Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2016. – №840

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електро-енергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроенергетичні та електромеханічні cистеми : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 840. – 139 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Основні аспекти інтеграції вітрових електричних станцій в енергосистеми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сегеда, М. С.; Дудурич, О. Б.
  Схематично відображено умови вибору точки під’єднання вітрових електричних станцій (ВЕС) до електроенергетичних систем та описано умови, які повинні бути виконані для забезпечення їх сумісної роботи. Проаналізовано ефекти інтеграції ВЕС в електроенергетичні системи на локальному (місцевому) та загальному рівнях. Розглянуто вимоги міжнародних стандартів до регулювання частоти електроенергетичних систем з вітровими електричними станціями. The conditions of the point of common coupling choice of wind power plants are shown schematically and the conditions that must be met for their joint operation as a part of the power systems are described. The effects of integration of wind power plants into the power systems at the local and general levels are analyzed. The requirements of the international Grid Codes to the frequency control of the power systems with wind power plants are considered.
 • Item
  Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової cталеплавильної печі попередньою комутацією пічного агрегату
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гапанович, В. Г.; Кідиба, В. П.
  Досліджено можливість обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання надпотужної cталеплавильної печі увімкненням пічного агрегату у два етапи, з подаванням на першому етапі на його обмотки пониженої напруги, а на другому – номінальної. The possibility of limitation of magnetization current inrushes in electrical power supply system of high-power steel-smelting furnace researched. Named research reviews way of twostage switching of furnace unit, with decreasing of supply voltage on first stage and feeding furnace with rated voltage on second stage.
 • Item
  Співвідношення індуктивностей розсіяння екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Яцун, М. А.
  Досліджені співвідношення індуктивностей розсіяння циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді залежно від геометричних розмірів і взаємного розміщення обмоток, розмірів і властивостей екрана. Investigational correlations of inductances of dispersion of cylindrical align windings on ferromagnetic to the core depending on geometrical and mutual placing of windings, and properties of screen.
 • Item
  Компенсація реактивної потужності в системах електроспоживання з силовими випрямлячами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Федів, Є. І.; Сівакова, О. М.
  Запропоновано спосіб узгодженого керування декількома силовими випрямлячами технологічних установок систем електроспоживання для забезпечення динамічної компенсації реактивної потужності в електромережі живлення. With the purpose of providing dynamic compensation of reactive power in power network, we offer the method of coordinated control for several power rectifiers of technological mechanisms of power supply systems.
 • Item
  Моделювання комутаційних процесів ліній надвисокої напруги 750 кВ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Равлик, О. М.; Стецик, В. Я.
  Розроблені математична і цифрова моделі довгої лінії для дослідження комутаційних процесів із урахуванням їх основних параметрів, що забезпечує необхідну адекватність моделювання. Mathematical and digital models to study the long line switching processes with regard to their basic parameters are developed, providing the required adequate modeling.
 • Item
  Оцінка ефективності вітроелектростанції на основі даних з відкритих джерел
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Покровський, К. Б.; Кужелєв, М. Ю.
  Наведено оцінку ефективності вітроелектростанції в умовах Карпатського регіону на основі даних з відкритих джерел та розрахунки техніко-економічних показників електростанції. There are represented assessment of efficiency of wind farms in the Carpathian region based on data from public sources and showing technic and economic indicators of power station.
 • Item
  Вплив розрядності даних на точність визначення кута в індукційних давачах кута
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мороз, В.; Оксентюк, В.; Болкот, П.; Снітков, К.
