Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009. – Випуск 1(17)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – Випуск 1 (17) : До 14-ої річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 344 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 54
 • Item
  Зміст до збірника «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» Випуск 1 (17)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Метод приведення геодезичних спостережень до однієї епохи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Черняга, П.; Янчук, О.
  Розглядається методика приведення результатів геодезичних спостережень до однієї епохи. Проаналізовано можливість використання цієї методики на основі практичних даних спостережень та на основі теоретичних моделей. Рассматривается методика приведения результатов геодезических наблюдений к единой эпохе. Проанализирована возможность использования этой методики на основании практических данных наблюдений и на основе теоретических моделей. The method of bringing results of geodesic measurings to a common epoch is examined. The possibility of this method use is analysed on the basis of practical measurings and on the basis of theoretical models.
 • Item
  Оптимізаційна модель врахування небезпечних фізико-геологічних процесів при формуваннні землекористувань міста
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Черняга, П.; Бухальська, Т.; Люсак, А.
  Для створення оптимізаційної моделі при оцінці небезпечних фізико-геологічних процесів на сформованих землекористуваннях використано метод аналізу ієрархій. Для создания оптимизационной модели при оценке опасных фізико-геологических процессов на сформированных землепользованиях использован метод анализа иерархий. For creation of optimization model at estimation physical and geological dangerous processes on the formed land – tenures the method of analysis of hierarchies is used.
 • Item
  Використання ГІС-технологій для виконання моніторингу сільськогосподарських земель та управління угіддями
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Черняга, П.; Басовець, О.
  Оцінено результати агрохімічного дослідження грунтів на певній території. Побудовано поверхні вмісту фосфору, калію і кислотності грунтів з оптимізацією вибору найпридатніших ділянок для вирощування сільськогосподарських культур. Проведено оценку результатов агрохимического исследования почв исследуемой территории. Проинтерполированы поверхности содержания фосфора, калия и кислотности почв с оптимизацией выбора наиболее пригодных участков для выращивания сельскохозяйственных культур. The estimation of results of agricultural chemistry inspection of soils is conducted. The surfaces of phosphorus, potassium and acidity of soils with optimized choice of land for the growth of agricultural plants are built.
 • Item
  Аналіз можливості використання тричастотних ГНСС-вимірювань для відновлення просторової структури магнітного поля Землі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Чепіль, Т.; Олійник, А.; Прокопов, О.; Тревого, І. С.
  Теоретично обгрунтовано можливість відновлення просторової структури магнітного поля Землі за результатами тричастотних ГНСС вимірювань. Теоретически обоснована возможность восстановления пространственной структуры магнитного поля Земли по результатам трьохчастотных ГНСС измерений. The possibility of recovering the Earth’s magnetic field structure using 3-frequency GNSS measurement is described.
 • Item
  Сучасний стан вивчення гравітаційного поля та топографії планет земної групи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Церклевич, А.
  Дається короткий огляд результатів моделювання гравітаційного поля і топографії Землі, Венери, Марса і Місяця. Отримані результати інтерпретовано у межах порівняльної планетології. Дается краткий обзор результатов моделирования гравитационного поля и топографии Земли, Венеры, Марса и Луны. Полученные результаты интерпретированы в рамках сравнительной планетологии. This article presents brief overview of the results from the modeling of the gravity and topography of the Earth, Venus, Mars, and the Moon. And interprets the received results in the framework of the comparative planetology.
 • Item
  Про землеустрій територій населених пунктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Хропот, С.
  Проаргументовано необхідність перегляду підходів щодо здійснення землеустрою територій населених пунктів. Аргументирована необходимость изменения подходов к вопросу землеустройства территорий населенных пунктов. In the articles resulted arguments are in relation to the necessity of revision of approaches in relation to realization of organization of the the use of land of territories of settlements.
 • Item
  Геодинамические движения в 2008 году
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Учитель, И.; Ярошенко, В.; Капочкин, Б.
