Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2013. – Випуск 47

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“ висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розроблення новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів ВНЗ і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковців багатьох ВНЗ та науково-дослідних організацій України.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 47. – 147 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Дослідження пускових режимів вібраційної машини з дебалансними збудниками, що самосинхронізуються
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ярошевич, М. П.; Забродець, І. П.; Силивонюк, А. В.
  Наведено результати числового моделювання процесів пуску вібромашини з двома дебалансними збудниками для випадків одночасного та почергового пуску їх електродвигунів. Показано, що важливими перевагами машин зі збудниками, що самосинхронізуються, є можливість зменшення резонансних амплітуд, динамічного навантаження та потужності приводу за допомогою використання почергового пуску двигунів. The findings of numerical modeling of the vibratory machine start with two unbalanced agents in the case of their synchronous and regular start are included in the article. It is shown that main advantages of the machines with self-synchronizing agents are the ability to reduce resonant amplitudes, dynamic amount of work to be done and gear capacity by using regular start of engines.
 • Item
  Дослідження природи кавітаційно-магнітного впливу на воду та вібраційне обладнання для зміни її властивостей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сілін, Р. І.; Гордєєв, А. І.; Сілін, Р. С.; Ланець, О. С.
  Розглянуто визначення енергії заряду великого деформованого пухирця, що виникає під час вібраційної гідрокавітації. Проведено ряд досліджень із визначення зміни властивостей води під одночасною дією магнітного поля та гідрокавітації. Запропоновано конструкції вібраційних установок різного технологічного призначення. The article regards the definition of the energy charge of a big strained bubble which arises during vibrating hydrocavitation. A series of studies to determine the changes in water properties under the simultaneous effect of both, magnetic field and hydrocavitation, are carried out. The design of vibrating units of various technological purposes is proposed.
 • Item
  Про порівняння прямолінійної та криволінійної лопаток роторного ґрунтометальника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шатохін, В. М.; Соболь, В. М.; Шатохіна, Н. В.
  Наведено результати досліджень із зіставлення прямолінійної та криволінійної (оптимальної) лопаток роторного ґрунтометальника, що визначають його технологічні показники. Research results of the comparison between the linear and curvilinear (optimal) rotary groundthrower’s trowels, that define its technical indices, are given in the article.
 • Item
  Вплив вертикальних (параметричних) коливань вантажного візка мостового крана на його динаміку при розгойдуваннях вантажу у процесах пуску/гальмування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Почка, К. І.
  Розглянуто маятникові коливання вантажу на гнучкому підвісі (канаті) мостового крана у процесах його пуску/гальмування. Враховано вплив вертикальних (параметричних) коливань вантажного візка на динаміку системи “вантажний візок – канат – вантаж”. The article deals with the pendular oscillations of the load on the flexible drop (rope) of the bridge crane during its start up/braking. The influence of the vertical (parametric) oscillations of the load wagon on the dynamics of the “loading wagon – rope - load” system is taken into consideration.
 • Item
  Метод гальоркіна та якісне дослідження розв’язку задачі про нелінійні коливання необмеженого каната з урахуванням опору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пукач, П. Я.; Кузьо, І. В.; Нитребич, З. М.
  Викладено методику якісного дослідження розв’язку в математичній моделі коливань напівнеобмежених пружних тіл. Розглянуте рівняння узагальнює нелінійне хвильове рівняння, що досліджується в теорії коливань. Отримано класи коректності узагальненого розв’язку. The technique of qualitative solution research in mathematical model of vibrations of semi-infinite elastic bodies is exposed in the article. The equation generalizes the nonlinear wave equation, which is studied in the theory of oscillations. Correctness classes of a generalized solution are obtained.
 • Item
  Аналіз вимушених коливань металоконструкції щогли підіймального пристрою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Носов, Ю. Є.
  Проаналізовано вимушені коливання металоконструкції щогли будівельного підіймального пристрою із застосуванням методу скінченних елементів. Амплітудно-частотні характеристики щогли побудовано з використанням теоретичних та експериментальних досліджень коливальних явищ у привідній системі підіймального пристрою. The analysis of forced vibrations of the mast metal construction of the building lifting device is performed in this article; the finite element method is applied in this process. The amplitude-frequency characteristics of the mast were formed by using theoretical and experimental investigations of oscillatory phenomena in the driving systemof the lifting device.
