Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, No. 1

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 12, number 1. – 134 p. : ill.

Зміст (том 12, № 1)


1
7
13
18
24
29
43
47
53
58
64
69
74
79
86
93
101
109
114
120
127

Content (Vol. 12, No 1)


1
7
13
18
24
29
43
47
53
58
64
69
74
79
86
93
101
109
114
120
127

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  The effect of poly(vinyl chloride) modifier and filler nature on properties of polyester composites
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Levytskyi, Volodymyr; Katruk, Diana; Masyuk, Andrii; Bialopiotrowicz, Tomasz; Bratychak, Mykhaylo; Chopyk, Nataliia; Lviv Polytechnic National University; The John Paul II Catholic University of Lublin
  Встановлено вплив полімерного модифі- катора (полівінілхлориду) та дрібнодисперсного неорганічного наповнювача на пружно-деформаційні та теплофізичні властивості поліестерних матеріалів. Виявлено зміну модуля деформації, модуля пружності, модуля високоеластичності, поверхневої твердості, теплостійкості за Віка і технологічної усадки модифікованих поліестерних композитів, наповнених кальцію карбонатом і алюмінію оксидом.
 • Item
  Reactivity and polymerization ability of styrylquinoline containing methacrylic monomers
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kharchenko, Oksana; Smokal, Vitaliy; Krupka, Oksana; Kolendo, Aleksey; Kyiv Taras Shevchenko National University
  Синтезовано нові стирилхінолінвмісні метакрилові мономери та їх кополімери з метилметак- рилатом (ММА). Полімеризацію проводили в ДМФ, як ініці- атор використовували AІБН. Продукти полімеризації охарак- теризовано за допомогою 1H ЯМР. Реакційну здатність нових метакрилових мономерів на основі стирилхіноліну для гомо- генної вільно-радикальної кополімеризації з ММА визначено за даними 1H ЯМР спектроскопії та проведено її оцінювання за методом Файнмана-Росса і розрахунковим методом.
 • Item
  Biocompatible gel-like forms of drugs on the basis of solutions of polysaccharide chitosan with alcohols
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Bazunova, Marina; Sharafutdinova, Luciya; Bazunova, Anna; Lazdin, Roman; Elinson, Mariya; Kulish, Elena; Bashkir State University
  Запропоновано підхід до одержання пружно-в’язких систем на основі хітозану без зшиваючих агентів, суть якого полягає у формуванні додаткової сітки фізичних зв’язків внаслідок введення низькомолекулярного модифікатора – етанолу або гліцерину. Встановлено, що структуроутворення хітозану в розчині супроводжується формуванням додаткової сітки фізичних зв’язків, вузлами якої є агрегати молекул хітозану, сформовані у змішаному розчин- нику оцтова кислота-вода-гліцерин або оцтова кислота-вода- етанол. Це сприяє скорішому формуванню пружно-в’язкісних властивостей, що приводить до гелеутворення за нижчих концентрацій полімеру у порівнянні з розчином хітозану без додавання спирту. Одержані гелеподібні системи мають задовільну біосуміснсть, і тому можуть використовуватись як полімерні форми лікарських засобів.
 • Item
  Target synthesis of functional biocompatible nanocomposites with “core-shell” structure
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Zaichenko, Alexander; Mitina, Nataliya; Miagkota, Olesia; Hevus, Orest; Bilyi, Rortyslav; Stoika, Rostyslav; Payuk, Olena; Nadashkevych, Zoriana; Voloshinovskii, Anatoliy; Lviv Polytechnic National University; Institute of Cell Biology NAS of Ukraine; Ivan Franko National University of Lviv
  Металокомплексні макроініціатори були успішно застосовані для синтезу полімерних нанокомпозитів зі структурою “ядро-оболонка” методом двоступінчатої вододисперсійної полімеризації. На першому етапі формування монодисперсних полімерних частинок бажаного розміру і функціональності досягається внаслідок цілеспрямованої зміни концентрації макроініціатору, вмісту катіонів металів в його структурі, і рН середовища. Ініціювання прищеплювальної полімеризації з поверхні затравкових частинок забезпечується залишковими пероксидними фрагментами макроініціатору.
