Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. – 2013 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/27572

Збірник наукових праць за результатами 4-ої Міжнародної конференції молодих науковців «Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій»

Подано матеріали наукових досліджень з історії розвитку та аналізу сучасного стану оборонних укріплень та фортифікацій різних періодів і різних країн, зокрема України, Польщі, колишньої Австро-Угорщини. Частина матеріалів відображає теми, що обговорювалися на 4-й Міжнародній конференції молодих науковців, яка була організована кафедрою реконструкції та реставрації архітектурних комплексів у травні 2012 р. і проходила у Львові та Белзі. Співорганізаторами конференції виступили: Морегедський державний університет (США), дирекція Державного історико-культурного заповідника в м.Белзі, Львівське обласне відділення Українського фонду культури, Національна спілка архітекторів України.

Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій = Current issues in research, conservation and restoration of historical fortifications : збірник наукових праць за результатами 4-ої Міжнародної конференції молодих науковців, [30–31 травня 2012 р., Львів, Белз] / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут архітектури, Кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 172 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 32
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми ідентифікації та валоризації архітектурних памя’ток ХХ ст. в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Смоленська, Світлана
  У статті розглянуто проблеми ідентифікації та адаптації архітектурних пам'яток першої половини ХХ століття в Україні, необхідність підвищення їх цінності в суспільній свідомості. This article explores the problems of identification and adaptation of architectural monuments of the first half of the twentieth century in Ukraine, the need to increase their value in the public consciousness.
 • Thumbnail Image
  Item
  Історія будівництва та реконструкція стадіону “Металіст” у Харкові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Малова, Анастасія
  Харківський стадіон «Металіст» побудовано в 1926 році. Історія «Металіста» включає в себе ряд ремонтів та велику кількість реконструкцій. В 2007 році почалась остання масштабна реконструкція стадіону в процесі якої було встановлено 24 унікальні опори. Конструкція чаші стадіону в цілому буда посилена із включенням інноваційних елементів в структуру конструкції стадіону. Сьогодні стадіон це величезний спортивний центр, ексклюзивна футбольна арена, яка може приймати різні міжнародні спортивні заходи. Kharkov stadium Metallist was built in the 1926. The history of Metallist includes some completions and a great number of reconstructions. In 2007 the last global reconstruction was started on the stadium. There were 24 unique supports mounted on the stadium. In whole the construction of Metallist was reinforced, a lot of innovative elements were added to the structure . Today it is the huge sport center, exclusive football arena, which can receive international sport activities and matches.
 • Thumbnail Image
  Item
  Zabezpieczenie lica murow obiektow zachowanych w formie trwalej ruiny – przeglad problematyki
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Trochonowicz, Maciej; Klimek, Beata
  У статті розкрито основні проблеми виконання робіт з консервації мурів памяток архітектури (замків та сакральних об’єктів), що зберігаються у формі т.зв. тривалої руїни.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оборонні елементи в структурі міста Рогатин та їх вплив на розвиток житлової забудови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ясінський, Максим
  У статті висвітлено роль оборонних укріплень міста рогатин їх збереженість та вплив на формування та зміну житлової забудови міста Рогатин. In the article the role of the defensive strengthening of city of rogatin is reflected their stored and influence on forming and change of housing building of city of Rogatin.
 • Thumbnail Image
  Item
  Родинна усипальниця XV століття роду князів Свірзьких
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Швець, Максим
  У статті представлено неоднозначну пам’ятку XV століття – баштоподібну споруду, неподалік Свірзького замку, яка за своїми архітектурними характеристиками тотожна сімейним усипальницям. The article describes the unclear monument of architecture of the 14th century – the tower looking building, near the Svirzhskyj castle, which with its architectural character is equal to the family burial chapel.
 • Thumbnail Image
  Item
  Metoda technologiczno-biologiczna w konserwacji objektow historycznych na przykladach zabytkow sakralnych i swieckich
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Siwicka, Aleksandra
  The conservation of historicial ruins is one of the most difficult domains in the protection of architecture monuments. The aim of this article is to present technological biological method in conservation of such monuments in combination with other already known methods. It occurs that application of the method preserves the walls from damage caused by atmospheric factors and emphasizes their attributes or draws attention to them by means of the plants and biological layer introduced. On the basis of the data collected we may assume that the technological biological method is highly effective. Консервація історичних руїн є одним з найскладніших питань у захисті історичних пам’яток. Метою даної статті є представити технологічно-біологічні методи консервації таких пам’яток у поєднанні з вже існуючими методами. Виявляється, що застосування такого методу оберігає мури від пошкоджень, викликаних атмосферними чинниками, підкреслює їх атрибутику і привертає на них увагу за допомогою рослин або біологічних шарів. На основі зібраних даних можна підсумувати, що технічно-біологічний метод є високоефективним.
 • Thumbnail Image
  Item
  Монастир отців Бернардинів у Сокалі: історія та архітектура
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Бойко, Оксана; Семенюк, Андрій
  Розглянуто історію виникнення та прослідковано еволюцію розвитку монастиря оо. Бернардинів в Сокалі. Розкрито архітектурно-стилістичні особливості монастиря. the article describes the history of the foundation and the steps of the development of the Bernardin monastery in Socal. The architecture-styling features of the monastery.
 • Thumbnail Image
  Item
  Елементи архітектурно-археологічних памяток в дизайні міського середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сафонова, Тетяна
  У статті розглядається дослідження взаємозалежності архітектурної археології з проектуванням громадських будівель, які включають в себе всі сучасні потреби. Альтернативний метод утримання відображається архітектурно археологічною пам'яткою в містобудівному проектуванні. Важливим є пояснення варіантів вирішення проблеми в проектуванні сучасних будинків на історичній території. Найкращі стандарти є наведені та проаналізовані із представлення та впровадження архітектурно археологічної пам'ятки в містобудівне проектування. The article examines the research of the interdependence of architectural archaeology with the design of public buildings which include all modern amenities. The alternative method of maintenance is reflected architectonically archaeological monument in an urbanism design. Explaining variants of decision of problem in design of modern building on the historical territory. The best standards are resulted and analyzed from introduction and maintenance architectonically archaeological monument in an urbanism design.