Computational Problems Of Electrical Engineering. – 2021. – Vol. 11, No. 1

Permanent URI for this collection

Науково-технічний журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2011 року.

Computational Problems of Electrical Engineering = Обчислювальні проблеми електротехніки : науково-технічний журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. – Volume 11, number 1. – 58 p.

Зміст


1
7
12
20
28
32
36
43
45
47

Content (Vol. 11, No 1)


1
7
12
20
28
32
36
43
45
47

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Radial Component of Vortex Electric Field Force
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-05-05) Чабан, Василь; Tchaban, Vasyl; Lviv Polytechnic National University
  У статті одержані диференціальні рівняння руху електрично наладованих тіл у нерівномірному вихровому електричному полі у всіх можливих діапазонах швидкостей. У силовій взаємодії на додачу до двох компонентів – кулонівської і лоренцової сил – задіяно третій компонент досі невідомої сили. Цей компонент, як виявилося, відіграє вирішальну роль у динаміці руху. Рівняння записано у звичному 3D евклідовому просторі і фізичному часі. При цьому враховано скінченну швидкість поширення електричного поля і закон збереження електричного ладунку. На цій підставі просимульовано траєкторію руху електрона в нерівномірному електричному полі, зґенерованому позитивно наладованим сферичним тілом. Дано фізичну інтерпретацію одержаним математичним результатам, поданим у векторній і координатній формах. Приклади симуляції додано.
 • Item
  The Spin-Polarized Electronic and Magnetic Properties of Zinc Selenide Heavy Doped with Chromium
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-05-05) Сиротюк, Степан; Syrotyuk, Stepan; Lviv Polytechnic National University
  На першому етапі методом оптимізації було визначено структуру кристала ZnSe, легованого атомами хрому (ZnCrSe). На другому етапі електронні властивості цього матеріалу були оцінені у межах двох підходів. Обміннокореляційні функціонали, введені в розрахунки, ґрунтуються на узагальненому градієнтному наближенні (GGA) та гібридному функціоналі PBE0. Підхід GGA забезпечує металевий стан для електронів зі спіном вгору, а для протилежної орієнтації спіна матеріал ZnCrSe є напівпровідником із шириною забороненої зони 2,48 еВ. Гібридний функціонал PBE0 також приводить до безщілинного стану для електронних станів зі спіном вгору, а для спінів униз значення ширини забороненої зони дорівнює 2,39 еВ. Магнітний момент елементарної комірки, знайдений з двома функціоналами, однаковий і дорівнює 4 mB (магнетони Бора). Отже, розрахунки з двома обмінно-кореляційними функціоналами передбачають напівметалеві властивості матеріалу ZnCrSe, що робить його цікавим кандидатом для застосувань у спінтроніці.
 • Item
  Sputtering Rate of Lead, Tin and Germanium Tellurides with Low Energy Argon Ions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-05-05) Заячук, Дмитро; Слинько, Василь; Csík, Attila; Zayachuk, Dmytro; Slynko, Vasyl; Csík, Attila; Lviv Polytechnic National University; Institute for Problems of Material Science NASU, Chernivtsy Branch, Chernivtsy; Institute for Nuclear Research,(ATOMKI)
  Досліджено розпорошення кристалів PbTe, SnTe та GeTe іонами Ar+ низької енергії, визначено швидкість розпорошення vsp та її залежність від складу кристалічної матриці й енергії розпорошення. Встановлено, що за однакових умов швидкість розпорошення телуридів GeTeSnTe-PbTe зростає зі збільшенням їх середньої атомної маси. Виявлені зміни пояснено змінами поверхневої енергії зв’язку атомів металів у телуридах свинцю, олова та германію. Показано, що для всіх досліджуваних сполук швидкість розпорошення зростає також зі збільшенням енергії розпорошення. У діапазоні енергій від 160 до 550 еВ це збільшення майже лінійне. Розраховано коефіцієнти зміни швидкості розпорошення з енергією dvsp/dE. Визначено поверхневу густину іонно-індукованих структур та відносну площу покритої ними розпорошеної поверхні для природних бокових поверхонь кристала PbTe, вирощеного з розплаву методом Бриджмена, як функцію енергії розпорошення. Показано, що за постійного часу розпорошення обидва параметри експоненційно зменшуються зі збільшенням енергії розпорошення.
 • Item
  The Principle of Creating a “Smart” Electricity Meter in Electric Traction Networks with Stochastic Electromagnetic Processes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-05-05) Костін, Микола; Міщенко, Тетяна; Гоголюк, Оксана; Kostin, Mykola; Mishchenko, Tetiana; Hoholyuk, Oksana; Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan; Lviv Polytechnic National University
