Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №748

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До збірника науково-прикладних праць "Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку" увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка ; відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 364 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53
 • Item
  Реалізація «концепції сталого розвитку» в Україні, як передумова ефективної інтеграції в світову економіку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Домарадзька, Г. С.; Фурман, М. Б.
  Розглянуто проблеми, пов’язані з реалізацією концепції сталого розвитку в Україні. Наголошено на необхідності реалізації Кіотського протоколу для забезпечення добробуту людини і суспільства загалом. Висвітлено основні положення концепції сталого розвитку та необхідність встановлення економічних пріоритетів для України. Considers the problems associated with implementing the concept of sustainable development in Ukraine. The necessity of implementing the Kyoto protocol for the welfare of the individual and society as a whole. The basic principles of the concept of sustainable development and the need to establish economic priorities for Ukraine.
 • Item
  Економічний потенціал західного регіону України: стан та перспективи розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Франів, І. А.
  Здійснено аналіз економічного потенціалу західного регіону України. Виокремлено актуальні економічні комплекси для досліджуваного регіону з числа всіх економічних комплексів. Наведені шляхи їх розвитку з метою реструктуризації економічного потенціалу західного регіону України. The paper analyzes the economic potential of Western Ukraine. Singled actual economic systems for the studied region among all economic systems. Presented paths of development for the restructuring of the economic potential of Western Ukraine.
 • Item
  Економіко-правові аспекти забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку України з урахуванням досвіду ЄС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Федунь, Ю. Б.
  Розглянуто економіко-правові аспекти забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку України з урахуванням досвіду ЄС та запропоновані рекомендації щодо формування політики екологізації економічного розвитку України. Economic and legal aspects of sustainable ecological-economic development of Ukraine with the account of the EU experience are examined in the article. Recommendations for the policy of greening economic development of Ukraine, are proposed.
 • Item
  Роль туризму в просторовій організації міст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Музиченко-Козловська, О. В.
  Означено поняття “туристичний простір”. Визначено види та властивості туристичного простору. З’ясовано функції та роль туристичної діяльності у просторовій організації соціально-економічних систем, зокрема міст. Determination of concept “tourist space”. Certainly kinds and properties of tourist space. Functions and role of tourist activity are found out in spatial organization of the socioeconomic systems, in particular bridge.
 • Item
  Асиметричність положення суб’єктів ринку праці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Міга, В. К.
  Проаналізовано тенденції розвитку сільського ринку праці з позиції оцінки його асиметричності (структурної, ринкової, інформаційної, гендерної, територіальної і соціально-демографічної). Висвітлено особливості їх прояву, які дозволяють комплексно оцінювати негативні явища у розвитку трудового потенціалу села і визначити пріоритетність вирішення територіальних, демографічних, соціальних та економічних проблем розвитку сільських територій. The analysis of trends in rural labor market position for its asymmetry (structural, market, information, gender, territorial and social - demographic). The features of their display that allows to examine the negative phenomena in the development of labor potential of the village and prioritize resolution of territorial, demographic, social and economic problems of rural development.
 • Item
  Формування збутової стратегії промислового підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Крикавський, Є. В.; Косар, Н. С.
  Досліджено процес формування стратегії збуту промислового підприємства, визначено особливості вибору прямого чи опосередкованого каналу збуту, конкретних посередників, методи їх мотивації та показники оцінки діяльності. Висвітлені підходи до формування ширини каналу розподілу підприємства, враховуючи цілі його діяльності на ринку. Process of sale strategy forming of industrial enterprise was researched. The features of choice of direct or mediated sale channel, concrete mediators, methods of their motivation and indexes of activity estimation, are certain. Approaches to forming of distribution channel width of enterprise from the aims its activity at the market were considered.
 • Item
  Аналізування результатів участі України у міжнародних інтеграційних процесах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Когут, У. І.; Найчук-Хрущ, М. Б.
  Розглянуто особливості процесів міжнародної економічної інтеграції на сучасному етапі розвитку світової економіки. Уточнено визначення поняття “міжнародна економічна інтеграція”. Досліджено участь України у міжнародних інтеграційних процесах на сучасному етапі та проаналізовано наслідки і результати такої участі. In the article the features of international economic integration processes on the modern stage of world economy development are considered. Determination of concept "international economic integration" is specified. The Ukraine participating in international integration processes and results of such participation are analysed.
