Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2017. – №870

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електро- енергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка” ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 870. – 140 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи

Зміст


1
3
9
16
22
27
34
41
48
55
65
71
76
83
90
ДИСКУСІІЇ
97
З ДОСВІДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
104
111
ІСТОРІЯ
116
ДОДАТОК
124
127
138

Content


1
3
9
16
22
27
34
41
48
55
65
71
76
83
90
DISCUSSIONS
97
OPERATING EXPERIENCE
104
111
HISTORY
116
ANNEX
124
127
138

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів дсп моделлю у просторі станів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Лозинський, О. Ю.; Паранчук, Я. С.; Цяпа, В. Б.; Lozynskyy, O. Yu.; Paranchuk, Ya. S.; Tsyapa, V. B.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Обґрунтовано доцільність математичного опису динаміки системи регулювання положення електродів дугової сталеплавильної печі моделлю у просторі станів. Скла- дено структурну схему системи автоматичного регулювання положення електродів та отримано математичну модель у просторі змінних стану.
 • Item
  Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів у системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Куцик, А. С.; Семенюк, М. Б.; Євченко, А. А.; Дзьоба, Т. Я.; Kutsyk, A.; Semeniuk, M.; Yevchenko, A.; Dzioba, T.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано перехідні електромеханічні та електромагнітні процеси в системі генерування електроенергії турбогенератором з безщітковою системою збудження для основних режимів роботи турбогенератора. Аналіз виконано за допомогою розроблених з використанням об’єктно-орієнтованого методу математичної та комп’ютерної моделей, які враховують нелінійність синхронних машин та дискретність роботи вентильних перетворювачів.
 • Item
  Вплив рпн на ідентифікацію виткових замикань у силовому трансформаторі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дмитрик, Б. В.; Равлик, О. М.; Сабадаш, І. О.; Равлик, Н. О.; Dmytryk, B. V.; Ravlyk, O. M.; O Sabadash, I.; Ravlyk, N. O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив пристрою РПН на ідентифікацію виткових замикань у силових багатообмоткових трансформаторах.
 • Item
  Аналіз впливу типу системи збудження синхронного генератора на його перехідні характеристики в автономному режимі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Грицюк, Я.; Коновал, В.; Мороз, В.; Hrytsiuk, Y.; Konoval, V.; Moroz, V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано типові за класифікацією IEEE системи збудження синхронних генераторів. Для аналізу стійкості електроенергетичних систем з розглянутими системами збудження запропоновано використання методів теорії автоматичного керування. Для розв'язування цієї задачі запропоновано спрощення з використанням структурних моделей.
 • Item
  Проблеми експлуатації компенсувальних пристроїв в електричних мережах живлення шахт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Варецький, Ю. О.; Пастух, О. Р.; Горбань, В. М.; Varetsky, Y.; Pastuh, O.; Horban, V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Схеми компенсації реактивної потужності в електричних мережах живлення промислових підприємств, як правило, експлуатуються в умовах значних гармонічних спотворень струмів, котрі спричиняються наявністю нелінійних навантажень у системі електроcпоживання. Розповсюдженою практикою в таких випадках є застосування схем компенсації, які складаються з комбінації фільтрів і конденсаторних батарей. Наведено результати дослідження умов роботи такої схеми компенсації в електричній мережі живлення вугільної шахти.
 • Item
  Методика розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора статичного тиристорного компенсатора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гапанович, В. Г.; Бахор, З. М.; Gapanovych, V. G.; Bakhor, Z. M.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено методику розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора пропорційної дії статичного тиристорного компенсатора за відхиленнями напруги і струму.
 • Item
  Енергоформівне керування нелінійними системами на прикладі двозонного електроприводу постійного струму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Білецький, Ю. О.; Білецький, Р. О.; Biletskyi, Y. O.; Biletskyi, R. O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Серед перспективних некласичних систем керування електромеханічними системами можна виокремити системи енергоформівного керування, де об’єкт розглядається як гамільтонова система з керованими портами. Основою енергоформівних систем керування є формування енергії системи відповідно до сформованого завдання. Розглянуто проблему синтезу енергоформівних систем керування з врахуванням нелінійностей. Прикладом для дослідження обрано двигун постійного струму з двозонним регулюванням швидкості, в моделі якого враховано нелінійність кривої намагнічування та зміну сталої часу кола збудження. Запропоновано два способи синтезу системи керування складним нелінійним об’єктом на основі його спрощеної моделі. Приведені результати досліджень у середовищі MATLAB Simulink демонструють високі динамічні і статичні показники отриманих систем енергоформівного керування.
 • Item
  Abstracts
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
 • Item
  Рівняння густин розрахункових струмів векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Яцун, М. А.; Yatsyn, M. A.; Національний університет “Львівська політехніка”
