Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №769

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 476 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 67
 • Item
  Quality and knowledge management system in higher education institutions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Bobrek, M.
  All types of organisations nowadays face survival premises contained in two postulates: a) high quality performances and b) knowledge and innovations as key resources for achieving expected quality level. After elaborating methods for quality and knowledge management recognised in contemporary literature, paper presents possible model of developing management system which integrate quality and knowledge management with focus on higher education institutions. Усі види організацій сьогодні стикаються з передумовами, що містяться у двох постулатах: а) висока якість виконань; б) знання й інновації як ключові ресурси для досягнення очікуваного рівня якості. Після розроблення методів стосовно менеджменту знаннями та якістю, які визнані у сучасній літературі, у цій роботі представлена можлива модель розвитку системи менеджменту, яка поєднує якість та управління знаннями, акцентуючи увагу на вищих навчальних закладах.
 • Item
  Методичне забезпечення стратегічних змін машинобудівних підприємств: науковий та прикладний аспекти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Отенко, В. І.
  Проаналізувавши численні теоретичні здобутки визначено сутність та обґрунтовано ознаки стратегічних змін підприємства. Виділено типи стратегічних змін, а також узагальнено поняття, що формують предметну область їх дослідження. Запропоновано інструментарій управління стратегічними змінами, а також методичне забезпечення їх аналізу та оцінювання. Застосування визначеного комплексу методів до машинобудівних підприємств харківського регіону дали змогу сформувати важливі висновки щодо стану галузі, а також стратегій змін, що використовуються менеджментом для забезпечення стратегічного розвитку підприємств галузі. Basing on significant theoretical groundwork, in the article the essence of enterprise strategic changes is considered and their characteristics are justified. The types of strategic changes are given and the terms of subject area are generalized. The author suggests the tool of management of strategic changes as well as methodical support for its analysis and evaluation. Application of the complex of methods for machine-building enterprises of Kharkiv region offers an opportunity to formulate the range of important conclusions on the state of the industry as well as the strategies of changes which are used by management for providing strategic development of the enterprises.
 • Item
  Побудова концептуальної моделі забезпечення якості навчального процесу ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Малишкіна, К. С.; Єгоров, А. Б.; Штефан, Н. В.
  Розглянуто проблему побудови концептуальної моделі забезпечення якості навчального процесу ВНЗ. Проведено системний аналіз фактичних реалізацій процесу життєвого циклу навчального процесу у ВНЗ України. Запропоновано необхідну та достатню кількість показників якості системи управління якістю навчального процесу ВНЗ. This paper considers the problem of constructing a conceptual model of university education process. A systematic analysis of the educational process lifecycle’s actual realizations in universities of Ukraine is assayed. It makes possible to propose the necessary and sufficient number of quality management system’s indicators of university education process.
 • Item
  Право на свободу пересування у контексті використання електронних пристроїв дистанційного контролю та систем інтелектуального відеоспостереження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пунда, О. О.
  Досліджуються питання здійснення права на свободу пересування. Дано оцінку перспектив правового регулювання використання електронних пристроїв контролю. Запропоновано визначення електронного пристрою дистанційного контролю пересування.In this article the problems of the right to freedom of movement have been researched. The evaluation of the prospects of the legal regulation of the usage of electronic devices for supervisory control has been done. A definition of an electronic device for supervisory control has been proposed.
 • Item
  Особливості реалізації процентної політики Національним банком України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лобозинська, С. М.
  Проаналізовано особливості реалізації процентної політики Національним банком України. Оцінено динаміку змін облікової ставки та ставок рефінансування. Визначено шляхи підвищення ефективності процентної політики. Проаналізовано особливості реалізації процентної політики Національним банком України. Оцінено динаміку змін облікової ставки та ставок рефінансування. Визначено шляхи підвищення ефективності процентної політики. In the article the features of percent politics by National bank of Ukraine are analyzed. The dynamics of changes of discount rate and rates of refunding is appraised. The ways increasing of its efficiency are proposed.