 • Item
  Вдосконалення існуючих аналітичних методів розрахунку динамічних навантажень кранів при їх пуску/гальмуванні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ловейкін, В. С.; Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Почка, К. І.
  Складено динамічні моделі, які адекватно описують і уточнюють розрахункові схеми аналізу навантажень, що виникають у вантажопідйомних машинах/кранах при їх пуску/гальмуванні, визначено області прикладання і величини (процеси) зовнішніх впливів (силових чи кінематичних). Вибрано числово-аналітичний метод розв’язання відповідних диференціальних рівнянь моделей, оснований на аналізі фазових портретів руху системи (класичних та вищих порядків). The fields of applications and values (processes) of external impacts (power and kinematic) are defined while developing dynamic models which adequately describe and specify calculation schemes of the analysis of loads arising in load lifting machines/cranes at their start up/braking. The numerical and analytical method of solving proper differential model equations is based on the analysis of the phase likeness of the systems movement (of both the classical and highest orders) is proposed.
 • Item
  Визначення оптимальних конструктивних параметрів роликової формувальної установки з рекупераційним приводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.
  Для роликової формувальної установки з рекупераційним приводом із забезпеченням формування виробів з бетонних сумішей на одній технологічній лінії з приводним механізмом зі зміщенням осі переміщення формувальних візків відносно осі обертання кривошипів знайдено оптимальне значення кута зміщення кривошипів для різних значень осьового зміщення та відношень радіуса кривошипа до довжини шатуна. The optimal angle value of the cranks displacement for various values of axle displacement and the retios of the crank’s radius to the connecting rod’s length is defined for the roller moulding unit with a recuperation drive which provides moulding of products made of concrete mixes on the single technological line with the gear drive with relocation displacement axis of the moulding carts as to the cranks’ axis of rotation.
 • Item
  Математична модель та методика розрахунку інерційних і жорсткісних параметрів механізму складання лопатей горизонтально-осьової вітроустановки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Корендій, В. М.
  Побудовано спрощену кінематичну схему механізму складання лопатей горизонтально-осьової вітроустановки із відцентровими тягарцями. На основі диференціальних рівнянь Лагранжа ІІ роду розроблено математичну модель аеромеханічної системи вітроустановки та запропоновано методику розрахунку інерційних і жорсткісних параметрів механізму складання лопатей з метою забезпечення початку процесу регулювання після досягнення вітроустановкою номінальної частоти обертання та збереження необхідної точності стабілізації кутової швидкості у всьому робочому діапазоні швидкостей вітру. The simplified kinematics scheme of the mechanism of assembling a bladed horizontal-axis wind turbine with centrifugal weights is built. On the basis of Lagrange second order differential equations, the mathematical model of wind turbine aeromechanical system is developed and the computational technique of inertial and stiff parameters of the mechanism of blades folding is proposed. The aim is to provide the start of the regulation process when the wind turbine reach the nominal rotation frequency and to keep the necessary accuracy preservation of the angular velocity stabilization in the whole working range of wind speeds.
 • Item
  Обґрунтування конструктивних параметрів лунки дозатора для дрібнодисперсних сипких матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шоловій, Ю. П.; Прокопець, Н. І.
  Обґрунтовано конструктивні параметри лунки дозатора для дрібнодисперсного матеріалу, вибір яких оснований на дослідженні силових факторів, що діють на матеріал у випускній лунці, а також наведено графічні залежності для встановлення впливу властивостей продукту на розмір лунки. The batcher hole design parameters for the fine disperse material, which choice is based on the power factors investigation, that act on material in the nozzle place, are groun9ded in the article, also the graphical dependence for the installation of the product properties impact on the hole size is given.
 • Item
  Про визначення параметрів дебалансних вібраційних апаратів з ексцентриковим ротором і асинхронним електроприводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шатохін, В. М.; Гранько, Б. Ф.; Шатохіна, Н. В.
