Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – №468

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології» входить до переліку видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт в галузі технічних наук. У Віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету «Львівська політехніка» та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та елекіроприладобудування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 468 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 182 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
6
10
18
24
29
34
38
42
46
49
53
58
65
69
73
77
83
91
95
101
109
118
121
129
133
139
145
151
156
159
162
170
174
178

Content


1
3
6
10
18
24
29
34
38
42
46
49
53
58
65
69
73
77
83
91
95
101
109
118
121
129
133
139
145
151
156
159
162
170
174
178

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Інтерпретатор мови Perl для Windows
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Кузьмін, О.; Федак, О.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядається задача проектування інтерпретатора підмпожини мови Perl для Windows. Наводиться граматика мови, постфіксні форми запису основних операторів, особливості реалЬації інтерпретатора та аналіз швидкодії його роботи.
 • Item
  Дворівневий синтезатор частоти
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Максимович, В.; Стахів, Р.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянута можливість використання цифрового накопичувана на двох комбінаційних суматорах для побудови дворівневого синтезатора.
 • Item
  Низхідне розміщення різногабаритних елементів з оптимізацією методом сканувальної області
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Базилевич, Р.; Щерб’юк, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Описано низхідний алгоритм розміщення різногабаритних елементів з використанням методу сканувальної області для оптимізації положення макроелементів на коленому рівні декомпозиції Наведено порівняльні результати алгоритму для реальних конструктивів.
 • Item
  Оптимальний розподіл швидкодії між пристроями проблемно-орієнтованої обчислювальної системи
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Лукащук, Л.; Кустра, Н.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядаться одна з основних можливостей покращення продуктивності шляхом оптимізації розподілу швидкодії обробки заявок між пристроями проблемно-орієнтованої обчислювальної системи, особлива увага приділяться системам, що представляються замкненими стохастичними сітковими моделями.
 • Item
  Дослідження характеристик середовища типу "вита пара"
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Тимченко, О.; Горбатий, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядається одна з основних можливостей покращення продуктивності шляхом оптимізації розподілу швидкодії обробки заявок між пристроями проб-лемно-орієнтованої обчислювальної системи, особлива увага приділяється системам, що представляються замкненими стохастичними сітковими
 • Item
  Інформаційно-вимірювальна система мікрохвильового технологічного процесу: канал вимірювання швидкості повітряного потоку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Водотовка, В.; Юрчик, Г.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядається вимірювальний канал швидкості повітряних потоків, побудований на основі термоанемометра з терморезистивним первинним перетворювачем, підвищення точності результату вимірювання в якому досягається алгоритмічною корекцією похибок як адитивного, так і мультиплікативного характеру.
 • Item
  Комп’ютерні технології спрощення багатоконтурних систем управління
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Струк, Є.; Фабрі, Л.; Садов’як, Б.; Ісаєнко, А.; Баб'як, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Описані розроблені програми Management v.1.0 maAliNA застосовуються при аналізі багатоконтурних систем управління. За допомогою цих програм здійснюються визначення результуючої передатної функції складних структурних схем. Програми мають інтуїтивно зрозумілі інтерфейси та розвинуту систему підказок, що дає можливість ефективно використовувати їх у навчальному процесі.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26)
 • Item
  Оптимізація процесу пошуку інформації в базах даних систем управління навчанням
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Рашкевич, Ю.; Пелешко, Д.; Пасєка, М.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Пропонується метод прискорення пошуку символьних рядків в системах зберігання даних, побудований на основі представлення слова чи фрази у вигляді дискретного сигналу.
 • Item
  Особливості перетворення часової структури дифтонгів польської мови
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Шиманські, З.; Фігура, Р.; Марцишин, Р.; Вища школа підприємництва та управління Лодзь, Польща; Національний університет "Львівська політехніка"
