Computational Problems Of Electrical Engineering. – 2020 – Vol. 10, No. 1

Permanent URI for this collection

Науково-технічний журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2011 року.

Computational Problems of Electrical Engineering = Обчислювальні проблеми електротехніки : науково-технічний журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. – Volume 10, number 1. – 63 p.

Зміст


1
11
19
27
37
45
51
63

Content (Vol. 10, No 1)


1
11
19
27
37
45
51
63

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24)
 • Item
  Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24)
 • Item
  Unregulated Transistor Inverter for High-Frequency Magamp Power Converters
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Яськів, Володимир Іванович; Юрченко, Олег; Yaskiv, Volodymyr; Yurchenko, Oleg; Ternopil Ivan Puluj National Technical University; The Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
  В статті сформульовані основні вимоги для нерегульованого високочастотного транзисторного інвертора призначеного для сумісної роботи з регуляторами постійної напруги на основі магнітних підсилювачів. Процес побудови такого інвертора описано. Основні результати його експериментальних досліджень приведено.
 • Item
  Parameters for Calculation of Three-Dimensional Electromagnetic Field by Asymptotic Expansion Method
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Васецький, Юрій; Мазуренко, Ірина; Vasetsky, Yuriy; Mazurenko, Iryna; Institute of Electrodynamics, Ukrainian National Academy of Sciences
  Представлено наближений аналітичний розв’язок тривимірної задачі теорії електромагнітного поля, який оснований на використанні асимптотичного розкладання за умови сильного скін-ефекту для поля, створеного замкнутим струмовим контуром, розташованим поблизу електропровідного півпростору. Зазначено, що кожен член асимптотичного ряду визначається з похибкою, величина якої залежить від значення малого параметра і зростає зі збільшенням номера члена ряду, що обумовлює обмеженість кількості його членів. Встановлено, що при використанні методу асимптотичного розкладання число членів ряду може бути обмежено відносно невеликою кількістю, яка визначається заданими межами припустимої точності розрахунку (відносною похибкою). Визначено оптимальне число членів асимптотичного ряду та вказано оцінку точності розрахунку в залежності від величини малого параметру, а для конкретного електропровідного матеріала в залежності від частоти поля і мінімальної відстані від джерел зовнішнього поля до електропровідного тіла.
 • Item
  Some Issues of Information Support for Multilevel Diagnostic Systems of Electrotechnical Equipment
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Мислович, Михайло; Зварич, Валерій; Остапчук, Людвіга; Гижко, Юрій; Гуторова, Марина; Myslovych, Mykhailo; Zvarych, Valerij; Ostapchuk, Ludviga; Hyzhko, Yuriy; Hutorova, Maryna; Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
  В даній статті з урахуванням умовного поділення електротехнічного обладнання на ієрархічні рівні, запропоновано алгоритмічно-програмне забезпечення для функціонування інформаційно-вимірювальних систем діагностики за технологією Smart Grid.
 • Item
  On the Adequacy of the Frequency-Symbolic Method for Linear Parametric Circuits Analysis
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Шаповалов, Юрій; Shapovalov, Yuriy; Lviv Polytechnic National University
  Частотний символьний метод (ЧС-метод) аналізу усталеного режиму лінійних параметричних кіл призначений для формування їх передавальних функцій у частотній області. Передавальні функції апроксимуються поліномами Фур’є та містять комплексну змінну, змінну час та параметри елементів кола у вигляді символів. Коефіцієнти таких поліномів Фур’є за ЧС-методом виступають невідомими у символьних системах лінійних алгебраїчних рівнянь (ССЛАР), і визначаються як їх розв’язки у символьному вигляді. Подано спосіб формування апроксимаційного виразу, який забезпечує адекватність обчислень. Наведено приклади та результати комп’ютерних експериментів. Основана на частотному символьному методі система функцій MAOPCs використовується при оптимальному проектуванні електронних пристроїв завадостійких скритних радіотехнічних систем з використанням кодових сигналів.
 • Item
  Application of Frequency Stability Criterion for Analysis of Dynamic Systems with Characteristic Polynomials Formed in j1/3 Basis
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Лозинський, Орест; Марущак, Ярослав; Лозинський, Андрій; Копчак, Богдан; Каша, Лідія; Lozynskyi, Orest; Marushchak, Yaroslav; Lozynskyi, Andriy; Kopchak, Bohdan; Kasha, Lidiya; Lviv Polytechnic National University; Rzeszow University of Technology
  В даній статті розглянуто питання стійкості динамічних систем, які описуються диференціальними рівняннями з дробовими похідними. На відміну від ряду робіт, де диференціальне рівняння, яке описує систему, може мати набір різних значень показників дробових похідних, а характеристичний поліном формується на основі найменшого спільного кратного для знаменників цих показників, в даній статті пропонується сформувати такий поліном в конкретному базисі j13 і далі проводити дослідження стійкості систем з таким дробовим описом на основі результуючих кутів повороту вектора lm (H j n w) при зміні частоти від нуля до нескінченності Така методика є аналогічною до дослідження стійкості систем за частотними критеріями, які використовуються для подібної задачі при описі системи диференціальними рівняннями в цілочисельних похідних. Саме застосування для опису процесів в динамічних системах характеристичних поліномів сформованих в базисі j13 і аналіз стійкості таких систем на основі частотного критерію становлять суть наукової новизни даного матеріалу. Стаття містить наступні розділи: постановка проблеми, мета роботи, виклад основного матеріалу, висновки, список літератури.
 • Item
  Angles Between Matrices and Between Polynomials in Fractional Linear Systems and Electrical Circuits
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Качорек, Тадеуш; Kaczorek, Tadeusz; Bialystok University of Technology
  Сформульовано поняття кутів між матрицями та між поліномами дробових лінійних систем та електричних кіл. Під час аналізу кутів між матрицями стану дробових лінійних систем засновано добуток Адамара з двох матриць. Розглянуто також кути між матрицями та їх функції. Досліджено кути між симетричною й несиметричною частинами матриць. Проаналізовано кути між поліномами передатних матриць дробових лінійних систем та встановлено їхні деякі нові властивості.