAR.
 • Item
  Електромагнітні процеси в трансформаторах розподільчої мережі зі схемою з’єднання обмоток “зірка – зірка з уземленою нейтраллю” за дії імпульсних перенапруг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Олійник, М. Й.; Никонець, О. Л.; Мальцева, Н. Г.
  Дослідженнями на математичній моделі трансформатора обґрунтовані зміни в схемах та параметрах випробувальної хвилі під час проведення типових імпульсних випробувань. Доведено, що під час дії імпульсної хвилі на обмотках трансформатора розвиваються внутрішні коливні перенапруги, величина яких небезпечна для виткової ізоляції. Changes and parameters of the test surge pulse for procedure or typical surge tests have bun proved by transformer simulations. It was shown, that under surge pulse the dangerous internal oscillating overvoltages are developed on winding isolation.
 • Item
  Застосування дискретних макромоделей нелінійних динамічних підсистем для аналізу перехідних процесів діакоптичними методами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рендзіняк, С. Й.; Козак, Ю. Я.
  Запропоновано застосування діакоптичного підходу до аналізу перехідних процесів у різнорідних електричних колах, які складаються з нелінійних динамічних підсхем, поданих дискретними макромоделями, і підсхем з компонентами з зосередженими параметрами. Цей метод реалізовано у програмному комплексі, адекватність результатів чисельних експериментів показано на тестовому прикладі. In the paper the diakoptic approach to the transient analysis in heterogeneous electrical circuits consisting of nonlinear dynamic subcitcuits submitted discrete macromodels and subcircuits with lumped parameters is proposed. This method is implemented in software system, the adequacy of numerical experiments are shown in the test example.
 • Item
  Використання нейромережі для побудови системи керування електроприводом верстата-гойдалки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Маляр, А. В.; Андреїшин, А. С.
  Розглянуто питання використання нейромережі для побудови системи керування електроприводом верстата-гойдалки. Показано, що за допомогою сформованої нейромережі можна розпізнавати динамограму свердловини у разі неповного або зашумленого наборів вхідних даних від давачів. The issue of using neural networks for building up a control system for the electric drive of the rod oil-pumping unit is considered. It is shown that the formed neural network makes it possible to identify the oil well dynamometer card for incomplete or noisy set of input data from the sensors.
 • Item
  Порівняння методів пошуку точки максимальної потужності для сонячних батарей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мороз, В.; Чупило, Я.
  Наведено короткий огляд відомих методів пошуку точки максимальної потужності сонячних батарей, а також висвітлено їхні переваги та недоліки. This article contains of existing maximum power point tracking techniques short review with advantages and disadvantages of each.
 • Item
  Розрахунок усталених режимів у нелінійних електричних колах з реактивними елементами і несинусоїдними джерелами живлення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Маляр, В. С.; Добушовська, І. А.
  Розглянуто проблему розрахунку та аналізу процесів в нелінійних електричних колах з реактивними елементами і несинусоїдними джерелами живлення. Запропоновано метод дослідження впливу параметрів кола на статичні характеристики, які мають багатозначний характер. Задача розв’язується як крайова застосуванням проекційного методу, в основу якого покладено апроксимацію періодичного розв’язку кубічними сплайнами. The article discusses the problem problems of computation and analysis of phenomena in non-linear electrical circuits with reactive elements and non-sinusoidal energy sources. It offers a special technique for investigation of impact of circuit parameters on static characteristics that are featured by inherent multi-valuedness. The problem is being solved as a boundary one by means of projection method application, based on approximation of periodic solution using cubic splines.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Електроенергетичні та електромеханічні системи" № 707
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
  У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електро-енергетики і електромеханіки.
 • Item
  Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням динамічного ексцентриситету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гладкий, В. М.
  Опрацьовано математичну модель асинхронного двигуна з урахуванням динамічного ексцентриситету. Модель ґрунтується на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола, алгебризації диференційних рівнянь методом ФДН g-го порядку та розв’язуванні нелінійної системи алгебричних рівнянь методом Ньютона. A mathematical model for asynchronous motor taking into account dynamic rotor eccentricity has been developed. The model is based on magnetic field computation allowing for core saturation and magnetomotive forces spatial harmonics, differential equations algebrization with the g-th order backward differentiation formula and nonlinear algebraic equations system solving with Newton’s method.
 • Item
  Моделі процесів, станів та подій для аналізу впливу стратегії технічного обслуговування на готовність системи із заміщувальним дублюванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Щербовських, C. В.
  Наведено моделі процесів, станів та подій дубльованої системи для аналізу впливу стратегій технічного обслуговування на функцію інтенсивності потоку відмов. Аналіз ґрунтується на застосування спеціалізованого математичного та програмного забезпечення для синтезу дискретно-неперервних моделей марковського типу. In the paper standby doubled system process, states and events model application for repair maintenance effect on failure intensity is shown. The analysis is based on specialized mathematical and software support for Markov type discrete-continuous models synthesis.
 • Item
  Вибір параметрів системи регулювання з селективною корекцією
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Карплюк, Л. Ф.; Панченко, Б. Я.
  Проаналізовано роботу системи підпорядкованого керування з селективною корекцією. Розроблено методику вибору типу та параметрів регуляторів. Результати досліджень можна використовувати під час розроблення нових систем електроприводів. The control system of electric drives has been analyzed. Method of tuning speed feedback adjusting was developed. The result can be used for the designing new systems of electric drives.
 • Item
  Дослідження розповсюдження ультразвукового імпульсу в пакеті листів електротехнічної сталі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Грень, Я. В.; Роман, В. І.
