Комп'ютерні системи та мережі. – 2019. – Том 1, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Науковий журнал «Комп'ютерні системи та мережі» входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі технічних наук. Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі" є правонаступником Вісника Національного університету "Львівська політехніка" серія "Комп’ютерні системи та мережі".

Комп’ютерні системи та мережі : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Том 1, № 1. – 104 с. : іл.

Комп’ютерні системи та мережі

Зміст (том 1, № 1)


1
9
15
24
35
53
63
69
76
92
97
103

Content (Vol. 1, No 1)


1
9
15
24
35
53
63
69
76
92
97
103

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Порівняння AEAD-алгоритмів для вбудованих систем інтернету речей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Совин, Я. Р.; Хома, В. В.; Отенко, В. І.; Sovyn, Y.; Khoma, V.; Otenko, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виконано порівняння за швидкодією і вимогами до пам’яті реалізацій АЕAD-шифрів AESGCM та ChaCha20-Poly1305 для типових 8/16/32-бітних вбудованих low-end процесорів у складі пристроїв Інтернету речей за різних підходів до забезпечення стійкості до часових атак і простих атак на енергоспоживання. Особливу увагу приділено низькорівневій реалізації множення в полях GF(2128) із константним часом виконання як ключовій операції GCM, оскільки у low-end процесорів немає готової інструкції для carry-less множення. Для кожного процесорного ядра AVR/MSP430/ARM Cortex-M3 відповідно запропонована реалізація carry-less множення з константним часом виконання, яка за ефективністю близька до алгоритмів із неконстантним часом виконання.
 • Item
  Дослідження методу гістограм напрямлених градієнтів для ідентифікації транспортних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Пуйда, В. Я.; Шургот, С. В.; Puyda, V.; Shurhot, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Теоретичні основи, методи та алгоритми розпізнавання візуальних об’єктів починають розробляти з часів появи перших електронних обчислювальних машин. Практичне використання різних завдань розпізнавання образів у сучасних технічних системах зумовлено стрімким розвитком потужних, малогабаритних та порівняно дешевих засобів оброблення цифрових даних і стає все поширенішим у різноманітних галузях. У роботі виконано дослідження ефективності алгоритму гістограм напрямлених градієнтів (HOG) у разі ідентифікації у відео потоці транспортних засобів різних типів: автомобілів, літаків, кораблів. Виконано моделювання алгоритму з використанням пакета MATLAB на прикладі літаків фірми “Антонов”, автомобілів різних марок та різних кораблів. У результаті моделювання з допомогою інструментів MATLAB отримано спеціалізовані SVM-класифікатори для ідентифікації деяких марок автомобілів, літаків та кораблів. Для отримання класифікатора використовували вибірки зображень із сцен, на яких є об’єкти, що ідентифікуються, та негативних зображень сцен, на яких відсутні такі об’єкти. Здійснено порівняння основних параметрів класифікаторів. У процесі моделювання алгоритму проводили навчання спеціалізованого класифікатора для ідентифікації об’єктів класу автомобілів, літаків, кораблів та підбір оптимальних параметрів навчання і робочого функціонування спеціалізованого класифікатора для досягнення найефективнішої ідентифікації. Аналіз отриманих результатів показав, що використаний алгоритм із найбільшою ефективністю працює на об’єктах класу “автомобілі”. Для перевірки функціонування алгоритму на реальних об’єктах у режимі реального часу розроблено структурну схему модуля ідентифікації на основі мікрокомп’ютера з відкритим кодом типу Orange Pi зі встановленою ОС Android ZIDOO.
 • Item
  Елементи великого мультиплікативного порядку в розширених скінченних полях на основі модифікованого підходу ГАО
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Попович, Б. Р.; Popovych, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Підхід Гао побудови елементів великого порядку в довільних скінченних полях полягає у виборі зручного полінома, який задає розширення початкового простого поля. Цей вибір залежить від одного полінома-параметра. Тому вказаний підхід можна розглядати як використання опису скінченного поля з одним ступенем свободи. У цій роботі досліджено можливість поліпшення нижніх меж для порядків елементів у скінченних полях загального вигляду з використанням двох ступенів свободи. Виконано комп’ютерні обчислення в середовищі Maple, які б показали можливі виграші у цьому разі, та наведено відповідні результати. Елементи великого мультиплікативного порядку використовують у низці криптографічних примітивів (протокол Діффі-Хелмана, криптосистема Ель-Гамаля з відкритим ключем, цифровий підпис Ель-Гамаля).
 • Item
