Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2000. – № 388

Permanent URI for this collection

Вісник Державного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Державного університету «Львівська політехніка» та інших вузів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 388 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 236 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка»

Зміст


1
3
6
9
15
21
26
30
35
42
58
66
70
73
84
92
105
112
116
122
125
130
133
138
144
153
157
160
165
169
172
176
182
186
189
194
200
204
207
213
226
231
233

Content


1
3
6
9
15
21
26
30
35
42
58
66
70
73
84
92
105
112
116
122
125
130
133
138
144
153
157
160
165
169
172
176
182
186
189
194
200
204
207
213
226
231
233

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Вплив пластифікаторів на властивості епоксинафтополімерних покриттів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Похмурська, Михайлина; Гуменецький, Тарас; Зінь, Іван; Білий, Левко; Державний університет “Львівська політехніка”; Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
  Досліджено вплив пластифікаторів на антикорозійні властивості полімерних покриттів на основі епоксидіанової та функціональних нафтополімерних смол. Встановлено, що найвищою водо- та хімтривкістю, стабільністю адгезійного зв’язку в корозійноактивних середовищах характеризуються покриття, пластифіковані бутадієн-нітрильним каучуком, який добре суміщається з іншими складовими та, завдяки наявності в своїй структурі реакційноздатних карбоксильних груп, зв’язується з ними в єдину тривимірну сітку та не вимивається середовищами під час експозиції.
 • Item
  Одержання нафтополімерних смол в присутності диепоксидної похідної 4,4’-азо-біс(4-ціанпентанової) кислоти
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Оринчак, С. І.; Новосад, О. В.; Братичак, М. М.; Державний університет ’’Львівська політехніка”
  Розглянуті деякі аспекти впливу диепоксидної похідної 4,4- азо-біс(4-ціанпентаново‘0 кислоти (ДЕПАЗК) на одержання нафтополімерних смол. Наведені експериментальні дані про особливості синтезу ДЕПАЗК. Вивчено закономірності процесу ініційованої полімеризації фракції С9. Досліджено вплив ініціатора та температури на вихід та фізико-хімічні характеристики синтезованих нафтополімерних смол.
 • Item
  Аніонні флокулянти на основі щепленого кополімеру
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Момот, Леся; Шляхтун, Тетяна; Желтоножська, Тетяна; Сиромятніков, Володимир; Київський університет імені Т.Г. Шевченка
  Розглянуто кінетику процесу лужного гідролізу щепленого кополімеру на основі поліакриламіду та полівінілового спирту.
 • Item
  Дослідження закономірностей синтезу співолігомерних нафтополімерних смол
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Дзіняк, Б. О.; Державний університет "Львівська політехніка"
  Досліджено закономірності одержання нафтополімерної смоли (НПС) співолігомеризацією олефінвмісних фракції С5 і С9 рідких продуктів піролізу дизельного палива в присутності пероксидних ініціаторів. Показано, що використання термостабільних алкілпероксидів дає змогу одержати НПС з високим виходом. На підставі математичної моделі реакції вибрано оптимальні умови процесу.
 • Item
  Модифіковані гідропероксидами епоксидні смоли і каучуковмісні суміші на їх основі
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Базиляк, Лілія; Братичак, Михайло; Духачек, Вратіслав; Державний університет “Львівська політехніка”; Інститут хімії полімерів, м. Прага, Чехія
  У роботі показана можливість одержання модифікованих гідропероксидами епоксидних смол на основі продукту ЕД-22, а також вивчено структурування ними рідкого каучуку “KRASOL- LB”. Встановлено, що модифіковану гідропероксидами епоксидну смолу ЕД-22, яка містить у своїй структурі вільні пероксидні групи, можна використовувати для формування полімерних сіток на основі епокси-каучуковмісних сумішей.
 • Item
  Зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування"
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25)
