Chemistry & Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13, No. 1

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 13, number 1. – 129 p. : ill.

Зміст


1
11
18
23
33
38
46
52
59
64
71
77
85
95
101
107
112
121
129

Content (Vol. 13, No 1)


1
11
18
23
33
38
46
52
59
64
71
77
85
95
101
107
112
121
129

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  The role of polyvinylpyrrolidone in the formation of nanocomposites based on acompatible polycaproamide and polypropylene
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Krasinskyi, Volodymyr; Suberlyak, Oleh; Zemke, Victoria; Klym, Yuri; Gaidos, Ivan; Lviv Polytechnic National University; Technical University of Kosice
  Досліджено взаємозв‘язок фізико-механічних та технологічних характеристик новостворених наноком- позитів на основі суміші ПП/ПА-6 з модифікованим за допомогою ПВП монтморилонітом. Показано суттєвий вплив поліаміду, який модифікований інтеркальованим за допомогою ПВП монтморилонітом, на технологічні, фізико-механічні властивості та теплостійкість поліпропілену. Встановлено, що показник текучості розплаву одержаних композитів збільшується більше, ніж у 2 рази, у порівнянні з чистим ПП. Показано, що внаслідок змішування ПП з модифікованим поліамідом значно збільшується твердість, модуль пружності та теплостійкість композитів у порівнянні з чистим ПП. При цьому зменшуються у 2 рази відносне видовження та у 4 рази вимушено-еластична деформація композитів.
 • Item
  Synthesis mechanism and properties of epoxy resins modified with adipic acid
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Bratychak, Michael; Bashta, Bogdana; Astakhova, Olena; Shyshchak, Olena; Zubal, Olha; Lviv Polytechnic National University; Charles University
  Запропоновано механізми реакцій між ді- епоксидною сполукою та адипіновою кислотою (АА) в присут- ності бензилтриетиламоній хлориду та 1,4-діазо- біцикло[2,2,2]октану. Вивчено термічну стабільність оліго- естеру, отриманого внаслідок хімічного модифікування дигліциділового етеру діоксидифенілпропану АА та епокси- олігоестерних сумішей за його участі. Визначено в’язко- еластичні властивості плівок на основі епокси-олігоестерних сумішей, які містять у своєму складі епоксидну смолу Epidian-5, олігоестеракрилат ТГМ-3 та поліетилполіамін.
 • Item
  The role of oxides in oxidation of allyl alcohol and its esters
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Fedevych, Eugeniy; Datsko, Oleh; Fedevych, Oleh; Lviv National Agrarian University; Bogomolets Institute of Physiology; Lviv Polytechnic National University
  Обгрунтовано допущення, що проміжним молекулярним продуктом реакції окиснення алілового спирту та його естерів у середовищі оцтової кислоти є оксиди (гліцидол, гліцидолацетат, гліцидолформіат). Для оптимізації процесу одержання естерів гліцерину досліджено кінетику взаємодії цих оксидів з оцтовою та мурашиними кислотами. Встановлено, що найстійкішим є гліцидолформіат, а найменш стійким – гліцидол. З мурашиною кислотою взаємодія оксидів проходить на порядок швидше ніж оцтовою. В присутності мурашиної кислоти селективність різко зменшується. Для досягнення максимального виходу естерів гліцерину як вихідний продукт доцільно використовувати алілформіат.
 • Item
  low temperature acrolein to acrylic acid oxidation with hydrogen peroxide on Se-organic catalysts
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Nebesnyi, Roman; Ivasiv, Volodymyr; Pikh, Zoryan; Kharandiuk, Tetiana; Shpyrka, Iryna; Voronchak, Taras; Shatan, Anastasia-Bohdana; Lviv Polytechnic National University; Nestle Ukraine LLC; Czech Academy of Sciences
  Досліджено каталітичну активність Se- вмісних органічних сполук, зокрема метилселенінової кислоти, бензенселенінової кислоти, фенілселенолу та дифеніл- диснленіду як потенційних каталізаторів окиснення ненаси- чених альдегідів пероксидом водню. Встановлено, що всі протестовані сполуки є активними в досліджуваній реакції і характеризуються різною ефективністю залежно від продукту реакції – акрилової кислоти чи метилакрилату. Встановленi оптимальні умови здійснення процесу, ката- лізатор та розчинник для одержання акрилової кислоти.