 • Item
  Впровадження системи управління якістю освіти у вищій школі в контексті вдосконалення системи показників її виміру
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Полянко, В. В.; Гут, Л. В.
  Розглянуто практичні аспекти реалізації системи управління якістю у вищому навчальному закладі, підходи до визначення окремих показників виміру якості освіти у вищій школі та запропоновано напрямки вдосконалення системи управління якістю освіти в контексті покращення показників її виміру. In the article the practical aspects of the realization of the quality control system in the higher educational establishment, approaches to definition of separate quality indexes of education in the higher school are examined and the directions of quality control system perfection in the context of improvement the indexes of its measurement are proposed.
 • Item
  Концептуальні підходи до дослідження інерційності системи вищої освіти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Терованесов, М. Р.; Кратт, О. А.
  Наведено аналіз ознак інерційності у матеріальних та нематеріальних системах. Досліджено форми та властивості інерції у системі вищої освіти. Відзначено підходи до вирішення питань визначення міри інерції, її впливу на розвиток вищої школи та врахування її в управлінні системою. The article is devoted to the analysis of inertance in the material and non-material systems. It considers forms and properties of inertia in the higher education’s system. It notes alternative solutions of questions for determination of the inertia’s measure, its influences on development of higher school and account in a management by the system.
 • Item
  Класифікація комунікацій на ринку праці в економіці України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Семенишин, В. О.
  Проаналізовано підходи до класифікації комунікацій на ринку праці в економіці України. Зокрема встановлено, що комунікації на ринку праці можна класифікувати за двома напрямками, а саме: класифікація комунікацій за ознаками, які пов’язані із функціонуванням специфічного ринку, та класифікація комунікацій за ознаками, які пов’язані із формуванням та передачею інформації. In the article the approaches to classification of communications on the labor market of Ukrainian economy are analyzed. It was also determined that communications in labor market can be classified in two directions: classification of communications by features which are connected with functioning of the particular market and classification of communications by features which are connected with forming and transformation of messages.
 • Item
  Особливості розвитку та діяльності ВНЗ у глобальній економіці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гаврилюк, В. Я.
  Наведено основні відмінності та особливості розвитку вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів у глобальній економіці. Проаналізовано досвід діяльності провідних вищих навчальних закладах у країнах-лідерах з надання освітніх послуг. Розроблено низку пропозицій щодо удосконалення діяльності вітчизняних вищих навчальних закладів за умови зростання рівня світової конкуренції. The article presentsthe main differencesand characteristics ofdomestic and foreignhigher education institutionsin the global economy. The experienceofleading highereducation institutionsin the countries ofthe leaders inthe provision ofeducational services was explored. It was elaborated the proposalsof improvementof domesticuniversitiesin the conditions ofrisingglobal competition.
 • Item
  Трактування та управління ризиками в системі взаємовідносин “підприємство–державна митна служба України”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Подольчак, Н. Ю.; Тодощук, А. В.
  Досліджено сучасні тенденції розвитку взаємовідносин у системі “підприємство-державна митна служба України”. Виявлено необхідність зміни функцій державної митної служби і перехід на ризикоорієнтований контроль. Проаналізовано трактування поняття “ризик” та розвинено категоріальний апарат ризик-менеджменту. Виокремлено особливі види ризиків, які виникають за співробітництва “підприємство-державна митна служба України”. In the article it wasinvestigated thecurrent trends inthe relationshipin the system “enterprise-State Customs Service of Ukraine”. Authors identifiedthe need to changethe functionsof the State CustomsServiceand the transition torisk orientedcontrol.Also it was analyzed theinterpretation of “risk” anddevelopedcategories ofrisk management. It was singled outspecifictypes of risksarising in thecooperation “enterprise-State Customs Service of Ukraine”.
 • Item
  Аналіз стану та причин молодіжного безробіття в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Панас, Я. В.; Марців, Н. І.
