Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2007. – № 590

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – № 590 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 424 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 100
 • Item
  Естерифікація у присутності солей перфторованих оксасульфокислот
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Мельник, С. Р.; Мельник, Ю. Р.; Кочмар-Кос, Н. Я.; Реутський, В. В.; Піх, З. Г.
  Вивчено вплив природи і концентрації солей перфторованих оксасульфокислот на процес естерифікації аліфатичних дикарбонових кислот С4–С6 ізоаміловим спиртом у присутності катіоніту КУ–2–8. Встановлено, що застосування добавок сприяє збільшенню інтенсивності перетворення реагентів. Influence of nature and concentration of salts of perfluoric sulphoacids on the process of esterification of aliphatic dicarboxylic acids C4–C6 by isoamyl alcohol in the presence КУ–2–8 cationic exchanger catalyst has been studied. It is set, that the use of additions corresponds to increase of the reagents transformation rate.
 • Item
  Дослідження кінетичних закономірностей копомеліризації індивідуальних ненасичених вуглеводнів фракції С9
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Магорівська, Г. Я.; Дзіняк, Б. О.
  Досліджено процес полімеризації і кополімеризації основних смолоутворювальних компонентів фракції С9 – стиролу та дициклопентадієну (ДЦПД). Встановлено константи кополімеризації та показано, що в складі одержаного кополімеру переважає стирол. The article is didicated to the investigation the process of polymerization and kopolymerization the fundamental principal components in C9 fraction – styrene and dicyclopentadien. The kopolymerization constants of process have been established. The styrene prevails in constitution obtained kopolymer has been showed.
 • Item
  Вплив спиртових відходів на якість моторних палив
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Лудин, А. М.; Реутський, В. В.
  Розглянуто вплив відходів спиртового виробництва – сивушної олії та сивушного спирту на антидетонаційні та експлуатаційні властивості моторних палив. The influence of by-product of alcohols manufacture fuzel-oil and fuzel-spirit on antidetonations and works property of motors fuels s has been investigated.
 • Item
  Кінетичні закономірності газофазної конденсації ацетону з формальдегідом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Івасів, В. В.; Жизневський, В. М.; Шибанов, С. В.; Небесний, Р. В.; Майкова, С. В.
  Розглянуто механізм та визначено кінетичні закономірності процесу конденсації ацетону з формальдегідом у газовій фазі. Розраховані константи швидкостей, енергії активації та передекспонентні множники для рівняння Арреніуса. Запропонована кінетична модель задовільно описує цей процес і її можна використовувати для технологічного розрахунку. The mechanism of the process of condensation of acetone with formaldehyde in gas phase has been investigated, and kinetic rules of this process has been determined. Rate constants, activation energies and preexponential factors for Arrhenius equation have been calculated. Proposed kinetic model is well fitted and can be used for technological calculation.
 • Item
  Коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракцій С9 у присутності олігопероксиду
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Курташ, Ю. А.; Субтельний, Р. О.; Проник, Ю. О.; Дзіняк, Б. О.
  Наведено результати досліджень синтезу нафтополімерних смол коолігомеризацією фракції С9 піролізу дизельного палива С9 у присутності олігопероксиду. Встановлено основні закономірності та вибрано оптимальні умови процесу коолігомеризації. The synthesis of aromatic petroleum resins by fraction C9 oligomerization in the presence of oligoperoxde initiators. The major features of the process have been investigated and optimum conditions have been selected.
 • Item
  Водорозчинні препарати сангвінарину на основі поверхнево-активних полімерів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Турок, М. І.; Петріна, Р. О.; Раєвська, К. А.; Монька, Н. А.
  Створено водорозчинну форму природного алкалоїду сангвінарину за допомогою солюбілізації у водних розчинах нових гребенеподібних фторвмісних функціонально активних міцелоутворюючих олігомерів і збереженo антимікробні і протипухлинні властивості сангвінарину у водорозчинному стані. Розроблено новий метод солюбілізації. Obtained and studied water-soluble form of the natural alkaloid sanhvinaryn by solubilisation in water solution new comblike fluor-containing function active ligomers and conservations antymicrobous and antycancerous characteristic sanhvinaryn in water-soluble figure. The new method solubilisation is designed.
 • Item
  Створення нових водних форм левоміцетину
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Петріна, Р. О.; Заярнюк, Н. Л.; Абушик, О. С.; Комаровська-Порохнявець, О. З.; Коліда, С. С.
  Одержано нові водні форми левоміцетину із збереженням його антимікробних властивостей методом солюбілізації з використанням інтеролігоелектролітних комплексів на основі функціональних поверхнево активних олігомерів як солюбілізуючих агентів. New water-soluble preparations on the basis levomicetiny possessing bactericidal activities solubilized by polyelectrolytic complex of polymeric surfactant have been obtained.