  Принципи побудови інтерфейсу користувача кіберфізичної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Пастернак, І. І.; Pasternak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто принципи та запропоновано рекомендації щодо розроблення інтерфейсів користувача для кіберфізичної системи. Наведено методи взаємодії кіберфізичної системи з ВЕБ сервісами, для ефективного їх використання. Реалізовано інтерфейс користувача для кіберфізичної системи у вигляді ВЕБ-сервісу. Подано принципи побудови ВЕБ-сервісів, проведено аналіз наявних архітектур ВЕБ-сервісів. Виділено основні проблемні місця, повязані з проектуванням сервісів на основі RESTта SOAP архітектур. Також розглянуто та описано основні підходи та рекомендації щодо розроблення графічних інтерфейсів користувача для кіберфізичної системи. Подано опис GeoJSON формату даних, який використовують для візуалізації отриманих даних. Наведено методи взаємодії кіберфізичної системи з ВЕБ-сервісами та базою даних. Запропоновано програмне забезпечення, побудоване у вигляді ВЕБ-сервісу на основі архітектури REST. Наведено методи взаємодії кіберфізичної системи з MSSQLServer. Також запропоновано передачу даних, яка відбувається через системи безпровідного зв’язку третього покоління та систему тестів, яка дала змогу сповна перевірити реалізовані функції. Створені перевірки проведено на операційних системах Android від Google, IOS від Apple та Windows компанії Microsoft. Перевірено роботу інтерфейсу користувача для кіберфізичної системи в режимі адміністратора користувача сервісу. Інтерфейс користувача та ВЕБ-сервіс загалом, пройшовши систему тестів, не давали збоїв, не було зафіксофано аномальної поведінки, що свідчить про успішну та правильну реалізацію заявлених функцій.
 • Item
  Методи удосконалення структур швидкодіючих однорозрядних та багаторозрядних двійкових суматорів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Николайчук, Я. М.; Возна, Н. Я.; Давлетова, А. Я.; Nykolaichuk, Ya.; Vozna, N.; Davletova, A.; Тернопільський національний економічний університет; Ternopil National Economic University
  Запропоновано методи удосконалення структур швидкодіючих однорозрядних та багаторозрядних двійкових суматорів із гранично високою швидкодією та мінімальною апаратною складністю. Запропоновано спрощення структури логічного елемента “Виключаюче АБО” реалізацією на основі логічного елемента “Виключаюче І” та удосконалені структури однорозрядних неповних суматорів на основі логічного елемента “Виключаюче І”. Наведено порівняльне оцінювання структурної, функціональної та відносної функціонально-структурної складностей їх схемотехнічних реалізацій. Запропоновано структури повних однорозрядних суматорів із розширеними функціональними можливостями. Наведено оцінки структурних та функціональних характеристик схемотехнічних рішень таких однорозрядних суматорів. Запропоновано оптимізацію структури багаторозрядних комбінаційних суматорів. Досліджено багаторозрядні комбінаційні суматори пірамідального типу з однофазними та парафазними інформаційними зв’язками. Наведено порівняльні характеристики оцінок структурної складності комбінаційних суматорів залежно від розрядності вихідних кодів.
 • Item
  Методи пошуку та розпізнавання об’єктів у відеозображеннях на мобільній платформі IOS в реальному часі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Кушнір, Д. О.; Парамуд, Я. С.; Kushnir, D.; Paramud, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено особливості найпоширеніших методів і систем пошуку та розпізнавання об’єктів у відеозображеннях. За результатами дослідження показано доцільність побудови засобів пошуку та розпізнавання для платформи iOS у реальному часі. Запропоновано метод функціональної адаптації алгоритму пошуку та розпізнавання об’єктів до особливостей відеозображень, який полягає в опрацюванні відеозображення згладжуючим та мінімізаційним фільтрами, що забезпечує зменшення часу пошуку та розпізнавання об’єктів. Розроблено базову структурну схему таких засобів та алгоритм функціонування. Розроблено алгоритмічнопрограмні засоби для розв’язання завдання на знаходження та оперативне розпізнавання об’єктів у режимі реального часу мовою Swift під мобільну платформу iOS. Використано особливості згорткової нейронної мережі з архітектурою YOLOv3 та фреймворку для роботи з нейронними мережами під мобільні додатки CoreML. Запропоновано метод поліпшення роботи такої нейронної мережі, який оснований на квантизації вагових коефіцієнтів нейромережі та забезпечує мінімізацію розміру моделі та часу пошуку її об’єктів. Досліджено значення частоти оброблення кадрів зображень із використанням запропонованої моделі YOLOv3-KD та моделей нейронних мереж типу YOLOv3-tiny та YOLOv3-416. Доведено можливість функціонування запропонованих засобів у режимі реального часу.
 • Item
  Оцінювання надійності паралельних обчислювальних систем під час виконання заданого комплексу взаємопов’язаних робіт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Клушин, Ю. С.; Klushyn, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Під час проектування паралельної обчислювальної системи для виконання заданого комплексу взаємопов’язаних робіт важливою характеристикою є її надійність. Але крім основних показників надійності обчислювальної системи, забезпечених технічними засобами, існує ще показник надійності системи, який оцінює придатність паралельної обчислювальної системи до вирішення конкретних задач за визначений час. Це оцінювання безпосередньо пов’язане з ефективністю використання обчислювальних систем.
