Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/52936

Матеріали конференції розкривають актуальні тематичні напрямки та проблемні аспекти і перспективи наукових досліджень, подані у форматі наступної структуризації: “Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення”, “Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні”, “Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці”, “Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю для подолання економічних проблем підприємств”, “Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій в обліку, аналізу та аудиті”. Конференція проведена з метою залучення студентів до активних науководослідницьких дискусій щодо обліково-інформаційного забезпечення систем управління підприємствами, організації й удосконалення фінансового, управлінського та податкового обліку, подолання проблемних питань розвитку економічного аналізу, аудиту і контролю.

Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки: тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, Львів, 18–19 жовтня 2018 р. / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 208 c .

Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції

Зміст


1
5
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО, УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
42
44
47
49
51
53
55
57
58
60
63
65
67
69
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
111
113
115
117
119
120
121
123
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
126
128
130
132
134
136
138
140
142
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРАКТИЦІ
144
146
148
150
152
154
156
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
159
161
162
164
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ
167
169
171
173
175
178
181
183
185
187
189
191
192
194
196
198
200
202
204
207

Content


1
5
AKTUALNI PROBLEMY BUKHHALTERSKOHO, UPRAVLINSKOHO TA PODATKOVOHO OBLIKU I SHLIAKHY YIKH VYRISHENNIA
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
42
44
47
49
51
53
55
57
58
60
63
65
67
69
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
111
113
115
117
119
120
121
123
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY ROZVYTKU AUDYTORSKOI DIIALNOSTI V UKRAINI
126
128
130
132
134
136
138
140
142
PROBLEMY ROZVYTKU EKONOMICHNOHO ANALIZU TA YOHO ZASTOSUVANNIA U PRYINIATTI UPRAVLINSKYKH RISHEN NA PRAKTYTSI
144
146
148
150
152
154
156
SHLIAKHY REFORMUVANNIA VNUTRISHNOHO TA ZOVNISHNOHO KONTROLIU U KONTEKSTI PODOLANNIA EKONOMICHNYKH PROBLEM PIDPRYIEMSTVA
159
161
162
164
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY VYKORYSTANNIA INFORMATSIINYKH SYSTEM I TEKHNOLOHII V OBLIKU, ANALIZI TA AUDYTI
167
169
171
173
175
178
181
183
185
187
189
191
192
194
196
198
200
202
204
207

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 99