  Проаналізовано точність методу визначення фази з індукційного давача кута повороту залежно від розрядності вхідних цифрових даних, які отримані з давача за допомогою аналого-цифрового перетворювача. Метод визначення фази ґрунтується на відомому методі з використанням функцій арктангенса і арккотангенса, для яких знайдено максимальні та усереднені похибки залежно від розрядності вхідних цифрових даних. Досліджено впливи розрядності вхідних цифрових даних і кількість інтервалів інтегрування на точність інтегральних реалізацій функції арктангенса числовими методами знаходження означеного інтегралу різних порядків. The accuracy analysis method for determining the signal phase of the induction encoder depending on the digit capacity of the input data obtained from the sensor via analog-to-digital converter presented in this article. The phase determining method based on a known method using the invers tangent and invers cotangent functions, which found the maximum and RMS errors depending on the digit capacity of the input data. The impact of input data's digit capacity and the number of intervals on the accuracy of the invers tangent function integrated implementations was investigate for numerical definite integral formulas of different orders.
 • Item
  Дослідження однофазного режиму роботи трифазного асинхронного двигуна
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Маляр, В. С.; Гамола, О. Є.; Мадай, В. С.; Гавдьо, І. Р.
  Розглядається проблема розрахунку перехідних процесів в асинхронних двигунах, які живляться від однофазної мережі із конденсаторами в одній фазі. В основу розробленого алгоритму покладено математичну модель асинхронного двигуна високого рівня адекватності, в якій враховується явище витіснення струму в стержнях ротора і насичення магнітопроводу. The problem of calculation of transients in asynchronous motors which works from single-phase network with capacitors in a single phase is examined. The basis of the algorithm is a mathematical model of induction motors with the high level of adequacy. This model takes into account the phenomena of skin effect in the bars of the rotor and magnetic core saturation.
 • Item
  Структура багатозв’язаної системи керування режимами електротехнологічного комплексу “дугова сталеплавильна піч – електропостачальна мережа”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Лозинаський, О. Ю.; Паранчук, Я. С.
  Запропоновано багаторівневу багатозв’язану структуру системи для адаптивного багатокритеріального оптимального керування режимами електротехнологічного комплексу “дугова сталеплавильна піч – електропостачальна мережа”. The paper proposes a multilevel multiconnected structure of the system for adaptive multicriterion optimal control of "arc steelmaking furnace – supply network" electrotechnological complex modes.
 • Item
  Квадратично-інтегральний метод розпізнавання аварійних ситуацій ліній електропересилання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Лисяк, Г. М.; Островка, І. І.; Сабадаш, І. О.
  Розглянуто квадратично-інтегральний метод розпізнавання режимів трифазного короткого замикання та пуску потужних електродвигунів номінальною напругою 10 кВ. It is considered square-integrated method recognition regimes of three-phase short circuit and starting large motors rated voltage of 10 kV in the article.
 • Item
  Експрес-оцінка резонансних перенапруг в анормальних режимах магістральних електричних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кучанський, В. В.
  Отримано емпіричну формулу для експрес-оцінки резонансних перенапруг при неповнофазному режимі повітряної лінії та складено заступну схему резонансного контуру лінії електропередачі. The empirical formula for rapid assessment of resonance overvltages was received over open-phase mode and equivalent resonant circuit was composed of transmission line.
 • Item
  Математичне моделювання режимів роботи синхронного генератора зширотно-імпульсним регулюванням збудження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Куцик, А. С.; Семенюк, М. Б.; Місюренко, В. О.
  Наведено результати аналізу режимів роботи синхронного генератора в електротехнічній системі з широтно-імпульсним регулюванням струму збудження. Дослідження виконані за допомогою методу математичного моделювання. The article presents an analysis of modes of synchronous generator in the electrical system of the pulse-width control excitation current of synchronous generator. Researches are performed by the method of mathematical modelling.
 • Item
  Моделювання обмежувачів максимального збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Коновал, В.; Козовий, А.
  Розглянуто аспекти моделювання сучасних систем збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем. Наведено особливості математичної моделі обмежувача максимального збудження та здійснено перевірку його функціонування на прикладі реальних електростанцій. This article surveys the modeling aspects of modern excitation systems for synchronous machines that is used to analyze power system stability. We presented peculiarities of over excitation limiter mathematical model and tested their performance for real power stations.
