Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2008. – № 614

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”. Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 614 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 132 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Вплив пружних властивостей вантажу на динаміку дволанкового автовозу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кузьо, І. В.; Житенко, О. В.
  Розроблено математичну модель руху дволанкового автовозу як багатомасової системи з метою дослідження випадкових коливань у вертикальній площині при рівномірному русі, що характеризується заданою функцією мікропрофілю, при цьому основна увага була спрямована на визначення коливань при випадковому збуренні дороги. The mathematical model of motion an autocart is developed as a multimass system with the purpose of research of casual vibrations in a vertical plane at even motion on a road, which is, characterized the set spectral function, here basic attention was directed on determination of vibrations at to casual indigmation.
 • Item
  Комп'ютерне моделювання і визначення фактичних навантажень довгомірних металоконструкцій з гнучкими елементами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гелетій, В. М
  Розглянуто комп’ютерне моделювання статичних і динамічних процесів довгомірних металоконструкцій з гнучкими елементами. Розрахунково-експериментальний метод визначення фактичних зусиль в елементах таких систем ґрунтується на аналізі чутливості статичних і динамічних характеристик системи. Наведено метод визначення параметрів демпфування дискретних моделей таких систем. Описано метод ефективності демпфування та раціонального розміщення демпферів. The long-sized metal constructions with flexible filaments and computer simulation of its static and dynamical processes are considered. The paper concerns the static and dynamical sensitivity analysis this systems and calculation-experimental determination of loads metal constructions. In this work the method of determination of damping parameters of discrete mechanical systems has been presented. The described method is effective in determining of parameters and position of dampers.
 • Item
  Покращення поєднання елементів виділення теплоти двигуна в системі охолодження транспортних засобів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Антошків, О. В.; Нікіпчук, С. В.
  Покращання робочих показників при проектуванні транспортних засобів передбачає оптимізацію робочих характеристик системи охолодження їхніх двигунів. Наведено спосіб отримання оптимальної будови системи охолодження двигунів. Описано тенденції розвитку систем охолодження нового покоління. The improvement in engine design and control techniques implies an optimization of the cooling system. The work presents the way to get an optimal structure of the cooling system. The tendencies of the development of the new generation cooling system are described.
 • Item
  Вплив змушувальної сили на параметричні коливання гнучкого робочого елемента механічного привода
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гащук, П. М.; Назар, І. І.
  Досліджується вплив змушувальної сили на параметричні коливання гнучкого робочого елемента привода, який рухається зі сталою швидкістю. Вважається, що його поперечний переріз є сталим, а маса рівномірно розподілена вздовж довжини. Отримано диференціальне рівняння поперечних коливань гнучкого елемента у випадку змінної в часі сили натягу. Використовуючи метод Бубнова–Гальоркіна, приведено його до нелінійної моделі рівняння типу Матьє. Для конкретного вигляду нелінійних сил отримано співвідношення, що визначають вплив кінематичних і силових факторів на АЧХ коливань. Influence of compel force is explored on the parametrical vibrations of flexible working element of drive which moves with permanent speed. It is considered that his transversal cut is permanent, and mass is evenly distributed along length. Differential equalization of transversal vibrations of flexible element is got in the case of variable in time force of draw. Using the method of Bubnov-Galerkin he is resulted to the nonlinear model of equalization Mat'e. For the concrete type of nonlinear forces correlations which determine influencing of kinematics and power factors on AFD of vibrations are got.
 • Item
  Моделювання процесу складного циклічного пластичного деформування матеріалів при круговій траєкторії навантаження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Андрусик, Я. Ф.; Ляшенко, В. П.
