Комп'ютерні системи та мережі. – 2006. – №573

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковано статті, що відображають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету “Львівська політехніка”, вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язан- ня задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – № 573 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 180 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Зміст до Вісника "Комп'ютерні системи та мережі"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Комп'ютерні системи та мережі"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Investigation of associative property of matrix multiplication in discrete cosine transforms for fixed-point calculation systems
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Ayman M. M. Ahmed
  Досліджено, як зміна порядку множення матриць у двовимірному дискретному косинусному перетворенні та обчисленнях з фіксованою комою для стиску зображень впливає на якість відтвореного зображення. They investigate how matrix multiplication order change in the discrete cosine transform and fixed-point calculation for image compression affects the resolution of the reconstructed image.
 • Item
  Метод пасивної локації джерела квазіперіодичного сигналу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Спіченков, С. Ю.
  Запропоновано метод пасивної локації джерела квазіперіодичного сигналу, незалежного від періоду повторення сигналу, його можливої широкосмуговості та наявності випадкової складової з можливістю визначення координат джерела сигналу однозначно та з наперед заданою точністю. Наведено послідовність його реалізації. A method of quasi-periodic signal passive location is proposed. The method is not dependent on the period of signal, its possible wide bandwidth factor and random component presence. It has a possibility of position data to be determined uniquely or with a preset accuracy. Execution sequence of the method is presented.
 • Item
  Система аутентифікації вузлів мобільних мереж довільної структури
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Сокіл, В. М.
  Розглянуто децентралізовану систему аутентифікації вузлів мобільних мереж довільної структури, побудована на базі концепції довіри Джерка. Показано основні результати досліджень запропонованої системи. The decentralized authentication system for mobile ad-hoc networks, based on trust conception of Gerck, is considered. Main results of proposed system investigations are shown.
 • Item
  Деякі зауваження відносно реалізації AKS тесту простоти
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Попович, Р. Б.
  Проаналізовано поліноміальний детермінований AKS тест простоти та його модифікації з погляду практичної реалізації. Наведено експериментальні дані. They have analized a polynomial deterministic AKS primality test and its modifications from point of view of practical implementation. Experimental data are given.
 • Item
  Зменшення надлишковості даних аналого-цифрового перетворення полігармонічних сигналів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Паньків, Р. С.
  Досліджено можливість використання рівномірного квантування за рівнем під час аналого-цифрового перетворення полігармонічних сигналів з метою зменшення загального об'єму даних, що формуються. Розглянуто основні принципи апаратної реалізації перетворення та подальшої обробки отриманих кодів. Наведено основні числові характеристики похибки, що виникає під час використання рівномірно квантованих миттєвих значень вхідних сигналів. Possibility of the use a uniform quantization on a level at analog-digital conversion of polyharmonical signals with the purpose of diminishing of total volume of data, which are formed is explored in the article. Basic principles of hardware representation of transformation and subsequent treatment of the got codes are considered. Main numerical descriptions of error which arises up at the use of uniformly quantized instantaneous values of input signals are resulted.
 • Item
  Організація регістрових файлів програмованих процесорів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Мельник, А. О.; Сало, А. М.
  Проаналізовано відомі структури регістрових файлів програмованих процесорів. Запропоновано структуру регістрового файла на базі черги з програмованою затримкою. Основні типи регістрових файлів реалізовано на базі ПЛІС сімейства VirtexE фірми Xilinx та проведено їх порівняльний аналіз. Register file known structures analysis for programmable processors has been carried out. Queue based register structure with programmable latency had been proposed. Main register file types had been developed on the base of Xilinx's VirtexE FPGA set.
 • Item
  Прорідження тріангуляційних сіток тривимірних об'єктів комп'ютерної томографії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Мельник, А. О.; Акимишин, О. І.