 • Item
  Modification of alkyl esters of 4-aminobenzenethiosulfonic acid by S-triazine fragment and investigation of their growth-regulative activity
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Vasylyuk, Sofiya; Komarovska-Porokhnyavets, Olena; Novikov, Volodymyr; Lubenets, Vira; Lviv National Polytechnic University
  Досліджено ацилювання аміногрупи алкі- лових S-естерів 4-амінобензентіосульфокислоти ціанурхло- ридом. Серію естерів із триазиновим фрагментом було синтезовано та охарактеризовано елементарним аналізом, 1H- ЯМР та ІЧ-спектроскопією. Досліджено рістрегулювальну ак- тивність синтезованих сполук. Визначено певний вплив струк- тури тіосульфоестерів на їх рістрегулювальну активність.
 • Item
  The reaction of oleic acid with a mixture of ethanolamines
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Melnyk, Stepan; Danyliuk, Roman; Melnyk, Yuriy; Reutskyy, Victor; Lviv Polytechnic National Univeristy
  Досліджено закономірності взаємодії олеїнової кислоти з сумішшю етаноламінів за нестаціонарних умов у присутності каталізатора – катіонообмінної смоли КУ-2-8 у Н-формі. Визначено вплив співвідношення реагентів і кількості каталізатора на конверсію кислоти та селек- тивність утворення і вихід продуктів. Показано, що реакції N-ацилування моно- і діетаноламінів олеїновою кислотою відбуваються з вищою інтенсивністю, порівняно з естери- фікацією гідроксильних груп етаноламінів.
 • Item
  Experimental and DFT study of azo-bis-cyanuric chloride polar Diels-Alder reaction with a number of dienes. Ways of further modification of the obtained products
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Karkhut, Andriy; Polovkovych, Svyatoslav; Novikov, Volodymyr; Lviv Polytechnic National University
  Була проведена та досліджена на B3LYP/6-31G(d,p) рівні реакція Дільса-Альдера азо-біс- ціанурхлориду як електрофільного дієнофілу з рядом дієнів з різною нуклеофільністю, а саме 2,3-диметилбутадієну, 2-ме- тилбутадієну і 1-ацетоксибутадієну. Визначено, що реакція проходить за м’яких умов та з високими виходами. Обчислені глобальні та локальні індекси реакційності, а також геометрії перехідних станів та енергії активації. Вивчені напрямки подальшої модифікації одержаних продуктів заміщенням атомів хлору. Встановлено, що сполуки є стійкими в лужних умовах, але швидко руйнуються у присутності кислот.
 • Item
  Optimization of biodiesel production from goat tallow using alkaline catalysts and combining them with diesel
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Esmaeili, Hossein; Foroutan, Rauf; Department of Chemical Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
  З використанням процесу транс-естери- фікації отримано біодизель з козячого жиру в присутності гомогенних каталізаторів, таких як КОН та NaOH. Досліджено вплив таких параметрів як температура, час реакції, відношення метанол/олива, тип і концентрація каталізатора. Встановлено, що максимальний вихід біодизелю (96 та 98 %) був отриманий відповідно з NaOH та KOH, а також визначено оптимальні умови. Для поліпшення деяких властивостей біодизеля проведено його змішування з дизельним паливом у різному співвідношенні (B5-B100) та визначено їх властивості, такі як температура спалаху, температура помутніння, тем- пература застигання, в'язкість і густина. Показано, що власти- вості отриманого біодизеля знаходяться в межах стандартних величин та його можна використовувати як біопаливо.
 • Item
  Aminooxoethylpyridinium chlorides as inhibitors of mild steel acid corrosion
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Bondar, Olena; Vorobyova, Viktoria; Kurmakova, Iryna; Chygyrynets, Olena; Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  Хлориди амінооксиетилпіридинію при ко- розії сталі Cт3пс в кислих хлоридних та сульфатних розчинах виявляють захисну дію до 98 %. Найбільш ефективною в інтервалі 293–333 К є сполука з гідразинокарбонільним та 2,3- диметил-фенільним фрагментами. Для цього інгібітора також характерний значний ефект післядії, що зумовлено хемосорбцією на поверхні сталі.