  Наведено результати комплексного аналізу сейсмічності, даних реєстрації пластичних геодеформацій, проаналізовано процеси, що формують глобальні геодеформації. Вивчений причинно-наслідковий механізм формування в Одесі аномальних геодеформацій різних типів в травні, липні і вересні 2008 р. Приведены результаты комплексного анализа сейсмичности, данных регистрации пластических геодеформаций, проанализированы процессы, формирующие глобальные геодеформации. Изучен причинно- следственный механизм формирования в Одессе аномальных геодеформаций разных типов в мае, июне и сентябре 2008 г. Presented results of complex analysis of seismicity, data of registration of plastic geodeformations, analyzed processes, that form worldwide geodeformations. Causes and consequences are explored of forming in Odessa anomalous geodeformations different types in May, July and September 2008
 • Item
  Аналіз зміни координат пунктів Яворівського науково-геодезичного полігона
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тревого, І. С.; Цюпак, І.; Савчук, С.; Денисов, О.; Паляниця, Б.; Лєхман, С.
  На Яворівському еталонному геодезичному полігоні виконано GPS-вимірювання під час чергової кампанії спостережень. Аналізується стабільність положення геодезичних пунктів, визначених під час чотирьох останніх кампаній GPS-спостережень (2005–2008 рр.). Для порівняння координат пунктів, що визначаються щорічно, оцінена швидкість зміни координат з часом за методом найменших квадратів. На основі аналізу отриманих в роботі результатів зроблено висновки. На Яворовском еталонном геодезическом полигоне выполнены GPS-измерения в рамках очередной кампании наблюдений. Анализируется стабильность положения геодезических пунктов, определённых в четырех последних кампаниях GPS-наблюдений (2005–2008 гг.). Для сравнения координат пунктов, определяемых ежегодно, выполнена оценка скорости изменения координат со временем методом наименьших квадратов. На основании анализа полученных в работе результатов сделаны выводы. On Yavoriv scientific geodetic network are executed GPS-measurements within the framework of next observation companies. Analyse стабильность positions of geodetic points, determined in 4 last campaigns of GPS-observations. For the comparison of coordinates of points is executed evaluation of velocity of changing the coordinates with a time by the method of least squares.
 • Item
  ІNTERGEO 2008: Стан і перспективи розвитку супутникових технологій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тревого, І. С.; Савчук, С.; Ладан, О.
  На основі відвідання виставки ІNTERGEO 2008, що проходила у м. Бремені, подано огляд технологій та обладнання для супутникових вимірювань провідних фірм світу. На основании посещения выставки ІNTERGEO 2008, которая проходила в г. Бремене, приведен обзор технологий и оборудования для спутниковых измерений ведущих мировых фирм. On the basis of visiting an exhibition ІNTERGEO 2008 which passed in Bremen, the review of technologies and the equipment for satellite measurements from leading global fi rms is resulted.
 • Item
  Наукова міжнародна і громадська діяльність ЗГТ в 2008 році
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тревого, І. С.; Паляниця, Б.; Денисов, О.; Задорожний, В.
  Наведено основні результати діяльності ЗГТ в 2008 р., що передбачають розширення членства товариства та його географії, проведення та участь у міжнародних симпозіумах, самітах, форумах, конференціях у сфері геодезії та картографії, видання якісних фахових збірників наукових праць, нагородження кращих працівників фаховими відзнаками Товариства тощо. Приведены основные результаты деятельности ЗГО в 2008 г., которые способствуют расширению членства общества и его географии, проведению и участию в международных симпозиумах, саммитах, форумах, конференциях в сфере геодезии и картографии, изданию качественных профессиональных сборников научных трудов, награждений лучших работников профессиональными наградами Общества и т. п. The basic results of activity WGS in 2008 are resulted, that promote expansion of membership of a society and its geography, carrying out and participation in the international symposiums, the summits, forums, conferences in geodesy and cartography sphere, the edition of qualitative professional collections of proceedings, rewarding of the best workers by professional awards of the Society, etc.
 • Item
  Сучасні електронні тахеометри, тенденції розвитку та класифікації електронних тахеометрів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Тревого, І. С.; Баландюк, А.
  Детально проаналізовано сучасні електронні тахеометри, які продукують приладобудівні фірми світу. До уваги взято основні характеристики і технічні можливості приладів. Розроблено класифікацію електронних тахеометрів, визначено пріоритети, тенденції і перспективи їхнього розвитку. Дано оцінку розробкам найвідоміших фірм. Зроблено висновки та подано рекомендації. Проведен детальный анализ современных электронных тахеометров, которые продуцируют приборостроительные фирмы мира. Во внимание взяты основные характеристики и технические возможности приборов. Разработана классификация электронных тахеометров, определены приоритеты, тенденции и перспективи их развития. Дана оценка разработкам самых известных фирм. Сделаны выводы и рекомендации. The detailed analysis of modern electronic taheometrs which product the instrument-making firms of the world is conducted. The basic characteristics and technical feasibilities of devices are taken into account.Classification of electronic taheometrs is developed, priorities, tendencies and perspectives of their development are determined. An estimate for developments of the known firms is given. Conclusions and recommendations are drawn.