  Пропонуються результати дослідження залежностей довжин дифтонгів польської мови від зміни темпу мовлення. Визначено структуру дифтонгів, отримано статистичні характеристики дифтонгів та їх структурних частин, обґрунтовано необхідність побудови функцій темпорального перетворення для зміни темпу мовлення.
 • Item
  Прості числа Ферма і Мерсенна в системі RSA
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Ковальчук, А.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Встановлено нескінченність множини простих чисел Ферма і Мерсенна за умови, що існує хоч би два відповідні прості числа.
 • Item
  Достовірність передачі інформації в системі сигналізації SS7
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Обельовська, К.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Проаналізовано помилки, що не виявляються в підсистемі передачі повідомлень рівня 2 системи сигналізації SS7. Запропоновано спосіб зменшення їх кількості в два рази.
 • Item
  Формування об’єктів живої природи в комп'ютерній графіці
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Зербіно, Д.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Описується метод формування 3-вимірних графічних об'єктів, які не можна розкласти на прості геометричні примітиви. Припускається, що об'єкт побудований на скелеті, який описується за допомогою з'єднаних відрізків. Поверхні будуються за допомогою параметричних функцій на цих відраках.
 • Item
  Автоматизований комплекс для визначення невідомих концентрацій складових багатокомпонентних розчинів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Білий, О.; Дронюк, Іванна Мирослаівна; Садов’як, Б.; Яремик, Р.; Національний університет "Львівська політехніка"
  На основі методики розробленої лабораторією оптико-електронних приладів Національного університету ім. І.Франка Щ та запропонованого авторами алгоритму знаходження концентрацій складових розчинів [2], створено автоматизований комплекс для визначення невідомих концентрацій складових багатокомпонентних розчинів.
 • Item
  Алгоритм швидкого розрахунку Якобіана для оберненої задачі електричної томографії
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Дорожовець, М.; Ковальчик, А.; Петровська, І.; Національний університет "Львівська політехніка"; "Жешувська політехніка"
  Розроблено алгоритм безпосереднього розрахунку Якобіана для оберненої задачі електричної томографії без методичних похибок за одне розв'язування прямої задачі методом контурних струмів. Показано, що порівняно з традиційним, обчислювальна ефективність запропонованого алгоритму пропорційна до кількості елементів апроксимації.
 • Item
  Підходи до прогнозу споживання електричної енергії в енергопостачальних компаніях
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Ткаченко, Р.; Павлюк, О.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Порівнюються альтернативні підходи до прогнозування споживання і втрат електричної енергії за допомогою статистичних методів та за допомогою апарата штучних нейронних мереж. Показані переваги та недоліки кожного з методів. Наведені результати коротко- та середньотермінового прогнозування за допомогою неітераційної нейромережі.
 • Item
  Дослідження алгоритмів розбиття та пакування НВІС на основі розміщення на колоковій моделі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Мельник, Р.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто підхід до розв візування задачі розбиття та пакування НВІС на основі алгоритмів розміщення графів у колі та поділу кола на частини. Описані лінійні та колові моделі, особливості алгоритмів розв'язування задач розміщення методом накладання макромоделей та підходи до поділу графів схем на частини
 • Item
  Алгоритм розпізнавання символів на основі структурного підходу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Алексєєв, А.; Заяць, В.; Іванов, Д.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропоновано алгоритм розпізнавання рукописних літер на основі структурного підходу та його реалізація.
 • Item
  Планування та реалізація професійної кар'єри
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Огородник, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто концепцію планування та реалізації кар'єри спеціаліста під час підготовки його у ВНЗі та на початку його професійної діяльності. Планування кар'єри спеціаліста повинно включати три стадії: цілеспрямоване освоєння базових знань, накопичення професійного потенціалу і реалізацію цього потенціалу на практиці. Визначено цілі, технологічну схему планування та реалізації кар 'єри, схему управління. Даються рекомендації щодо програми дій на кожній з трьох стадій.
 • Item
  Індикаторні перетворення та інтервальна арифметика як основа синтезу алгоритмів опрацювання ситуацій в динамічних стохастичних системах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Медиковський, М.; Державний НДІ інформаційної інфраструктури
  Наведено загальні принципи формування індикаторних моделей імовірнісних подій та виконання арифметичних дій з побудованими інтервалами згідно з множинними операціями в просторі станів. Розглянуто структуру класу індикаторних перетворень.