  Описано розроблений алгоритм для прорідження тріангуляційних сіток, отриманих за даними комп'ютерної томографії та досліджено його ефективність на різних типах тривимірних фігур. The developed algorithm for triangle mesh decimation, created according to computed tomography data, is described and its efficiency for different types of 3-dimensional objects is analyzed.
 • Item
  Пульсуючі інформаційні решітки як паралельні обчислювальні структури з однорідною архітектурою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Кузьо, М. М.; Парамуд, Я. С.
  Розглядаються пульсуючі інформаційні решітки (пульсири) як обчислювальна структура з однорідною архітектурою середовища. Пульсіри являють собою обчислювальне поле з матрицею однобітових процесорів та зв'язків між ними. Особливістю пульсирів є те, що вони орієнтовані на використання пластини пульсира як кремнієвої підкладки з вмонтованими на ній функціональними елементами та відтрасованими зв'язками. Are considered pulsing information grates (pulsing), as computing structures with homogeneous architecture of environment. Pulsing represent computing with a matrix of onebit processors, which are connected among themselves. Feature pulsing is that they are projected as a plate pulsing, silicon platform with the appropriate topology of functional elements and communications between them.
 • Item
  Система контролю пульсу людини, інтегрована в оптичний маніпулятор типу "миша"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Кремінь, В. Т.; Матвієнко, С. М.; Кушнір, М. П.
  Описано систему контролю пульсу людини, інтегровану в оптичний маніпулятор типу "миша". Систему можна використовувати для контролю стану операторів персональних комп'ютерів. In this article it is described human pulse control system that is integrated in the optical mice. System is useful to control the PC operator state.
 • Item
  Методи стиску електрокардіосигналів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Кремінь, В. Т.; Кушнір, М. П.
  Оцінено та порівняно трансформувальні методи стиску електрокардіосигналів. Наведено техніки кодування, в яких використано 1D та 2D дискретне косинусне перетворення (ДКП), 1D та 2D дискретне вейвлетне перетворення (ДВП) для того, щоб спочатку перетворити сигнал у іншу частотно-часову форму, яка краще підходить для виявлення та видалення надлишковостей. Величину та якість компресії оцінюють традиційними показниками, тобто ступенем стиску (CR) та середньоквадратичним відхиленням (PRD) відповідно. This paper introduces an estimation and comparison of the transformation methods for the compression of Electrocardiogram (ECG) signals. The presented coding techniques using 1D and 2D Discrete Cosine Transform (DCT), 1D and 2D Discrete Wavelet Transform (DWT) to convert the signal firstly to some other time-frequency representation better suited for detecting and removing redundancy. A quantity and quality of compression is evaluated by traditional measures, i.e. Compression Ratio (CR) and Percent Root mean square Difference (PRD) respectively.
 • Item
  Базові логічні елементи для комп'ютерних пристроїв захисту інформації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Коркішко, Л. М.
  Запропоновано узагальнений параметризований метод для побудови базових логічних елементів (логічного множення та додавання), призначених для використання у комп'ютерних пристроях захисту інформації. It is proposed a generalized parameterized method for creation of basic logical elements (logical AND and logical OR) intended for usage in computer devices for information protection.
 • Item
  Архітектура інтелектуального агента
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Кицун, Г. В.
  Запропоновано вирішення проблеми обміну знаннями між окремими модулями архітектури інтелектуального агента. Запропоновано архітектуру та процес узгодження рівнів інтелектуального агента. Наведено класифікацію та порівняння існуючих архітектур агента. Запропонований механізм взаємодії блоку планування агента. In this article solution of knowledge's exchange problem between the separate modules of intellectual agent architecture is offered. Architecture and concordance process of intellectual agent levels is offered. Classification and comparison of existent agent architectures is resulted. The mechanism of agent planning block co-operation is offered.
 • Item
  Файлова система спеціалізованого флеш-накопичувача
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Кириченко, Є. О.; Павич, Н. Я.; Парамуд, Я. С.; Спіченков, Ю. М.