  Здійснено аналіз рівня молодіжного безробіття в Україні за трьома віковими групами. Проведено порівняльну характеристику стану молодіжного безробіття в Україні з країнами Європи, Японією і США. На основі даних провідних Інтернет рекрутингових компаній досліджено сучасні тенденції формування попиту та пропозиції на молодіжному ринку праці. Враховуючи виявлені причини молодіжного безробіття в Україні, запропоновано заходи щодо покращення ефективності внутрішньої саморегуляції та зовнішнього регулювання молодіжного ринку праці. The analysis of youth unemployment rate is carried out in Ukraine after three agedependent groups. The comparative characteristic of the state of youth unemployment in Ukraine with the countries of Europe, Japan and USA is conducted. On the basis of lead the Internet-recruitment companies information the modern tendencies of forming of demand and supply at the youth market of labor is investigational. Coming from found out reasons of youth unemployment in Ukraine, the measures of improvement of efficiency of internal selfregulation and external adjusting of youth labor-market are offered.
 • Item
  Порівняльний аналіз конкурентоспроможності лісової галузі України на світовому ринку у сучасних умовах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Максимець, О. В.
  Вивчені та проаналізовані зміни, які відбуваються на світовому ринку продукції лісової галузі. Виявлені чинники, що визначають розвиток міжнародної конкурентоспроможності лісової галузі. Здійснено порівняльний аналіз стану і розвитку конкурентоспроможності лісової галузі вибраних для дослідження країн на світовому ринку. Сформовано попередні висновки щодо перспектив української лісової галузі на світовому ринку, враховуючи її конкурентні та порівняльні переваги. The main changes on the world market of forest industry products were studied and analyzed. The factors determining the development of forest industry international competitiveness were identified. The comparative analysis of state and development of the forest industry competitiveness for the selected countries on the world market was carried out. Preliminary conclusions regarding the prospects of the Ukrainian forest industry on the world market taking into account its competitive and comparative advantages were formed.
 • Item
  Ієрархія потреб у системі міжнародної трудової міграції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гуменюк, Ю. П.
  Запропоновано споcоби виконання багатьох важливих науково-практичних завдань у сфері оцінки закономірностей розвитку трудоміграційних процесів та визначення особливостей їх перебігу під впливом соціогуманітарних чинників. Особлива увага в дослідженні спрямована на мотивацію схильності до еміграції як перманентного чинника, що сприяє перебігу міжнародного трудоміграційного процесу та формує компоненти світової системи трудової міграції. Kind of of solution of row of important science and practice tasks is offered in the field of estimation of conformities to law of development of labour migration processes and determination of features of their flowing under act of social humanity factors. The of special attention in research is sent to motivation of propensity to emigration, as a permanent factor that assists flowing of international labour migration process and forms the components of the world system of labour migration.
 • Item
  Управління змінами у процесі реформування податкової системи України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Грищук, А. М.; Дубинецька, П. П.
  Розглянута ефективність проведених реформ податкового регулювання економіки України. Обґрунтовано напрямки реформування податкової системи з урахуванням концепції управління змінами. The article reviews the effectiveness of the reforms of the tax regulation of the economy of Ukraine. The directions of tax reform based on the concept of change management.
 • Item
  Концепція формування бренду України у міжнародному середовищі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Горбаль, Н. І.; Мисик, В. М.
  Подано пропозиції щодо формування ключових характеристик та атрибутів оновленого бренду України, визначення комунікаційних каналів для розповсюдження інформації про нього та відповідальних органів для контролю за його впровадженням. The article presents proposals for the formation of key characteristics and attributes of the updated brand of Ukraine, discovering communication channels to disseminate information on it, and responsible authorities to monitor its implementation.
 • Item
  Внутренние и внешние факторы обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Боковая, Н. В.; Богомолов, А. В.; Плеканова, И. В.
