Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. – 2013 р.

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць за результатами 4-ої Міжнародної конференції молодих науковців «Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій»

Подано матеріали наукових досліджень з історії розвитку та аналізу сучасного стану оборонних укріплень та фортифікацій різних періодів і різних країн, зокрема України, Польщі, колишньої Австро-Угорщини. Частина матеріалів відображає теми, що обговорювалися на 4-й Міжнародній конференції молодих науковців, яка була організована кафедрою реконструкції та реставрації архітектурних комплексів у травні 2012 р. і проходила у Львові та Белзі. Співорганізаторами конференції виступили: Морегедський державний університет (США), дирекція Державного історико-культурного заповідника в м.Белзі, Львівське обласне відділення Українського фонду культури, Національна спілка архітекторів України.

Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій = Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications : збірник наукових праць за результатами 4-ої Міжнародної конференції молодих науковців, [30–31 травня 2012 р., Львів, Белз] / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут архітектури, Кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 172 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Проблеми ідентифікації та валоризації архітектурних памя’ток ХХ ст. в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Смоленська, Світлана
  У статті розглянуто проблеми ідентифікації та адаптації архітектурних пам'яток першої половини ХХ століття в Україні, необхідність підвищення їх цінності в суспільній свідомості. This article explores the problems of identification and adaptation of architectural monuments of the first half of the twentieth century in Ukraine, the need to increase their value in the public consciousness.
 • Item
  Історія будівництва та реконструкція стадіону “Металіст” у Харкові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Малова, Анастасія
  Харківський стадіон «Металіст» побудовано в 1926 році. Історія «Металіста» включає в себе ряд ремонтів та велику кількість реконструкцій. В 2007 році почалась остання масштабна реконструкція стадіону в процесі якої було встановлено 24 унікальні опори. Конструкція чаші стадіону в цілому буда посилена із включенням інноваційних елементів в структуру конструкції стадіону. Сьогодні стадіон це величезний спортивний центр, ексклюзивна футбольна арена, яка може приймати різні міжнародні спортивні заходи. Kharkov stadium Metallist was built in the 1926. The history of Metallist includes some completions and a great number of reconstructions. In 2007 the last global reconstruction was started on the stadium. There were 24 unique supports mounted on the stadium. In whole the construction of Metallist was reinforced, a lot of innovative elements were added to the structure . Today it is the huge sport center, exclusive football arena, which can receive international sport activities and matches.
 • Item
  Zabezpieczenie lica murow obiektow zachowanych w formie trwalej ruiny – przeglad problematyki
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Trochonowicz, Maciej; Klimek, Beata
  У статті розкрито основні проблеми виконання робіт з консервації мурів памяток архітектури (замків та сакральних об’єктів), що зберігаються у формі т.зв. тривалої руїни.
 • Item
  Оборонні елементи в структурі міста Рогатин та їх вплив на розвиток житлової забудови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ясінський, Максим
  У статті висвітлено роль оборонних укріплень міста рогатин їх збереженість та вплив на формування та зміну житлової забудови міста Рогатин. In the article the role of the defensive strengthening of city of rogatin is reflected their stored and influence on forming and change of housing building of city of Rogatin.
 • Item
  Родинна усипальниця XV століття роду князів Свірзьких
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Швець, Максим
  У статті представлено неоднозначну пам’ятку XV століття – баштоподібну споруду, неподалік Свірзького замку, яка за своїми архітектурними характеристиками тотожна сімейним усипальницям. The article describes the unclear monument of architecture of the 14th century – the tower looking building, near the Svirzhskyj castle, which with its architectural character is equal to the family burial chapel.
 • Item
  Metoda technologiczno-biologiczna w konserwacji objektow historycznych na przykladach zabytkow sakralnych i swieckich
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Siwicka, Aleksandra
  The conservation of historicial ruins is one of the most difficult domains in the protection of architecture monuments. The aim of this article is to present technological biological method in conservation of such monuments in combination with other already known methods. It occurs that application of the method preserves the walls from damage caused by atmospheric factors and emphasizes their attributes or draws attention to them by means of the plants and biological layer introduced. On the basis of the data collected we may assume that the technological biological method is highly effective. Консервація історичних руїн є одним з найскладніших питань у захисті історичних пам’яток. Метою даної статті є представити технологічно-біологічні методи консервації таких пам’яток у поєднанні з вже існуючими методами. Виявляється, що застосування такого методу оберігає мури від пошкоджень, викликаних атмосферними чинниками, підкреслює їх атрибутику і привертає на них увагу за допомогою рослин або біологічних шарів. На основі зібраних даних можна підсумувати, що технічно-біологічний метод є високоефективним.
 • Item
  Монастир отців Бернардинів у Сокалі: історія та архітектура
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Бойко, Оксана; Семенюк, Андрій
  Розглянуто історію виникнення та прослідковано еволюцію розвитку монастиря оо. Бернардинів в Сокалі. Розкрито архітектурно-стилістичні особливості монастиря. the article describes the history of the foundation and the steps of the development of the Bernardin monastery in Socal. The architecture-styling features of the monastery.
 • Item
  Елементи архітектурно-археологічних памяток в дизайні міського середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сафонова, Тетяна
