Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009. – Випуск 2(18)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор доктор технічних наук, професор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – Випуск 2 (18). – 128 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Зміст до збірника «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» Випуск 2 (18)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Титульний аркуш до збірника "Сучасні досягення геодезичної науки та виробництва" Випуск 2 (18)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  МНТК "Геофорум 2009" - сучасний стан та перспективи розвитку геодезичних, картографічних та кадастрових робіт
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тревого, І. С.; Денисов, О.
  За результатами МНТК "Геофорум-2009" подано огляд сучасного стану та перспективи розвитку геодезичних, картографічних та кадастрових робіт. По результатам МНТК "Геофорум 2009" проведен обзор современного состояния и перспектив развития геодезических, картографических и кадастровых работ. On the basic of ISTK "Geoforum 2009" is spent the review of a modern condition and prospects of development of geodetic, cartographical and cadastral works
 • Item
  Нагорода Українському товариству геодезії і картографії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шевчук, П.; Денисов, О.
  Подано інформацію щодо нагородження Українського товариства геодезії і картографії. Приведена информация о награждениии Украинского общества геодезии и картографии. The information on rewarding of the Ukrainian society of a geodesy and cartography is resulted.
 • Item
  Конференція в Ужгороді
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тревого, І. С.; Савчук, С.
  Висвітлено роботу Міжнародної науково-технічної конференції "Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні". Описана работа Международной научно-технической конференции "Новые технологии в геодезии, землеустройстве и лесоустроительстве". Work of the International scientific and technical conference "New technologies in a geodesy, land management and forest management" in described.
 • Item
  Нові наукові і громадські проекти в Німеччині
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тревого, І. С.; Задорожний, В.; Лаврішко, Є.
  Висвітлено результати навчальної і наукової практики студентів, результати наукових, технічних і громадських контактів. Приведены результаты учебно-научной практики студентов, научных, технических и общественных контактов. The result of educational-scientific practice of students are resulted, scientific, technical and public contacts.
 • Item
  ДНВП "Картографія": 65 років діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Сосса, Р.
  Коротко висвітлено історію становлення та розвитку провідного картовидавничого підприємства України - Державного науково-виробничого підприємства "Картографія". Згадані основні картографічні твори, підготовані підприємством. Відзначений внесок підприємства у розвиток картографування України та у картографічне забезпечення держави і суспільства. Излагается краткая история становления и развития ведущего картоиздательского предприятия Украины - Государственного научно-производственного предприятия "Картография". Упомянуты основные картографические произведения, подготовленные предприятием. Отмечен вклад предприятия в развитие картографирования Украины и в картографическое обеспечение государства и общества. The brief history of foundation and development of the leading cartographic enterprise of Ukraine - State Scientific and Production Enterprise "Kartographia" is given. The reference is made to the main cartographic works developed by the enterprise. The contribution of the enterprise into progress of mapping of Ukraine and cartographic supply to the state and society is recognized.
 • Item
  Порівняння методів створення державної геодезичної мережі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Костецька, Я.; Петров, С.; Фролов, О.
  На конкретній мережі виконано порівняння трьох методів створення державних мереж, побудованих з трикутників: два наземні – тріангуляція і трилатерація, та супутниковий. Порівнювалась точність положення пунктів, працевитрати та кошторисна вартість. Супутниковий метод забезпечує найкращі показники. За точністю пунктів на другому місці є метод трилатерації. Точність положення деяких пунктів у мережі тріангуляції не задовольняє вимог [5]. Найгіршими є економічні показники методу трилатерації. На конкретной геодезической сети выполнено сравнение трёх методов создания государственных сетей, состоящих из треугольников: два наземных метода – триангуляция и трилатерация, и спутниковый метод. Сравнивалась точность положения пунктов, трудозатраты и сметная стоимость. Спутниковый метод имеет наилучшие показатели. За точностью пунктов на втором месте метод трилатерации. Точность положения некоторых пунктов в сети триангуляции ниже требований [5]. Самые плохие экономические показатели метода трилатерации. On a concrete geodetic network comparison on a concrete network of three methods of consciousness of the state networks is executed: two ground methods – a triangulation and trilateration and a satellite method. Accuracy of position of points, expenditures of labour and budget cost was compared. The satellite method has the best parameters. Behind accuracy of points on the second place a method trilateration. Accuracy of position of some points in a network of a triangulation is lower than requirements. The most bad economic parameters of a method trilateration.
 • Item
  О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения АР Крым
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Єфимов, С.; Селезнёва, О.
  На прикладі Автономної Республіки Крим описано особливості геоінформаційного аналізу густоти населення на регіональному рівні. На примере Автономной Республики Крым описаны особенности геоинформационного анализа плотности населения на региональном уровне. In the article on the example of Autonomous Republic Crimea the features of GIS-analysis of closeness of population are described at regional level.
 • Item
  Математична модель оцінки похибок визначення напрямку до рухомої цілі з нерухомого об’єкта координатним способом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Корольов, В.; Руденко, К.; Корольова, О.
  Запропонована математична модель оцінки похибок при визначенні параметрів цілі (кута візування цілі, та відстані до неї) з нерухомої підлеглої машини. Предложена математическая модель оценки ошибок при определении параметров цели (угла визирования цели, дальности до нее) из непо¬движной подчиненной машины коорди¬натным способом. There was suggested the mathematical model of the error estimation of the determination of parameters of the moving target (speed, angel of course, coordinates) from the movable object in coordinate method.
