Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2005. – № 539

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету "Львівська політехніка". Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – № 539 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 124 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
8
12
19
23
29
33
38
41
45
50
56
65
68
72
76
81
86
89
92
96
99
103
111
116
123

Content


1
3
8
12
19
23
29
33
38
41
45
50
56
65
68
72
76
81
86
89
92
96
99
103
111
116
123

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Класифікація, типізація, ідентифікація і моделювання умов експлуатації автомобіля
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дубно, М. В.; Вайда, І. Р.; Нікіпчук, С. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядаються окремі аспекти моделювання експлуатаційних режимів вільного руху автомобілів з метою оптимізації нормування та планування транспортної роботи у всій транспортній мережі. Запропоновано сформувати узагальнені кількісні характеристики дорожніх умов.
 • Item
  Аналіз впливу ексцентриситету обертальних елементів на нестабільність руху передачі з гнучким зв’язком
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дейнека, Р. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано фактори збурення швидкості носія інформації в апаратурі магнітного запису, які пов’язані з ексцентриситетом обертальних елементів пасової передачі. Отримані аналітичні залежності для знаходження амплітудних і фазових значень параметрів, які утворюють вектор збурень матричної математичної моделі багатомасової механічної системи.
 • Item
  Техніко-економічна доцільність застосування тривимірних теплових моделей для проектування автомобільних дискових гальм
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гудз, Г. С.; Клипко, О. Р.; Підгородецький, Я. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Обґрунтовано техніко-економічну доцільність застосування тривимірних моделей для дослідження теплових процесів у дискових гальмах автотранспортних засобів.
 • Item
  Фізична природа та математичний опис орієнтованих мікронапружень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Голиборода, І. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено фізичну природу та мікроструктурні властивості залишкових мікронапружень у однофазних полікристалічних матеріалах, та у матеріалах з мартенситними перетвореннями. Запропоновано классифікацію мікронапружень, які виникають у матеріаліх з пам’яттю форми, та їх математичний опис в межах феноменологічної моделі.
 • Item
  Зниження динамічних навантажень в елементах ходової та несучої частин транспортної машини та на вантаж
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Вікович, І. А.; Черевко, Ю. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто процес пересування транспортного засобу з пружно зчленованими елементами. На основі комп’ютерного есперименту встановлено, що динамічні навантаження в трансмісії транспортних машин з використанням пружного зчленування їх елементів можна зменшити на 20 %.
 • Item
  Розрахунок частот і форм коливань підвісних вантажотримких і штовхаючих конвеєрів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Вікович, І. А.; Висоцька, Х. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено математичну модель підвісних вантажотримких і штовхаючих конвеєрів у вигляді системи з розподіленими параметрами з урахуванням розсіяння енергії в матеріалі. Одержано частотне рівняння і визначено дві основні частоти вільних коливань підвісного вантажотримкого конвеєра.
 • Item
  Методика знаходження силових та кінематичних співвідношень у намотувальних системах з двома некруглими барабанами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Будзан, В. І.; Віннік, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Специфіка роботи намотувальних систем з кінематичним збудженням полягає в тому, що в них практично немає усталеного періоду руху. В процесі намотування змінюється: довжина (тобто податливість) матеріалу між барабанами, радіуси-вектори точок набігання матеріалу на приймальний барабан та збігання його з віддавального барабана, кути між матеріалом та згаданими радіусами-векторами барабанів. Зазначені зміни параметрів враховані в розробленій авторами математичній моделі динаміки намотувальної системи з двома барабанами.
 • Item
  Зміст до Вісника “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Особливості коливань підвантаженої стрічки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Яковенко, М. Г.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Отримано аналітичні розв’язки рівнянь, що визначають власні і вимушені коливання рухомої, підвантаженої сконцентрованою масою, стрічки. Спектр власних коливань визначають комплексними числами, що є розв’язками трансцендентного характеристичного рівняння. Встановлено, що власні коливання є завжди загасаючими. Розв’язок для вимушених коливань приведено до форми, що легко аналізується.
 • Item
  Дослідження вільних коливань шахтної підіймальної установки із зрівноважувальним канатом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Харченко, Є. В.; Семчук, Л. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто математичну модель вільних коливань механічної системи шахтної підіймальної установки із зрівноважувальним канатом. Рух підіймального каната описано рівняннями з частковими похідними гіперболічного типу. Сформульовано крайові умови, яким повинні задовольняти розв’язки рівнянь руху. Побудовано алгоритм розрахунку частот і форм гармонічних коливань механічної системи із застосуванням матричного методу початкових параметрів. Досліджено вплив довжин віток каната на характеристики частотного спектра і на форми коливань установки.
 • Item
  Перевірка пропорційності девіаторів під час пружно-пластичного деформування диска
