Комп'ютерні системи та мережі. – 2003. – № 492

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних науковцями кафедри «Електронні обчислювальні машини» Національного університету «Львівська політехніка» та вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторатів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – № 492 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 147 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Інформаційна модель побудови системи передачі інформації в нетрадиційних умовах.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Лобур, М. В.; Байбаков, К. В.
  Наведено інформаційну модель побудови системи передачі та прийому голосової інформації в нетрадиційних умовах. Informational model for the information transfer system creation is given in this paper.
 • Item
  Система дистанційного моніторингу стану людини.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Кремінь, В. Т.; Сокіл, В. М.
  Запропоновано систему передачі електрокардіограми, оптично сформованої пульсохвилі та сигналу акселерометру по радіоканалу. Система може використовуватись для дистанційної діагностики та моніторингу стану людини. Сфера використання охоплює телемедицину, підготовку спортсменів, екстремальний туризм, пожежну службу. The remote human health monitoring system is suggested. The system allows transmitting via radio-link the electrocardiogram, the optical pulse wave, and an accelerometer signal. The application domain includes the ill patient rehabilitation, sportsmen training, extreme tourism, and the fire service.
 • Item
  Зворотні файли пошукових систем із пріоритетом слів.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Квурт, Л. С.; Даниленко, Н. Г.
  Описано метод пошуку інформації за зворотними файлами з призначенням та використанням пріоритетів слів, наводяться рекомендації щодо визначення тривалості часу обслуговування слів заданого пріоритету. Method of information retrieval by backup files with assigning and usage of priority of words here is described and guidelines on definition of duration of a service time of words on given priority are resulted.
 • Item
  Алгоритм відокремлення країв на растрових зображеннях тривимірних об'єктів.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Ємець, В. Ф.; Мороз, І. В.
  Запропоновано алгоритм розв’язування проблеми автоматичного генерування в аналітичний формі (у векторній графіці) країв фізичних об’єктів на растрових зображеннях, які отримано за допомогою неконтактних засобів вимірювання дальності. Algorithm of detecting the edges of physical objects in an analytical form from the raster images is offered.
 • Item
  Цифровий безконтактний ємнісний рівнемір
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Сметана, А. С.
  Запропоновано пристрій цифрового багатоканального безконтактного ємнісного рівнеміра. Описано основи та принципи його функціонування з обґрунтуванням деталей реалізації. Проведено аналіз переваг та недоліків і вказані основні можливі сфери його використання. The digital, contact-less multi channel capacitance level sensor device is proposed. The basis and principles of its functionality with explanations of implementation details are described. It is also analyzed prototype’s advantages and drawbacks, and pointed to main spheres of its usage.
 • Item
  Математичні моделі для аналізу вихідних параметрів електродинамічних актюаторів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Лобур, М. В.
  Запропоновано базові конструкції електродинаминих актюаторів, побудовані їх математичні моделі, які дозволяють описати вихідні характеристики залежно від вхідних та проведено аналіз отриманих залежностей. In work offtrtd base constructions electrodynamic actuators, made their mathematical modeis, which allow to describe outgoing descriptions in dependence on entrance and seen out analysis got dependances.
 • Item
  Інтелектуальна карта для системи цифрового підпису.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Морозов, Ю. В.
  Розглядається варіант інтелектуальної карти для використання у системі цифрового підпису на основі інфраструктури відкритих ключів. In the report is considered the variant of construction of smart card for the digital signature system.
 • Item
  Особливості застосування технології клієнт/сервер в медичних діагностичних системах.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Парамуд, Я. С.; Басюк, М. М.
  Запропоновано застосувати технологію клієнт/сервер та байєсівський метод прийняття рішень при розробці медичних діагностичних систем. Розглянуто структуру системи та узагальнений алгоритм її функціонування. In article is offered to apply technology a client/server and baesovsky method of decision-making by development of medical diagnostic systems. The structure of system is considered and is generalized algorithm of her functioning.
 • Item
  Криптоаналіз системи RSA на основі пошуку значення функції ейлера.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Попович, Р. Б.
  Запропоновано підхід до криптоаналізу системи RSA, при якому немає потреби працювати з матрицями великого розміру й використовувати для цього суперкомп’ютер. An approach of cryptoanalisys of RSA system is offered, for which it is not necessary to work with large dimension matrices and to use for this a supercomputer.
 • Item
  Особливості виконання аналого-цифрового перетворення з адаптивною дискретизацією сигналів.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Паньків, Р. С.
  Розглянуто основні принципи виконання аналого-цифрового перетворення з врахуванням дискретності кодів миттєвих значень сигналів, а також змінної, яка відповідає тривалості часових параметрів. It was examined a basic execution principles of analog-to-digit conversions of signals with considering of discontinuity of instantaneous signals values, and variable, which corresponded to duration of time parameters, too.
 • Item
  Спеціалізований обчислювач виявлення об'єкта технічного зору
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Пуйда, В. Я.
  Розглянуто деякі проблеми побудови засобів підвищення інтелектуальних можливостей роботів, запропоновано структуру телевізійної системи технічного зору інтелектуального робота та структуру спеціалізованого обчислювача підсистеми виявлення об’єкта в полі зору відеосенсора. In a paper is considered some problems of a construction of tools of a raise of intellectual possibilities of robots, it is offered a structure of a television vision of the intellectual robot and structure of the specialized calculator of a subsystem detections of plant in field of view of the videosensor.
 • Item
  Нові принципи побудови вимірювально-обчислювальних мереж на основі інтелектуальних агентів.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Мельник, А. О.; Голембо, В. А.; Бочкарьов, О. Ю.
