Chemistry & Chemical Technology. – 2007. – Vol. 1, No. 3

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007. – Volume 1, number 3. – P. 117–184, XIII : ill.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Зміст до "Chemistry & Chemical Technology" Volume 1, number 3
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007)
 • Item
  XIII International conference for renewable resources and plant biotechnology (NarossaR)
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Kozlowski, R.; Zaikov, G. E.; Artsis, M. I.
 • Item
  The XVIII annual conference “Recent advances in flame retardancy of polymeric materials”
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Zaikov, G. E.; Artsis, M. I.
 • Item
  A mechanism of Portland cement hardening in the presence of finely grained glass powder
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Shevchenko, Victor; Swierad, Wojciech
  Glass wastes as a cullet are used in the production of building materials mainly as an inert aggregate. However, finely grained glass powder with its well developed surface can not be regarded as passive toward cement solutions whish has actually been proven in practice. Literary sources provide no information about chemical influence of finely grained glass on the process of hardening, especially in its early pre-induction hydration period – the period which considerably conditions the cement stone structure formation and its properties. Відходи скла у вигляді скляного бою досить широко використовуються для виробництва будівельних матеріалів переважно як інертний наповнювач. Однак дрібнозмелений порошок скла має уже розвинену поверхню, і, в зв’ язку з цим, не може вважатися пасивним відносно цементних розчинів, що і було підтверджено на практиці. В літературі відсутні відомості про хімічний вплив дрібнозмеленого скла на твердіння, особливо на початку передіндукційного періоду гідратації, який значною мірою зумовлює формування структури цементного каменю та його властивості.
 • Item
  Modification of Portland cement mortars with cactus gum
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Hernandez-Zaragoza, Juan-Bosco; Caballero-Badillo, Carlos-Eduardo; Rosas-Juarez, Arnulfo; Lopez-Lara, Teresa; Hinojosa-Torres, Jaime; Castano, Victor-Manuel
  Показано, що стандартні розчини на основі портланд-цементу, які використовуються у сучасному будівництві, модифіковані ліофільною кактусовою смолою, одержаною з місцевого мексиканського кактуса. Одержані результати свідчать про зростання міцності при стисканні на 65 %, порівняно із стандартними розчинами. Portland cement-based mortars of the standard type used for modern constructions, were modified by adding liophilized cactus gum, extracted froman indigenous Mexican cactus. The results show an increase in compressive strength as high as 65 % with respect to standard mortars.
 • Item
  Studies on sedimentation of asphaltene deposits in distillation residues
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Lorek, Aneta; Paczuski, Maciej
  Наведено експериментальні методи оцінки стабільності твердих речовин у дисперсіях рідин. Для характеристики дисперсійних компонентів застосовували сучасні аналітичні методи, такі, як тензіометрія, сканування і статична турбідиметрія. Показаний вплив відібраних поверхнево-активних речовин на стабільність дисперсій. Experimental methods used for the evaluation of stability of solids in liquids dispersions, are presented in this work. Modern analytical techniques, such as tensiometry, scanning and static turbidimetry, have been applied for the characterization of dispersion components. The influence of selected surface active substances on the dispersion stability has been demonstrated.
 • Item
  Kinetics of macroradicals propagation and decay in polymeric matrix of 1,6-hexanediol diacrylate
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Medvedevskikh, Yuriy; Khovanets, Galyna; Kytsya, Andriy; Yevchuk, Iryna
  ЕПР-методом досліджена залежність концентрації акрилатних макрорадикалів у полімерній матриці 1,6-гександіолдиакрилату від часу в температурному інтервалі 318-353 K. Встановлено, що експериментальні дані не лінеаризуються в координатах рівняння реакції другого порядку, що відповідає бімолекулярному механізму загибелі макрорадикалів. Висловлено припущення, що ефект зниження константи швидкості бімолекулярної загибелі макрорадикалів у часі пов’язаний з їхнім ростом в реакції продовження ланцюга. Одержане на цій основі кінетичне рівняння задовільно описує експериментальні дані, що дозволило кількісно оцінити такі параметри, як константи швидкостей росту і обриву ланцюга в полімерній матриці, коефіцієнт дифузії макрорадикалів і характеристичний час сегментального руху. Dependence of acrylate macroradicals concentration in polymeric matrix of 1,6-hexanediol diacrylate on time within temperature range of 318–353 K has been investigated by means of ESR-spectroscopy. It has been established that experimental data do not linearize in coordinates of the equation of the second order reaction, that coordinates with bimolecular mechanism of macroradicals decay. It has been suggested, that the effect of decreasing the rate constant of bimolecular macroradicals decay in time is related with their propagation in chain propagation reaction. Kinetic equation obtained on this basis describes experimental data satisfactorily, that allowed to estimate quantitatively such parameters as the rate constants of chain propagation and termination in polymeric matrix, diffusion coefficient of macroradicals and characteristic time of segmental movement.