  Розглянуто побудову файлової системи спеціалізованого флеш-накопичувача, який дає змогу приймати дані від різних джерел інформації, упаковувати їх у типові файли в реальному часі, обмінюватися з комп'ютером через інтерфейс USB. The file system construction of specialized Flash-based Mass Storage Device is examined. The device allows taking information from various data sources, packing it into typical files in real-time mode, and exchanging them with computer through the standart USB interface.
 • Item
  Реконструкція поверхонь на растрових зображеннях тривимірних об'єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Карпін, О. О.
  Запропоновано алгоритм розв'язування проблеми автоматичної реконструкції поверхонь на растрових зображеннях тривимірних об'єктів. Показано ефективність запропонованого алгоритму на тестових прикладах. Algorithm of the automatic three-dimensional objects reconstruction from the raster images is proposed. The test images show the effectiveness of the proposed algorithm.
 • Item
  Метод розташування вершин деревоподібних графів на площині в процесі їхньої візуалізації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Дунець, Р. Б.; Басюк, Т. М.
  Проаналізовано основні аспекти щодо візуалізації деревоподібних графів на площині та запропоновано метод розташування вершин таких графів як на шпальті видання, так і на площині екрана. An article touch on the basic aspects, which visualize of tops treelike graphs on the plane concern, are analysed and the method, which arrangements to the specified elements of the image both on page editions and on a plane of the screen, is offered.
 • Item
  Особливості формування та оброблення цифрових масивів у калібраторах полігармонічних струмів та напруг
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Дороніна, О. М.; Хомич, С. В.
  Розглянуто принципи обчислення й формування масивів цифрових кодів для задавання вихідних напруг та струмів у цифро-аналогових трифазних калібраторах полігармонічних сигналів. Досліджено особливості розрахунку базової синусоїди й формування за нею послідовностей кодів вибірок миттєвих значень складових гармонік. This paper presents the digital code arrays computation and formation principles for output voltages and currents specifying in digital-analog three-phase calibrators of polyharmonious signals. Habits of a base sinusoid calculation and formation on it of harmonic components instantaneous value codes are investigated.
 • Item
  Підвищення точності представлення вихідних сигналів у цифро-аналоговому калібраторі полігармонічних струмів та напруг
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Дороніна, О. М.; Ткаченко, В. Ф.; Хомич, С. В.
  Розглянуто питання підвищення точності цифрового представлення вихідних сигналів цифро-аналогового калібратора полігармонічних струмів та напруг через уведення піддіапазонів задавання кодових масивів. Досліджено особливості цифрових перетворень під час введення до схеми калібратора аналого-цифрового зворотного зв'язку. In paper there is surveyed the question of оutput signals digital representation accuracy raise in digital-analog three-phase calibrator of polyharmonious voltages and currents by introduction of the code arrays assigning sub-bands. There are investigated digital transformation habits at an analog-digital feedback introduction in the calibrator scheme.
 • Item
  Задача формування індивідуальних зон відповідальності колективом мобільних агентів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Голембо, В. А.; Бочкарьов, О. Ю.; Ціж, А. М.
  Розглянуто проблему розподілу колективом автономних мобільних агентів деякої території з не відомою наперед площею. Метою розподілу є формування однакових для всіх агентів індивідуальних зон відповідальності у межах цієї території. Запропоновано два методи для розв'язання цієї проблеми. Ці методи грунтуються на ідеях математичної проблеми вкриття або заповнення деякої обмеженої площини однаковими геометричними фігурами. Наведено також якісне порівняння запропонованих методів. In this paper the following problem of collective behaviour is considered. The collective of mobile autonomous agents have to divide some territory within unknown boundaries to equal individual areas of responsibility for each agent. Two solutions for this problem are proposed. The solutions are inspired by ideas from mathematical problem of coverage (or packing) some volume by equal patterns. The comparison of these two solutions is provided.