Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2001. – № 434

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу факультету машинобудування і автомобільного транспорту Національного університету «Львівська політехніка». Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів та транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 434 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор В. М. Палаш. – 128 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Динаміка механізму транспортування стрічки з сар швидкості носія інформації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Худоба, В. М.
  Описано методику числового моделювання n - масових електромеханічних систем на прикладі досліджень динамічних процесів у механізмах транспортування стрічки. Наведено аналіз передавальних функцій від збурень, прикладених до кожної з п мас механізму транспортування стрічки з системою автоматичного регулювання. In the work the general approach for experimental investigation of the oscillation processes spectrums in the tape transport mechanisms was described. Impact of a main distortion factors on the spectrum of tape oscillation in the cassette recorder magnetic heads zone is presented. Cases of some parameters of the system variation were investigated.
 • Item
  Математична модель кінематично зв’язаних поздовжньо-поперечних коливань бурової щогли з пакетом свічок бурильних труб
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Харченко, Є. В.; Левринець, В. М.
  Розглядаються результати математичного моделювання кінематично зв’язаних поздовжньо-поперечних коливань бурової щогли з пакетом свічок бурильних труб. Отримана математична модель дає можливість вивчення впливу інерційних, жорсткісних та дисипативних параметрів конструкцій на частоти і форми вільних коливань. The results of mathematical modelling of kinematicly tied longitudinal-lateral vibration of the chisel mast with the parcel of candles of drill-pipes are esteemed. The obtained mathematical model enables learnings influencing slugged, stiffness and dissipative arguments of constructions on frequencies and free vibration modes.
 • Item
  Експлуатаційна надійність автобусів Iveco-Краз, які використовують на міських і приміських маршрутах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Форнальчик, Є. Ю.; Копичин, Ю. В.
  Описані результати досліджень експлуатаційної надійності ходової частини автобусів Iveco-КрАЗ, які використовують у 1-й та 2-й категоріях умов експлуатації, за показником параметра потоку відмов та середнім пробігом на відмови. Встановлено зв’язок між розподілом відмов ходової частини і використанням запчастин на відновлення її працездатності. Laid out the researches results of operational reliability of running gear of Iveco- КрАЗ buses, which are used in the first and second categories of exploitation conditions, by means of the parameter index of failure flow and average run before failure. There was found relation between distribution of failures of running gear and usage of repair parts in order to restore it’s working capacity.
 • Item
  Експериментально-розрахунковий метод визначення напруженого стану зварних стиків магістральних трубопроводів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Палаш, В. М.; Дзюбик, А. Р.
  Запропоновано у вигляді інтегрального представлення новий розв’язок експериментально-розрахункового методу, який дає змогу враховувати особливості формування поля напружень при різних способах зварювання. Запропоновано новий підхід до відшуковування невідомих параметрів поля пластичних деформацій. The new way of the decision of a task of an experimental - settlement method is offered as integrated representation which enables to take into account features of formation of a field of voltage at different ways of welding and preparation of pipes. The new approach to restoration to unknown parameters of a field of plastic deformations is offered.
 • Item
  Регулювання переміщень елементів вантових переходів трубопроводів з врахуванням температурних деформацій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ольховий, І. М.
  Розглянуто зняття або зменшення напружень в трубах вантових переходів з врахуванням як силових, так і температурних факторів. The guestion of removal or decrease of stress in the pipes of the suspended passages is considered. The power and temperature factors are taken into consideration.
 • Item
  Оптимальні швидкість обертання тихохідного вітроколеса та профіль його лопатей за критерієм максимального відбору потужності зі слабких потоків повітря
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Лозовий, І. С.; Кудлик, М. Б.
  Сформульовано задачу оптимізації швидкості обертання тихохідного вітро-колеса та профілю його лопатей за критерієм максимально можливого відбору потужності зі слабких потоків повітря. Для розв’язання поставленої задачі складено математичні умови оптимізації швидкості обертання вітроколеса та профілю його лопатей у слабких потоках вітру і розв’язано складені рівняння. The task of optimizing velocity rotation of low-speed wind-wheel and profile of its paddles according to criterion at most possible selection of power from weak air flow is set in the article. To solve the task mathematical conditions of optimizing velocity rotation of wind-wheel and linear profile of its paddles in weak air flow is made. The system of equations is worked out.
