Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2007. – Випуск №19

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – Випуск 19. – 236 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Зміст до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 19
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Титульний аркуш до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 19
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Українська національна ідея як модернізаційний проект
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Трачук, В.
  Демократичні перетворення в суспільстві неможливі без чіткого уявлення про їх передумови, шляхи здійснення та кінцевий результат. Робота є спробою оцінки української національної ідеї та “української мрії” як основи демократичної модернізації українського суспільства, програми його входження до числа високорозвинутих народів та держав. Democratic transformations in society not are possible without the clear picture of their pre-conditions ways of realization and end-point. The article is the attempt of estimation of the Ukrainian national idea and «Ukrainian dream» as bases of democratic modernization of Ukrainian society program of his entrance to the number of the highly developed people and states.
 • Item
  Міжпартійне порозуміння в програмах та діяльності легальних українських політичних партій Західної України у 1920–1930-х рр.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Демчишак, Р.
  З’ясовано місце ідеї консолідації національних сил суспільства в програмних документах легальних українських політичних партій Західної України міжвоєнного періоду. Проаналізовано специфіку бачення міжпартійного порозуміння кожною із розглядуваних партій. Досліджено окремі політичні акції українських політичних партій в рамках спроб реалізації консолідаційної ідеї. The article ascertains the place of the idea of consolidation of the national forces of the society in program documents of the Ukrainian political parties of Western Ukraine during the period between the wars. A specific view on the interparty mutual understanding of each of the parties was analysed. Separate public actions of the Ukrainian Political parties aimed at the realization of the idea of consolidation were investigated.
 • Item
  Балканська криза (1990–2005 рр.) в контексті геополітичних трансформацій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гелетій, М.
  Досліджено трансформаційні процеси, на тлі яких розгорталася Балканська криза. Розглянуто зовнішньополітичний контекст Балканської кризи та показано як глобалізація, розпад Радянського Союзу, а отже, трансформація, а також інтеграція Західної Європи вплинули на розгортання подій в регіоні. In this article, there is analyzed the frameworks of the transformation processes of the Balkan Crisis. It revives international background of the Balkan Crisis and demonstrates the influence of globalization, Soviet Union disintegration, and therefore the NATO transformation, as well as Western European integration on the events in the Region.
 • Item
  Роль митрополита Андрея Шептицького у розвитку парламентаризму в Західній Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Яцишин, У.
  Досліджено літературу щодо становлення та розвитку виборчих процесів у Західній Україні початку ХХ ст., а також окреслено роль Української Греко-Католицької Церкви у формуванні електоральної поведінки виборців. З огляду на це проаналізовано пастирські послання та листування митрополита Андрея Шептицького щодо виборів на цих землях. Literature about the foundation and development of electoral process in the Western Ukraine at the beginning of XXc. is investigated; the role of the Ukrainian Greek-Catholic Church in the formation of electoral behaviour of population is outlined. Bishop’s messages and letters of Andrej Sheptytsky about the elections in those lands are analyzed.
 • Item
  Мас-медіа як творці сучасних політичних міфів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гайдук, Ю.; Зінчук, В.
  Розкрито сутність співвідношення категорії міфу і засобів масової інформації у соціально-політичній площині. Акцентовано на особливостях творення сучасних політичних міфів шляхом тотальної експансії мас-медіа у сферу не лише суспільної свідомості, але й способу сучасного буття соціумів загалом, владних відносин зокрема. The essence of a parity an a category of a myth and mass media in a sociopolitical plane is opened. It is accented on features of creation of modern political myths by total expansion of mass-media to sphere not only public consciousness, but also a way of modern life of societies in general, relations of power in particular.
 • Item
  Релігія в системі світоглядно-морально-етичних цінностей українського суспільства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Волинець, О.
  З’ясовується суспільна функція релігії та церкви у вирішенні численних проблем духовного, релігійного та морально-етичного порядку, притаманних перехідному українському соціуму. The article deals with social function of religion and Church in the solution of the numerious problems of spiritual, religious, moral and ethical kind, which characterize Ukrainian society in transition period.
 • Item
  Адміністративний ресурс: суть та типологія
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Бучин, М.