 • Item
  Парова конверсія газів з високим вмістом оксиду вуглецю на цинк-хромовому каталізаторі
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Тертишна, О. В.; Гулямов, Ю. М.
  Пропонується застосування цинк-хромового каталізатора типу СМС-4 для конверсії газів з високим (до 85% об.) вмістом оксиду вуглецю. Визначені та підтверджені оптимальні технологічні параметри.
 • Item
  Сенсори на основі полімерних матеріалів для контролю якості повітря і води
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Загній, Валентина; Горбенко, Людмила; Сиромятніков, Володимир; Савранський, Леонід; Національний університет імені Тараса Шевченка
  Досліджені реакції іонів металів та деяких інших речовин (NHj, NO2, SO2 тощо), які знаходяться у воді або повітрі, з реагентами, що розчинені в полімерних плівках. Реагенти підбирали так, щоби реакції супроводжувалися зміною забарвлення плівок. Сенсори, які базуються на реакціях у полімерному середовищі, мають перспективи для багатоелементного аналізу. Це пов’язано з різною рухливістю речовин, що визначаються, в полімерній матриці. Досліджено вплив складу полімерної матриці.
 • Item
  Proecologiczne kierunki restrukturyzacji technologii rafineryjnych
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Surygala, Jan; Inst. Chem. Techn. Nafty i Węgla Politechn. Wrocł.,Wroclaw, Polska
  Комплексна програма реструктуризації нафтопереробної галузі Польщі була розроблена з метою зведення до мінімуму негативного впливу переробки нафтової сировини на довкілля. До головних нововведень належать комплексний гідрокрекінг, для високосірчистих дистилятів, гідродесульфуризація вакуумзалишкової сировини, нова платформінгова установка з протитечійною регенерацією, установка для процесу ізомеризації нафтової фракції С5-С6, гідроочистка нафтової сировини, а також розробка проекту установки для утилізації відпрацьованої сировини.
 • Item
  Industrial applications of photocuring - a short overview
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Jakubiak, Julita; Rabek, J. F.; Jagiellonian University; Karolińska Intitute (Royal Academy of Medicine)
  Стаття присвячена деяким аспектам використання фотоініціюючої полімеризації у різних галузях промисловості, в яких її успішно застосовують. Процес застосовується під час полімеризації жорстких мономерів, олігомерів і преполімерів, які структуруються під впливом УФ-опромінення видимого спектру (350-600 нм).
 • Item
  Дослідження впливу в’язкості змащувально-розділювальних композицій для прес-форм лиття під тиском на їх експлуатаційні властивості
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Паславський, Я. В.; Паляниця, Х. В.; ДУ “Львівська політехніка”; УкрНДІ НП “МАСМА”, м. Київ
  Досліджено вплив в’язкості оливної основи і змащувально- розділюювальної композиції (ЗРК) на експлуатаційні властивості технологічного мастила для змащування прес-форм у закритому стані під час лиття алюмінієвих сплавів.
 • Item
  Можливі напрямки перебігу процесу знесірчення вугілля, який здійснюється під дією паро-повітряної суміші
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Гайванович, Василь; Пиш’єв, Сергій; Лепак, Вікторія; Державний університет “Львівська політехніка”
  Вивчено напрямки перебігу реакцій окиснення піриту, іцо міститься у вугіллі, при дії на нього оксиданту, який складається з паро-повітряної суміші. Показано, що таким методом можливо з високосіркового вугілля одержувати низькосіркове тверде паливо та гази знесірчення з високим вмістом S02, який можна вилучати ОДНИМ З ВІДОМИХ ЦИКЛІЧНИХ методів.
 • Item
  Доробок УкрНДІНП “МАСМА” в оновленні асортименту водозмішуваних МХР
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Галкін, Олексій; Процишин, Віра; УкрНДШП “МАСМА, м. Київ
  Наведена огляд нових розробок інституту УкрНДШП “МАСМА” в галузі водозмішувальних мастильно-холодильних рідин для механічної обробки металів, гідравлічних рідин,, технологічних мастил для обробки металів тиском. Наведено - технічні характеристики нових продуктів.