 • Item
  Генезис стратегії і тактики формування освітньої домінанти в умовах глобалізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гаращук, О. В.; Куценко, В. І.
  Розкрито сутність і значення освітньої домінанти в соціально-економічному розвитку, її зростаюча роль в умовах глобалізаційних процесів, обґрунтовуються шляхи генезису стратегії та тактики освітньої домінанти.The essence and importance of education in the dominant socio-economic development and its growing role in globalization processes grounded ways genesis strategy and tactics educational dominant.
 • Item
  Умови залучення іноземних інвестицій на українські підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Томич, П. М.
  Розглянуто поняття іноземних інвестицій та форми їх залучення на вітчизняних підприємствах. З метою підвищення результативності їх діяльності наголошено на необхідності залучення іноземних інвестицій та розглянуто законодавчу базу у цьому напрямі. In the article the notion of foreign investment, and forms of their attracting in domestic enterprises is considered. With the purpose of increase of effectiveness of their activity in the article the need to attract foreign investment is underlined and a legislative base is considered in this area.
 • Item
  Систематизація типів інвестиційної привабливості промислових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Товстенюк, О. В.
  Систематизовано типи інвестиційної привабливості промислових підприємств за низкою істотних та незалежних ознак, зокрема: часовим спрямуванням, суб’єктами ідентифікування, рівнем охоплення, функціональним спрямуванням, рівнем, ступенем стабільності, середовищем та цілеспрямованістю формування. Запропонована систематизація сформувала базу для діагностування інвестиційної привабливості підприємств. In the article the types of investment attractiveness of industrial enterprises are systematized after the row of substantial and independent signs, in particular: by sentinel aspiration, subjects of authentication, level of scope, functional aspiration, level, degree of stability, environment and forming purposefulness. The offered systematization formed a base for diagnosticating of investment attractiveness of enterprises.
 • Item
  Оцінювання ефективності та доцільності вкладення інвестицій в інноваційну діяльність підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Товт, Т. Й.
  Запропонована модель врахування чинника ризику для оцінювання ефективності й доцільності інвестування коштів у певний напрям інноваційної діяльності підприємства. The model of evaluation of the effectiveness and feasibility of investing in innovation activity of the enterprise taking into account the risk factors is represented in the article.
 • Item
  Документування процесів інвентаризації активів діяльності підприємства з капітального інвестування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сажинець, С. Й.
  Враховуючи особливості діяльності з капітального інвестування, обґрунтовано необхідність системного розвитку процесів документування операцій з інвентаризації інвестиційних матеріальних цінностей, незавершених робіт та інших активів. У цьому контексті, з метою практичного використання, розроблено форми інвентаризаційних документів і наведено приклади їх заповнення. Taking into consideration the peculiarities of capital investment activity, the necessity of the system development of documenting processes, inventorying of investment tangibles, unfinished works and other assets is substantiated in the article. In this context, for the purpose of a practical use a number of forms of inventory documents were developed and the examples of their filing were given.
 • Item
  Формалізація оцінки економічної безпеки соціально економічних систем: концептуальні засади і підходи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Яремко, І. І.
  Узагальнюється базова основа наявних підходів до оцінювання рівня економічної безпеки сучасних суб’єктів економіки. Аналізується зміст і формат показників та індикаторів у системах виміру рівня економічної безпеки підприємства. Обґрунтовується потреба у забезпеченні методик оцінки економічної безпеки формалізованою індикативною основою. Summarizes the basic foundation of the existing approaches to the evaluation of the economic security of modern economic actors. Analyze the content and format indicators and indicators of level measurement systems of economic security. Substantiates the need for economic security valuation techniques formalized indicative basis.
 • Item
  Інноваційне підприємництво як ключовий фактор сучасного економічного розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Клебан, О. Л.; Войтович, Н. В.
  Розглянуто актуальні питання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості України. Проаналізовано результати інноваційної активності підприємств та залучення прямих іноземних інвестицій у переробну промисловість країнами світу протягом останніх років. Actual problems of innovative-investment development of processing enterprises are considered in the article. The analysis of results of innovative activity of enterprises and foreign direct investment in food industry of Ukraine are conducted.
 • Item
  Особливості вимірювання складових потенціалу підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Толпежніков, Р. О.
