Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладах і організаціях України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 484 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 99
 • Item
  Перспективи застосування флокового покриття з водорозчинними полімерними наповнювачами в енергозбереженні й екології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Симоненко, О. П.
  Наведено результати експериментальних досліджень зі створення на основі флокових покриттів,з гідродинамічно активними водорозчинними наповнювачами, проточного генератора приготування розчинів високомолекулярних сполук – поліетиленоксиду (ПЕО) і поліакриламіду (ПАА). Показано, що використання такого генератора значно спрощує процес приготування однорідних розчинів високомолекулярних ПЕО і ПАА у промислових масштабах з максимальним збереженням їх гідродинамічної ефективності. In the publication, there are shown the results of experimental research concerned with creation of a flowing generator for preparation of solutions of high-molecular polyethylene oxide (PEO) and polyacrylamide (PAA) based on the flock coatings with hydrodynamically active water-soluble fillers. It is shown that the use of such generator simplifies the process of preparation of homogenous solutions of high-molecular PEO and PAA at industrial level and allows maximum preserving their hydrodynamic efficiency.
 • Item
  Синтез, властивості та біологічна дія нових S-, N-, O-вмісних похідних 1,4-нафтохінону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Стасевич, М. В.
  Наведено узагальнення досліджень з синтезу нових представників S-, N-, O-вмісних похідних 1,4-нафтохінону,пошуку серед них речовин з практичними властивостями та визначення перспективних «сполук-лідерів» в ряду синтезованих похідних 1,4-нафтохінону. The generalization of research of synthesis of new representatives of S-, N-,O-containing derivatives of 1,4-naphthoquinone, search among them the substances with practical properties and identification of perspective "compounds-leaders" in order of synthesized derivatives of 1,4-naphthoquinone are present in the article.
 • Item
  Ковалентно зшиті колоїдосоми та пікерінг-емульсії на основі пероксидованих пікерінг-стабілізаторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Попадюк, А. І.; Соломко, Н. Ю.; Варваренко, C. М.; Воронов, А. С.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.
  Пероксидовані полістирольні латексні частинки, які містять ковалентно прищеплений шар емульгатора-ініціатора солі полі(5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-ін- альт-малеїнової кислоти), використано як пікерінг-стабілізатори для одержання пероксидованих пікерінг-емульсій олія-вода, на основі яких радикальною кополімеризацією сформовано ковалентнозшиті колоїдосоми. Досліджено залежності стабільності пікерінг-емульсії від рН дисперсійного водного середовища та структури колоїдосом від умов синтезу. Peroxidized polysterene latex, that exhibit covalently grafted surface layer of poly(5-tertbutylperoxy- 5-methyl-1-hexane-3-in-alt-maleic acid) initator-surfactant, was employed as Pickering-stabilizer to form oil-in-water peroxidized Pickering-emulsions. On the latter basis, covalently-grafted colloidosomes were obtained by the means of free-radscal copolymerization. Stability of formed Pickering-emulsions was determined as a function of pH. Colloidosome structure studies were carried for different initial synthesis compositions.
 • Item
  Технологічні аспекти одержання нанодисперсних порошків алюмоітрієвого гранату
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Луцюк, І. В.; Борщишин, І. Д.; Жук, Л. В.; Вахула, Я. І.
  Золь-гель методом отримано високодисперсний порошок алюмоітрієвого гранату. Методом РФА встановлено фазовий склад порошку і параметри кристалічної решітки частинок. The ultrafine powder of the aluminum-yttrium garnet is obtained by sol-gel methods. It was determined the phase composition of the powder by X-ray powder diffraction (XRD).
 • Item
  Синтез цеоліту типу NаA з каоліну та кількісна оцінка його виходу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Солоха, І. В.; Пона, М. Г.; Чверенчук, А. І.; Кобрин, О. В.
  Проведено синтез кристалічного водного алюмосилікату цеоліту типу А на основі доступної сировини природного походження – каоліну. З метою підвищення виходу цільового продукту – цеоліту здійснено термічну обробку вихідного глинистого компонента. З використанням фізико-хімічних методів аналізу встановлено оптимальні умови отримання заявленого синтетичного мінералу. Synthesis of crystalline hydrous aluminosilicate zeolite with type A was organized on the base of accessible raw material innate origin – kaolin. Thermal treatment of initial clay component was realized, following to aim – enlarging appearance of declared product – zeolite. Optimal conditions of receiving declared synthetic mineral was defined using physicochemical methods of analysis. This paper is devoted to the solving task of property prediction on the basis of analogical inference.
 • Item
  Апроксимаційні залежності процесу регенерації відпрацьованої моторної оливи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чайка, О. Г.; Петрушка, І. М.; Малик, Ю. О.; Чайка, Ю. А.
  Отримані апроксимаційні залежності дають можливість максимально точно встановити основні параметри процесу регенерації відпрацьованої моторної оливи за заданих умов. The obtained approximation depends allow to set accurately the basic parameters of the waste motor oil regeneration process by the different conditions.