  Вдосконалено синтезний варіант теорії пластичності за концепцією ковзання і плину. Сформульовано додаткове положення-гіпотезу, за яким узагальнено досліджувану модель пластичного стану до процесів складного циклічного деформування. Отримано замкнені аналітичні співвідношення з оцінювання пластичної поведінки матеріалів в умовах кругової траєкторії навантаження. We derived improvement of plasticity theory of synthesis type based on the concept of sliding and flowing. Further we formed additional statement-hypothesis allowing generalizing plastic state model to the complex cyclic deformation processes. Also we derived closed analytic expressions for material plastic behaviour under cycle load path conditions.
 • Item
  Модернізація механізму подавання дроту зварювальних установок типу "СВАП"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Білобородченко, В. І.
  Розглядаються питання забезпечення надійності роботи механізму подачі зварювального дроту для механізованого зварювання в оточенні захисних газів та захисту від перевантаження блоку управління і двигуна. The questions of providing of reliability of work of mechanism of serve of welding wire are considered for options of the mechanized welding in the environment of protective gases. The charts of work of block of management are Resulted and sewn up engine from the overload.
 • Item
  Динаміка руху транспортного агрегату бітумізатора з урахуванням його тягово-швидкісних характеристик
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Вікович, І. А.; Дубневич, О. М.; Осташук, М. М.
  Розроблено нову конструкцію бітумізатора і побудовано математичну модель транспортного агрегату бітумізатора. Одержано закон руху транспортного агрегату бітумізатора залежно від його швидкості руху. The new cunstruction of bitumizator is developed and the mathematical model of a transport aggregate of bitumizator is built. The iaw of motion of a transport aggregate of bitumizator is got depending on his rate of movement.
 • Item
  Динаміка сипкого середовища у вібраційному сепараторі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Стоцько, З. А.; Сокіл, Б. І.; Котлярова, Д. П.; Топільницький, В. Г.
  На основі математичної моделі руху сипкого середовища вздовж сита вібраційного сепаратора проаналізовано вплив характеристик середовища на основні параметри руху у нерезонансному та резонансному випадках. On the base of the mathematical model of the movement of loose environment belong the working area of the vibratory separators the analysis in resonance and not resonance cases influence of characteristic of environment on the main parameters of movement is investigated.
 • Item
  Застосування асимптотичного методу та Аteb-функції для побудови розв'язків неоднорідних крайових задач, які описують нелінійні коливання систем, що характеризуються поздовжнім рухом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Сокіл, Б. І.; Ліщинська, Х. І.
  Розв’язується задача про аналітичне дослідження коливних процесів рухомих нелінійно пружних одновимірних систем для випадку неоднорідних крайових умов автономного та неавтономного типів. В основу досліджень покладено: а) ідею використання Ateb-функцій для описання коливних процесів; б) узагальнення асимптотичного методу Крилова–Боголюбова–Митропольського на один клас диференціальних рівнянь з частинними похідними. Це дає змогу визначити вплив кінематичних і фізико-механічних характеристик систем на їх амплітудно-частотну характеристику. The problem about analytical research of oscillatory processes of mobile nonlinearly elastic one-dimensional systems is solved in case of inhomogeneous boundary conditions of autonomous and non-autonomous types. In a basis of researches it is necessary: а) idea of use of Ateb-functions for exposition of oscillatory processes; б) generalization of an asymptotic method of Krylov–Bogolyubov–Mitropolsky on one class of the differential equations with partial derivatives. It has enabled to define agency of the kinematic and physicomechanical characteristics of systems on their amplitude-frequency characteristic.
 • Item
  Динамічне моделювання сили різання деревини на горизонтальному стрічкопилковому верстаті
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ребезнюк, І. Т.; Дзюба, Л. Ф.; Меншикова, О. В.
  Запропоновано методику динамічного моделювання сили різання деревини на горизонтальному стрічкопилковому верстаті. The contacts fatigue of teeth active surface in cog-wheels was estimated. The process of surfaces destruction was studied owing analysis of straining state of materials within theory of strength.
 • Item
  Розрахунок навантаження підшипників агрегатів трансмісії автомобіля
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Нємий, С. В.
