Проблеми української термінології. – 2010. – №675

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки, як термінологія природничих знань (фізична, хіміко-біологічна, технічна, сільськогосподарська, охорони здоров’я тощо) та термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо). Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 675 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 204 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми української термінології" № 675
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Застосування термінів інтертекстуальність та інтертекст у сучасній комунікативній лінгвістиці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Швець, Ярина
  У статті представлений аналіз тлумачень термінів інтертекст та інтертекстуальність крізь призму сучасної комунікативної лінгвістики та лінгвосеміотики. Особливу увагу звернено на формування інтертекстуальних зв’язків «текст у тексті» і «текст між текстами» й запропоновано підходи до визначення категорії інтертекстуальність. The article deals with the terms intertext and intertextuality as it is treated in modern communicative linguistics. Special attention has been paid to the formation of intertextual ties of “text in text” and “text within texts” types. The approaches to the definition of the category of intertextuality are suggested.
 • Item
  Синонімічні відношення в українській податковій терміносистемі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Чорна, Олена
  У статті зроблено спробу з’ясувати причини виникнення синонімічних рядів в українській податковій терміносистемі; схарактеризувати типи синонімічних відношень; класифікувати податкові терміни-синоніми за походженням, структурою та морфологічними особливостями. This paper presents an attempt to identify the reasons for origination of synonymic rows in the Ukrainian tax terminology system, to characterize the types of synonymic relations and to classify the tax synonymous terms by their origin, structure and morphological features.
 • Item
  Антономічні відношення в українській термінології туризму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Черненко, Ірина
  У статті розглянуто актуальні проблеми явища антонімії в терміносистемі галузі туризму, наведено класифікації антонімів за різними критеріями (структурою, поняттєво-семантичними зв’язками, частиномовною належністю); доведено, що антонімія в термінології туризму сприяє її системності. The actual problems of antonyms a phenomenon in the terminology system of the tourism sphere are considered in the article, the classifications of antonyms according to the various criteria (structure, notional and semantic relations, parts of speech) are described; it is proved that the antonyms in the terminology system of the tourism sphere favors its systemic.
 • Item
  До історії термінів роский, рóссійский та словенороский язик (на матеріялі українських пам’яток ХVI–ХVII ст.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Фаріон, Ірина
  У статті досліджено історію та походження термінів «роский», «рóссійский» та «словенороский язик» на матеріялі українських пам’яток ХVI–ХVII століття. Доведено, що виникнення саме таких термінів — це не лише народження нового поняття як синтезу двох мов — церковнослов’янської та руської, — але й закріплена в терміні тенденція часу — взорування на книжну, віддалену від загалу культуру, — і водночас нагальна потреба містка до культури загальнонародної. The history and etymology of the terms ‘rosskyi’, ‘rossiiskyi’ and the ‘slovenorosskyi’ language as based on the Ukrainian monuments of 16–17th centuries were researched in this article. It was proved that the appearing of the analyzed terms is not just the birth of new notions in the result of the synthesis of two languages Church Slavonic and Russian, but also it is the time tendency consolidated in the term, which consisted in orientation on the books and distanced from the general public culture, and in the same time it is the urgent need of the general public culture.The history and etymology of the terms ‘rosskyi’, ‘rossiiskyi’ and the ‘slovenorosskyi’ language as based on the Ukrainian monuments of 16–17th centuries were researched in this article. It was proved that the appearing of the analyzed terms is not just the birth of new notions in the result of the synthesis of two languages Church Slavonic and Russian, but also it is the time tendency consolidated in the term, which consisted in orientation on the books and distanced from the general public culture, and in the same time it is the urgent need of the general public culture.
 • Item
  Словотвірні характеристики термінів гандболу в англійській мові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Романчук, Ольга; Матвіяс, Ольга; Юрко, Надія
  Статтю присвячено особливостям словотворення фахової термінології ігрових видів спорту на прикладі термінологічних одиниць гандболу. Проаналізовано вибірку спортивних термінів гандболу із друкованих джерел та інтернет-ресурсів. Описовим, зіставним та методом системного аналізу досліджено та визначено словотвірні характеристики термінів гандболу в англійській мові. Окреслено перспективні напрямки подальших досліджень у галузі фахової лексики гандболу. The article deals with word-formation peculiarities in professional terminology of sport ball games on the basis of handball terminology units. Handball terms samples from library and Internet resources have been analysed. Word-formation characteristics of English handball terminology have been studied and defined by descriptive, comparative and system analysis methods. Further research perspectives in handball professional terminology have been determined.