  Розкрито суть адміністративного ресурсу. Здійснено комплексну типологію цього явища та проаналізовано основні форми його використання під час виборчих кампаній. The sense of administrative recourse is determined in this article. Author also made complex typology of this phenomenon and analyzed main forms of it’s using during the electoral campaigns.
 • Item
  Реформа федеративного устрою Росії в контексті становлення моноцентричного політичного режиму президента В. Путіна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Шипунов, Г.
  Комплексні політичні зміни, які відбулись в Росії протягом президентства В. Путіна, торкнулись також форми державно-територіального устрою цієї країни. Увагу зосереджено на аналізі реалізації політки з встановлення чіткої вертикалі підпорядкування керівників – суб’єктів Російської Федерації президенту Путіну, що передбачало внесення докорінних змін у саму логіку взаємодії між федеральним центром та регіонами Росії. Обґрунтовано наявність такого зв’язку між політичним режимом та формою державно-територіального устрою Російської Федерації, за якого зміна типу політичного режиму неодмінно обумовлює зміну форми її державно-територіального устрою. Complex political changes that have taken place in Russia during V. Putin’s presidency affected the state territorial structure of the country as well. In this article the author’s attention is concentrated upon the analysis of how the politics of establishing a distinct vertical in order to subordinate leaders of Russian Federation’s subjects to President Putin has been realized. The above mentioned politics anticipated changes to the very logics of co-ordination between the centre and regions of The Russian Federation. Thus the existence of such relation between the political regime and the form of the state territorial structure of the Russian Federation, when a change of the political regime invariably leads to the change of its state territorial structure, is being proved in the given article.
 • Item
  Політична участь, політична активність, політична діяльність, політична поведінка: спільне й особливе
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Бортніков, В.
  Виявлено сутнісні ознаки поняття «політична участь» в контексті таких визначень політичної активності громадян, як «політична діяльність» і «політична поведінка». Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на вказану проблему. Політична участь розглядається крізь призму раціонально-інструментальної дії, розкривається її специфіка як різновид політичної діяльності. The article is devoted to the exposure of essences signs of concept «political participation» in the context of such determinations of political activity of citizens, as «political activity» and «political conduct». The looks of domestic and foreign scientists are analyzed on the indicated problem. Political participation is examined through the prism of rationally-instrumental action, its specific opens up as the variety of political activity.
 • Item
  Гендерні аспекти лідерства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Коваленко, Д.; Школяр, М.
  Розглядаються проблеми професійного зростання жінок як керівників в сучасних умовах. Йдеться про гендерні аспекти лідерства в професійній сфері, стереотипи, які існують в суспільстві щодо управлінської діяльності жінок та деякі емпіричні факти, що їх пояснюють чи спростовують. The paper is dedicated to the present-day problems of professional spheres, stereotipes about management activities of women that exist in society as well as some empirical data that explain or negate them.
 • Item
  Принципи організації інституції виборів у науковій спадщині Отто Ейхельмана
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Турчин, Я.
  Аналізується науково-теоретична спадщина представника національно-державницького напряму в українській політології Отто Ейхельмана про організацію виборчого процесу. Виділяються та характеризуються основні принципи демократичних виборів. Наголошується на актуальності суспільно-політичних поглядів вченого. Scientific and theoretical inheritance of the representative of national and state direction in Ukrainian political sciences Otto Eihelman about organization of electoral process is analyzed. The main principles of democratic election are pointed out and characterized. The stress is laid on the actuality of public and political views of the scientist.
 • Item
  Федералізм та Україна в поглядах М. С. Грушевського
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Плазова, Т.
  Всебічне дослідження творчості Михайла Грушевського привертає особливу увагу до його політичних поглядів. Саме на рубежі ХІХ–ХХ століть великий вчений-політик висував ідею автономно-федеративного устрою України, вбачав майбутнє нашої держави в рівноправному союзі з демократичною Росією. Проаналізовано переваги і недоліки теорії федералізму для української нації та неможливість впровадження її в життя після подій 1917 року. Comprehensive investigation of Mykhailo Hrushevskyi’s works draws a special attention to his political views. In the end of the XIX-th – of the beginning of the XX-th centuries an outstanding scientist and politician suggested the idea of autonomous-federative system of Ukraine; he saw the future of our state in an equal union with democratic Russia. The article analyzes advantages and disadvantages of the theory of federalism for Ukrainian nation and impossibility of its implementation after events of 1917.