 • Item
  Гідродинаміка стаціонарного шару гранульованих синтетичних полімерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гузьова, І. О.; Атаманюк, В. М.; Грегораш, М. М.
  Наведено результати дослідження впливу швидкості руху теплоносія та геометричних параметрів сухих шарів гранульованих синтетичних полімерів на їх гідравлічний опір. Узагальнено результати дослідження з гідродинаміки стаціонарного сухого шару полістиролу, поліметилметакрилату,арилокс. In the article the results of researches of influence of the heatcarrier velocity, geometrical parameters and physical properties of environment on hydraulic resistance of a dry layer the dispersive material are presented. The methods of the generalized of results of research the hydrodynamics of the heatcarrier movement through a dry layer of polystyrene, рolimetylmetakrylatu, aryloksu.
 • Item
  Зміна активності адсорбційних центрів цеолітів щодо Р2О5 залежно від хімічного складу промислових стічних вод
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гумницький, Я. М.; Сабадаш, В. В.; Цюник, Н. Ю.; Сидорчук, О. В.
  Досліджено, що адсорбційна здатність клиноптилоліту щодо незаміщених фосфатів є вищою і зменшується при заміщенні ортофосфорної кислоти іонами лужних металів. Встановлено суттєвий вплив рН середовища на сорбційні властивості клиноптилоліту щодо Р2О5. Фосфати поглинаються краще в кислому середовищі. We investigated that adsorption capacity of clinoptilolite unsubstituted phosphate is higher and decreases with orthophosphoric acid substitution of ions of alkali metals. Found the significant influence pH on sorption properties of clinoptilolite of P2O5. It is set are absorbed by zeolite better in an acidic environment.
 • Item
  Дослідження карбонатного тверднення тонкошарових вапняних покриттів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Хіта, О. С.; Шепінько, А. І.
  Досліджено процеси карбонатного тверднення тонкошарових вапняних покриттів і способи його пришвидшення з використанням хімічних додатків та механічної обробки при отриманні вапняного тіста. The processes of carbonate hardening of thin-layer lime coatings and the ways of its speeding up, by using chemical applications and mechanical processing upon receipt of lime paste is researched.
 • Item
  Дослідження впливу основних чинників на фільтрувальні властивості глинистих матеріалів протифільтраційного екрана полігона ТПВ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Голець, Н. Ю.; Малик, Ю. О.; Чайка, О. Г.
  Проаналізовано результати досліджень впливу різних чинників на фільтрувальні властивості природних мінералів, що дасть можливість їх застосовувати як протифільтраційнuй екран на полігонах ТПВ. Results of investigations of the influence of various factors on the filtration properties of natural minerals that will give possibility of their application in a role of screens of landfill leachate.
 • Item
  Склокерамічний гранульований матеріал низькотемпературного спікання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Семеген, Р. І.; Сисак, І. І.
  Досліджено шихтові склади силікатних мас системи скло – глина- туфіт. Проведено випал зразків за швидкісними режимами при температурах 800–9500С. Розроблено та апробовано умови гранулювання сировинних гранул. Одержано легкий гранульований пористий матеріал низькотемпературного спікання. Burdening investigated compositions of silicate mass of glass – clay-tufit. A firing pattern with high-speed mode at temperatures 800–9500C. Developed and tested conditions granulating raw granules. Obtained a light granular porous material of low temperature sintering.
 • Item
  Використання гідротермальної обробки в технології отримання воластоніту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пона, М. Г.; Боровець, З. І.; Кобрин, О. В.; Кочубей, В. В.
  Встановлено можливість та досліджено умови синтезу воластоніту за двостадійною технологією, яка передбачає на стадії гідротермальної обробки отримання проміжної фази у формі гідросилікату кальцію (тобермориту 11,3 Ǻ) з подальшим його випалом до β-СаО∙SіO2. Вивчено вплив форми SiO2 та консистеції сировинної суміші на вихід синтетичного воластоніту. It is investigated possibility and condition of synthesis of wollastonite by two-stage technology which foresees the receipt of intermediate phase in form of hydrosilicate calcium (tobermorite 11,3 Ǻ) on the stage of gidrothermal treatment with it’s further burning to β-СаО∙SіO2. It is studied influence of forms of SiO2 and consistency of raw material mixture on the output of synthetic wollastonite.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання міграції цезію-137 у доломіті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гончарук, В. Є.; Дмитрук, В. А.; Чернуха, О. Ю.
  Розроблено пакет програм та досліджено стаціонарні процеси міграції екологічно небезпечної речовини – цезію-137 у шарі ґрунту, утвореному монокристалами доломіту, з метою оцінки захисних здатностей мінералу та прогнозування захищеності ґрунтових вод від радіаційного забруднення. Продемонстровано розподіли концентрацій 137Cs у структурних елементах шару та потоків агресивної речовини через задані перерізи. Проаналізовано отримані сумарні концентрації та потоки 137Cs, усереднені за шириною. Software is designed and steady-state processes of migration of environmentally hazard admixture as cesium-137 is studied in a soil layer formed by monocrystals of dolomite. Computer modelling are carried out for evaluating protective ability of the mineral as well as prediction protactability of ground water against radioactive pollution. Distributions of 137Cs concentration in structural layer elements and flows of aggressive substance through the given surfaces are demonstrated. It is analysed the obtained total concebtrations and flows of 137Cs averaged over body width.