 • Item
  Термінологія спортивного права
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Процик, Ірина
  У статті проаналізовано українські терміни спортивного права – самостійної галузі права, що перебуває на стику національного та міжнародного права й активно формується в Україні на зламі ХХ–ХХІ століть. Серед термінів спортивного права переважають терміносполуки різної структури та абревіатури. The article analyses Ukrainian terms of sport law — independent branch of law on the edge of national and international law and which is being actively formed at the turning point of the XX–XXI centuries. Terminological combinations and abbreviations prevail among the sport law terms.
 • Item
  Термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалах газет «Високий замок», «Газета по-українськи», «Скриня»)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Поліщук, Наталія
  У статті розглянуто кулінарні терміни, які вживають сучасні журналісти й державні діячі, характеризуючи внутрішню українську політику. Ці терміни, потрапляючи в політичну публіцистику, точно й влучно передають суть міжпартійних відносин і міжособистісних стосунків в українському політикумі. The article deals with the culinary terms, used by modern journalists and politicians describing internal Ukrainian politics. After arising in other brunches, these terms exactly and accurately explain the core of rather complicated interpersonal and interfractional relations in Ukrainian politics.
 • Item
  Стрижневі термінологічні одиниці як ремо-організатори наукового тексту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мачай, Тетяна
  Описано стан вивчення зазначеної теми для україномовних художніх текстів та російськомовних газетно-журнальних і наукових. Аргументовано необхідність вивчення семантико-комунікативних характеристик, зокрема, характеристики реми як одного з головних організаторів зв’язності й цілісності україномовного науково-технічного тексту. Охарактеризовано стрижневі термінологічні одиниці як ремо-організатори цього тексту. The article continues the cycle of author’s published work on the problem of semantic construction characterization of terms in Ukrainian scientific technical texts. The author has stated the frequency realization terminology word phrases in technical engineer texts in the function of rema.
 • Item
  Основні етапи формування та розвитку термінології дизайну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мар’янко, Яніна
  У статті здійснено спробу огляду історії становлення сучасної української термінології дизайну, яка перебуває ще в процесі становлення, її періодизація. The article is focusing on the survey of emerging and developing Ukrainian design terminology which is found still in the making.
 • Item
  Структурно-семантична характеристика Nomina Agentis в українській економічній термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Осадчук, Марія
  Досліджено семантику лексичних одиниць, які відносяться до лексико-семантичного поля назв діячів в економічній термінології української мови. Встановлено, що ці лексеми несуть певну інформацію про особу, виконувану нею роботу, професію, посаду, її діяльність у сфері економіки. Виявлено, що найбільш продуктивними засобами термінотворення в даній галузі є деривація, словоскладання, словосполучення та запозичення. It is investigated the semantics of lexical units, belonging to the lexical-semantic field of Nomina agentis in the economical terminology of Ukrainian language. It’s determined that these lexemes bear certain information about a person, performed job, profession, position, activity in the sphere of economics. It is turned out that the most productive means of termini construction is derivation, word-building, word combination and borrowing.
 • Item
  Узаемадзеянне тэрміналагічных і фразеалагічных адзінак мовы
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ляшчынская, Вольга
  У статті на матеріалі фразеологізмів білоруської літературної мови, які виникли в результаті переходу термінологічних одиниць у фразеологічні одиниці, простежено процес їх формування, виявлено особливості термінологічних і професійних фразеологізмів, проілюстровано зв’язок термінології та фразеології. Когнітивний підхід до вивчення таких фразеологізмів розкриває процес мислення, виявляє джерело здобування знань. In the article the process of the forming of Byelorussian phraseology units, which appear as a result of the transition of the terminology units in the phraseology units, is retraced. The features of the terminology and professional phraseology units are revealed and the connection of the terminology and phraseology is illustrated. Cognitive approach to the study of such phraseology units reveals the mentation and the source of the getting of the knowledge.