  Визначено поняття потенціалу підприємства та його складових, основні показники, що характеризують потенціал промислових підприємств. Розглянуто та проаналізовано методи виміру складових потенціалу підприємства. Результати дослідження дають змогу точніше виміряти вартість підприємства під час його оцінювання. The concept of enterprise potential and its components are determined as long as main indicators. Basic of indexes that characterize potential of industrial enterprises are certain. Considered of and проаналізрвани methods of віміру of constituents of potential of enterprise. The conducted research gives possibility more exactly to measure the cost of enterprise at his evaluation.
 • Item
  Нова модель підприємництва в контексті впровадження концепції енергетичної незалежності України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Руда, М. В.; Якібчук, А. В.
  Розглянуто можливість реформування енергетичного сектора економіки в Україні. Проаналізовано перспективи застосування альтернативних джерел енергії в Україні, зокрема сектор фотовольтаїки. Визначено базові елементи нової моделі підприємництва в контексті впровадження концепції енергетичної незалежності України. Наведено ряд рекомендацій з метою реформування паливно-енергетичного комплексу та збільшення енергоефективності України. The possibility of reforming the energy sector in Ukraine is considered. Analyzed the prospects of alternative energy sources in Ukraine, including photovoltaic systems sector. The basic elements of the new business model in the context of the concept of energy independence of Ukraine are determined. Presented a series of recommendations to reform the energy sector and increase energy efficiency in Ukraine.
 • Item
  Методичний підхід щодо обґрунтування оптимізованого розподілу інвестиційних коштів підприємством
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Феєр, О. В.
  Запропоновано методичний підхід щодо обґрунтування оптимізованого розподілу інвестиційних коштів, за використання якого підприємство може оцінити альтернативні варіанти виходу на певні заплановані результати, враховуючи сформовані ключові цілі і відповідно до встановлених обмежень щодо часового періоду реалізації інвестиційної програми і щодо наявних ресурсів. This article presents a methodological approach to study enterprise optimized allocation of investment funds, using which the company can evaluate alternatives for entering certain planned results formed the basis of the key objectives and in accordance with established limitations on the time period of the investment program and on existing resources.
 • Item
  Розроблення способів оптимізування управлінських витрат газовидобувних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чепіль, Б. А.
  Досліджено місце та особливості управлінських витрат газовидобувних підприємств, а також можливі способи їх оптимізування. Автор детально дослідив резерви та напрями оптимізування управлінських витрат на засадах ефективнішого управління персоналом. Також розглянуто спосіб спільної діяльності для оптимізування управлінських витрат. In the article it wasexplored the place andespecially management costsgas producingco mpanies as well aspossible wayso foptimization. Bythoroughly it was explored reservesand areas ofoptimization ofmanagement costson the basis ofeffective management. It also was examinedhow to usecooperative activitiesto ensur eprocess optimization management costs.
 • Item
  Аналізування проблем реформування українського ринку електричної енергії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Завербний, А. С.
  Висвітлено особливості функціонування ринку електричної енергії України. Проаналізовано етапи формування ринку електроенергії та його розвитку. Розглянуто організаційні, економічні та правові аспекти функціонування і реформування ринку електричної енергії України. Охарактеризовано основні види моделей ринків електричної енергії різних країн світу та потенційні можливості їх впровадження під час трансформації ринку електроенергії. The features of functioning market of electric energy in Ukraine are reflected in the article. The stages market of electric power forming and his development are analyzed. The organizational, economic and legal problems of functioning and reformation of market of electric energy of Ukraine are considered. The basic types of models of electric energy markets of countries of world and potential possibilities of transformation of electric power market are described.
 • Item
  ЄВРО-2012 – позитивні тенденції та негативні наслідки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Грибик, І. І.; Різник, О. З.
  Розглянуті проблематики та економічні перспективи, отримані внаслідок футбольного чемпіонату Євро-2012, що відбулось в Україні та Польщі з 8 червня по 1 липня 2012 р. Проаналізовано доходи та витрати країн, що приймали футбольні чемпіонати. Детально вивчено затрати міст на підготовку до чемпіонату та визначено соціальні переваги та економічні перспективи їх подальшого розвитку. Розглянуто проведення культурно-масового заходу спортивного характеру на прикладі Євро-2012 також за морально-етичними критеріями. The article deals with issues and economic prospects receivedas a result of the soccer championship Euro 2012, which took place in Poland and Ukraine from June 8 to July 1, 2012. Analysis of revenues and costs of host soccer championships. Studied in detail cost cities in preparation for the championship and defined social benefits and economic development prospects of cities. Considered of cultural events sports character for example Euro 2012 also moral and ethical criteria.