 • Item
  Пошук нових ефективних продуцентів біосурфактантів і каротиноїдів серед представників родів Rhodococcys і Gordonia
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Пристай, М. В.; Карпенко, О. В.; Петріна, Р. О.; Ногіна, Т. М.
  Здійснено скринінг штамів актинобактерій родів Gordonia і Rhodococcus на здатність продукувати поверхнево-активні речовини і каротиноїди під час росту на гідрофільних і гідрофобних субстратах. Screening of actinobacteria strains of the genera Gordonia and Rhodococcus for ability to produce biosurfactants and carotenoids on hydrophilic and hydrophobic substrates was carried out.
 • Item
  Синтез речовин із заданими фізіологічно активними властивостями на основі похідних 9,10 - антрахінону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Павуш, М. З.; Тарас, Т. М.; Губицька, І. І.
  Проведено реакцію нуклеофільного заміщення атома галогену в дизаміщених похідних аміноантрахінону речовинами із заданими фізіологічно активними властивостями. Синтезовано нові сполуки, підібрано оптимальні умови синтезу, а саме співвідношення вихідних речовин, температуру та час реакції. Структуру одержаних сполук підтверджено даними ІЧ-спектроскопії. In the process of work the reaction of nucleophile substitution of atom of halogen is conducted in disubstituted aminoanthraquinone derivatives by matters with the active properties set physiological. New connections are synthesized, the optimum terms of synthesis are neat, namely correlation of initial matters, temperature and time of reaction. The structure of the got connections is confirmed given IR-spectrum.
 • Item
  Синтез нових амінопохідних на основі 2,4,6-трихлор -1,3,5-триазину
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Половкович, С. В.; Миколів, О. Б.; Стець, М. Б.; Кузик, О. І.; Михняк, О. І.; Марінцова, Н. Г.; Журахівська, Л. Р.; Губицька, І. І.; Болібрух, Л. Д.
  Досліджено перебіг реакцій заміщення атомів хлору 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазину різними аміновмісними замісниками. Розроблено зручні та ефективні препаративні методи синтезу монозаміщених, дизаміщених, тризаміщених похідних 1,3,5-триазину. Passing of reactions of substitution of atoms of chlorine of 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine by different aminocontaining derivatives was investigated. Сomfortable and effective preparative methods of synthesis of mono-,di-, three- aminoacidsubstituted derivative of 1,3,5-triazine was developmented.
 • Item
  Вплив концентрації ізобутилового спирту на процес його окиснення на Fe-Te-Mo-Ox каталізаторі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Жизневський, В. М.; Мацьків, О. О.; Івасів, В. В.
  Досліджено вплив концентрації ізобутилового спирту (ІБС) на процес його окиснення на Fe:Te:Mo (1:0,85:1) оксидному каталізаторі. Встановлено, що основні продукти окиснення: метакролеїн (МА), СО, СО2 та брутто швидкість перетворення ІБС мають перший порядок за спиртом. Розраховані ефективні константи швидкості та ефективні енергії активації реакцій утворення продуктів. The effect of concentration of isobutyl alcohol on the process of it΄s oxidation on Fe:Te:Mo (1:0,85:1) oxide catalyst. It has been established that rate of formation of basic oxidation products: metacroleine, CO, CO2 and brutto-rate of isobutyl alcohol conversion has first or der by alcohol. Effective rate constants and effective activation energies of products formation have been calculalated.
 • Item
  Солюбілізація амінонафтохінонових похідних
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Кухарська, М. Р.; Заярнюк, Н. Л.; Раєвська, К. А.; Хом'як, С. В.; Плотніков, М. Ю.; Канюка, Ю. В.; Комаровська-Порохнявець, О. З.; Марінцова, Н. Г.; Новіков, В. П.
  Одержано та досліджено нові водорозчинні препарати з використанням функціонально активних полімерів на основі амінопохідних 1,4-нафтохінону, які володіють бaктерицидною та фунгіцидною активністю. Water-soluble preparations on the basis of amino-derivative of 1,4-naphthoquinone solubilized by polymeric surfactant possessing bactericidal and fungicidal activities have been obtained and studied.
 • Item
  Алкоголіз дихлорангідриду ізофталевої кислоти аліловим спиртом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Барановська, О. Е.