 • Item
  Перспективи розвитку метрологічного забезпечення вимірювань площинного кута в галузі геодезії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Самойленко, О.; Заєць, В.; Кукарека, Б.
  Коротко описана конструкція і технічні можливості Установки автоколімаційної для перевірки нівелірів і теодолітів (АУПНТ). Запропоновано вирішення проблеми її перевірки, а також автоматизації перевірки теодолітів, тахеометрів, нівелірів, зокрема лазерних, за допомогою розробленої Укрметстандартом Установки автоматизованого контролю і відтворення горизонтальної візирної осі (УКВГ) на основі портативного високоточного фотоелектричного автоколіматора та електронного рівня. Кратко описана конструкция и технические возможности Установки автоколлимационной для поверки нивелиров и теодолитов (АУПНТ). Предложено решение проблемы ее поверки, а также проблемы автоматизации поверки теодолитов, тахеометров, нивелиров, в том числе лазерных, при помощи разработанной Укрметртестстандартом Установки автоматизированного контроля и воспроизведения горизонтальной визирной оси (УКВГ) на основе портативных высокоточных фотоэлектрического автоколлиматора и электронного уровня. This article deals with short description construction and technical opportunity of Autocollimation Plant for Calibration Levels and Theodolites (APCLT). The problems connected with its checking and automation of checking theodolites, tachymeters and levels can be solved with the help of Plant for Automated Control and Reproduction Horizontal Axes of Sight on the base of portative precise photoelectric autocollimator and electronic level developed by Ukrmetrteststandard
 • Item
  Експериментальні дослідження точності визначення координат методом RTK з використанням GPRS Internet-з’єднання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Савчук, С.; Задемленюк, А.; Піскоровський, А.
  Наведено результати експериментального відпрацювання технології високоточного позиціювання з використанням методу RTK. Показано можливість одержання сантиметрового рівня точності позиціювання на відстані до 70 км від базової GNSS-станції. Подано результати аналізу отриманих координатних визначень у режимі реального часу порівняно з даними післясеансної обробки. Приведены результаты экспериментального отрабатывания технологии высокоточного позиционирования с использованием метода RTK. Показана возможность получения сантиметрового уровня точности позиционирования на расстоянии до 70 км от базовой GNSS-станции. Представлены результаты анализа полученных координатных определений в режиме реального времени по сравнению с данными послесеансной обработки. In articles results experimental work through technologies of precision positioning with use of method RTK are resulted. The opportunity of reception of a centimetric level of accuracy of positioning on distance up to 70 km from base GNSS-station is shown. Results of the analysis of the received coordinate determinations in a real-time mode are submitted in comparison with the data postprocessings.
 • Item
  Використання ЦМР при проектуванні лижних трас та траверсів туристичного курорту “Буковель”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Рудий, Р.; Матіщук, А.; Бахмат, О.
  Розглянуто питання розроблення методів вибору оптимальних місць для проектування лижних трас і траверсів туристичного курорту “Буковель” залежно від особливостей рельєфу. Рассматриваются вопросы разработки методов выбора оптимальных мест для проектирования лыжных трасс и траверсов туристического курорта “Буковель” в зависимости от особенностей рельефа. In the article the questions of the choice methods of optimum location during planning downhill-skiing trails and traverses of the tourist resort “Bukovel” depending on the relief features are analyzed.
 • Item
  ДНВП “Рівнегеокадастр” – Шлях становлення та розвитку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Приймак, А.; Дорошук, Н.
  Описано діяльність ДНВП “Рівнегеокадастр” та його структуру Описана деятельность ГНПП “Ривнэгеокадастр” и его структуру Activity GSMM “Rivnegeocadastr” and its structure is described
 • Item
  Порівняльний аналіз вимог до картографічного забезпечення кадастрових робіт в Україні та Республіці Білорусь
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Почкін, С.