  У статті розглядається дослідження взаємозалежності архітектурної археології з проектуванням громадських будівель, які включають в себе всі сучасні потреби. Альтернативний метод утримання відображається архітектурно археологічною пам'яткою в містобудівному проектуванні. Важливим є пояснення варіантів вирішення проблеми в проектуванні сучасних будинків на історичній території. Найкращі стандарти є наведені та проаналізовані із представлення та впровадження архітектурно археологічної пам'ятки в містобудівне проектування. The article examines the research of the interdependence of architectural archaeology with the design of public buildings which include all modern amenities. The alternative method of maintenance is reflected architectonically archaeological monument in an urbanism design. Explaining variants of decision of problem in design of modern building on the historical territory. The best standards are resulted and analyzed from introduction and maintenance architectonically archaeological monument in an urbanism design.
 • Item
  Винниківський замок ХІІІ-XIV століть
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Чень, Леся; Самбір, Остап
  Проведено дослідження з історії Винниківського замку, проаналізовано розпланувально-просторовий устрій замку та простежено еволюцію замку. Was analyzed the history and development of the castle in Vynnyky, planning structure of the castle, and following evolution of the castle.
 • Item
  Реставрація та сучасне використання фортифікаційних об’єктів Галичини середини ХІХ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Піняжко, Тарас
  У статті представлені методи збереження та сучасного використання фортифікаційних споруд середини ХІХ століття у Галичині, а також пропозиції щодо послідовності дослідницької та проектної стадій робіт. Розглядається особливості реставрації фортифікаційних споруд у зв’язку з їх архітектурно-конструктивним вирішенням та врахуванням історичної цінності. Аналізується методика розробки та втілення проектних рішень. The article describes the methods of preservation and modern use of fortified buildings of the middle of 19th century in Halychyna, and proposals to its renovation and adaptation.
 • Item
  Нарис історії замку в Підгайцях та проблема його графічної реконструкції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Бевз, Микола; Колесницька, Ірина
  Проведено дослідження з історії замку в Підгайцях, проаналізовано розпланувально-просторовий устрій замку, простежено еволюцію замку та створено ряд гіпотетичних реконструкцій замку на різні історичні періоди. Was analyzed the history and development of the castle in Pidhaytsi, planning structure of the castle, and following evolution of the castle and established a series of hypothetical reconstructions of the castle at different historical periods.
 • Item
  Оборонні монастирі Тернопільщини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Чень, Леся; Петришин, Наталія
  Стаття розповідає про особливості та роль оборонних монастирів Тернопільщини у формуванні місцевого ландшафту та міського середовища. The article describes the features and the role of the defensive monasteries of Ternopilshchyna in the shaping of local landscapes and cities.
 • Item
  The great experiment – rmembering operation Frantic, World War II, 1944-1945
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Miller, Brad
  The article describes about the war cooperation between the USA Military forces and the Red Army of the USSR during the WWII near the Poltava city. З охолодженням взаємин між Радянським Союзом і Сполученими Штатами у зв’язку з наслідками ІІ Світової війни важливість ролі Полтави у війні була неадекватно відбита в більшості загальнопоширених історичних праць. Парадоксальні успіхи операції Frantic (“скаженої операції”) не підходили чітко до політично зараженої пам’яті, що вплинула як на американських, так і радянських учених періоду холодної війни. Хоча питання впливу операції на результат ІІ Світової війни є дискусійним, дипломатичні і матеріально-технічні досягнення чоловіків та жінок, відповідальних за планування і реконструкцію спільної радянсько-американської авіабази під Полтавою заслуговують на більше, ніж просто згадку в історичних записах. Через інтенсивну співпрацю на урядовому й академічному рівнях історична пам’ять відіб’є значення особливості Полтави як спільної радянсько-американської штаб-квартири у ІІ Світовій війні.
 • Item
  Prace zabezpieczajace i konserwatorskie przeprowadzone na zamku w Liwie i ich wplyw na stan techniczny obiektu
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Kielbus, Dorota
  The aim of the article is to analyse conservation and protective work carried out in 1957-1961 in the medieval castle in Liw. The conservation of historical buildings and ruins is one of the most difficult domains, because the method used has great impact on technical condition of the building and process of destruction. Ціллю статті є аналіз консервації та робіт по збереженню середньовічного замку в Ліві проведених в 1957-1961 рр.. Збереження історичних будівель і руїн є одним з найскладніших процесів, так як метод, який використовується має великий вплив на технічний стан будівлі і процеси руйнації.
 • Item
  Громадський і торговий простір в містах ХІІІ – ХІХ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ратушинський, Назар
  Проаналізовано історію розвитку торгових просторів від середньовічних міст до міст ХІХ століття. Коротко зазначено історію становлення пасажів та вказано різницю між пасажами і торговими рядами. Was analyzed the history and development of the trading space from the Medieval cities to modern cities of the XIX century. Briefly investigated the history of passages and was indicated the differences between the passages and trade rows.
 • Item
  Ukrainian churches as a place of refuge in the times of war and their potential for inclusion on the World Heritage List
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Schneider, Hans
  In this article one of the supporting roles sacral buildings - as the defense positions and places of shelter during the siege, and their potential for including in the UNESCO World Heritage List.
 • Item
  Архітектура замку в Чернелиці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Квятковський, Левко
  В статті аналізуються особливості та конструктивна схема замку в Чернелиці. В результаті натурних та архівних досліджень визначено принципи та етапи будівництва замку, а також проведено гіпотетичну реконструкцію первісного вигляду замку. In this article are analysed the features and circs construction of castle in Chernelytsya. As a result of natural and archival research defined principles and stages of construction hypothetically reconstructed initial appearance of castle.