Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2002. – № 456

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”. Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – № 456 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 108 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Зміст до Вісника "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" № 456
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" № 456
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002)
 • Item
  Перше покращене наближення для коливальних стохастичних систем з швидкозмінною фазою
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Ванькович, Т. Н.-М.; Ляшенко, В. П.
  Запропонована методика побудови першого покращеного наближення для стохастичної системи з швидкозмінною фазою, якою описується коливний процес в істотно нелінійних системах під дією випадкових збурень. This paper reveals the metody of building of the first betler approachment for stochastik system with quikly changes period, wpich discribes the process of oscillation into strongly non-linerarity systems which are effected by occasional forces.
 • Item
  Представлення динамічних явищ у намотувальній системі з некруглими барабанами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Віннік, В. М.; Будзан, В. І.; Собченко, О. Є.
  Поданий опис динамічних явищ у намотувальній системі, що складається з двох барабанів з некруглим поперечним перерізом та гнучкого елемента. Одержанні рівняння руху механічної системи та математично описана зміна довжини гнучкого елемента. Presents the desgriptioh of the dynamic phenomena of the winding systems that consists of the two non-round cross section coils and the flexible element. The equations of the mechanical system motion are obtained and the flexible element length change is described.
 • Item
  Методологія і алгоритм багатокритеріального оптимізаційного синтезу пневмоприводів з інерційним навантаженням
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Кіндрацький, Б. І.
  Запропоновано методологію й алгоритм багатокритеріального оптимізаційного структурно-параметричного синтезу пневматичних приводів з інерційним навантаженням. В їх основу покладено багаторівневу комбіновану оптимізацію за різними динамічними й математичними моделями з вибором оптимального варіанта на кінцевій стадії проектування за інтегральним показником якості - критерієм сумарної корисності конструкції. The methodology and algorithm of multicriteria optimization structural - parametric synthesis of pneumatic drives with a slugged loading is offered. In their basis is put multilevel combined optimization on different dynamic and mathematical models with trade - off on a final design stage behind an integrated figure of merit – by measure of aggregate usefulness of a construction.
 • Item
  Математичне моделювання залишкового напруженого стану в колових швах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Дзюбик, А. Р.; Назар, І. Б.
  Викладено математична модель експериментально-розрахункового методу визначення залишкових напружень у стикових зварних з’єднаннях коловим швом. Запропоновано функцію для описання поля зварювальних пластичних деформацій. The mathematical model of an experimental - settlement method of definition of residual voltage in welded joints is sent by a ring seam.It is offered function for definition of a field of plastic welding deformations.
 • Item
  Тепловий розрахунок дискових гальм автомобільних коліс при тривалих гальмуваннях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Гудз, Г. С.; Королевич, Л. М.; Яворський, Я. П.
  Наведена інтерполяційна залежність для теплового розрахунку дискових гальм автомобільних коліс в кінці попереднього етапу випробувань ІІ, отримана на основі методів математичного моделювання та планування експериментів. Interpolation relation for thermal calculation of automobile wheels disk brakes at the end of the previous stage of tests II obtained on the basis of mathematical modeling and experiments planning methods is presented.
 • Item
  Лінійний електромагнітний привід в автоматичних системах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Гащук, П. М.; Білозор, Р. Р.
  Йдеться про безпосередній (без проміжних передач) електропривід, в якому лінійний чи поворотний рух робочого тіла здійснюється за рахунок електромагнітної взаємодії між рухомими елементами відповідно до сигналів цифрового керування. Такий привід найкраще пристосований до роботи з комп’ютерними та мікропроцесорними пристроями автоматичних систем. Описано структуру лінійних і поворотних електродвигунів з покращаними силовими та динамічними характеристиками. Розглядається режим штучного дроблення кроку двигуна, який дає змогу реалізувати неперервне переміщення рухомого органа приводу. Наводиться приклад побудови мікропроцесорної системи керування електромагнітними двигунами. Direct electric drive in which linear or rotating motion of working medium performed by means of electromagnetic interaction between movable mobile parts corresponds to the signals generated by digital programmed control means and which has no cinematic converters are considered. This drive is adapted at most for work with computers and microprocessor devices of automatic systems. The structure of linear and rotating electric motors is described, which has good power and dynamic characteristics. The regimes of artificial motor step division are discussed, allowing to realize smooth movement of drive mobile part. The example of performance of microprocessor control system of the electromagnetic motors is given.
 • Item
  До квазістатичної задачі термопружності для тіл з лінійними включеннями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Воробець, Б. С.; Войтович, М. І.