  Виконано порівняльний аналіз карт та планів в масштабах від 1:500 000 до 1:200, які використовуються в обох країнах для кадастру. Проаналізовано математичну основу, нормативні вимоги і рекомендовані технології. Зроблено висновок, що система картографічного забезпечення кадастру в Біларусії є більш структуризованою, а технології створення карт і планів для кадастру України чіткіше регламентовані чинними документами. Выполнен сравнительный анализ карт и планов в масштабах от 1:500 000 до 1:200, которые применяются в обоих государствах для кадастра. Проанализированы математическая основа, содержание, нормативные требования и рекомендованные технологии. Сделан вывод о том, что система картографического обеспечения кадастра в Беларуси является более структуризированной, а технологии создания карт и планов для кадастра в Украине более четко регламентированы действующими документами. Analysis and comparison of plans and maps in the scales from 1:500 000 till 1:200 used for cadastre in the both states have been implemented. Analysis of the mathematical base, content, normative requirements and recommended technologies was done. There were made conclusions that the system of cartographical provision of cadastre in Belarus has more structural character and technologies of creation of maps and plans in Ukraine are more clearly regulated by legal documents.
 • Item
  Концептуальні підходи до побудови раціональної інформаційної інфраструктури організації, яка опрацьовує дані ДЗЗ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Попов, М.; Марков, С.; Кудашев, Є.
  У статті викладено концептуальні підходи до побудови інформаційної архітектури організації, яка працює в галузі геоматики і ДЗЗ. Наведено особливості реалізації концепції інфраструктури геопросторових даних у галузі ДЗЗ. Запропонована еталонна корпоративна інформаційна архітектура підприємства, яке займається обробкою даних ДЗЗ. В статье изложены концептуальные подходы к построению рациональной информационной архитектуры организации, работающей в области геоматики и ДЗЗ. Приведены особенности реализации концепции инфраструктуры геопространственных данных в области ДЗЗ. Предложена эталонная корпоративная информационная архитектура предприятия, занимающегося обработкой данных ДЗЗ. The paper describes the conceptual approaches to building rational informational architecture of thе enterprise working in areas of geomatics and remote sensing. The peculiarities of Spatial Dat Infrastructure conception realization for RS area are formulated. The reference corporate informationa architecture for RS enterprise is offered.
 • Item
  Точність визначення напряму GPS-методом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Пилип’юк, Р.; Пилип’юк, Р.
  Отримані формули для визначення точності азимута напряму вектора, отриманого з GPS- спостережень. За даними модельної GPS- мережі визначені похибки азимутів напрямів як в геоцентричній, так і в горизонтній системах координат. Встановлено, що точність орієнтування векторів мережі залежить від азимутів напрямів та довжини вектору. Зіставлення за точністю визначення азимутів GPS-методом з методами геодезичної астрономії показало, що за належної організації робіт, ці методи дають змогу визначати азимути напрямів з наближено однаковою точністю. Получены формулы для определения точности азимута направления вектора, получаемого из GPS-наблюдений. По данным уравненной модельной GPS-сети определены ошибки азимутов направлений как в геоцентрической, так и в горизонтной системах координат. Установлено, что точность ориентирования векторов сети зависит от азимутов направлений и длины векторов. Сопоставление по точности определения азимутов GPS-методом с методами геодезической астрономии показало, что при надлежащей организации работ, эти методы позволяют определять азимуты направлений с примерно одинаковой точностью. Are received Formulas for definition of accuracy of an azimuth of a direction of the vector received from GPS-Supervision. By data adjusstment the modelling GPS-Networks are defined errors of azimuths of directions both in geocentric, and in horizon systems of co-ordinates. It is established, that accuracy of orientation of vectors of a network depends on azimuths of directions and length of vectors. Comparison on accuracy of definition of azimuths GPS – A method with methods of geodetic astronomy has shown, that at the appropriate organisation of works, these methods allow to define Azimuths of directions with approximately identical accuracy.
 • Item
  Концептуальні засади кадастрового зонування рекреаційних територій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Перович, Л.; Піскоровська, Н.
  Наведено зразок теоретичних положень рекреаційної діяльності, а саме – проаналізовано фактори, які формують концептуальні засади зонування рекреаційних територій. Запропонована концептуальна модель кадастрового зонування рекреаційних територій. Приведены теоретические положения рекреационной деятельности, а именно – результаты анализа факторов, формирующих концепцию зонирования рекреационных территорий. Предложена концептуальная модель кадастрового зонирования рекреационных территорий. Was made review theoretical comparatively recreational activity, as follows – is conduct analysis of factors forming conception of the cadastrale zone of the recreational territory. Conception model of the cadastrale zone recreational territory are presentation.