  На основі розкриття граничних умов отримано рівняння для визначення густин розрахункових струмів у випадку аналітичного розрахунку векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям над об’єктом контролю у формі провідної феромагнітної пластини.
 • Item
  Фізична модель системи телемеханіки для оперативно-диспетчерського управління підстанціями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Базилевич, М. В.; Баран, П. М.; Кідиба, В. П.; Лисяк, Г. М.; Сабадаш, І. О.; Bazylevych, M. V.; Baran, P. M.; Kidyba, V. P.; Lysiak, G. M.; Sabadash, I. O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено фізичну модель системи оперативно-диспетчерського управління підстанціями із застосуванням пристроїв "Альтра".
 • Item
  Внесок професорів та викладачів львівської політехніки у розвиток електрифікації львівщини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Крижанівський, А.; Kryzhanivsky's, A.; ПрАТ «Львівобленерго»
 • Item
  Використання елементів проблемного навчання під час вивчення електротехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гамола, О. Є.; Коруд, В. І.; Рендзіняк, С. Й.; Hamola, O.; Korud, V.; Rendzinyak, S.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто можливість впровадження елементів проблемного навчання при вивченні теорії електричних кіл. Запропоновано методику проведення лабораторного практикуму в комп'ютеризованій лабораторії з теорії кіл, яка використовує проблемні ситуації. Такий підхід підвищує ефективність навчального процесу, сприяє глибшому засвоєнню теоретичного матеріалу.
 • Item
  Питання захисту головного приводу дифузійного апарату dds-30 (дс-12)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Головач, І. Р.; Карплюк, Л. Ф.; Сильвеструк, Б. Й.; Holovach, I. R.; Karplyuk, L. F.; Sylvestruk, B. Y.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано основні елементи і види захисту електроприводу дифузійного апарату. Для захисту механічної частини дифузійного апарату запропоновано модернізо- вану схему диференційного захисту. Запропоновано методику визначення основних параметрів та елементів систем захисту.
 • Item
  Аналіз неусталених процесів у лінії електропередачі, що з’єднує пс “західноукраїнська” та пс “вінницька”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Чабан, А. В.; Левонюк, В. Р.; Chaban, A. V.; Levoniuk, V. R.; Львівський національний аграрний університет
  За міждисциплінарними підходами, представлено математичну модель фрагмента електроенергетичної системи ключовим елементом якої є лінія електропередачі ПС «Західноукраїнська» – ПС «Вінницька». Проаналізовано неусталені процеси у лінії електропередачі в однолінійному виконанні. Результати перехідних процесів наведено у вигляді рисунків, що аналізуються.
 • Item
  Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Яцун, М. А.; Yatsyn, M. A.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Визначено векторний потенціал магнітного поля екранованої кільцевої циліндричної котушки прямокутного поперечного перерізу зі струмом довільної форми, яку для збільшення чутливості і концентрації магнітного поля розміщено на циліндричному П-подібному феромагнітному осерді над об’єктом контролю у формі провідної феромагнітної пластини.
 • Item
  Вентильний електропривод на основі регульованого індуктивно-ємнісного перетворювача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Щур, І. З.; Козій, В. Б.; Голубовський, П. Й.; Shchur, I.; Koziy, V.; Holubovskyy, P.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено систему електроприводу «кероване параметричне джерело струму – вентильний двигун». Джерело струму, створене на основі індуктивно-ємнісного перетворювача, живиться від промислової мережі, а керується за допомогою одного IGBT транзистора. Комутацію обмоток якоря синхронної машини з постійними магнітами забезпечує тиристорний інвертор струму, що керується за сигналами трьох точкових давачів положення ротора. Проведене комп’ютерне симулювання показало високу динаміку розробленої системи керування та задовільну електромагнітну сумісність запропонованої системи електроприводу.
 • Item
  Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напруги
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Чибеліс, В. І.; Лободзинський, В. Ю.; Chibelis, V. I.; Lobodzinskiy, V. U.; НТУУ “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”
  Викладено методологічні основи розрахунку багатофазних ліній електропере- давання з розподіленими параметрами типу кабельних ліній високої напруги для аналізу електромагнітних та перехідних процесів у трифазних кабельних лініях. Показано методи побудови математичної моделі , вибору їх структури та обчислення параметрів моделі . Приклад використання і дослідження математичної моделі дано в системі Matlab.
 • Item
  Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Покровський, К. Б.; Маврін, О. І.; Шелех, Ю. Л.; Pokrovskyi, K.; Mavrin, O.; Sheleh, J.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати розрахунку технічних та економічних показників вітро- електростанцій із різнотипними вітрогенераторами за вітрових умов Карпатського регіону України для вибору оптимального обладнання.
 • Item
  Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електропривода насоса
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Місюренко, В. О.; Семенюк, М. Б.; Misurenko, V. O.; Semeniuk, M. B.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано систему автоматичного регулювання (САР) рівня рідини у резервуарі за використання частотно-керованого асинхронного електропривода насосного агрегату. Обґрунтовано доцільність та умови використання П- та ПІ- регулятора. Надано рекомендації щодо налаштування параметрів регуляторів. Наведено результати досліджень САР рівня, які виконано комп’ютерним симулюванням у середовищі Matlab-Simulink