Комп'ютерні системи та мережі. – 2005. – № 549

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, вміщені у віснику, підготовлено за результатами закінчених науково- дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 549 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 200 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі

Зміст


1
3
16
28
37
44
54
68
82
92
98
105
118
128
138
148
157
165
174
184
192
199

Content


1
3
16
28
37
44
54
68
82
92
98
105
118
128
138
148
157
165
174
184
192
199

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Ненормалізовані відношення: історія, концепції та тенденції розвитку. Частина І. Базові поняття, концептуальне моделювання, модель Версо
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Григорович, А. Г.; Григорович, В. Г.; Дрогобицький педагогічний ліцей; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
  Наведено першу частину дослідження, в якому проаналізовано історію, основні концепції та тенденції розвитку ненормалізованих відношень. Розглянуто модель Версо та реляційні операції над ненормалізованими відношеннями. Запропоновано розширення моделі “Сутність-Зв’язок” для випадку складних та вкладених сутностей.
 • Item
  Класифікація елементів відеозображень реального часу за допомогою нейромережі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Давидов, М. В.; Нікольський, Ю. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описаний прототип системи керування виступом за допомогою набору жестіа Задачу вирішено побудовою класифікатора елементів зображення за допомогою багатошарової нейронної мережі Модифіковано алгоритм навчання зі зворотним поширенням похибки. Запропоновано новий метод визначення еталону та навчальних прикладіа
 • Item
  Кластеризація даних нейромережею АDD
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Годич, О. В.; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Запропоновано нову топологію штучної нейромережі та метод її навчання під назвою ADD. Нейромережа ADD разом зі спеціально розробленим для неї методом навчання мас подолати недоліки, притаманні для штучних нейромереж, які базуються на топології SOM. Особливість запропонованої топології нейромережі полягає у поданні чітко окресленої гіперкубічної області у вхідному просторі, дані з якої розпізнаються мета-нейроном.
 • Item
  Інформаційний портал Львівського державного природознавчого музею
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Войчишин, В. К.; Климишин, О. С.; Лещинський, Є. Я.; Нікольський, Ю. В.; Чорнобай, Ю. М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Державний природознавчий музей НАН України
  Викладено принципи реалізації сучасної парадигми діяльності природничо-наукових музеїв, яка об’єднує традиційне колекціонування природних об’єктів як музейних предметів та накопичення інформації про природні об’єкти, процеси і явища у формі електронних баз даних. Запропоновано використати середовище розробки ZOPE для створення такої системи.
 • Item
  Моделювання поширення комп’ютерного вірусу в Інтернеті
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Возняк, Н. О.; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Наведено модель поширення комп’ютерного вірусу в інтернеті. Одержано умови початку поширення вірусу в зв’язаних підмережах. Проведено числовий аналіз моделі.
 • Item
  Оцінка вартості прав об’єктів інтелектуальної власності у галузі комп’ютерних технологій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Вовк, О. Б.; Якушев, В. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено характеристику основних визначень об’єктів інтелектуальної власності у галузі комп’ютерних технологій. Показано взаємозв’язок між такими поняттями, як “зміст” та “інтелектуальна власність”, оцінено інтелектуальний капітал.
 • Item
  Керування проектами з врахуванням ризиків
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Буров, Є. В.; Кочіашвілі, О. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто задачу керування проектами з врахуванням ризиків. Запропоновано математичну модель для прогнозування ризиків на підставі досвіду.
 • Item
  Зміст до Вісника “Інформаційні системи та мережі”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Точний метод додавання складових похибок на основі використання характеристичних функцій і лінійно-ламаної апроксимації законів розподілу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Юриш, С. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано метод побудови закону розподілу густини імовірності і визначення числових характеристик результуючої похибки п складових з наперед заданою точністю. Метод базується на використанні характеристичних функцій А.М. Ляпунова. На відміну від раніше запропонованого комп’ютерного методу побудови густини ймовірності у новому методі для представлення закону розподілу замість східчастої апроксимації використовується лінійно-ламана апроксимація з автоматичною зміною кроку дискретизації залежно від заданої точності Це дало змогу отримати оптимальне співвідношення швндкодія/точність під час реалізації алгоритму цього методу на ПЕОМ.
 • Item
  Ефективність методу R-рівневого блочного пошуку інформації у файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Цегелик, Г. Г.; Мельничин, А. В.; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Досліджується ефективність методу r-рівневого блочного пошуку для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записіа Для кожного закону розподілу ймовірностей звертання до записів проводиться порівняльний аналіз ефективності методу.