 • Item
  Otrzymywanie i badanie pochodnych 8-hydroksychinoliny jako monomerow metaloorgan icznych
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Prot, Tomasz; Bazynska, Agnieszka; Kocot, Gertruda; Kolendo, Aleksiej Yu.; Politechnika Radomska im. Kazimiera Pułaskiego w Radomiu; Jniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki
  Методом Schullera синтезований біс-(8-оксихінолін)метан і , визначені його трибоелектринні властивості.
 • Item
  Про коливальний перебіг карбоній-іонних реакцій перетворення вуглеводнів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Патриляк, Казимир; Патриляк, Любов; Тарануха, Олег; Інститут біоорганічної та нафтохімії, м. Київ
  На фоні відомих та широко досліджуваних гомогенно- каталітичних та гетерогенно-каталітичних окисно-відновних коливальних реакцій, а також на підставі нещодавно виявленого явища коливальної адсорбції дано трактування суті перемикального механізму утворення сполук включення твердого карбаміду з н-парафінами, рівно ж як і карбоній-іонних реакцій алкілування ізобутану бутенами і крекінгу кумолу для випадку коливального перебігу цих трьох різнорідних процесів. Показано значущість вивчення перебігу цих процесів у коливальному режимі з погляду підвищення ефективності їх реалізації.
 • Item
  Термодинамічні параметри кислот акрилового ряду
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Кочубей, Вікторія; Ван-Чин-Сян, Юрій; Раєвський, Юрій; Галатин, Ігор; Державний університет “Львівська політехніка”
  У роботі тензиметричним і калориметричним методами визначені теплоти пароутворення кислот акрилового ряду та розраховані термодинамічні характеристики процесу дисоціації акрилової кислоти в паровій фазі.
 • Item
  Кислотність модифікованого природного морденіту Закарпаття як основи каталізаторів ізомеризації
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Яковенко, Олександр; Бобонич, Федір; Волошина, Юлія; Левчук, Микола; Патриляк, Казимир; Інститут біоорганічної та нафтохімії НАН України
  Розглянуто переваги каталізаторів на основі морденіт- клнноптилолітових порід Закарпаття. Знайдено, що за спектром кислотності модифіковані породи дуже відмінні від широкопористого цеоліту HY і значно ближчі до цеоліту Y-ZSM-5, хоча всі три каталізатори ініціюють різні карбоній-іонні реакції.
 • Item
  Азиди ароматичних сульфамідів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Бездушна, Елла; Авраменко, Лариса; Григоренко, Тетяна; Сиромятніков, Володимир; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Синтезовані азиди на основі промислових сульфамідних препаратів. їх будова доведена методами елементного аналізу, ПМР, УФ- та ІЧ-спектроскопи. У присутності синтезованих азидів проведена фотоініційована полімеризація метилметакрилату. Показано, що азиди мають фотохімічноактивну азидогрупу, яка генерує вільні радикали та ініціює фотополімеризацію ММА. Одержані результати дозволяють дійти висновку щодо можливості їх застосування як фотоініціаторів радикальної полімеризації. На швидкість полімеризації впливає структура азиду. Наявність гетероциклічного замісника збільшує швидкість полімеризації.
 • Item
  Окислювальне дегідрування етилбензолу в стирол на Fe-Bi-Mo оксидних каталізаторах
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Цибух, Р. Д.; Жизневський, В. М.; Гуменецький, В. В.; Державний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто вплив різних співвідношень заліза та вісмуту на каталітичні властивості системи Fe-Bi-Mo в реакції окислювального дегідрування етилбензолу. Визначено оптимальний елементарний склад каталізатора та оптимальні умови проведення процесу.
 • Item
  Застосування ксилолу та н-октану при розділенні компонентів оксидату окислення кротонового альдегіду
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Федевич, О. Є.; Левупі, С. С.; Державний університет «Львівська політехніка»
  Досліджено можливість виділення кротонової кислоти ректифікацією з застосуванням додаткового розчинника і встановлено технологічні параметри цього процесу.