Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2001. – № 434

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу факультету машинобудування і автомобільного транспорту Національного університету «Львівська політехніка». Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів та транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 434 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор В. М. Палаш. – 128 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 21
 • Item
  Динаміка механізму транспортування стрічки з сар швидкості носія інформації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Худоба, В. М.
  Описано методику числового моделювання n - масових електромеханічних систем на прикладі досліджень динамічних процесів у механізмах транспортування стрічки. Наведено аналіз передавальних функцій від збурень, прикладених до кожної з п мас механізму транспортування стрічки з системою автоматичного регулювання. In the work the general approach for experimental investigation of the oscillation processes spectrums in the tape transport mechanisms was described. Impact of a main distortion factors on the spectrum of tape oscillation in the cassette recorder magnetic heads zone is presented. Cases of some parameters of the system variation were investigated.
 • Item
  Математична модель кінематично зв’язаних поздовжньо-поперечних коливань бурової щогли з пакетом свічок бурильних труб
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Харченко, Є. В.; Левринець, В. М.
  Розглядаються результати математичного моделювання кінематично зв’язаних поздовжньо-поперечних коливань бурової щогли з пакетом свічок бурильних труб. Отримана математична модель дає можливість вивчення впливу інерційних, жорсткісних та дисипативних параметрів конструкцій на частоти і форми вільних коливань. The results of mathematical modelling of kinematicly tied longitudinal-lateral vibration of the chisel mast with the parcel of candles of drill-pipes are esteemed. The obtained mathematical model enables learnings influencing slugged, stiffness and dissipative arguments of constructions on frequencies and free vibration modes.
 • Item
  Експлуатаційна надійність автобусів Iveco-Краз, які використовують на міських і приміських маршрутах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Форнальчик, Є. Ю.; Копичин, Ю. В.
  Описані результати досліджень експлуатаційної надійності ходової частини автобусів Iveco-КрАЗ, які використовують у 1-й та 2-й категоріях умов експлуатації, за показником параметра потоку відмов та середнім пробігом на відмови. Встановлено зв’язок між розподілом відмов ходової частини і використанням запчастин на відновлення її працездатності. Laid out the researches results of operational reliability of running gear of Iveco- КрАЗ buses, which are used in the first and second categories of exploitation conditions, by means of the parameter index of failure flow and average run before failure. There was found relation between distribution of failures of running gear and usage of repair parts in order to restore it’s working capacity.
 • Item
  Експериментально-розрахунковий метод визначення напруженого стану зварних стиків магістральних трубопроводів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Палаш, В. М.; Дзюбик, А. Р.
  Запропоновано у вигляді інтегрального представлення новий розв’язок експериментально-розрахункового методу, який дає змогу враховувати особливості формування поля напружень при різних способах зварювання. Запропоновано новий підхід до відшуковування невідомих параметрів поля пластичних деформацій. The new way of the decision of a task of an experimental - settlement method is offered as integrated representation which enables to take into account features of formation of a field of voltage at different ways of welding and preparation of pipes. The new approach to restoration to unknown parameters of a field of plastic deformations is offered.
 • Item
  Регулювання переміщень елементів вантових переходів трубопроводів з врахуванням температурних деформацій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ольховий, І. М.
  Розглянуто зняття або зменшення напружень в трубах вантових переходів з врахуванням як силових, так і температурних факторів. The guestion of removal or decrease of stress in the pipes of the suspended passages is considered. The power and temperature factors are taken into consideration.