 • Item
  Контроль і вимірювання деформацій і навантажень на опори обертових агрегатів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кузьо, І. В.; Зубрицький, А. В.
  Наведені результати експериментальних вимірювань деформацій та навантажень на опори обертових агрегатів, які є підтвердженням того, що при розрахунку на міцність їх треба вважати пружними. The result of experimental measuring of the stresses and deformations of the supports of rotating equipment are presented. Given results justify that the calculations of strength of the constructions must be realized in assumption of elasticity of named deformations.
 • Item
  Контроль форми та положення поперечного перерізу і геометричної осі корпусів великогабаритних обертових агрегатів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кузьо, І. В.; Зінько, Я. А.; Смерека, І. П.
  Для підвищення ефективності діагностування наведені сучасні методи і засоби контролю форми і положення поперечного перерізу та геометричної осі великогабаритних обертових агрегатів неперервної дії. The up to-date methods and measures of control of the shape and position of the cross intersection and geometrical axis of the large scale rotating equipment of continuous are proposed in given report.
 • Item
  Морфологічний синтез нових способів і пристроїв відрізання прокату із прутково-трубних заготовок
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кузнєцов, Ю. М.; Мачуга, Р. І.
  Проведено спрощення морфологічних множин способів і пристроїв відрізання прокату (деталей) і їх наближення до застосування на одношпиндельних і багатошпиндельних токарних автоматах. У результаті виконаного морфологічного синтезу отримано і запропоновано низку нових способів і пристроїв розрізки.
 • Item
  Про вплив товщини автомобільного гальмівного диска на його температурний режим
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Коляса, О. Л.
  Викладені результати досліджень впливу товщини диска на температурний режим автомобільних дискових гальм при екстренному гальмуванні автотранспортних засобів, отримані комп’ютерним моделюванням. The article presents the results of the research into the disk thickness effects on temperature conditions of automobile disk brakes during emergency braking of vehicles. The results were obtained through computer simulation.
 • Item
  Вплив способу схематизації діаграми розтягу матеріалу труби на її жорсткість при згині
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кінаш, О. Б.
  Досліджено властивості матеріалу труби магістральних трубопроводів, що повинні враховуватись для більш точного оцінювання надійності роботи труб. Для отримання діаграми роботи матеріалу проводили експеримент. Результати експерименту були використані для порівняння діаграм розтягу зразків круглого і прямокутного поперечних перерізів. У статті показано як апроксимація зони зміцнення може впливати на згинальний момент труби, що знаходиться під дією комбінованого навантаження внутрішнім тиском, розтягом (стиском) і згинальним моментом. Experience has shown that the pipe steel used in the Pipeline System has complex properties that must be taken into account in making safety assessments of the pipe. To obtain a better understanding of the steel behavior, a test program has recently been undertaken. The test results have been used to compare a nonlinear models of the steel which obtained by investigating samples with round and rectangular cross sections. This paper shows how the nonlinear models of the steel approximation can have an influence on pipe subjected to combined internal pressure, tension (compression) and bending.
 • Item
  Оцінка дефектів металу труб за результатами внутрішньотрубної дефектоскопії трубопроводів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кичма, А. О.
  Практика проведення внутрішньотрубної діагностики показала, що у трубопроводів, які експлуатуються понад 20 років, можливі серйозні пошкодження стінки труби. У статті розглянуті деякі питання оцінки дефектів металу труб за результатами внутрішньотрубної діагностики. Визначено напружено-деформований стан труби з використанням методу скінченних елементів. На основі досліджень запропоновані рекомендації для інженерної практики експлуатації трубопроводів. The practice of carrying out inside pipe diagnostics shows that for pipelines, which have been exploited for more that 20 years serious pipe’s body, damages are possible. The paper presents some aspects of estimation of pipe’s metal defects basing on the results of inside-pipelines diagnostics. Stressed-deformation state of pipelines is determined with finite element method. Basing on the investigations the recommendations for engineering practice are defined.
 • Item
  Векторний критерій ефективності екстренного гальмування автомобіля
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Дем’янюк, В. А.
  Запропоновано новий принцип формування векторного критерію ефективності на базі n скалярних критеріїв. Розглянуто застосування двокомпонентного варіанта векторного критерію для оцінки ефективності екстренного гальмування автомобіля. The new principle of formation of vector criterion of efficiency on base n of scalar criteria is offered. The application of variant of vector criterion consisting of two components, for valuation of efficiency of process of emergency braking of the automobile is considered.