  Операторним методом квазістатична задача термопружності для тіл зі стрижневими включеннями зведена до відповідної крайової задачі для області, зайнятої основним матеріалом. При цьому вплив включення на термопружний стан основного матеріалу відображається ускладненими граничними умовами на внутрішніх поверхнях. Розглянуто випадки ідеального та нормального механічних контактів на поверхні розмежування матеріалів, для яких записані формули для визначення граничних значень напружень. We use symbolic method to reduce quasistatic thermoelasticity problem for bodies with elastic core to a boundary problem for the region occupied by basic material. The impact of core on thermoelastic state of basic material is reflected in complicated boundary conditions imposed on inner surfaces. We then consider cases of ideal and normal mechanical contact on the boundary surface and establish formulas for computing boundary stress values.
 • Item
  Коливання двошарнірної маятникової штанги обприскувача для хімічного захисту рослин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Вікович, І. А.
  Розглянуто коливання двошарнірної маятникової штанги обприскувача, точка підвісу якої рухається в площині. Одержано систему нелінійних диференціальних рівнянь, які розв’язано числовим методом. The oscillations and analysis two hinge pendulum’s bar of a sprayer for chemicalprotection of plants. It is shown here the oscillations two hinge pendulum’s bar of a sprayer which point of suspension is moving in space. System a non-linear differential equations is derived witch a help of numerical method.
 • Item
  Визначення концентрації напружень в околі корозійних дефектів труб при дії внутрішнього тиску
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Банахевич, Ю. В.
  Наведено і проаналізовано результати дослідження концентрації напружень в околі дефекту матеріалу труби, яка навантажена внутрішнім тиском. Подано описання розробленого програмного забезпечення, яке реалізує розрахунковий метод скінченних елементів. Викладено результати експериментального дослідження напружень методом електротензометрії. Отримані результати експериментальних та розрахункових даних добре узгоджуються між собою. Represented the efforts concentration research results in zone pipe material defect, which is laden with internal pressure. Gives description developed software, which will bring calculation method to effect finite-elements method. Laid out the results of experimental efforts research by method electric strain measurement. Been accorded kind matching of experimental and calculation data.
 • Item
  Коливання швидкості носія в СПМ, викликані струнним ефектом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Дейнека, Р. М.
  Описується явище, відоме під назвою "струнний ефект", яке виникає у випадку залежності коефіцієнта тертя від швидкості. Теоретичне дослідження існуючих процесів проводиться стосовно реєструючої апаратури на магнітних стрічкових носіях. Наведені результати роботи дають змогу виробити ряд заходів із захисту механічних систем від шкідливих коливань. The present paper is devoted to the phenomenon description, known as «the flattening effect», arising from depending of a friction coefficient on velocity.Theoretical investigations of such processes are concerned to recording instruments, delt with magnetic tape recording mediums. Proposed results allow to develope some actions for protection of mechanical systems from dangerous vibrations.
 • Item
  Силові співвідношення в намотувальній системі з прямокутними барабанами та комбінованим компенсатором
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Будзан, В. І.
  Наведені рівняння руху для намотувальної системи, що складається з двох котушок з прямокутним поперечним перерізом, гнучного елемента та комбінованого компенсатора. Такий варіант конструкції є екстремальним для намотувальних систем з некруглими поперечними перерізами котушок. Особливий інтерес становить вплив комбінованоно компенсатора на силові співвідношення у механічній системі. The paper presents the mathematical equations motion of the winding system that consists of the two square cross section coils, flexible element and compensation device. This design is an extreme one for winding systems with the non-round cross section coils. Very interesting influence of the combination compensation device on the forces correlation in the mechanical system.
 • Item
  Вплив зовнішнього навантаження на характеристичні температури матеріалу з пам'яттю форми
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Шандрівський, А. Г.
  Запропонована нелінійна формула для опису впливу зовнішнього навантаження на характеристичні температури металів з пам'яттю форми. The nonlinear formula for the description of influence of external loading on characteristic temperatures for Shape Memory Alloy is offered.
 • Item
  Вплив базисних функцій на вирішення несучих конструкцій методом кінцевих елементів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Печеник, О. М.; Пашко, Я.; Урам, В.; Кочаник, Я.
  Дослідження впливу базисних-апроксімаційних функцій для вирішення плоскої пластинки-стінки з отворами методом кінцевих елементів у фізично лінійній і фізично нелінійній областях є важливим завданням. У фізично лінійній області стінку з отворами вирішено в двох варіантах і здійснено пошук математичної моделі для вирішення стінки в нелінійній області. Для побудови базисних інтерполяційних функцій прямокутних кінцевих елементів запропоновано різну численність вузлів з відмінними можливими численностями степенів свободи у вузлах відповідного простору кінцевих елементів. Матрицю жорсткості вирішено за допомогою базисних функцій аналітичним інтегруванням і числовим гауссовим інтегруванням. The aim of the article is to present the investigation of the influence of the basic approximation functions applied to the solution of the plane wall with holes by the method of the finite elements in physically linear as well as physically non-linear areas. With the creation of the basic - interpolation functions of the rectangular finite elements, various numbers of junctions and various numbers of junctions parameters have been considered. The transition and singular finite elements have been applied to the solution, thus considerably influencing the results of the solution in the physically non-linear area. The rigidity matrix has been solved by means of basic functions through analytical integration as well as the Gauss numerical integration. The results have also been compared and evaluated.