 • Item
  Найдавніші класифікації стилістичних засобів мовлення в українській науці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Куньч, Зоряна
  У статті проаналізовано найдавніші в українській науці спроби класифікації стилістичних засобів мовлення, а саме концепції, виявлені в «Ізборникові» Святослава 1073 року та в латинськомовних українських посібниках з риторики й поетики XVII–XVIII століть. Цей аналіз здійснено із проекцією на пізніші концепції та сучасний етап розвитку стилістичних учень. The article analyzes ancient classification of stylistic features of speech in Ukrainian science, namely concepts revealed in ‘Izbornyk’ by Svyatoslav (1073) and Latin Ukrainian rhetorical and poetics handbooks of XVII–XVIII centuries. This analysis is made in proection on later concepts and current stage of evolution of stylistic teaches.
 • Item
  Літературознавчі терміни вченого — складова терміносистеми його ідіостилю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Крохмальна, Галина
  У статті автор розглядає особливості слововживання термінної лексики й здійснює спробу аналізу терміносистеми наукового стилю в літературознавчих працях професора Івана Денисюка. The author considers peculiarities of terminology lexicon usage and attempts to analyze the terminology system of an academic language in the literary papers of Professor Ivan Denysiuk.
 • Item
  Запозичення в українській термінології менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Краснопольська, Наталя
  У статті проаналізовано терміни іншомовного походження в галузі менеджменту, з’ясовано позамовні та внутрішньомовні причини запозичень у досліджуваній терміно-системі. The terms of foreign origin in management field have been analyzed in the article, the extralingual and interlingual causes of borrowings have been clarified in the investigated term system.
 • Item
  Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Онуфрієнко, Галина; Черневич, Анастасія
  У статті висвітлено поняттєвий зміст та етимологічну природу міжнаукового терміна комунікація, обґрунтовано сутність поняття мовна комунікація та окреслено завдання, проблематику в термінологічний потенціал «Теорії мовної комунікації» в сучасній університетській освіті. In this article the conceptual meaning of the notion communication and its etymological nature were enlightened, the essence of the notion speech communication was grounded and the range of tasks, problems and terminology potential of “Theory of Speech Communication” in modern university education were outlined.
 • Item
  Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Іващенко, Вікторія
  У статті систематизовано розрізнені й неузгоджені між собою типологічні різновиди енантіосемії, фрагментарно засвідчені в сучасних мовознавчих працях, поетапно розроблено власну класифікаційну систему термінопонять-репрезентантів типологічної диференціації цього явища, сформульовано дефініції кожного з них, уведено нові терміни та визначення, а також ураховано поетапність логічних операцій, задіяних у формуванні нової терміносистеми понять. Mismatched and maladjusted typological kinds of enantiosemy which are certified in modern language works fragmentary are systemized, the original classification system of termnotion of typological differentiation of this phenomenon is developed, definitions of each of them is formulated and also the phasing of logical operations involved in formation of a new notions term system is taken into account in this article.
 • Item
  Текст і дискурс: проблеми дефініцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Колісник, Юлія
  Визначено поняття «дискурс» і «текст»; розглянуто відмінності та подібності в суті та особливостях цих термінів. Коротко охарактеризовано основи інтерпретації понять «дискурс» та «текст» із погляду структурно-семантичних категорій. Розглянуто можливість узагальнення, і водночас, розмежування досліджуваних понять. The paper deals with the definition of terms “discourse” and “text”. The differences and similarities of the essence of the given terms are overviewed. Short characteristics of the basis of the interpretation of the notions “discourse” and “text” from the point of view of the structural semantic categories is given. The possible way to generalize and differentiate these notions is being revised.
 • Item
  Семантико-теоретичний аналіз функціювання терміна дискурс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кость, Світлана
  У статті досліджується походження й значення терміна дискурс як найважливішої категорії комунікації. The article traces the origin and meaning of the term discourse as one of the most important categories of communication.