 • Item
  Дослідження впливу похибок квантування телеінформації на результати нейроматематичного моделювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Дьяченко, Н. Б.; Дурняк, Б. І.
  Подано комп’ютерні експериментальні дослідження впливу похибок квантування телеінформації на результати нейроматематичного моделювання. Computer experimental investigations of measurement quantization imprecision influence on neuromathematic modeling results are represented.
 • Item
  Система самонавчання комп’ютерного симулятора з управління електричною частиною енергоблока ТЕС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Дьяченко, Н. Б.; Баран, П. М.; Кідиба, В. П.; Пришляк, Я. Д.
  Розроблено систему самонавчання комп’ютерного симулятора з управління електричною частиною енергоблока теплової електричної станції. The system of self-learning computer simulation of electric part of the power unit of a thermal power station is developed.
 • Item
  Система керування електроприводу кривошипно-шатуннoго механізму з нелінійними зворотними зв’язками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Головач, І. Р.; Карплюк, Л. Ф.; Панченко, Б. Я.; Цяпа, В. Б.
  Проаналізовано роботу системи керування електроприводу кривошипно-шатунного механізму. Розроблено методику налаштування регуляторів. Результати досліджень можуть бути використані під час розроблення нових систем електроприводів. The control system of electric drives with Crankshaft mechanism load has been analyzed. Method of tuning speed feedback adjusting was developed. The result can be used for the designing new systems of electric drives.
 • Item
  Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням витіснення струму у стрижнях ротора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гладкий, В. М.
  Опрацьовано математичну модель асинхронного двигуна з урахуванням витіснення струму у стрижнях ротора. Модель ґрунтується на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола, алгебризації диференційних рівнянь методом ФДН g-ого порядку та розв’язуванні нелінійної системи алгебричних рівнянь методом Ньютона. A mathematical model for asynchronous motor taking into account deep bar effect has been developed. The model is based on magnetic field computation allowing for core saturation and magnetomotive forces spatial harmonics, differential equations algebrization with the g-th order backward differentiation formula and nonlinear algebraic equations system solving with Newton’s method.
 • Item
  Розробка регулятора статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гапанович, В. Г.; Бахор, З. М.
  Для конкретного об’єкта розроблена структурна схема і виведені рівняння стану регулятора статичного тиристорного регулятора, як підсистеми комплексної системи керування режимом роботи системи електропостачання шахтного навантаження. A structure diagram for a particular object has been developed and equations of state has been derived as for subsystem of complex system of operation mode control of electrical power supply system of mining load.
 • Item
  Зміни напруги в електричній мікромережі з гібридною електростанцією
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Варецький, Ю. О.; Горбань, В. М.; Пазина, Я. С.
  Наведено результати дослідження режимів роботи гібридної електростанції у локальній електричній мережі (мікромережі), під’єднаній до електроенергетичної системи. Проаналізовано характер змін напруги в мережі залежно від способу регулювання реактивної потужності вітрогенераторів гібридної електростанції. Показано умови оптимального регулювання реактивної потужності вітрогенераторів за умови мінімізації змін напруги. The paper presents the study results on renewable energy hybrid system within a micro grid which is tied to bulk power system. The voltage variations character has been analyzed considering mode of wind generator reactive power control. Optimal reactive power control requirements are shown in consideration of voltage variation mitigation.
 • Item
  Використання структурованих характеристичних поліномів для синтезу систем автоматичного керування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бойчук, Б. Г.; Калужний, Б. С.; Цяпа, В. Б.
  Розглянуто використання структурованих характеристичних рівнянь з метою вироблення програми налаштування змінних параметрів системи. Розроблена система відносних одиниць, з використанням яких розраховується множина можливих варіантів систем автоматичного керування. Досліджено можливості використання цих одиниць для спрощення математичного опису систем. The article discusses the use of structured characteristic equations to develop programs setting system variables. The relative units system designed for calculation of a set of options of automatic control. The possibility of using these units investigated to simplify the mathematical description of the system.