Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №748

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До збірника науково-прикладних праць "Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку" увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка ; відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 364 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 53
 • Item
  Реалізація «концепції сталого розвитку» в Україні, як передумова ефективної інтеграції в світову економіку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Домарадзька, Г. С.; Фурман, М. Б.
  Розглянуто проблеми, пов’язані з реалізацією концепції сталого розвитку в Україні. Наголошено на необхідності реалізації Кіотського протоколу для забезпечення добробуту людини і суспільства загалом. Висвітлено основні положення концепції сталого розвитку та необхідність встановлення економічних пріоритетів для України. Considers the problems associated with implementing the concept of sustainable development in Ukraine. The necessity of implementing the Kyoto protocol for the welfare of the individual and society as a whole. The basic principles of the concept of sustainable development and the need to establish economic priorities for Ukraine.
 • Item
  Економічний потенціал західного регіону України: стан та перспективи розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Франів, І. А.
  Здійснено аналіз економічного потенціалу західного регіону України. Виокремлено актуальні економічні комплекси для досліджуваного регіону з числа всіх економічних комплексів. Наведені шляхи їх розвитку з метою реструктуризації економічного потенціалу західного регіону України. The paper analyzes the economic potential of Western Ukraine. Singled actual economic systems for the studied region among all economic systems. Presented paths of development for the restructuring of the economic potential of Western Ukraine.
 • Item
  Економіко-правові аспекти забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку України з урахуванням досвіду ЄС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Федунь, Ю. Б.
  Розглянуто економіко-правові аспекти забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку України з урахуванням досвіду ЄС та запропоновані рекомендації щодо формування політики екологізації економічного розвитку України. Economic and legal aspects of sustainable ecological-economic development of Ukraine with the account of the EU experience are examined in the article. Recommendations for the policy of greening economic development of Ukraine, are proposed.
 • Item
  Роль туризму в просторовій організації міст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Музиченко-Козловська, О. В.
  Означено поняття “туристичний простір”. Визначено види та властивості туристичного простору. З’ясовано функції та роль туристичної діяльності у просторовій організації соціально-економічних систем, зокрема міст. Determination of concept “tourist space”. Certainly kinds and properties of tourist space. Functions and role of tourist activity are found out in spatial organization of the socioeconomic systems, in particular bridge.
 • Item
  Асиметричність положення суб’єктів ринку праці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Міга, В. К.
  Проаналізовано тенденції розвитку сільського ринку праці з позиції оцінки його асиметричності (структурної, ринкової, інформаційної, гендерної, територіальної і соціально-демографічної). Висвітлено особливості їх прояву, які дозволяють комплексно оцінювати негативні явища у розвитку трудового потенціалу села і визначити пріоритетність вирішення територіальних, демографічних, соціальних та економічних проблем розвитку сільських територій. The analysis of trends in rural labor market position for its asymmetry (structural, market, information, gender, territorial and social - demographic). The features of their display that allows to examine the negative phenomena in the development of labor potential of the village and prioritize resolution of territorial, demographic, social and economic problems of rural development.