  Досліджено алкоголіз дихлорангідриду ізофталевої кислоти аліловим спиртом у середовищі розчинника петролейного етеру. Встановлено оптимальні умови здійснення процесу з отриманням якнайбільших виходів діалілового естеру ізофталевої кислоти. Alcoholysis of dichloranhydride of isophalic acid by allyl alcohol in the medium of petroleum ether has been investigate. Optimum conditions of carring out the process to obtain maximum yields of diallyl esther of isophalic acid have heen determined.
 • Item
  Титульний аркуш і зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 590
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007)
 • Item
  Одержання катіонних пар взаємодією кубового залишку виробництва b-оксіетилетилендіаміну з жирами для застосування їх під час обробки шкіри та хутра
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Федорів, А. С.; Литвин, Б. Л.; Вишневський, Р. М.; Соляник, І. Я.
  Під час роботи на основі рослинних жирів отримано нові іоногенні поверхнево-активні речовини. Підібрано оптимальні параметри синтезу, а саме׃ співвідношення ріпакової олії і кубового залишку, температуру реакції і час реакції. Досліджено фізико-хімічні властивості речовин катіонного характеру та доведено можливість їхнього використання як текстильно допоміжних реагентів під час обробки поверхні шкіри та хутра. In the process of work it is got new ionogenic superficially active matters on the basis of vegetable fats. The optimum parameters of synthesis are neat, namely correlation of rape oil and cube remain, temperature of reaction and time of reaction. Physical and chemical properties of matters of cationic character are explored and possibility is proved of their use in quality textile auxiliary reagents at treatment of surface of skin and fur.
 • Item
  Вплив природи і концентрації розчинника на вихід естерів 3-метилкротонової кислоти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Почапська, І. Я.; Хлібишин, Ю. Я.
  Досліджено вплив природи розчинника на естерифікацію 3-метилкротонової кислоти, визначено константи швидкості та встановлено вплив концентрації розчинника на швидкість перебігу реакції естерифікації. The influence nature and concentration of dissolvent on the process of esterification 3-metylcrotonic acid is investigated. The influence of concentration of dissolvent by constants of balance of reaction of esterification is determined.
 • Item
  Переробка пшениці до спирту з використання композицій ферментних препаратів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Паляниця, Л. Я.; Гродзіцька, О. С.; Березовська, Н. І.; Косів, Р. Б.; Швабюк, О. В.
  Досліджено дію концентрованих ферментних препаратів під час водяно-теплової обробки пшениці. Доведено, що використання ферментних препаратів додаткової дії Cellusine D4-L та Fungasine L покращує ступінь використання крохмалю, підвищує вихід спирту з тонни умовного крохмалю. The action of concentration enzymatic preparations during water-heat treatment of wheat is investigated. It is proved that the use of enzymatic preparations of additional action Сellusine D4-L and Fungasine L improve degree of use starch, increase exit of spirit from the ton of conventional starch.
 • Item
  Розробка нового антидіабетичного фітозасобу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Стадницька, Н. Є.; Ударцева, Н. О.; Конечна, Р. Т.; Тарарака, А. С.
  Опрацьовано літературні джерела стосовно застосування лікарських рослин та їх зборів для лікування і профілактики цукрового діабету. Запропоновано та обґрунтовано склад нового фітозасобу для профілактики та лікування інсулінонезалежного цукрового діабету. Literary references are worked about of application of medical plants and their collections for treatment and prophylaxis of saccharine diabetes. It is offered and founded composition of new phytomeans for a prophylaxis and treatment of insulinindependent saccharine diabetes.
 • Item
  Одержання антитільних діагностичних тест-систем заданої специфічності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Федорова, О. В.; Думанська, Ю. А.; Залуська, О. Я.
  Вивчена технологія іммобілізації антитіл на полімерних носіях. Сконструйовані два варіанти антитільних діагностикумів: іммобілізацією антитіл через ковалентно зв’язаний спейсор-протеїн А; прямою іммобілізацією антитіл до функціональних груп носія. Technology to antibody immobilizations on polymeric carriers have studied. Two variants of antibody’s diagnosticums have constructed by two methods: immobilization of antibody through covalent bound spasor-protein А; the direct immobilization of antibody to functional groups of the carrier.
 • Item
  Гліколіпідні ПАР-екологічно безпечні стимулятори росту сільськогосподарських рослин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Щеглова, Н. С.; Карпенко, О. Я.; Покиньброда, Т. Я.; Лубинець, В. І.; Швед, О. В.
  Здійснено скринінг штамів актинобактерій родів Gordonia і Rhodococcus на здатність продукувати поверхнево-активні речовини і каротиноїди під час росту на гідрофільних і гідрофобних субстратах. Screening of actinobacteria strains of the genera Gordonia and Rhodococcus for ability to produce biosurfactants and carotenoids on hydrophilic and hydrophobic substrates was carried out.