  На основі врахування статистичних закономірностей швидкісного і навантажувального режимів роботи агрегатів трансмісії автомобіля розроблено методику розрахунку навантаження їхніх підшипників. Запропоновано формули для оцінки ресурсу підшипників за пробігом автомобіля та визначення необхідної базової динамічної вантажності (за каталогом) підшипників при проектуванні агрегатів трансмісії автомобілів. On the basis of the account of statistics of a high-speed operating mode and loading of units of transmission of the car it is developed a design procedure of loading of their bearings. It is offered formulas for an estimation of a resource of bearings behind run of the car and definition of necessary base dynamic carrying capacity (behind the catalogue) bearings at designing units of transmission of cars.
 • Item
  Проектування та розрахунок муфти із зіркоподібним пружним елементом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Малащенко, В. О.; Коруняк, П. С.; Ніщенко, І. О.
  Запропоновано принципову схему муфти із зіркоподібним металевим пружним елементом. Проаналізовано роботу муфти та визначено напруження, що виникають у пружному елементі. The chart of clutch is offered with a star-shaped metallic resilient element. Work of the given clutch is analyzed and tensions, which arise up in a resilient element, are certain.
 • Item
  Застосування уточнених теорій для оптимізації динамічних властивостей віброзахисних платформ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дівеєв, Б. М.; Костюк, В. В.; Смольський, А. Г.
  Розглянуто методи розрахунку та оптимізації вібраційних процесів у колісних машинах. Запропоновано нову математичну модель для зменшення рівнів вібрації платформи водія за допомогою демпфуючих шаруватих плит та динамічних поглиначів коливань. The paper deals with the methods of calculation and optimization of vibration processes in wheel machines. A new mathematical model for the driver platform vibration level deсreasing by means of damping layered plate and dynamic vibration absorbers is proposed.
 • Item
  Модернізований комплекс для контролю параметрів мікрорельєфу поверхонь деталей машин
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2008) Кусий, Я. М.; Топільницький, В. Г.
  Проаналізовано прилади для контролю параметрів мікрогеометрії поверхні. Описано методику “фільтрування” інформативного сигналу, що отримують при контролі параметрів мікрорельєфу поверхні. Запропоновано модернізовану принципову схему комплексу контролю шорсткості поверхонь деталей машин. A devices analysis for microgeometrics surface parameters control is down. Rising of control exactness of microgeometrics surface parameters control by means of filtering information signal method is described. Modernized principled details surfaces roughness control complex scheme is suggested.
 • Item
  Комп'ютерне моделювання і аналіз напружено- деформованого стану каркаса кузова автобуса типу Low-entry
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Голенко, К. Е.; Горбай, О. З.; Крайник, Л. В.
  Проведено комп’ютерене модулювання та аналіз каркаса кузова автобуса типу Low-entry, подано оцінку його рівноміцності за умовами визначення перевантажених зон із недопустимими значеннями напружень та деформацій. За результатами аналізу визначено особливості спільної поведінки класичної задньої та низькопідлогової міжосьової і передньої частини автобуса середнього класу типу Low-entry під дією різних навантажень. It was made a computer modelling and analysis of Low-entry type bus body structure, given the mark of equal strength from conditions of the overloaded zones definition with inadmissible results of pressure and deformations. The presented analysis has allowed to define features of common behaviour classical back and lowfloor an interaxal and forward part of the middle Low-entry type class bus under the action of different kind loadings.
 • Item
  Два методи дослідження випадкових коливань в одній істотно нелінійній механічній системі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ванькович, Т.-Н. М.; Зінько, Я. А.; Боженко, М. В.