  Досліджено залежність часу проходження ультразвукового імпульсу через пакет листів електротехнічної сталі. На підставі одержааних даних зроблені висновки щодо вдосконалення ультразвукового методу оцінювання стану спресованості листів осердя статора. The dependence of ultrasonic pulse passages through electrical steel package is investigated. Based on obtained data are made conclusions about ultrasonic method for improving estimation of stator core sheets extrusion.
 • Item
  Увімкнення конденсаторних батарей в системі електропостачання з частотно-регульованими електроприводами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Варецький, Ю. О.; Федонюк, М. Д.; Гапанович, В. Г.
  Досліджено особливості ввімкнення конденсаторних батарей 10 кВ у системі електропостачання промислового підприємства з частотно-регульованими приводами змінного струму. Показано вплив регульованих конденсаторних установок низької напруги на рівень комутаційних перенапруг та проаналізовано можливі заходи їх зниження. The paper examines features of 10 kV capacitor banks switching in industrial distribution system consisting adjustable speed drives. Impact of controlled power factor capacitor on the level of switching overvoltages is shown and possible means of their reducing are analyzed.
 • Item
  Проблеми створення функціонально-стійких електромеханічних компексів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шабатура, Ю. В.; Паранчук, Я. С.; Чумакевич, В. О.
  Розглянуто особливості структури, роботи та підхід до створення математичних моделей функціонально-стійких систем. The features of the structure, operations and approaches to building mathematical models of functional-stable systems.
 • Item
  Вплив режиму роботи трансформатора на частотні характеристики обмоток та їхніх частин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бучковський, І. Р.; Сабат, М. Б.; Никонець, О. Л.
  На основі експериментальних досліджень виявлено явище багатократного підсилення величини магнітного потоку яке зумовлене виникненням за певних умов нескомпенсованої додаткової намагнічувальної сили. Встановлені мінімальні значення частот, починаючи з яких характеристики неробочого ходу окремих частин обмотки перестають залежати від режиму обмоток інших фаз. Загальний характер отриманих залежностей дає змогу висунути припущення, що на параметри режиму магнітної системи трансформатора істотно впливають повздовжні ємності частин обмоток. Математичні моделі обмоток трансформатора та їхніх частин повинні адекватно відтворювати результати експериментальних досліджень. On the basis of the experimental researches found out the phenomenon of the frequent strengthening of size of the magnetic stream which is predefined by origin of the uncompensated additional magnetic force at the certain terms. The minimum values of frequencies are set, beginning from which descriptions of the non-working mode of separate parts of puttee stop to depend on the mode of puttee of other phases. General character of the given dependences allows to assume, that the longitudinal capacities of the parts of puttee influence on the parameters of the mode of the magnetic system of transformer substantially. The mathematical models of puttee of the transformer and their parts must adequately reproduce the results of the experimental researches.
 • Item
  Фізична модель мережі з ізольованою нейтраллю для перевірки захистів від однофазних замикань на землю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Баран, П. М.; Божик, Р. С.; Кідиба, В. П.; Лисяк, Г. М.; Сабадаш, І. О.; Проць, Х. А.
  Розроблено фізична модель мережі з ізольованою нейтраллю для перевірки роботи захистів від однофазних замикань на землю. Physical model of electrical network with isolated neutral was developed. It is used for testing the maintenance of relay protection from single-phase of earth foults.
 • Item
  Застосування штучних нейронних мереж прямого поширення сигналу для ідентифікації кута положення ротора вентильного реактивного двигуна
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бобечко, Ю. О.; Головач, І. Р.; Лозинський, А. О.
  Для створення бездавачевої системи керування вентильним реактивним двигуном (ВРД) синтезовано структуру штучної нейронної мережі (ШНМ) прямого поширення сигналу, вхідними величинами якої є фазні струми. Методом комп’ютерного симулювання досліджено роботу бездавачевої системи керування з використанням синтезованої ШНМ. To create a sensorless control system of switched reluctance motors (SRM), a feedforward artificial neural network (ANN), that uses currents as the input signals, was synthesized. By computer simulation was researched the work of the sensorless control system using created ANN.
 • Item
  Аспекти проблеми захисту повітряних ліній із захищеними проводами 6-35 кв від атмосферних перенапруг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Жовнір, Ю. М.; Жовнір, О. П.; Ліщак, І. В.; Борецький, М. М.
  Розглянуто проблему грозозахисту повітряних ліній 6–35 кВ із захищеними проводами та проведено аналіз наявних способів захисту таких ліній від атмосферних перенапруг. Lightning arrester, lithing-protection, ground (electricity), surge protector,lightning current impulse, line arrester, protective zone, long flashover arrester.
 • Item
  Класифікація режимів електричних мереж для прийняття рішення під час оперативно-диспетчерського керування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Данилюк, О. В.; Бахор, З. М.; Міркевич, Я. Д.; Дурняк, Б. І.
  Запропоновано методику класифікації режимів електричних мереж для задачі розпізнавання під час оперативно-диспетчерського керування. It is offered a technique of classification of modes of electrical networks for a task of recognition during operative dispatching management.
 • Item
  Аналіз статистичних даних щодо причин та наслідків виробничого травматизму працівників Держкомлісгоспу України 2000–2009 рр
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гогіташвілі, Г. Г.; Степанишин, В. М.; Тисовський, Л. О.
  Проаналізовано статистичні дані щодо причин та наслідків виробничого травматизму на підприємствах Державного комітету лісового господарства України.Одержані результати можуть слугувати теоретичною базою для побудови математичної моделі оптимального планування охорони праці на зазначених підприємствах з метою істотного зменшення рівня травматизму. This article develops the analysis of the statistical data regarding the reasons and consequences of the work related traumatism in the enterprises of State Forestry Committee of Ukraine. These results can be used as the theoretical basis for making a mathematical model of the optimal planning for enterprise Safety protection rules that will lead to a significant reduction of the traumatism level.