Комп'ютерні системи та мережі. – 2000. – № 385

Permanent URI for this collection

Вісник Державного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних науковцями кафедри «Електронні обчислювальні машини» ДУ «Львівська політехніка» в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторатів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудівних спеціальностей.

Вісник Державного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 385 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 135 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника " Комп’ютерні системи та мережі ”
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000)
 • Item
  Моделі неформальних алгоритмів
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Черкаський, М.В.
  Розглядаються дві моделі неформальних алгоритмів - алфавітний оператор і блок-схема (система Ляпунова). Вказуються способи зменшення часової складності алфавітних операторів та структурної складності блок-схеми алгоритмів.
 • Item
  Застосування нейронних мереж для підвищення достовірності даних
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Турченко, В.О.
  Запропоновано підвищувати достовірність даних, отримуваних від сенсорів, прогнозуванням їх дрейфу нейронною мережею. Наведено узагальнений алгоритм навчання нейронної мережі на основі трьох груп даних про дрейф сенсорів. Аналізуються експериментальні результати прогнозування дрейфу.
 • Item
  Спеціалізовані комп’ютерні системи на базі ІВМ РС
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Тимчишин, В.О.
  Створені комп’ютерний пакет оптимізації cпеціалізованих комп’ютерних систем (СКС) і методика його використання для проектування різних СКС дозволили виявити і розробити оптимізовані вузли для наступного компонування ними СКС відкритої архітектури. Плата розширення для шини ISA комп’ютерів IBM PC (електронний накопичувач 1М і відображений на пам’ять 24-розрядний порт виведення) забезпечила скорочення затрат коштів і часу на побудову оптимальних СКС для басейну і банку.
 • Item
  Аналіз якості передачі сигналу мови водокерною системою
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Тимченко, О.В.; Кашем, М.А.
  Аналізується відношення сигнал-шум та кількість частотних піддіапазонів розбиття спектра сигналу мови вокодерної системи з метою отримання мінімальної швидкості передачі сигналу.
 • Item
  Побудова вхідного та вихідного шарів штучних нейронних мереж
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Ткаченко, Р. О.; Юрчак, Ю. І.
  Розглядаються питання практичної побудови штучних нейронних мереж на основі моделі ФТФ, попередньої підготовки елементів навчальної множини.
 • Item
  Алгоритмічний метод синтезу помножувача частоти на основі інтегрального рівняння
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Тимощук, П. В.; Бардило, Т. І.
  Описано метод синтезу прецизійного помножувача частоти гармонічних сигналів на два. Помножувач призначений для обробки сигналів з широким діапазоном зміни їх амплітуди та частоти. Реалізується помножувач в аналоговому та цифровому елементних базисах на основі побудови його макромоделі в формі рівняння, аргументами якого є дії, їх інтеграли та реакції помножувача. Макромодель визначається числовим методом за вхідними та вихідними часовими характеристиками пристрою. За відомою макромоделлю методами прямого моделювання будується структурна схема помножувача.
 • Item
  Про декомпозиційні клони булевих функцій
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Рицар, Б. Є.
  Розглядається теоретико-множинний критерій декомпоновності булевих функцій n змінних, що ґрунтується на запропонованому понятті так званого декомпозиційного клона. Показано, як шляхом простих процедур розв’язується проблема доозначення часткових булевих функцій. Формулюється теорема про роздільну декомпозицію булевих функцій n змінних.
 • Item
  Бібліотека функцій швидкого опрацювання даних рядкового типу
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Почаєвець, О. М.
  Запропоновано швидку реалізацію стандартних функцій опрацювання даних рядкового типу, згрупованих в бібліотеку з метою їх використання в програмах, написаних мовою С.
 • Item
  Дослідження впливу перехідних процесів та точність функціонування ЦАП
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Паньків, Р. С.; Хомич, С. В.
  Розглянуті особливості функціонування процесорних генераторів гармонічних сигналів. Описана методика врахування впливу перехідних процесів на виході цифро-аналогових перетворювачів з метою покращення якості формування вихідних сигналів заданної форми і одночасного значного зменшення кількості точок їх дискретизації.
 • Item
  Декомпозиційний алгоритм побудови мінімальних зв’язуючих дерев
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Мельник, Р. А.; Масько, Д. В.
  Розглянуто декомпозиційний алгоритм побудови мінімального зв’язуючого дерева, що базується на методі побудови дерева оптимального згортання. Використано поняття нечіткого з’єднання між блоками (кластерами) та окремими точками на площині.