 • Item
  Дослідження кінетики біохімічного розкладу трансформаторної оливи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дячок, В. В.; Леськів, Я. С.
  Досліджено процес та визначено кінетичні константи біохімічного розкладу трансформаторної оливи у стічній воді за участі мікроорганізмів – біодеструкторів вуглеводнів нафти. Доведено перспективу застосування біохімічних методів очищення стічних вод від органічних речовин. Запропоновано технологічну схему біохімічного очищення стічних вод. It was studied process and etermined the kinetic constants of biochemical decomposition of water contaminated transformer oil by microorganisms biological destroyers of hydrocarbons. Proved perspective of biochemical methods of purification water contaminated organic substances. Proposed a technological scheme of biochemical wastewater treatment.
 • Item
  Особливості кавітаційної обробки молочної сироватки в присутності газів різної природи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Предзимірська, Л. М.; Шевчук, Л. І.; Старчевський, В. Л.
  Досліджено вплив ультразвукової кавітації в атмосфері різних газів на процес знешкодження мікроорганізмів молочної сироватки як основного компонента стоків молочної промисловості, з метою підвищення ефективності технології водоочищення. В полі дії ультразвукових хвиль істотно зменшується значення мікробного числа (МЧ), що покращує санітарно-епідеміологічний стан води. Експериментально доведено, що найвищу ефективність проявляє барботування інертного газу в ультразвуковому полі. The influence of ultrasonic cavitation in the atmosphere of different gases in a process of destruction of whey microorganisms as the main component of treatment of dairy industry to improve technologies of water treatment was investigated. In the field of ultrasonic waves substantially reduced microbial number (MN) values,which improves the sanitaryepidemiological status of water. Experimentally proved, that the highest efficiency shows flushing of inert gase in the ultrasonic field.
 • Item
  Визначення товщини покриття капсульованих речовин із прогнозованими властивостями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Нагурський, О. А.
  Теоретично встановлено товщину покриття гранульованих мінеральних добрив, яке забезпечує визначений термін дії цих речовин. Показана відповідність інтенсивності вивільнення активної фази вимогам європейської норми. A theoretical way is set the thickness of coverage of granular mineral fertilizers, which provides the certain term of action of these matters. Accordance of intensity of freeing of active phase is rotined to the requirements of the European norm.
 • Item
  Кінетичні закономірності впливу акустичної кавітації на процес розпаду клітинних агломератів мікроорганізмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Максимів, Н. Л.; Кондратович, О. З.; Олійник, Л. П.
  Досліджено вплив ультразвуку на дисперсії мікроорганізмів. Отримані результати показують, що ультразвукова технологія є ефективним методом покращення руйнування клітинних агломератів. Результати показують, що зменшення числа клітинних агломератів пов'язане з механічним руйнуванням клітинних кластерів і перетворенням енергії акустичної кавітації в агломератах. The aim of these studies was to investigate the effect of ultrasound on bacterial suspension. Our results shown that ultrasonic technology is an effective method to enhance bacterial clusters decomposition. The radius of bacterial agglomerates decreases during sonication and the concentration of individual bacteria in a suspension increases proportional to the sonication time. Results display that the reduction of number of bacterial agglomerates is compared with the mechanical destruction of bacterial clusters and the transformation of energy of acoustic cavitations in agglomerates.
 • Item
  Використання озону для окиснення N2 до NO нітроген діоксидом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кравченко, І. В.; Дишловий, В. І.
  Розглянуто хімічне та фотохімічне окиснення нітроген діоксидом молекулярного азоту до NO у присутності озону. Показано, що озон безпосередньо з молекулярним азотом не взаємодіє. Встановлено, що при підвищених концентраціях окисників при введенні озону в реагуючу суміш,що містить NO2,при некогерентному опроміненні спостерігається збільшення ступеня перетворення молекулярного азоту до NO. Запропонований механізм окиснення N2 до NO. The chemical and photochemical oxidation of nitrogen dioxide of molecular nitrogen to NO in the presence of ozone are studied. It is shown that ozone directly from molecular nitrogen that did not interact. It is found at elevated concentrations of oxidants with the introduction of ozone in the reactive mixture containing NO2,with incoherent radiation, an increase of degree of molecular nitrogen oxidation to NO.A mechanism of N2 to NO oxidation are formulation.
 • Item
  Гідродинаміка під час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Барна, І. Р.; Атаманюк, В. М.
  Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень гідродинаміки руху повітря крізь полідисперсний шар сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію. Одержано критеріальні залежності,які дають змогу використовувати результати під час проектування апаратів зі стаціонарним шаром дисперсного матеріалу. In article present results of experimental and theoretical researches of air filtration hydrodynamics through polygrained layer of raw materials of slag gravel. Present criterion equations which allow using these results for planning an apparatus with stationary layer of dispersed material.