Комп'ютерні системи та мережі. – 2019. – Том 1, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Науковий журнал «Комп'ютерні системи та мережі» входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі технічних наук. Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі" є правонаступником Вісника Національного університету "Львівська політехніка" серія "Комп’ютерні системи та мережі".

Комп’ютерні системи та мережі : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Том 1, № 1. – 104 с. : іл.

Комп’ютерні системи та мережі

Зміст (том 1, № 1)


1
9
15
24
35
53
63
69
76
92
97
103

Content (Vol. 1, No 1)


1
9
15
24
35
53
63
69
76
92
97
103

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Порівняння AEAD-алгоритмів для вбудованих систем інтернету речей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Совин, Я. Р.; Хома, В. В.; Отенко, В. І.; Sovyn, Y.; Khoma, V.; Otenko, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виконано порівняння за швидкодією і вимогами до пам’яті реалізацій АЕAD-шифрів AESGCM та ChaCha20-Poly1305 для типових 8/16/32-бітних вбудованих low-end процесорів у складі пристроїв Інтернету речей за різних підходів до забезпечення стійкості до часових атак і простих атак на енергоспоживання. Особливу увагу приділено низькорівневій реалізації множення в полях GF(2128) із константним часом виконання як ключовій операції GCM, оскільки у low-end процесорів немає готової інструкції для carry-less множення. Для кожного процесорного ядра AVR/MSP430/ARM Cortex-M3 відповідно запропонована реалізація carry-less множення з константним часом виконання, яка за ефективністю близька до алгоритмів із неконстантним часом виконання.
 • Item
  Дослідження методу гістограм напрямлених градієнтів для ідентифікації транспортних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Пуйда, В. Я.; Шургот, С. В.; Puyda, V.; Shurhot, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Теоретичні основи, методи та алгоритми розпізнавання візуальних об’єктів починають розробляти з часів появи перших електронних обчислювальних машин. Практичне використання різних завдань розпізнавання образів у сучасних технічних системах зумовлено стрімким розвитком потужних, малогабаритних та порівняно дешевих засобів оброблення цифрових даних і стає все поширенішим у різноманітних галузях. У роботі виконано дослідження ефективності алгоритму гістограм напрямлених градієнтів (HOG) у разі ідентифікації у відео потоці транспортних засобів різних типів: автомобілів, літаків, кораблів. Виконано моделювання алгоритму з використанням пакета MATLAB на прикладі літаків фірми “Антонов”, автомобілів різних марок та різних кораблів. У результаті моделювання з допомогою інструментів MATLAB отримано спеціалізовані SVM-класифікатори для ідентифікації деяких марок автомобілів, літаків та кораблів. Для отримання класифікатора використовували вибірки зображень із сцен, на яких є об’єкти, що ідентифікуються, та негативних зображень сцен, на яких відсутні такі об’єкти. Здійснено порівняння основних параметрів класифікаторів. У процесі моделювання алгоритму проводили навчання спеціалізованого класифікатора для ідентифікації об’єктів класу автомобілів, літаків, кораблів та підбір оптимальних параметрів навчання і робочого функціонування спеціалізованого класифікатора для досягнення найефективнішої ідентифікації. Аналіз отриманих результатів показав, що використаний алгоритм із найбільшою ефективністю працює на об’єктах класу “автомобілі”. Для перевірки функціонування алгоритму на реальних об’єктах у режимі реального часу розроблено структурну схему модуля ідентифікації на основі мікрокомп’ютера з відкритим кодом типу Orange Pi зі встановленою ОС Android ZIDOO.
 • Item
  Елементи великого мультиплікативного порядку в розширених скінченних полях на основі модифікованого підходу ГАО
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Попович, Б. Р.; Popovych, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Підхід Гао побудови елементів великого порядку в довільних скінченних полях полягає у виборі зручного полінома, який задає розширення початкового простого поля. Цей вибір залежить від одного полінома-параметра. Тому вказаний підхід можна розглядати як використання опису скінченного поля з одним ступенем свободи. У цій роботі досліджено можливість поліпшення нижніх меж для порядків елементів у скінченних полях загального вигляду з використанням двох ступенів свободи. Виконано комп’ютерні обчислення в середовищі Maple, які б показали можливі виграші у цьому разі, та наведено відповідні результати. Елементи великого мультиплікативного порядку використовують у низці криптографічних примітивів (протокол Діффі-Хелмана, криптосистема Ель-Гамаля з відкритим ключем, цифровий підпис Ель-Гамаля).
 • Item
  Принципи побудови інтерфейсу користувача кіберфізичної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Пастернак, І. І.; Pasternak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто принципи та запропоновано рекомендації щодо розроблення інтерфейсів користувача для кіберфізичної системи. Наведено методи взаємодії кіберфізичної системи з ВЕБ сервісами, для ефективного їх використання. Реалізовано інтерфейс користувача для кіберфізичної системи у вигляді ВЕБ-сервісу. Подано принципи побудови ВЕБ-сервісів, проведено аналіз наявних архітектур ВЕБ-сервісів. Виділено основні проблемні місця, повязані з проектуванням сервісів на основі RESTта SOAP архітектур. Також розглянуто та описано основні підходи та рекомендації щодо розроблення графічних інтерфейсів користувача для кіберфізичної системи. Подано опис GeoJSON формату даних, який використовують для візуалізації отриманих даних. Наведено методи взаємодії кіберфізичної системи з ВЕБ-сервісами та базою даних. Запропоновано програмне забезпечення, побудоване у вигляді ВЕБ-сервісу на основі архітектури REST. Наведено методи взаємодії кіберфізичної системи з MSSQLServer. Також запропоновано передачу даних, яка відбувається через системи безпровідного зв’язку третього покоління та систему тестів, яка дала змогу сповна перевірити реалізовані функції. Створені перевірки проведено на операційних системах Android від Google, IOS від Apple та Windows компанії Microsoft. Перевірено роботу інтерфейсу користувача для кіберфізичної системи в режимі адміністратора користувача сервісу. Інтерфейс користувача та ВЕБ-сервіс загалом, пройшовши систему тестів, не давали збоїв, не було зафіксофано аномальної поведінки, що свідчить про успішну та правильну реалізацію заявлених функцій.
 • Item
  Методи удосконалення структур швидкодіючих однорозрядних та багаторозрядних двійкових суматорів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Николайчук, Я. М.; Возна, Н. Я.; Давлетова, А. Я.; Nykolaichuk, Ya.; Vozna, N.; Davletova, A.; Тернопільський національний економічний університет; Ternopil National Economic University
  Запропоновано методи удосконалення структур швидкодіючих однорозрядних та багаторозрядних двійкових суматорів із гранично високою швидкодією та мінімальною апаратною складністю. Запропоновано спрощення структури логічного елемента “Виключаюче АБО” реалізацією на основі логічного елемента “Виключаюче І” та удосконалені структури однорозрядних неповних суматорів на основі логічного елемента “Виключаюче І”. Наведено порівняльне оцінювання структурної, функціональної та відносної функціонально-структурної складностей їх схемотехнічних реалізацій. Запропоновано структури повних однорозрядних суматорів із розширеними функціональними можливостями. Наведено оцінки структурних та функціональних характеристик схемотехнічних рішень таких однорозрядних суматорів. Запропоновано оптимізацію структури багаторозрядних комбінаційних суматорів. Досліджено багаторозрядні комбінаційні суматори пірамідального типу з однофазними та парафазними інформаційними зв’язками. Наведено порівняльні характеристики оцінок структурної складності комбінаційних суматорів залежно від розрядності вихідних кодів.