 • Item
  The sulfonation of 3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone and non-linear-optical activity of its sulfonic derivatives
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Mishurov, Dmytro; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
  Проведено синтез сульфокверцетину та вивчення його структури й нелінійно оптичних властивостей. Із використанням квантово-хімічних розрахунків, 13С і HSQC ЯМР спектроскопії, ІЧ спектроскопії було показано, що сульфонова група в знаходиться у положенні C8 кверцетину. Визначено молекулярну гіперполяризованість отриманого сульфокверцетину. Показано що сульфокверцетин можливо використовувати для створення на його основі нових полі- мерних НЛО матеріалів.
 • Item
  Synthesis and characterization of mixed ligand complexes of zirconium(IV) with sulphur, nitrogen and oxygen donоr ligands
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Srivastava, Abhishek; Srivastava, Neetu; NathTripathi, Umesh; Siddiqui, Afshan; G.L.A. University; Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University
  Досліджено новий спосіб синтезу нано- мірних змішаних лігандних комплексів Zr(IV) за реакцією хлориду цирконію(IV) з 3(2'-гідроксифеніл)-5-(4-заміщеним феніл) піразолінами та солями дитіофосфату амонію, який після оброблення H2S діє як прекурсор для ZrS2. За допомогою рентгено-дифракційного аналізу досліджено кристалічну/аморфну природу синтезованих комплексів. Визначено, що всі комплекси є аморфними твердими речо- винами. При визначенні молекулярної маси та проведенні елементарного аналізу і спектроскопічних дослідженнь (ІЧ, 1H ЯМР, 31P ЯМР) доведена димерна природа комплексів, в яких дитіофосфат та піразолін є бідентатним лігандом. З використанням скануючої електронної мікроскопії пока- зано, що частинки знаходяться в нанодіапазоні. Запропо- новано координаційне число 6 для цирконію з восьмигранною геометрією.
 • Item
  An efficient solvent free microwave assisted MgFe2O4 magnetic nanoparticles catalyzed green protocol towards Michael addition
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Bansal, Shobha; Singh, Prabal Pratap; G.L.A University
  Досліджено магнітні наночастинки MgFe2O4 як ефективний каталізатор для синтезу продуктів за реакцією Міхаеля внаслідок оброблення мікрохвилями у відсутності розчинника заміщених халконів і β-нітро стиролів з електронними донорами, такими як малононітрил та етилціаноацетат. Показано, що магнітні наночастинки MgFe2O4 є кращими гетерогенними каталізаторами (10 мол. %) у порівнянні з відомими каталізаторами. Визначено, що за п’ять циклів роботи синтезований каталіза- ор не втрачає каталітичної активності.
 • Item
  Computational molecular docking, voltammetric and spectroscopic DNA interaction studies of 9N-(ferrocenylmethyl)adenine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Lanez, Elhafnaoui; Bechki, Lazhar; Lanez, Touhami; University of El Oued; University of Ouargla
  З використанням методів циклічної вольтамперометрії та електронної спектроскопії за одна- кових умов проведені вимірювання вільної енергії 9N-(ферро- ценілметил)аденину (ФMA) з дволанцюговою ДНК. Отримані результати підтверджені обчислювальним молекулярним докінгом. Показано, що док-результати добре узгоджуються з експериментальними даними і що ліганд ФMA поміщений у невелику борозенку спіралі ДНК.
 • Item
  Peculiarities of producing an electrolytic iron powder from rolling manufacture waste
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Pinchuk, Sofiya; Vnukov, Alexander; Cheranev, Roman; National Metallurgical Academy of Ukraine
  Одержано електролітичний порошок заліза з регульованою формою і розміром частинок, з необхідними структурними, фізичними та функціональними властивос- тями. Процес електролітичного осадження дисперсного заліза проводили з використанням сталевого розчинного анода й ти- танового катода. Електроліт – сульфатний; форма катода – пластина; час електролізу – 1 година. Експериментальні до- слідження проведені із застосуванням кореляційно-регресій- ного аналізу. Методом оптичної мікроскопії визначені середні розміри і морфологію частинок. Отримані поліноміальні мо- делі, які адекватно описують встановлені взаємозв'язки досліджуваних параметрів.