 • Item
  Thermodynamic properties of butyl methacrylate solutions in organic solvents
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Serheyev, Valentyn; Thanh, Tran Van; Lviv Polytechnic National University
  Статичним тензиметричним методом було виміряно тиск насиченої пари над розчинами бутил- метакрилату в ацетонітрилі, бензені, гексані та 1,2-дихло- ретані в температурному інтервалі 293–351 К. За даними температурної залежності тиску насиченої пари розраховано склад рівноважних фаз та коефіцієнти активності ком- понентів. За температурною та концентраційною залежніс- тю коефіцієнтів активності розраховані термодинамічні функції змішування досліджених розчинів.
 • Item
  Effect of antioxidants on the stability of pitch- based polymer to thermo-oxidative action
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Krutko, Iryna; Yavir, Kateryna; Kaulin, Viacheslav; Strankowski, Michal; Donetsk National Technical University; Gdansk University of Technology
  Досліджено вплив стабілізаторів – донорів гідрогену – на процеси термоокиснювальної деструкції пекополімеру. Показано, що ірганокс не здійснює стабілізуючої дії на пекополімер, а меламін слабо уповільнює деструктивні процеси. Встановлено, що суміш ірганоксу та меламіну виявляють синергічний стабілізуючий ефект і за оптимального співвідношення вони можуть бути використані для запобігання небажаних термоокиснювальних процесів при приготування пекополімера.
 • Item
  Application of liquid extraction for treatment of wastewater from edible oils production
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Dyachok, Vasyl; Marakhovska, Anastasia; Marakhovska, Svitlana; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено структуру емульсії, яка утворюється у стічних водах виробництв харчових олій. Встановлено вид емульгатора та запропоновано спосіб руйнування емульсії, що забезпечує в подальшому якісне очищення стічних вод олійних виробництв рідинно- екстракційним методом. Отримана лінія рівноваги та робочі лінії процесу. Встановлено кількість ступеней переносу. Побудовано математичну модель рідинно-екстракційного очищення стічної води. Рішення її дає можливість прогнозувати кінетику процесу екстркційного очищення стічних вод при реалізації технології на практиці. Підібрано обладнання для проектування технологічної схеми очищення стічних вод виробництва харчових олій рідинною екстракцію.
 • Item
  Acid hydrolysis and ethanol precipitation for glucomannan extraction from crude porang (amorphophallus oncophyllus) tuber flour
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kumoro, Andri; Yuganta, Tunjung; Retnowati, Diah; Ratnawati, Ratnawati; Diponegoro University Prof. H. Soedarto, SH Road Tembalang, Semarang, Indonesia
  Досліджено екстракцію глюкоманнану з муки сирих клубнів кислотним гідролізом та осадженням ета- нолу. Досліджено вплив концентрації кислоти, температури та часу й розроблена кінетична модель процесу та її парамет- ри оцінені на основі експериментальних даних. Отримані нові дані щодо виходу та чистоти глюкоманнану за різних умов.
 • Item
  Obtaining of coumarone-indene resins based on light fraction of coal tar. 2. Coumarone-indene resins with epoxy groups
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Bratychak, Michael; Ripak, Oresta; Namiesnik, Jacek; Shyshchak, Olena; Astakhova, Olena; Lviv Polytechnic National University; Gdansk University of Technology
  З використанням легкої фракції кам’яно- вугільної смоли та отриманої на її основі фракції, що википає за температур 423–463 К з додаванням стиролу і гліцидил- метакрилату розроблений метод одержання інден-кума- ронових смол з епоксидними групами (ІКСЕ). ІКСЕ отримані за радикальною коолігомеризацією з використанням як ініціатор монопероксидної похідної дигліцидилового етеру діоксидифе- нілпропану (ПО). Вивчена терміна стабільність ПО. Встановлено вплив кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід та температуру розм’якшення ІКСЕ. Структура синтезованих ІКСЕ підтверджена ІЧ- та 1Н ЯМРспектроскопічними дослідженнями.