  Рассмотрено значение продовольственной безопасности для экономики высоко-развитых стран мира, проанализированы данные мирового рынка пшеницы, наведен сравнительный анализ производительности зерна в России и США, представлены рекомендуемые меры сдерживания возможного роста издержек производства зерна в Российской Федерации. Discusses the importance of food security for the economy vysokoraz developed countries of the world, analyzed data from the global wheat market, induced a comparative analysis of the performance of grain in Russia and the United States, presented the recommended mye containment of possible cost increases in grain production in the Russian Federation.
 • Item
  Jakość sprawozdań budżetowych i finansowych a kontrola wewnętrznaw jednostkach oświatowych
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Щольно O.
  Представлено результати внутрішнього контролю, проведеного відділом аудиту і контролю уряду м. Любліна в освітніх закладах, і його вплив на якість звітності. Внутрішня перевірка, що закінчується контрольним звітом, допомагає усунути допущені помилки і уникнути їх у майбутньому. Освітні заклади, знаючи про можливість додаткового контролю, намагаються функціонувати згідно з чинним законодавством і складати потрібні звіти точно і відповідно до дійсного стану. У такий спосіб звітність стає вірогіднішою і точнішою, що підвищує її рівень якості. The purpose of this article is to present the results of an internal audit conducted education units by the Department of Audit and Control the City of Lublin and its impact on the quality of reporting. Internal control ending post-audit report helps to remedy the errors and to avoid them in the future. Educational Units knowing that can be checked also try to operate in accordance with the law and prepare the required reports accurately in accordance with reality. In this way, reporting becomes more credible and reliable, which raises the level of quality.
 • Item
  «Логістичний паспорт» України у глобальній конкуренції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Крикавський, Є. В.; Чорнописька, Н. В.
  Проаналізовано позиції України у світових рейтингах, які включають логістичну складову. Здійснено оцінку конкурентних переваг логістичної галузі України. Охарактеризовано факторні умови, що відображають властивість трансформувати природні ресурси, систему освіти та інфраструктуру у конкурентні переваги. Досліджено умови внутрішнього попиту: місткість ринку логістичних послуг, вимогливість споживачів. Ідентифіковано суміжні та допоміжні галузі. Досліджено стратегії та структуру компаній, внутрігалузеву конкуренцію та інтенсивність конкуренції у перерізі основних сегментів. Ukraine's position in the world rankings, which include logistical component, are analyzed in the article. Competitive advantages of logistics industry by Ukraine is shown. Factor conditions that reflect the property to transform natural resources, education and infrastructure in competitive advantages are described. Terms domestic demand, capacity of logistics services of market, demanding consumers are discovered. Relate and support industries are identified. Strategy and structure of companies, the intensive of intraindustry competition and competition by major segments are investigated.
 • Item
  Особливості та перспективи сучасного етапу реформування податкової системи України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Барвінська, Є. С.; Процак, Н. Я.
  Розглядаються основні напрямки реформування податкової системи у контексті проведення економічних реформ в Україні. Розглянуто вплив запровадження Податкового кодексу на регіональні економічні процеси. Показана необхідність підвищення ефективності податкової політики на місцевому рівні. The main directions of tax reform in the context of economic reforms in Ukraine are considered. The effect of the introduction of the Tax Code of the regional economic processes is shown. The necessity of improving the efficiency of tax policy at the local level are described.
 • Item
  Залучення регіональних інвестицій як напрям інтеграції України до європейського інвестиційного ринку (на прикладі Львівської області)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Фарат, О. В.; Сокіл, Ю. Р.
  Охарактеризовано основні напрями залучення інвестиційних ресурсів зовнішніми інвесторами в розвиток регіональних економічних систем в Україні, які розглядаються як інвестиційний товар на Європейському інвестиційному ринку. На прикладі Львівської області висвітлено і проаналізовано основні показники її інвестиційної діяльності, на основі яких визначено галузі інвестиційної привабливості. The article describes the main areas of investment attraction outside investors in the development of regional economies in Ukraine to be considered as an investment product in the European investment market. For example, Lviv region highlighted and analyzed key indicators of investment on which the field of investment attractiveness is defined.