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Русинко, А. К.; Національний університет “Львівська політехніка”
  У межах синтезної теорії пластичності перевірено пропорційність девіаторів під час пружно-пластичного деформування диска, що обертається. Це здійснено на основі побудов траєкторії навантаження у тривимірному просторі девіаторів напруження. Показано, що навіть за певного відхилення траєкторії навантаження від прямої лінії зберігається пропорційність девіаторів.
 • Item
  Розрахунок нестаціонарних процесів у насосному агрегаті бурової установки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Харченко, Є. В.; Ковальчук, Р. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано нелінійну математичну модель нестаціонарних процесів, що відбуваються у насосному агрегаті бурової установки. Модель містить рівняння руху елементів системи, записані з урахуванням несталості зведеного моменту інерції рухомих частин поршневого насоса, а також рівняння електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. Сумісне інтегрування одержаної системи диференціальних рівнянь виконується числовим методом. Наведено результати числової реалізації побудованої моделі.
 • Item
  Працездатність зварних з’єднань цирконієвого сплаву в рідких кадмії і цезії
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Рибаков, С. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто вплив рідких кадмію і цезію на механічні характеристики і корозійні властивості зварних з’єднань цирконієвого сплаву при температурі 673К. Показано, що за вибраних режимів електронно-променевого зварювання цирконієвого сплаву отримані з’єднання мають високу корозійну стійкість і міцність в кадмії, цезії та їх сумішах протягом 50 годин. Термообробка (853К, 2 год) підвищує механічні властивості сплаву та його зварних з’єднань.
 • Item
  Розподіл сили на зубі стрічкової пилки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Ребезнюк, І. Т.; Дзюба, Л. Ф.; Український державний лісотехнічний університет
  Досліджено загальні закономірності розподілу сили на складових контактної поверхні зуба стрічкової пилки з деревиною під час її пиляння. Одержаний розподіл сили дає змогу дослідити напружено-деформований стан розведеного зуба методом скінченних елементів.
 • Item
  Вплив сірки на утворення гарячих кристалізаційних тріщин у зварних швах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Палаш, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено природу взаємодії сірки, що знаходиться у вигляді сульфіду FeS, з маловуглецевою сталлю при 1373 К. Встановлено, що виникнення гарячих тріщин у зварних швах пов’язано не тільки з розширенням температурного інтервалу крихкості, але і з адсорбційним та корозійним ефектами.
 • Item
  Вимірювання параметрів теплового розширення металу під час точкового конденсаторного зварювання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Білобородченко, В. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто результати вимірювання параметрів теплового розширення металу під час точкового зварювання за допомогою системи фотострумової реєстрації швидкості переміщення рухомого електрода, показники якої можуть слугувати оцінками неруйнівного контролю якості формування зварного з’єднання.
 • Item
  Аналіз тягової здатності автоматично регульованої пасової передачі з самозатяжним кільцем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Павлище, В. Т.; Предко, Р. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано схему і принцип роботи автоматично регульованої пасової передачі з самозатяжним кільцем. Результати аналізу тягової здатності свідчать, що така передача не може забезпечити належні умови роботи приводного паса. Запропоновано конструктивні зміни, які дають змогу усунути недоліки автоматично регульованої пасової передачі з самозатяжним кільцем і забезпечити можливість її практичного застосування.
 • Item
  Розрахунок та конструювання прорізної компенсаційної муфти
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Новіцький, Я. М.; Ступницький, В. В.; Коцюмбас, О. Й.; Національний Університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основи розрахунку та конструювання пружної компенсаційної муфти. Наведено основні залежності та методи їх встановлення, критерії оптимізації та способи вдосконалення конструкції. Перелічуються переваги та недоліки конструкції та можливі галузі її використання.
 • Item
  Асимптотичні наближення для хвильових процесів, які описуються нелінійним рівнянням Клейна–Гордона
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Назар, І. І.; Сеник, А. П.; Сокіл, Б. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто задачу про побудову асимптотичних наближень для хвильових процесів у одновимірних рухомих нелінійно пружних середовищах обмеженої довжини. Математичною моделлю розглядуваних процесів може слугувати, за певних крайових умов, узагальнене нелінійне рівняння Клейна–Гордона. В основу досліджень покладено модифіковане за д’Аламбером подання розв’язку на відповідну незбурену крайову задачу з подальшим застосуванням методу Ван-дер-Поля для збуреної задачі. Отримано математичні залежності, які визначають вплив пружних і кінематичних характеристик середовища на основні параметри руху.
 • Item
  Застосування методу обвідних під час розв’язування стохастичних диференціальних рівнянь, що описують динамічні процеси
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Марченко, Д. М.; Вєтров, О. О.; Гелетій, В. М.; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розгрянуто методику побудови наближеного розв’язку стохастичного диференціального рівняння першого порядку, у коефіцієнти якого входять випадкові величини. Побудовано довірчий інтервал, верхню і нижню обвідні всіх можливих розв’язків цього рівняння, наведено результати числових експериментів.