 • Item
  Система підтримки виконання алгоритмів криптографічного захисту інформації на основі програмованого процесора та криптографічних акселераторів
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Мельник, А. О.; Коркішко, Т. А.
  Проведено аналіз застосування технології процесорних ядер для побудови системи криптографічного захисту інформації. На основі проведеного аналізу вибрані перелік алгоритмів та структура системи криптографічного захисту інформації. Запропонований новий підхід до проектування надвеликої інтегральної схеми системи криптографічного захисту інформації на основі ядра програмованого процесора та декількох ядер криптографічних акселераторів, що характеризується гнучкістю та високою ефективністю.
 • Item
  Паралельний алгоритм обчислення матриці корегування швидкого косинусного перетворення
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Мельник, А. О.; Єрметов, Ю. О.
  Пропонується новий алгоритм обчислення матриці коригування швидкого косинусного перетворення. При паралельному обчисленні матриці коригування новий алгоритм характеризується значно меншою часовою затримкою порівняно з існуючим алгоритмом. Вступ.
 • Item
  Процесор управління цифро-аналоговими та аналого-цифровими перетвореннями
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Паньків, Р. С.
  Розглянуті особливості архітектури процесорних пристроїв, що містять вузли цифро–аналогового та аналого–цифрового перетворення, показані обмеження та проблеми, що виникають при використанні для їх реалізації існуючих мікропроцесорів та мікро–ЕОМ. Запропонована концепція побудови і функціонування спеціалізованного процесора, що містить технічні засоби для апаратної і програмної підтримки цифро–аналогових та аналого–цифрових перетворювачів.
 • Item
  Фізичне моделювання як метод підвищення інформативності при дослідженні електромагнітних полів неоднорідних середовищ
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Ладанівський, Б. Т.
  Висвітлено основні принципи і переваги використання методу фізичного моделювання електромагнітних полів в тривимірних неоднорідних середовищах. Наведено опис автоматизованого комплексу технічних засобів для аналогового моделювання та приклади його застосування для дослідження тривимірних структур. Показана можливість використання цих результатів для підвищення інформативності електророзвідувальних методів в геофізиці.
 • Item
  Модель асоціативної машини та її застосування для задач мінімізації логічних функцій
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Дунець, Б. Р.; Почаєвець, О. М.
  Запропоновано модифiкацiю асоцiативної моделi, яка розширює можливостi та усуває недолiки вже iснуючих архiтектур. Наведенi фрагменти програм, які демонструють переваги запропонованої архітектури. Розглянутi питання практично реалiзованi за допомогою програми-симулятора, в середовищi якої працює алгоритм мiнiмiзацiї.
 • Item
  Апаратно-орієнтовані процесори швидких ортогональних перетворень
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Мельник, А. О; Аль-Хатіб, А.
  Розглянуто алгоритм швидкого ортогонального перетворення (ШОП). Описуються переваги використання апаратно-орієнтованих процесорів для виконання ШОП і особливості різних архітектур цих процесорів. Конкретизується продуктивність цих процесорів в алгоритмах ШОП і галузі їхнього використання.
 • Item
  Процедура синтезу розкочувальної групи на основі бажаної імпульсної характеристики
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Луцків, М. М.; Зіненко, Р. Г.; Верхола, М. І.
  Розглядається задача розрахунку діаметрів розкочувальної фарбової групи друкарської машини заданої структури на основі мінімізації квадрата функції послідовності похибки на основі імпульсної характеристики.
 • Item
  Спеціалізована ЕОМ з табличним інтерпретатором команд
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Глухов, В. С.; Заїченко, Н. В.; Маковей, В. Г.
  Описані принципи модернізації апаратної частнини процесорного ядра спеціалізованої обчислювальної системи (СОС) із збереженням її програмного забезпечення. При модернізації були змінені типи центрального процесора та співпроцесора, внаслідок чого помінялися їхні системи команд, але записане до ПЗП СОС програмне забезпечення залишилося незмінним.
 • Item
  Оптико-цифрова система ідентифікації фазових масок
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Муравський, Л. І.; Кулинич, Я. П.; Вороняк, Т. І.
  На базі архітектури корелятора спільного перетворення Фур’є створено макет гібридної оптико-цифрової системи ідентифікації фазових та трансформованих фазових масок. Проведена оцінка мінімальних розмірів оптичної ланки системи. Наведена процедура ідентифікації трансформованих масок, що вводяться на вхід системи. Отримано і проаналізовано залежності співвідношення пік/шум для кореляційних піків, що формуються на виході системи, від ефективної фокусної віддалі оптичної ланки системи та від розмірів апертури реєстрації спільного енергетичного спектру.