  Розглянуто актуальне питання побудови конфігурованих вимірювально-обчислювальних мереж на основі інтелектуальних автономних агентів, призначених для вирішення задач моніторингу та дослідження екологічних процесів навколишнього середовища. Actual problem of designing configurable sensos networks based on intelligent autonomous agents for solving tasks of environmental ecological process monitoring and research is considered.
 • Item
  Еволюція тлумачення поняття " Алгоритм"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Черкаський, М. В.
  Розглянуто еволюцію поняття “алгоритм”, його моделей, властивостей, параметрів. Показана необхідність побудови моделі алгоритмів на основі апаратно-програмного обчислювача. Дано його вербальне формулювання. The article examines evolution of the term “algorithm”, its models, features, and parameters. It demonstrates a need for construction of algorithm models using a hardware-software calculator. It provides its verbal formulation.
 • Item
  Балансні наближення в оптимальному представленні характеристик термометрів опору
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"”, 2003) Воробель, Р. А.; Гук, О. П.; Сущик, К. В.
  Запропоновано метод знаходження балансних наближень градуювальних характеристик нелінійними виразами. Новизною запропонованого підходу є те, що вхідними даними є неперервна функція, а не дискретна множина. Цим забезпечується досягнення оптимальної точності на всьому проміжку визначення градуювальної характеристики. A method of calculation of balanced approximation of calibration scale by nonlinear expressions is proposed. A novelty of proposed techniques is the use of input data as continuous function instead of discrete set of points. Such an approach allows to reach optimal accuracy at whole interval of calibration scale.
 • Item
  До питання прийняття рішень у системах штучного інтелекту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Ерметов, Ю. О.
  Розглянуто сучасний стан алгоритмічних засобів програмного та апаратного забезпечення, обгрунтовується необхідність створення систем штучного інтелекту, пропонується ієрархічна структура прийняття рішень у системах штучного інтелекту. Contemporary state of algorithmic software and hardware is considered, development of artificial intelligence is grounded, hierarchial structure of decision making is proposed.
 • Item
  Швидкий параленьний метод планування комутацією
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Дунець, Б. Р.
  Запропоновано швидкий паралельний метод планування комутацією. Запропонований метод дозволяє побудувати комутатори пакетів матричного типу з вхідною буферизацією, які при меншій часовій складності, ніж у відомих, забезпечують максимальну пропускну здатність та мінімальний середній час затримки комутації пакетів при опрацюванні пакетів на швидкості надходження вхідних даних. In the paper fast parallel scheduling method are proposed. The proposed fast parallel scheduling method allows creating input buffered crossbar switch fabrics, which provide maximum throughput on switch fabric rate equal input data rate. The proposed method with lowest computation complexity as others provides maximum switch fabric throughput with minimum cell delay.
 • Item
  Підвищення точності вимірювальних каналів комп'ютеризованої системи контролю та діагностики еноргооб'єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Дороніна, О. М.; Лавров, Г. М.; Хомич, С. В.
  Розглянуто шляхи зменшення інструментальних похибок вимірювальних каналів комп’ютеризованої системи контролю та діагностики енергооб’єктів. Проаналізовано способи мінімізації впливу похибок блоків проміжних трансформаторів та аналого-цифрового перетворення на точність визначення енергетичних параметрів. Досліджено похибки обчислень через обмеженість розрядної сітки процесора. This paper presents the instrumental errors decrease paths for the measuring channels of the power works control and diagnostics computerized system. There are analysed the methods of the minimization of the transformer blocks and AD converters errors effect on the power parameters determination accuracy. Also there are examined calculation errors through the processor digit capacity limit.
 • Item
  Особливості побудови тракту збору даних комп'ютеризованої системи контролю та діагностики енергооб'єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Дороніна, О. М.; Лавров, Г. М.; Хомич, С. В.
  Розглянуто варіанти побудови тракту збору даних комп’ютеризованої системи контролю та діагностики енергооб’єктів з баготоканальним аналоговим вводом. Проаналізовано можливості застосування аналогового та цифрового методів виділення інтервалів вимірювання. Розглянуто особливості побудови вхідних каналів при необхідності контролю перехідних процесів. This paper presents the construction variants of the data acquisition section of the power works control and diagnostics computerized system with multichannel analog input. There are analysed the facilities of the analog and digital methods of the measuring intervals extraction aplication. Also there are examined the input channels construction features when the transient process control is needed.
 • Item
  Дослідження шляхів створення кодера та декодера відеосигналу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Глухов, В. С.; Мельник, А. О.; Пуйда, В. Я.
  Описано принципи побудови кодерів та декодерів для захисту телевізійних сигналів від несанкціонованого доступу у кабельних телевізійних мережах. Також описано реалізацію цих принципів у побутовій техніці з використанням сучасних мікроконтролерів та програмованих логічних інтегральних схем. Для забезпечення захисту пропонується реалізувати в кодерах і декодерах алгоритми шифрування типу ГОСТ 28147-89 або DES і методи завадостійкого кодування згідно з рекомендаціями Європейської космічної агенції (ESA). The TV videosignal coder and decoder principals of building are described. Also realization of these principals in consumer electronics with modern microcontrollers and field programmable gate arrays usage is described. For signals protection the symmetric block syphers GOST 28147-89 or DES and data coding according to ESA recommendation are selected.
 • Item
  Система автоматизованого керування реверсивною трансмісією сучасного танка
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Глухов, В. С.; Оліярник, Б. О.; Тупиця, А. В.
  Описано створену високонадійну реконфігуровану систему автоматизованого керування реверсивною трансмісією сучасного танка. The created highly reliable reconfigurable automated control system for reversible transmission of the modern armored vehicle is discribed.