  Викладено метод вибору раціональних параметрів вібраційних апаратів з ексцентриковим ротором, дебалансами й асинхронним електроприводом засобами імітаційного моделювання. Важливий напрям застосування пристроїв – удосконалення й інтенсифікація технологічних процесів у будівельній промисловості. The method of rational parameters choice for vibrating devices with an eccentric rotor, unbalances and asynchronous electrical drive is stated in the article by means of imitative modeling. The improvement and intensification of technological processes in building and construction industry is an important tendency in device application.
 • Item
  Математична модель опису динаміки вібраційного сепаратора з дебалансним приводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Стоцько, З. А.; Топільницький, В. Г.; Кусий, Я. М.
  З використанням асимптотичних методів нелінійної механіки розроблено параметризовану математичну модель руху вібраційного сепаратора з дебалансним приводом та пружинною підвіскою, що дає змогу дослідити вплив параметрів сепаратора за довільної їх комбінації на продуктивність його роботи з метою її оптимізації. The article works out the parametric mathematical motion model of an vibrating separator with an misbalanced drive and an spring hanger by using the asymptotic method of nonlinear mechanics. This allows investigating the influence of separator parameters at their arbitrary combination on the efficiency of its functioning with an aim of its optimization.
 • Item
  Реалізація ефекту зоммерфельда у вібраційному майданчику з інерційним приводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ланець, О. В.; Шпак, Я. В.; Лозинський, В. І.; Леонович, П. Ю.
  Розроблено та змодельовано вібраційний майданчик, резонансні режими в якому ґрунтуються на ефекті Зоммерфельда. Наведено аналітичні залежності для встановлення інерційно-жорсткісних та силових параметрів коливальної системи, що забезпечують робочі білярезонансні режими роботи вібраційної машини з інерційним збуренням. Складено математичну модель такої машини та проаналізовано рух її коливальних мас та маси дебалансу в перехідних та усталених режимах роботи. Теоретичні результати експериментально підтверджено. The article works out and models the vibrating ground the resonant modes in which are based on Sommerfeld effect. It also shows the analytical dependence for calculation of inertial, inflexible and power parameters of oscillating systems which provide the working near-resonant modes of the vibrating machine functioning by inertial perturbation. The mathematical model of such machine is made and motion of its oscillating anddebalance masses in transitional and fixed work regimes is analysed. The theoretical results are experimentally confirmed.
 • Item
  Оптимізаційний синтез полічастотних вібраційних систем з імпульсним електромагнітним приводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кузьо, І. В.; Ланець, О. С.; Гурський, В. М.
  Розв’язано прикладну задачу підвищення технологічної ефективності резонансних двомасових вібраційних машин на основі оптимізаційного синтезу та частотного аналізу асиметричної кусково-лінійної пружної характеристики. Шляхом динамічного аналізу та числового моделювання системи підтверджено наявність полічастотного спектра в резонансному режимі роботи машини з імпульсним електромагнітним збуренням. The article solves the applied problem of the technological efficiency increase of resonant two-mass vibrating machines based on optimization synthesis and frequency analysis of asymmetric piece-linear elastic description. The availability of the poly-frequency spectrum in the resonant mode of machine, operated by impulsive electromagnetic perturbation, is confirmed by the dynamic analysis and numeral system modeling.
 • Item
  Оптимізація режимів пуску механізмів вантажопідйомних машин за критерієм мінімальної питомої потужності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Почка, К. І.
  У межах узагальненої моделі розрахунку навантажень механізмів вантажопідйомних машин В.І. Брауде – М.С. Тер-Мхітарова обґрунтовано динамічну оптимізацію режимів їх пуску за критерієм мінімальної потужності. Для встановлення основних кінематичних характеристик руху вказаних механізмів у перехідних процесах (пуску/гальмування) та типів коливань (періодичних, аперіодичних, динамічного хаосу), що виникають, використано метод класичного фазового портрета та фазових портретів високих порядків. Within the scope of the Braude –Ter-Mkhitarov generalized model of the load calculation of the load lifting machines’ mechanisms, the dynamic mode optimization of their start up regimes based on the minimal power criteria is proved in the article. In order to define the basic kinematic characteristics of motion of the mentioned mechanisms during transitional processes (start up/braking) and types of the arising oscillations (periodical, a-periodical, dynamic chaos) the method of a classical phase portrait as well as phase portraits of high orders is used.