 • Item
  Децентралізований доступ до хмарного сховища даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Березко, Л. О.; Тат’янчук, В. П.; Berezko, L.; Tatianchuk, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання підвищення безпеки зберігання та забезпечення конфіденційності управлінням доступом до даних у хмарних сховищах. Досліджено наявні способи контролю такого доступу. Запропоновано спосіб вдосконалення техніки шифрування, що ґрунтується на атрибутах політики шифротексту та його застосування в децентралізованій системі управління доступом до даних у багатокористувацьких хмарних системах їх зберігання. Основною метою є підвищення безпеки та конфіденційності управління хмарним сховищем даних, для якого наявне управління не відповідає всім необхідним вимогам.
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01)
 • Item
  Порівняльний аналіз програмно-апаратного забезпечення алгоритмів глибокого навчання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Хома, Ю. В.; Бенч, А. Я.; Khoma, Y.; Bench, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Автоматичний переклад, розпізнавання мови та її синтез, розпізнавання об’єктів та навіть людських емоцій – надзвичайно складні завдання, із якими легко справляються сучасні смартфони. Їх ефективна реалізація стала можливою завдяки широкому застосуванню алгоритмів штучного інтелекту та машинного навчання, серед яких надзвичайно популярними є штучні нейронні мережі та алгоритми глибокого навчання. Ці алгоритми проникли в усі галузі індустрії, а їх стрімкий розвиток неможливий без застосування апаратної акселерації та чіткої взаємодії між апаратними складовими та програмним забезпеченням. Особливо актуальним це завдання стає, коли програмне забезпечення, призначене для застосування в хмарах, адаптується для невеликих за розміром та обчислювальними потужностями вбудованих систем. Статтю присвячено трьом пунктам, що, відповідно, пов’язані з програмним забезпеченням глибокого навчання, спеціалізованою апаратурою на основі GPU та перспективами побудови акселераторів для алгоритмів глибокого навчання на основі програмованих логічних матриць. У роботі проведено порівняльний аналіз найпопулярніших програмних фреймворків, таких як Caffe, Theano, Torch, MXNet, Tensorflow, Neon, CNTK. Описано переваги GPU-рішень на основі CUDA і cuDNN. Розглянуто перспективи FPGA як високошвидкісних та енергоефективних рішень для розроблення алгоритмів глибокого навчання, особливо у поєднанні з мовою OpenCL.
 • Item
  Модель нейронної схеми слідкуючого керування нелінійними динамічними системами неперервного часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Тимощук, П. В.; Tymoshchuk, P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано модель нейронної схеми, призначеної для слідкуючого керування невідомими нелінійними динамічними системами. Для опису моделі використано диференційне рівняння першого порядку із змінною структурою і вихідне рівняння. Модель дає можливість досягати скінченного часу збіжності до робочих станів і обмеженої похибки слідкування. Вона не потребує навчання у режимі офлайн. Для мінімізації похибки відслідковування траєкторії об’єкта модель використовує лише виходи системи і об’єкта. Вона має просту структуру і її можна використовувати, коли внутрішня динаміка і параметри керованої системи невідомі. Наведено результати комп’ютерного моделювання застосування моделі для оптимального слідкуючого керування кутом повороту дволанкового планарного маніпулятора, які підтверджують теоретичні положення та ілюструють високу ефективність функціонування моделі.
 • Item
  Наукова спадщина засновника кібернетики Норберта Вінера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-01) Мельник, А. О.; Голембо, В. А.; Бочкарьов, О. Ю.; Melnyk, A.; Golembo, V.; Botchkaryov, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто наукову спадщину видатного американського вченого, засновника кібернетики Норберта Вінера. Наведено його основні етапи життєвого шляху. У 2019 р. виповнюється 125 років від дня його народження і 55 років від дня його смерті. Все своє життя Норберт Вінер присвятив науковій роботі в таких видатних наукових центрах, як Гарвардський університет, Корнельський університет, Колумбійський університет, Массачусетський технологічний інститут та ін. Подано особливості наукового стилю Норберта Вінера та його ставлення до організації наукового пошуку. Проаналізовано внесок Норберта Вінера у зародження обчислювальної техніки. Наведено сформульовані Н. Вінером вимоги до обчислювальної машини, яких дотримувалися творці перших електронних обчислювальних машин. Оглянуто основні досягнення Н. Вінера, який плідно займався науковою роботою в багатьох галузях (математика, теоретична кібернетика, теорія управління, обчислювальна техніка та ін.). Одним із найбільших його досягнень є концепція та основні положення кібернетики, на якій основані майже всі сучасні галузі обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Розглянуто наукові ідеї та гіпотези Норберта Вінера в галузі кібернетики та перспективи розвитку цих ідей у новій науково-технічній галузі – кіберфізичних систем.