 • Item
  Polyesters on the basis of petroleum resin and polyethylene glycols
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Bratychak, Michael; Brostow, Witold; Pietkiewicz, Dorota; Topilnytskij, Petro
  На основі нафтополімерної смоли з карбоксильними групами і поліетиленгліколів одержані нові поліестери. Середня молекулярна маса нафтополімерних смол є 1050, функціональність 1,74. Для синтезу поліестерів оптимальним є еквімолярне співвідношення вихідних компонентів. Реакцію проводять у розчині в присутності пара-толуолсуль- фокислоти як каталізатора. При оптимальному температурному інтервалі 423 –463 К вихід реакції становить 91–94 % і залежить від умов процесу. Швидкість реакції утворення поліестеру практично не залежить від довжини ланцюга молекул кислоти чи гліколю. Функціональність є головним чинником. Наведені ступені поліконденсації нових поліестерів. Newpolyesters have been obtained on the basis of petroleum resin with carboxyl groups and polyethylene glycols. The average molecular mass of the petroleum resin is 1050, its functionality = 1.74. Optimal for the polyesters synthesis is the equimolar ratio between the initial compounds. The reaction is performed in the melt in the presence of p-toluenosulphuric acid as the catalyst. In the optimal temperature range 423-463 K the yield of the process ranges from 91 to 94 % depending on the conditions. The rate of the polyester formation reaction practically does not depend on the length of the acids or the glycol chainmolecules. The functionality is the decisive factor. We report the degrees of polycondensation of the new polyesters.
 • Item
  Photoinduced spatial orientational order in methacrylic thiazole containing azopolymers
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Nadtoka, Oksana; Syromyatnikov, Vladimir
  Було синтезовано нові кополімери метилметакрилату та метакрилових азомономерів, що містять тіазольне кільце в азофрагментах. Поєднання методу пропускної нуль-еліпсометрії та методу поглинання було використано для вивчення тривимірної орієнтаційної конфігурації азохромофорів в цих поліметакрилатах. При опроміненні, у разі реалізації механізму переорієнтації азохромофори орієнтуються перпендикулярно до напрямку поляризації світла, що падає (Eex).The new copolymers methyl methacrylate and methacrylic azomonomers containing the tiazole ring in azofragments were synthesized. The combination of the transmission null ellipsometry and total absorptionmethods have been applied to study 3D orientational configurations of azochromophores in these polymethacrylates. Under irradiation, if reorientationmechanismof the photoinduced ordering prevails, the azochromophores reorient perpendicularly to the polarization direction of the exciting light (Eex).
 • Item
  Peroxide chitosan derivatives and their application
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Solomko, Nadiya; Budishevska, Olga; Voronov, Stanislav
  Радикальними реакціями хітозану з5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3- іном одержано перокси-хітозани з дитретинними пероксидними фрагментами, які можуть застосовуватися разом з низькомолекулярним катіонактивним емульгатором як коемульгатори і макроініціатори у водно-емульсійній полімеризації вінільних мономерів. Показано, що пероксихітозани прищеплюються до поверхні латексних частинок і надають емульсійному полімеру антибактеріальних властивостей. Полімераналогічними перетвореннями хітозану взаємодієюз трет-бутилпероксиметиловим естером бутендикарбонової кислоти одержано пероксихітозани з регульованою кількістю первинно-третинних пероксидних фрагментів. На їхній основі одержано гідрогелі. Peroxychitosanes with ditertiary peroxide fragments were synthesized via radical reactions of chitosan and 5-tert -butylperoxy-5-methyl-1-hexen-3-in. They can be used as macroinitiators and coemulsifiers for emulsion polymerization of vinyl monomers. It is shown that peroxychitosanes are grafted to the surface of latex particles and impart antibacterial properties to emulsion polymer. Polymeranalogical interaction of chitosan with ter t -butylperоxymethyl ester of butendicarbon acid yields in peroxychitosanes with controlled quantity of primary-tertiary peroxide fragments. New pH-sensitive smart hydrogels with antibacterial properties were created on their basis.