 • Item
  Professor Leonid Kvitkovsky – 90th anniversary
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Astakhova, Olena; Shyshchak, Olena; Lviv Polytechnic National University
 • Item
  Obtaining of coumarone-indene resins based on light fraction of coal tar 4. Bitumen-polymer blends with participation of coumarone-indene resins with epoxy groups
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Astakhova, Olena; Shved, Mariia; Zubal, Olha; Shyshchak, Olena; Prysiazhnyi, Yuriy; Bruzdziak, Piotr; Bratychak, Michael; Lviv Polytechnic National University; Gdansk University of Technology
  З використанням легкої фракції кам’яно- вугільної смоли, яка містить у своєму складі 5,75% мас. Кума- рону та 44,5% мас. індену, з додаванням гліцидилметакрилату та стиролу, з використанням як ініціатор монопероксидної похідної діглициділового етеру Бісфенол А (ПО) отримана інден-кумаронова смола з епоксидними групами (CIRЕ). На модельних системах, що складаються з ПО, гліцидил- метакрилату, індену, або кумарону, або стиролу, або суміші вищеназваних компонентів вивчена можливість формування CIRЕ. CIRЕ вивчена як полімерний додаток до бітум- полімерних сумішей (БПС). Встановлено вплив кількості CIRЕ, температури та тривалості на експлуатаційні характе- ристики БПС. Досліджено структурно-груповий склад БПС. З використанням ІЧ-спектроскопії встановлена структура CIRЕ, нафтового бітуму та БПС.
 • Item
  Modification of the impregnating pitch by phenolic fraction of coal tar
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Starovoit, Mariia; National Metallurgical Academy of Ukraine
  Представлено результати досліджень модифікації органічної маси просочувального пеку кам’яно- вугільною смолою низького ступеня піролізованості. Вивчено процеси, які формують експлуатаційні властивості пеку в технології просочення графітованих електродів. Встановлено особливості впливу модифікуючої добавки на якісні характе- ристики пеку і його груповий склад. Даний технологічний підхід дає можливість інтенсифікувати процес просочення заготовок для графітованних електродів.
 • Item
  Statics and kinetics of albumin adsorption by natural zeolite
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Hyvlud, Anna; Sabadash, Vira; Gumnitsky, Jaroslaw; Ripak, Nazar; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено статику та кінетику адсорбції альбуміну на природному цеоліті структури клиноптилоліту. Визначено основні характеристики цеоліту. Подано методику аналізу альбуміну у розчині. Графічно представлено ізотерму адсорбції альбуміну та наведено рівняння Ленгмюра, яке описує дану ізотерму. Експериментально встановлено наявність зовнішньодифузійного та внутрішньодифузійного механізму адсорбції під час дослідження кінетики в апараті з механічним перемішуванням. Визначено коефіцієнт масовіддачі для зовнішньої дифузії та коефіцієнт молекулярної дифузії для внутрішньодифузійної області.
 • Item
  Resource potential for biogas production in Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Pavliukh, Lesia; Boichenko, Sergii; Onopa, Valeriya; Tykhenko, Oksana; Topilnytskyy, Petro; Romanchu, Viktoria; Samsin, Igor; National Aviation University; Lviv Polytechnic National University; Khmelnitsky University of Management and Law
  Проведено оцінку використання органічних відходів для виробництва біогазу за умов гострої необхідності скорочення споживання традиційних енергоресурсів. Експери- ментально підтверджена можливість використання орга- нічних відходів (кукурудзи, соломи, гілок, опалого листя, кар- топляного лушпиння) для виробництва біогазу. Досліджено вплив подрібнення фракції сировини та температурного режиму на вихід біогазу. Встановлено, що найбільший вихід біогазу з картопляного лушпиння.
 • Item
  Physical sorption of molecular hydrogen by microporous organic polymers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Saldan, Ivan; Stetsiv, Yuliia; Makogon, Viktoriia; Kovalyshyn, Yaroslav; Yatsyshyn, Mykhaylo; Reshetnyak, Oleksandr; Ivan Franko National University of Lviv
  В огляді описані зшиті та гіперзшиті полі- мери, як матеріали з високою площею поверхні для адсорбції великої кількості молекулярного водню. Зшиті поліанілін та поліпіррол використані як приклади адсорбції водню мікропо- ристими органічними полімерами. Висвітлено основну причину фізичної сорбції, що відбувається в мікропористих органічних полімерів, а також виклики на шляху налаштування значення ентальпії адсорбції водню в межах 15–20 кДж/моль Н2.