 • Item
  Застосування ОLАР-технології в системах електронного бізнесу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Берко, А. Ю.; Висоцька, В. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано основні архітектури сховищ даних у системах електронного бізнесу, розглянуто деякі загальні принципи їхньої побудови. Докладно описано способи звітування в системах електронної комерції за допомогою OLAP-систем. Проаналізовано основні проблеми побудови OLAP-систем електронної комерції та запропоновано методи вирішення цих проблем.
 • Item
  Автоматизована система розв’язування оптимізаційних задач при проектуванні інтегральних мікровбудованих систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Теслюк, В. М.; Лобур, М. В.; Раєвський, П. Ю.; Денисюк, П. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено систему розв’язання процедур оптимізації під час проектування мікровбудованих систем. Система оптимізації OptimMEMS містить модулі для розв’язання задач одновимірної та багатовимірної умовної і безумовної оптимізації задач лінійного програмування, модуль статистичних методів оптимізації та модуль розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації. Наведено результати тестування розробленого програмного забезпечення системи та дослідження реалізованих методів у системі.
 • Item
  Класифікація проектних ризиків
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Рішняк, І. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто структурну модель та основні складові проектного ризику. Подано узагальнену класифікацію проектних ризиків, яка ґрунтується на структурній моделі ризику.
 • Item
  Розробка схеми узагальненого ефективного алгоритму гармонічного перетворення даних
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Процько, І. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Для прийняття рішень з організації процесу обчислення гармонічних перетворень даних змінних обсягів використовується сформований циклічний розклад підстановки, який визначається на основі базисної матриці перетворень. Розлянуто узагальнену схему ефективного алгоритму на основі формування блочно-матричних структур аргументів базису гармонічного дискретного перетворення.
 • Item
  Інтелектуальна система ідентифікації особливості у WWW
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Пелещишин, А. М.; Березко, О. Л.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Вводяться поняття “Веб-особистість” для позначення деякої множини інформаційних атрибутів, яка є проекцією реальної особи на WWW, та “коефіцієнт достовірності ідентифікації”, який є характеристикою деякого інформаційного об’єкта і відображає ступінь достовірності приналежності цього інформаційного об’єкта до деякої Веб-особистості. Пропонується структура та засоби інтелектуальної системи, яка дає змогу автоматизувати пошук невідомих значень атрибутів Веб-особистості.
 • Item
  Оптимізація форумів та інших форм спільнот користувачів WWW
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Пелещишин, А. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблеми формування та оптимізації тематики і наповнення сайтів інтернет-спільнот. Детально досліджено иайпопулярнішу форму спільноти - інтернет- форум.
 • Item
  Проблеми моделювання невизначеностей у сховищах даних
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Пасічник, Володимир Володимирович; Шаховська, Н. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано проблеми, що виникають під час опрацювання невизначеності у сховищах даних. Визначено основні відмінності у поданні та опрацюванні невизначеностей у сховищах даних та базах даних. Уведено модель кортежу з невизначеністю та розширено алгебру опрацювання невизначеностей на рівні кортежу.
 • Item
  Математично-інформаційне моделювання давачів на основі рівномірного наближення поля експериментальних даних сумою лінійної і степенево-показникової функції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Малачівський, П. С.; Андруник, В. А.; Національний університет “Львівська політехніка”; Центр математичного моделювання ІППММ НАН України
  Розглянуто рівномірне наближення сумою лінійної і степенево-показникової функції. Встановлено умову, за якої рівномірне наближення з найменшою абсолютною похибкою таким виразом існує й єдине. Наведено клас функцій, для яких рівномірне наближення цим виразом існує і запропоновано алгоритм для знаходження його параметрів.
 • Item
  Ігрові методи випадкового пошуку в умовах невизначеності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Кравець, П. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено ефективність застосування адаптивних ігрових методів для пошуку об’єкта в умовах невизначеності. Вивчається вплив розмірності простору та дисперсії переміщення об’єкта на середню кількість пошукових кроків.
 • Item
  Критерії оцінки ефективності позиціонування web-сайту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Корнилюк, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основні етапи процесу позиціонування: аналіз web-сайту, аналіз журналу відвідувачів, пошукову оптимізацію та рекламні кампаній а також основні параметри процесів, що готують та супроводжують позиціонування web-сайтів. Наведено формули обчислення параметрів та джерела збирання вхідних даних. Здійснено класифікацію критеріїв за джерелами одержання вхідних даних. Запропоновано буквенні позначення критеріїв.