 • Item
  Теоретичні основи дослідження політичної комунікації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Шиманова, О.
  Узагальнено напрацьовані теоретичні засади політичної комунікації, розглянуто основні складові процесу комунікації, окреслено її функції та особливості, визначено засоби і способи її реалізації. Theoretical principles of political communication are generalized produced in this article, the basic constituents of process of communication are considered, its functions and features are outlined, certainly facilities and methods of its realization.
 • Item
  С. Томашівський про роль та місце Української греко-католицької церкви у суспільно-політичному житті України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кирилів, М.
  Досліджуються праці С. Томашівського про роль та місце Української греко-католицької церкви у суспільно-політичному житті українського народу першої третини ХХ ст. Проаналізовано ідеї вченого щодо необхідності формування в Україні єдиної Помісної церкви. It was investigated the works written by S. Tomashivskyj about the role and place of Ukrainian Greek-Catholic church in social and political life of Ukrainian people in one third of XX century. Scientists ideas concerning the formation of United Church were analyzed.
 • Item
  Концепція євразійства та її відображення в теоретичній спадщині П. М. Савицького
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Івахів, О.
  Досліджуються концептуальні засади євразійства та особливості їх відображення в працях російського дослідника П. М. Савицького. Проаналізовано його ідеї щодо домінуючої ролі Росії на Євразійському континенті. Conceptual principles of Eurasian conception and features of their reflection are explored in labours of the Russian researcher P. M. Savitsciy His ideas are analysed on the dominant role of Russia on the Eurasian continent.
 • Item
  Осип Назарук про особливості становлення ЗУНР як суб’єкта міжнародних відносин у 1918–1920 рр.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Зелена, О.
  Досліджується проблема становлення ЗУНР як суб’єкта міжнародних відносин в теоретичній спадщині О. Назарука. Робиться спроба дослідити кроки становлення зовнішніх відносин ЗУНР з європейськими державами, УНР Директорією, пошук шляхів виходу урядом ЗУНР із тодішніх складних зовнішньополітичних проблем, розігрування українського питання іноземними державами. Проаналізовано дипломатичну діяльність урядової делегації ЗУНР в Ризі під час радянсько-польських переговорів 1921 р. On the basis of publicism inheritance of O. Nazarouc given it a shot to explore the steps of becoming of external relations of WUNR with the European states, UNR by Directory, search of ways of output the government of WUNR from of that times thorny foreign-policy problems, playing off the Ukrainian question by the foreign states. The special attention applies on diplomatic activity of Galichina delegation in Riga of 1921, the member of which was O. Nazarouc.
 • Item
  Раціоналізація державної бюрократії: російський досвід висвітлення проблеми
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Тишкун, Ю.
  Досліджується становлення бюрократії в Росії протягом XIX–XXI ст., відносини бюрократії та громадянського суспільства. Обґрунтовується висновок, що представники суспільної науки досліджують форми контролю інститутів громадянського суспільства над російською бюрократією. There is the research of interrelation between the state bureaucracy and civil society during the XIX–XXI centuries of Russian history. The conclusion is proved, that the social scientists are researching the forms of civil society control under the Russian bureaucracy.
 • Item
  Соціально-історичні детермінанти. Виявлення традиційного ставлення французів до політики в епоху Давнього порядку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Дорошенко, С.
  Розглядаються детермінанти, вплив яких спричиняв виявлення мешканцями Франції свого ставлення до влади. Зроблено висновок про те, що в умовах Давнього порядку піддані французького короля демонстрували повільне збагачення якісних ознак національної ментальності, принциповою ознакою якої визначено присутність почуття свободи. Determinants are considered, influencing of calls the discovery by habitants of France of the attitude toward power. A conclusion is done, that in the conditions of the Ancient regime the citizens of French king demonstrated the slow enriching of high-quality signs of national mentality, by the of principle importance of that is definitely strengthening of sentiment of freedom.