 • Item
  Rheological behavior of drilling fluids containing hydrophobically modified starch for filtrate reduction
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Dias, Fernanda; Souza, Roberta; Lucas, Elizabete; Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de Macromoléculas (IMA), Laboratório de Macromoléculas e Colóides na Indústria do Petróleo (LMCP)
  Для інверсних емульсій, що містять гідро- фобно-модифікований крохмаль, побудовано діаграми напруги- деформацій з використанням коаксіального циліндрового віскозиметра, та застосовано реологічні моделі. Встановлено, що модель Бінгама найбільш відповідає отриманим результатам. Кореляції, отримані за цією моделлю, дають можливість розрахувати величини пластичної в'язкості за межами діапазону чутливості віскозиметра і полегшують визначення умов для використання рідини.
 • Item
  Polymer-FLR for mud fluid loss reduction
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Nagre, Robert Dery; Zhao, Lin; Frimpong, Isaac Kwesi; Kumasi Technical University; College of Petroleum Engineering, Yangtze University
  З використанням акриламіду, гідроксиетил- метакрилату, N-вінілпіролідону та N,N-диметил акриламіду внаслідок полімеризації вільних радикалів з наступним частковим гідролізом синтезовано полімер для зниження втрат напору рідини (полімер-FLR). Склад синтезованого полімеру підтверд- жено з використанням Фур’є- та 1H ЯМР-спектроскопії. Вста- новлено, що втрати бурового розчину з використанням полімер- FLR приблизно в 10 разів менші, ніж без нього, а зниження втрат при високому тиску і високій температурі – в 9 разів.
 • Item
  Synthesis of methanol from methane in cavitation field
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Tselishchev, Oleksii; Ijagbuji, Ayodeji; Loriia, Maryna; Nosach, Vanadii; Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; JSC «ORGCHIM»
  Розроблений спосіб синтезу метанолу за вільно-радикальним механізмом з використанням метану і гідроксильних радикалів. Метан та пероксид гідрогену подаються у кавітаційне поле. Головними продуктами реакції є метанол і вода. Розраховано ступінь перетворення метану, який дорівнює ~10 %.
 • Item
  Factors influencing acid formation efficiency in nitric acid technology
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Vorozhbiyan, Michailo; Moroz, Mykola; Neshko, Svitlana; State University of Railway Transport
  На підставі експериментальних досліджень та обстежень агрегатів виробництва нітратної кислоти в промислових умовах встановлені закономірності процесу протікання окиснення NO за динамічних умов в газовій фазі та на поверхні розподілу фаз, в тому числі в присутності насадкових елементів.
 • Item
  The influence of the hydrophobic component content on the properties of hybrid polymer-inorganic membranes
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Demydova, Khrystyna; Horechyy, Andriy; Yevchuk, Iryna; Demchyna, Oksana; Institute of Physico-Organic Chemistry and Coal Chemistry named after L.M. Lytvynenko of National Academy of Science of Ukraine; Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden
  УФ-затвердженням суміші акрилатних мономерів з одночасним формуванням неорганічної сітки внас- лідок золь-гель перетворення тетраетоксисилану синтезовано гібридні полімер-неорганічні мембрани з різним складом полімерної матриці. Склад полімерної складової варіювався зміною співвідношення гідрофільного і гідрофобного моно- мерів, у той час як вміст неорганічної складової залишався по- стійним. Досліджено морфологію, термічну поведінку та водопоглинання синтезованих мембран.
 • Item
  Surface polymerization of monomers on the polyethylene terephthalate membrane in low temperature plasma for water treatment
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Trachevskyi, Viacheslav; Vakuliuk, Polina; Kartel, Nikolay; Bo, Wang; Ningbo University of Technology; National Aviation University; National University of “Kyiv-Mohyla Academy”; Chuiko Institute of Surface Chemistry
  Розроблена плазмохімічна методика моди- фікації поверхні полиетилентерефталатних мембран моно- мерами різної хімічної структури. Досліджені фізико-хімічні властивості модифікованих мембран. Показана можливість отримання мембран з необхідними властивостями.