 • Item
  Геодезичне забезпечення реставраційних робіт на прикладі культурно - музейного комплексу "Мистецький арсенал"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тіщенко, А.
  Наведено приклад геодезичного забезпечення реставраційних робіт історичних споруд на прикладі культурно-музейного комплексу "Мистецький арсенал". Описано технологічну схему геодезичного забезпечення реставрації, наведено нові технічні рішення. Приведено пример геодезического обеспечения реставрационніх работ исторических сооружений на примере культурно-музейного комплекса "Художественній арсенал". Описано технологическая схема геодезического обеспечения реставрации, приведены новые технические решения. In the article make an example of the geodesic providing of restorations works of historical buildings on the example of in a civilized manner-museum complex the "Artistic arsenal" was describe. The flowsheet of conduct of the geodesic is providing of restoration, a was make new technical decisions.
 • Item
  Theoretical bases of construction and accuracy rating of digital quasi-images
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Mogilny, S.; Lunev, A.; Sholomitsky, A.
  Розглянуто питання побудови широкоформатних цифрових зображень на підставі знімків, отриманих вузькокутовою цифровою камерою, виконана оцінка таких зображень і можливість їх практичного застосування. Рассмотрены вопросы построения широкоформатных цифровых изображений на основании снимков, полученных узкоугольной цифровой камерой, оценена точность таких снимков и возможность их практического применения. In the article the questions of construction of large-format digital images executed by the narrow-angle digital camera, the accuracy rating of construction of such images and the rating of the opportunity of their practical application are considered.
 • Item
  Спосіб визначення планових елементів внутрішнього орієнтування цифрових неметричних знімальних камер
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Глотов, В.; Пащетник, О.
  Авторами запропоновано спосіб визначення планових елементів внутрішнього орієнтування цифрових неметричних знімальних камер, які, зокрема, застосовуються у короткобазисній фотограмметрії. Наведено результати необхідного значення точності та технологію визначення цих елементів. Акцентується увага на уніфікованості засобів, що застосовуються для реалізації способу. Авторами предложен способ определения плановых элементов внутреннего ориентирования цифровых неметрических съемочных камер, которые, в частности, применяются в короткобазисной фотограмметрии. Приведены результаты необходимого значения точности и технология определения этих элементов. Акцентируется внимание на унифицированности средств, которые применяются для реализации способа. The method of determination of the planned elements of internal orientation of digital unmetrical survey camera, which in particular are used in short-basis photogrammetry, are offered by authors. The results of necessary value of precision and technology of determination of these elements are shown. The attention is stressed on standartization of facilities which are used for realization of method.
 • Item
  Ключові питання побудови інформаційної системи моніторингу обєктів культурної спадщини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Марков, С; Дишлик, О
  Викладено концептуальні підходи до побудови інформаційної системи управління даними моніторингу об'єктів культурної спадщини на прикладі Національного заповідника "Софія київська". Розроблено вимоги до інформаційної системи, запропоновано її загальну архітектуру, розглянуто особливості системи, зумовлені специфічністю предметної області. Излагаются концептуальные подходы к построеннию информационной системы управления данными мониторинга обьектов культурного наследия на примере Национального заповедника "София Киевская". Рфзработаны требования к информационной системе, предложена ее общая архитектура, рассмотрены особенности системы, обусловленные специфичностью предметной области. The paper describes the conceptual approaches to building information system for management of monitoring data about cultural heritage objects. The case of National Conservation Area "St. Sophia of Kiev" is considered. The general requirements and architecture for the information system are developed the percularities conditioned by the specificity of the area ae formulated.
 • Item
  Викориння сучасної геодезичної техніки для контролю встановлення обертових печей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Мороз, О; Шевченко, Т; Ярина, І
  Використання сучасної геодезичної техніки для контролю встановлення обертових печей Использование современной геодезической техники для контроля установки вращающихся печей
 • Item
  Пам'яті професора Любомира-Володимира Барана
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Пам'яті професора Рихарда Уидиса Зумента
  (2009)
  Редакційна колегія збірника наукових праць "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва"
 • Item
  Онтологічна модель кадастру рекреаційних територій України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Коваль, Р
  Зроблена спроба створення онтологічної моделі для вивчення передумови створення кадастру рекреаційних територій. В онтологічній моделі робилася спроба визначити основні напрямки підбору та опрацювання вихідної інформації щодо можливості створення кадастру рекреаційних територій. Сделана попытка создания онтологической модели для изучения предпосылок создания кадастра рекреационных территорий. В онтологической модели сделана попытка определить основные направления сбора и изучения исходной информации для создания кадастра рекреационных территорий. In the article the ontology model is worked out for study of the recreation territory cadastre. The ontology model gives possibility to get directions as to choice and entrance information for creation of recreation territory cadastre.
 • Item
  Ізостасія та ізостатичні моделі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Церклевич, А
  Проаналізовано моделі ізостазії та розглянуто інтерпретацію ізостатичного стану планет. Проанализированы модели изостазии и рассмотрена интерпретация изостатического состояния планет. Isostasy analysis and interpretation of the isostatic state on planets.