  Запропоновано два методи дослідження випадкових коливань в одній істотно нелінійній механічній системі, яка задовольняє умови ізохронності. У результаті застосування кожного методу зокрема одержуються результати, які повністю збігаються. Запропоновані методи ґрунтуються на використанні періодичних Ateb-функцій, методу усереднення та методу рівнянь Колмогорова–Фоккера–Планка. Two methods of the research of the accidental vibrations in the essentially non-linear mechanical system has offered in this article. It is satisfied the isochronisms conditions. The results are gotten in this experiment using each method that they are coincidences fully. These methods are based at the using of the periodical Ateb-functions of the average method and Kolmogorova-Fokera-Planka method of the equation.
 • Item
  Кінематичні та силові співвідношення у відкритій намотувальній системі з коромисловим компенсатором
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Будзан, В. І.; Віннік, В. М.; Коцюмбас, О. Й.
  Встановлені аналітичні залежності між кінематичними та силовими параметрами відкритої намотувальної системи з двома циліндричними барабанами, пружним намотувальним матеріалом і розміщеним під довільним кутом до міжосьової лінії коромисловим компенсатором. Рівняння руху елементів системи та деформації намотувального матеріалу – математична модель динамічного процесу намотування. Analytical dependences are set between the kinematics and power parameters of the open winding system with two cylinder drums, resilient winding material and placed under an arbitrary corner to the inter-axial line swaying compensate. Equalization of motion of elements of the system and deformation of winding material is a mathematical model of dynamic process of winding.
 • Item
  Визначення кінематичних характеристик відкритих зубчастих передач із зношеним профілем зубців
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кичма, А. О.; Данило, Я. Я.; Гнаткович, С. А.
  Розроблена методика для визначення кінематичних параметрів відкритої зубчастої передачі обертових печей, млинів і сушильних барабанів з врахуванням зношення профілю зубців коліс вінцевої пари. Отримані графічні залежності взаємозв’язку кутів повороту зубчастих коліс вінцевої пари обертової печі 5 х 185 м із зношеним профілем зубців. Для зручності подальших досліджень змінна складова кута повороту вінцевого колеса апроксимується аналітичним виразом у вигляді кінцевого числа членів ряду Фур’є. The methods for definition of kinematics parameters of the open spur gearing of rotary furnaces, mills and drying drum accounting of the profile deteriorate of the pinion of wheel pair have done. The graph dependence of interaction of angle turn of the pinion of wheel pair of rotary furnace 5 x 185 m with deteriorating profil of pinion have taken. For comfort to the next research the variable component of the angle turn of wheel pair approximates of analytical equation it is shown of numbers participants Furje′s row.
 • Item
  Розрахунок та оптимізація вібраційних властивостей машин з гнучкими подовгастими елементами з динамічними гасниками коливань
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дівеєв, Б. М.; Грицай, В. Я.; Коваль, Т. Б.
  Розглядаються методи розрахунку та оптимізації з подовгастими елементами, що містять динамічні гасники коливань. Наведено дискретно-континуальні моделі динаміки таких колісних машин, як штанговий обприскувач з подовгастим штанговим елементом, пожежна машина з подовгастою драбиною. Отримано алгоритми зменшення вібрації подовгастих елементів машин. The paper deals with the methods of calculation and optimization of wheeled machines with elongated elements containing dynamic vibration absorbers. The discrete-continue models of wheeled machines dynamics such as boom-sprayer with elongated boom element, fire-engine with elongated must are offered. The algorithms for vibration decreasing of elongated machine elements are received.
 • Item
  Визначення впливу паразитних коливань на конструктивні параметри МЕМС гіроскопів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Головатий, А. І.; Новіцький, Я. М.
  Розглянуто проблеми, які виникають в конструкціях MEMС гіроскопів внаслідок дії паразитних коливань робочого органа гіроскопа, наведено способи розрахунків параметрів коливань для їх врахування при проектуванні параметрів конструкції та шляхи зменшення амплітуд. Problems which arise up in constructions of the MEMS gyroscopes as a result of action of vermin vibrations of working gyroscope are considered, the methods of calculations of parameters of vibrations for their account at planning of parameters of construction and ways of diminishment of amplitudes are resulted.