 • Item
  Динамічна модель пружної системи різання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Грицай, І. Є.
  Розроблено математичну динамічну модель пружної системи різання, у якій враховано динаміку зміни товщини стружки та швидкість цієї зміни, а також перехідні процеси утворення ділянки контакту на задній поверхні інструмента та невільного різання на лезах черв’ячної фрези. Виведені залежності справедливі для інструмента з малими передніми кутами. The mathematical dynamic model of an elastic system of the cutting process has been designed, in which one dynamics of variation of a depth of cut and speed of this variation, and also transitional a phenomen of formation of a surface of contact on a flank surface of the instrument and restricted cutting on cutting edges of a screw type milling cutter are taken into account. The dependences true for the instrument with small front rake have been delimiated.
 • Item
  Математичні моделі як засіб аналітичного конструювання гідродинамічного трансформатора механічної потужності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Гащук, П. М.; Нікіпчук, С. В.
  Розглянуто задачу такої параметрнзації математичної моделі гідродинамічного трансформатора механічної потужності, яка б дозволяла здійснювати аналітичне конструювання цього класу гідромашин на засадах математичного програмування і теорії оптимальних процесів. Параметризація дає можливість звести синтез характеристик перетворювальних та навантажувальних властивостей трансформатора, власне, до ідентифікації оптимальних конструктивних параметрів лопатевих систем. The problem of such parameterization of a mathematical model of the hydrodynamic transformer of mechanical power is considered, which one would allow to manufacture analytical constructing of this class of hydraulic machines, using mathematical programming and theory of optimum processes. The parameterization enables to reduce synthesis of performances of conversing and load properties of the transformer, just, to identification of optimum design parameters of bladed systems.
 • Item
  Конденсована модель поперечних коливань багатосекційної штанги обприскувача
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Вікович, I. A.; Дівеєв, Б.М.
  Запропоновано алгоритм конденсації для розрахунку великогабаритної багатосекційної штанги обприскувача. На основі варіаційного принципу Гамільтона одержано систему двох звичайних диференціальних рівнянь, які записані у матричній формі. Модифікованим методом Адамса розв'язана задача Коші для звичайних диференціальних рівнянь. It is suggested the condensation's algorithm for the calculation big and polysection bar of a sprayer. Base upon variable Gamilton's principle, the system of two common differential equations which are writen in matrix form is got. Adams metod was used to work out Kosha's sum for common differential equations.
 • Item
  Моделювання профілю швидкостей у мережах водопроводів з перервною подачею води
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Валько, Т. В.
  Розроблена дискретна модель системи, яка дозволяє числово побудувати профілі швидкостей водяних та повітряних стовпів у мережах водопроводів з перервною подачею води. The system discrete model which allows to numerically build the profiles of water and air column speeds in water-supply with noncontinuous water feed is elaborated.
 • Item
  Обґрунтування параметрів натяжної частини експериментальної установки для дослідження відкритої намотувальної системи з компенсатором
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Будзан, В. І.
  У статті описана експериментальна установка для дослідження намотувальної системи, яка складається з двох барабанів з прямокутним поперечним перерізом та комбінованого компенсатора. Конструкція компенсатора дозволяє проводити дослідження ефективності поширених у техніці компенсаторних пристроїв. Одержані математичні залежності визначають основні конструктивні параметри для таких експериментальних установок. The paper presents the description of the experimental apparatus for investigation of the open winding system that consists of the two square cross section coils and the compansation device. Combination design of the compansation device make it possible investigate efficacy of the using in the technics compansation devices. The mathematical equations of the main design parameters for that experimental apparatus are obtained.
 • Item
  Стохастичні методи в лінійній оптимізації технології мікрозварювання тугоплавких термозондів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Білобородченко, В. І.
  Розглянуто розв’язання прикладної задачі оптимізації технології мікро- зварювання високотемпературних термопар на базі застосування методів лінійного програмування, пaраметричної класифікації та випадкового пошуку для умов обмеження на проведення експерименту. The decision of an applied task of optimization of technology of microwelding of high-temperature thermocouples is considered on the basis of application of methods of linear programming, parametrical classification of images and casual search for conditions limiting realization of experiment.
 • Item
  Зміст до Вісника "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" № 434
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001)