 • Item
  Напруження у стикових зварних з'єднаннях кільцевим швом труб, які схильні до гартування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Осадчук, В. А.; Дзюбик, А. Р.; Палаш, Р. В.
  З використанням експерементально-розрахункового методу отримано інтегральні представлення компонент тензора напружень через компоненти тензора залишкових деформацій. На основі узагальнення експериментальних даних і результатів, отриманих числовими методами, запропоновано множину тензорних функцій для опису зварювальних пластичних деформацій. Laid out in appearance of integral upshots presentation of experimentallycalculation determination method of residual efforts in butt-weld pipes compounds liable to temper. Offered function for field description of welding plastic deformations.
 • Item
  Розрахунок поперечних коливань ротора при запуску асинхронного двигуна числовим методом дробово-раціональних наближень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Нечай, О. М.
  Розв'язання задачі аналізу електромеханічних коливних процесів багато-масових систем можна одержати лише на основі сумісного інтегрування рівнянь електромагнітного й механічного станів системи. Розрахунок перехідних процесів електромеханічних систем, у яких існує зв'язок електромагнітних і механічних процесів, необхідно здійснювати з урахуванням пружності механічних ланок. У протилежному випадку похибка результатів розрахунку набуває не тільки якісного, а й кількісного характеру. Перш за все це стосується слабкодемпфованих механічних підсистем, яким притаманні реальні умови виникнення електромеханічного резонансу. Запропонований новий числовий метод розрахунку таких процесів - метод дробово-раціональних наближень, який дозволяє розв'язувати системи диференціальних нелінійних рівнянь великої жорсткості, що характерні для цього процесу, і які були непосильні для розв'язання іншими існуючими методами. The solution of the problem on the analysis of the electromechanical fluctuation processes of the multimass system could be got only on the base of common integration equalities of electromagnetic and mechanical states of system. The calculation of the surpassing processes of the electromechanical systems, in which exists the connection between the electromagnetic and mechanical processes, is necessary to make taking into account the spring power of the mechanical chains. If it is on the contrary the declination of the results in the calalation get not only the quality but the quantity character. First of all concern weekly damped mechanical subsystems which are characterized by the real condition for appearance of the electromechanical resonance. Proposes new digital method calculation of such processes - the fraction-rational method of approaches, which allows to solve the systems of differential non-linear equalities of great stiff, which characterizes this process and which were impossible to do solved by the other existing methods.
 • Item
  Розподіл напружень біля зварного шва циліндричної оболонки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Лампіка, Р. В.; Николишин, М. М.
  Досліджуються залишкові напруження у зварній циліндричній оболонці з теплопровідним заповнювачем. Залежності залишкових напружень від відношення теплофізичних характеристик оболонки і заповнювача зображені на рисунках. The residual stress in a welded cylindrical shell with the heat condacting filler are investigated. On figures the assotiations of residual stress from a ratio heat of features a shell and filler are submitted.
 • Item
  Дослідження коливальних процесів у змінних одновимірних системах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Кузьо, І. В.; Сокіл, Б. І.
  Розглядається питання аналітичного дослідження коливальних процесів сильнонелінійних систем із розподіленими параметрами. В основу досліджень покладено: а) принцип одночастотності коливань; б) ідею використання періодичних Ateb-функцій для описання коливальних процесів систем із степеневою нелінійністю; в) узагальнення на основі вказаних вище функцій, асимптотичних методів нелінійної механіки на нові класи нелінійних систем. The operation is devoted to problems of analytical research of oscillatory processes of strongly nonlinear systems with distributed parameters. The research is based on: a) the principle of the unique frequency of nonlinear systems; б) application of the periodic Ateb-functions for exposition of oscillatory processes of the systems with degree nonlinear tie; в) application, on the base of use of the mentioned above functions, of asymptotic methods of a nonlinear mechanics to the new classes of nonlinear systems.
 • Item
  Моделювання перехідних режимів роботи транспортних установок із замкнутим канатом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Кузьо, І. В.; Мартинців, М. П.; Дзюба, Л. Ф.; Бариляк, В. В.
  Розроблено математичну модель роботи транспортної установки із замкнутим канатом, розглянуто найбільш небезпечний режим гальмування, виконано аналіз отриманих теоретичних залежностей і зроблено відповідні рекомендації для проектування і експлуатації таких систем. The mathematical model of work transport plants with closed cable, considered the transitional regimes of work by taking account an oscillatory phenomena and got temporal dependence of efforts changes, shifts and speed attached to transitional regimes of work.