 • Item
  Fire-resisting composites based on polymer matrix
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Ushkov, Valentin; Figovsky, Oleg; Smirnov, Vladimir; Seleznev, Vyacheslav; Moscow State University of Civil Engineering; Israeli Association of Inventors
  Вивчено термостабільність і пожежно- технічні параметри епоксидних композитів з різними за- твердниками, наповнювачами, пластифікаторами та ретар- дантами. Показано, що вміст мінеральних наповнювачів до 45% мало впливає на займистість. Формування диму зменшується лінійно з підвищенням ступеня наповнення. Пока- зано, що для отримання низькогорючих матеріалів кисневий індекс повинен перевищувати 31 %. Встановлено, що опти- мальна концентрація промислових бромованих вогнетривких речовин становить 8–10% за масою. Для зменшення горючості епоксидних композитів запропоновано використовувати бромвмісні ретарданти у вигляді розчину в N, N-диметил-2,4,6- трибромоаніліні. Показана висока ефективність ацетил- та α-гідроксиетилферроценових додатків для зменшення диму.
 • Item
  Interpenetrating network on the basis of methylcyclotetrasiloxane matrix
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Mukbaniani, Omari; Aneli, Jimsher; Plonska-Brzezinska, Marta; Markarashvili, Eliza; Tatrishvili, Tamar; Iv. Javakhishvili Tbilisi State University; University of Bialystok
  Вивчено реакцію гідросилювання 2,4,6,8- тетрагідро-2,4,6,8-тетраметилциклотетрасилоксану (D4 H) алілтрифлуороацетату та вінілтриетоксисилану, у присут- ності платинових каталізаторів. З використанням Фур’є, 1H, 13C, та 29Si ЯМР спектроскопії проведено аналіз синтезованого продукту D4 R,R'. За допомогою соль-гелевих реакції систем D4 R,R', промотованих трифлуорометилсульфонатом літію (трифлат) одержано тверді полімерні електролітні мемб- рани. Встановлено, що електропровідність полімерних електролітних мембран за кімнатної температури змінюється в діапазоні (4·10-5)–(6·10-7) См/см.
 • Item
  Enzymatic destruction of film materials on the basis of chitosan in the presence of cephalosporin series antibiotics
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Chernova, Valentina; Tuktarova, Irina; Shurshina, Angela; Elinson, Mariya; Kulish, Elena; Bashkir State University
  Досліджено ферментативну деструкцію лі- карських плівкових матеріалів на основі хітозану та анти- біотиків цефалоспоринового ряду. Встановлено, що наявність цефазоліну і цефатоксиму у плівкових зразках зменшує швидкість деструкції хітозану і приводить до потенційно довшого терміну служби захисного плівкового матеріалу на рановій поверхні.
 • Item
  Solubility of ibuprofen in conventional solvents and supercritical CO2: evaluation of ideal and non-ideal models
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Bagheri, Hamidreza; Ghader, Sattar; Hatami, Negin; Shahid Bahonar University of Kerman
  Показана можливість розчинення рацеміч- ного (R/S)(±)-ібупрофена у чистих звичайних розчинниках (н- гептані, толуені, бензені та етанолі) і надкритичному діоксиді карбону. Проведено порівняння одержаних результатів із експериментальними даними. Результати ідеальної розчин- ності показали значне відхилення від експериментальних точок. Показано, що основною проблемою моделювання такої системи є неідеальність рідкої фази. Для вирішення проблеми запропоновано використовувати UNIQUAC, UNIFAC, NRTL, Wilson і теорію регулярних розчинів. Доведено, що UNIQUAC є більш придатною для розрахунку розчинності рацемічного (R/S)(±)-ібупрофена, ніж теорія регулярного розчину та UNIFAC. З використанням рівняння Peng-Robinson (PR EoS) досліджено розчинність (R/S)(±)-ібупрофена у надкритичному CO2 (SC-CO2). Встановлено, що результати моделювання добре узгоджуються з експериментальними даними.