  Напруга і струм у тягових мережах систем електричного транспорту постійного струму є різкозмінними випадковими (стохастичними) процесами. Внаслідок цього електронні та гібридні лічильники, які застосовують у таких системах, вимірюють електроенергію з великою відносною похибкою, що істотно перевищує їх клас точності. У цій роботі на основі кореляційної теорії випадкових процесів запропоновано принцип розроблення смарт-лічильників обліку електроенергії, яка передається по тяговій мережі від тягових підстанцій до електрорухомого складу. В основу принципу покладено роботу лічильника в режимі реального часу під час здійснення ним моніторингу не безлічі реалізацій випадкових процесів напруги і струму, а їх детермінованих характеристик – тимчасових функцій математичних очікувань і дисперсій. Експериментальне забезпечення запропонованого принципу продемонстровано на прикладі реєстрації та оброблення реалізацій випадкових процесів напруги і струму, отриманих в умовах реальної експлуатації на ділянці (в фідерній зоні) А-В Придніпровської залізниці України. Отримані для активної та реактивної енергій розрахункові співвідношення, як основа принципу розроблення “розумного лічильника”, застосовні не тільки для тягових електромереж, а й для електричних мереж зовнішнього електропостачання систем електричної тяги постійного струму.
 • Item
  Modeling the Energy-Dynamic Modes of a Wind Farm with a Battery Energy Storage System (BESS)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-05-05) Медиковський, Микола; Мельник, Роман; Medykovskyy, Mykola; Melnyk, Roman; Lviv Polytechnic National University
  В статті подано результати математичного моделювання енергодинамічних процесів вітрової електричної станції до складу якої входить акумулюючий елемент, встановлено залежність між потужністю навантаження та можливостями генерації енергії активним складом вітрової електричної станції з урахуванням енергетичної ємності акумулюючого елемента. Розроблено математичну модель акумулюючого елемента. Розроблену модель порівняно з двома іншими моделями: моделлю чорної скриньки; моделлю на основі еквівалентної схеми. Застосування розробленої моделі забезпечує можливість оптимізувати енергетичну ємність акумуляторного елемента для заданих параметрів і режимів роботи вітрової електричної станції. Використання отриманих результатів розширює можливості адекватного управління енергодинамічними режимами енергетичних систем за наявності поновлювальних джерел енергії, забезпечує пом'якшення перехідних процесів в умовах недостатніх або надлишкових швидкості вітру та навантажень споживачів.
 • Item
  Preparation of Papers for CPEE
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-05-05)
 • Item
  Analysis of Magnetic Field of Electrical Devices Based on Their Circuit Models
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-05-05) Горячко, Всеволод; Гамола, Орест; Рижий, Тарас; Horyachko, Vsevolod; Hamola, Orest; Ryzhyi, Taras; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано аналіз магнітних полів електричних машин і електромагнітних апаратів на підставі їх колових математичних моделей. Магнітні системи електротехнічних пристроїв у цих моделях подано у вигляді планарних нелінійних магнітних кіл зі зосередженими елементами. Параметри цих елементів визначено на підставі геометричних розмірів з врахуванням конструктивних особливостей пристроїв та фізичних параметрів середовища.
 • Item
  Ohmic contacts to n-type and p-type Gallium Antimonide Whiskers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-05-05) Дружинін, Анатолій; Островський, Ігор; Ховерко, Юрій; Кутраков, Олексій; Лях-Кагуй, Наталія; Чемерис, Дмитро; Druzhinin, Anatoly; Ostrovskii, Igor; Khoverko, Yuriy; Kutrakov, Oleksiy; Liakh-Kaguy, Natalia; Chemerys, Dmytro; Lviv Polytechnic National University
  За допомогою формувача струмових імпульсів створено омічні контакти до ниткоподібних кристалів антимоніду галію n-типу провідності. Їх ВАХ за низьких температур є лінійними незалежно від напряму пропускання струму, що дає змогу використовувати описаний метод для створення електричних контактів і дослідження електрофізичних характеристик ниткоподібних кристалів GaSb. Дослідження проведено для зразків діаметром 12 мкм та 20 мкм за температур 4,2 К та 77 К. Для приварювання омічних контактів до кристалів GaSb виготовлено предметний столик, на якому закріплено ванночку з мікропіччю. Як контактний матеріал використано золотий мікродріт діаметром 30 мкм, а вплавлення здійснено під шаром флюсу. Цей спосіб є різновидом вплавлення і одним із найпридатніших методів для створення контактів до ниткоподібних кристалів, вирощених методом газотранспортних реакцій.