 • Item
  Synthesis, polymerization ability, nonlinear optical properties of methacrylic monomers and polymers with benzylidene moiety
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Smokal, Vitaliy; Krupka, Oksana; Kolendo, Aleksey; Derkowska, Beata; Czaplicki, Robert; Sahraoui, Bouchta
  Синтезованo нові метакрилові мономери та полімери з бензиліденовим фрагментом. Структура всіх сполук доведена методами ПМР та УФ- спектроскопією. Нелінійно-оптичні властивості третього порядку оксазолон, -тіозолідінон- та тіогідантоїн- вмісних похідних досліджені в розчині методом змішування чотирьох хвиль (DFWM) з довжиноюхв илі532 нм. Одержана залежність для ацетильних похідних оксазолонів, тіозолідінонів, тіогідантоїнів: p-1b> p-3b >p-2b. Показано, що значення нелінійно-оптичної чутливості третього порядку ( χ <3> ) кополімеру вищі порівняно з відповідним гомополімером, а длямодельних сполук метакрилових мономерів вищі, ніж для полімерів завдяки стеричним ефектам. New methacrylic monomers and polymers with benzylidene fragment have been synthesized. Structures of all compounds have been determined by 1H NMR and UV spectroscopy. The third order nonlinear optical properties of oxazolone, thiazolidinone and thiohydantoin containing derivatives have been investigated in solutions using degenerate four wave mixing method (DFWM) at 532 nm wavelength region. The dependence p-1b> p-3b> >p-2b for acetyl derіvatives of oxazolone, thiohydantoin and thiazolidinone has been found. It has been shown that the third order nonlinear optical susceptibility (χ <3> ) of copolymer is higher than that of the corresponding homopolymer, and for the modeling compounds of methacrylic monomers it is higher than for polymers due to the steric factor.
 • Item
  The studies on complex formation of metal borides in the reaction system of epoxidation of 1-octene with tert-butyl hydroperoxide by IR spectroscopy
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Makota, Oksana; Trach, Yuriy
  Вивчено комплексоутворення боридів молібдену і ванадію в реакційній системі епоксидування октену-1 гідропероксидом трет-бутилу методом інфрачервоної спектроскопії. Показано, що октен-1 утворює комплекс з металевою складовою у випадку бориду молібдену і з боридною складовою у випадку бориду ванадію.The complex formation of molybdenum and vanadium borides in the reaction system of 1-octene epoxidation with tert -butyl hydroperoxide by infrared spectroscopic analysis was studied. It was shown that 1-octene forms complex with metal moiety in the case of molybdenum boride and with boron moiety in the case of vanadium boride.
 • Item
  Mathematical model of rheological behavior of silica suspension in hydroxypropyl methyl cellulose solution
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Olijnyk, Liliana; Starchevsky, Volodymyr; Kyslenko, Volodymyr
  Запропонована математична модель реологічної поведінки суспензії аеросилу в розчині гідроксипропілметилцелюлози. Модель враховує тертя між агрегатами частинок, агрегатами частинок та макромолекулами в розчині і утворення впорядкованих шарів, які містять агрегати частинок з адсорбованими макромолекулами і макромолекулами в порах агрегатів між первинними частинками при великих швидкостях зсуву. Запропонована модель дає змогу описати реологічну поведінку суспензії аеросилу у водному розчині гідроксипропіл- метилцелюлози. A mathematical model of rheological behavior of silica suspension in hydroxypropyl methyl cellulose solution was investigated. The model takes into account the friction between particle aggregates, particle aggregates and macromolecules in solution and the formation of well ordered layers containinig solid particles with adsorbed macromolecules and macromolecules in the holes between particles in aggregates at the large shear rates. Suggested model allows to describe the rheological behavior of silica suspensions in water solution of hydroxypropyl methyl cellulose.
 • Item
  Morphology of a dispersed tellurium electrochemical deposition in aprotic solvents
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007) Kuntyi, Orest
  Досліджено електроліз розчинів TeCl4 в диметилсульфоксиді, диметилформаміді та ацетонітрилі з використанням розчинних телурових анодів. У 0.05 M TeCl4 за 313 K на графітовій підкладці при потенціалах менше ніж 1.0 V спостерігається формування компактного телурового осаду, при потенціалах більше ніж1.25-1.5V-дисперсноготелуру. За даними досліджень за допомогою растрової мікроскопії встановлено, що дисперсний телур формується у конгломерати, що містять пелюстко- і пір’яподібні утворення товщиною 0.3–0.1 µm.The electrolysis of TeCl4 solutions in dimethylsulfoxide, dimethylformamide and acetonitrile using soluble tellurium anodes has been investigated. At 313K in 0.05MTeCl4 over graphic undercoat the formation of compact tellurium deposit took place at cathode potentials less than 1.0 V and formation of dispersed deposit – at values more than 1.25–1.5 V. Using the results of SEM researches it has been established that dispersed tellurium formed conglomerates consisting of intergrown lobes and knurls with the thickness 0.3–0.1 μm.