Логістика. – 2008. – №623

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 623 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 340 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Методологічні аспекти оцінювання конкурентоздатності підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дейнега, О. В.
  Ідентифіковано подібність і відмінність в ознаках понять «конкурентоздатність» і «конкурентоспроможність». Конкретизовано взаємозв’язок конкурентоздатностей товару та підприємства. Визначено фактори впливу на конкурентоздатність підприємства та вдосконалено методичні підходи до його оцінювання. Наведено результати ранжування впливу маркетингових факторів для підприємств Рівненської області. Similarity and difference in the signs of concepts «competitiveness» and «competitiveness» is identified. Intercommunication of konkurentozdatnostey commodity and enterprise is specified. Certainly factors of influence on the competitiveness of enterprise and the methodical going is improved near his evaluation. The results of the ranzhuvannya influencing of marketings factors are resulted for the enterprises of the Rivne area.
 • Item
  Формування комплексу маркетингу міста
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Глинський, Н. Ю.
  Проаналізовано існуючі підходи до формування комплексу маркетингу міста та відображено авторський підхід до його формулювання. Визначено сутність поняття міста як товару, деталізовано інші складові комплексу маркетингу міста: ціни, розподілу, просування. Визначено основних адресатів системи маркетингових комунікацій міста. The analysis of existent approaches to forming of complex of marketing of city is conducted and represented author approach to it formulation in the article. Determine essence of concept of city as commodity, working out in detail of other constituents of complex of marketing of city is carried out (price, distribute, advancement). Basic addressees of the system of marketing communications of city are definite.
 • Item
  Основні закономірності функціонування та розвитку виробничо-господарських структур та необхідність антикризового управління
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Колісник, М. К.
  Обґрунтування основних закономірностей функціонування та розвитку виробничо-господарських структур і окреслення напрямів оцінювання діяльності ВГС через визначення ймовірності виникнення кризових ситуацій дадуть змогу уточнити основні загальнонаукові підходи до антикризового управління інтегрованими угрупованнями. Justification of the basic laws of operation both the developments of manufacturing - economic structures and delineating of directions of an estimation of activity MES through definition of probability of origin of crisis situations will enable to improve main approaches to anticrisis control of the integrated classifications.
 • Item
  Теоретико-методичні засади оцінювання логістичних витрат підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Нікшич, С. М.
  Досліджено логістичні витрати в структурі витрат підприємств, встановлено характер формування логістичних витрат. Обґрунтовано можливість визначення логістичних витрат у системі сучасного обліку, показана потреба в його удосконаленні для прийняття коректних управлінських рішень, як передумови ефективної діяльності підприємства. In this work the theoretical-methodical bases of logistic costs identification are considered, logistic costs in the cost structure of enterprises are investigated, their formation and influence character estimation causes are stated. One emphasizes on the possibility of logistic costs determination in the modern system, the need of its improvement in order to adopt correct decisions in the efficient management system is revealed.
 • Item
  Засади формування конкурентних відносин на регіональних ринках теплової енергії системи централізованого теплопостачання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Люльчак, З. С.; Хтей, Н. І.; Акімова, Л. М.
  Досліджено світовий досвід у формуванні ринкових відносин на ринках теплової енергії, проаналізовано існуючий стан здійснення теплопостачання, визначено можливі конкуретні сектори у сфері цетралізованого теплопостачання та запропоновано класифікацію об’єктів комунальної теплоенергетики України відповідно до форми власності та подальшої можливості залучення інвестицій у сферу централізованого теплопостачання. Global experience in formation of the market attitude in the markets of thermal energy is investigated, an available condition of realization a heat supply, definitions possible concurention sectors in sphere central a heat supply and classification of objects of municipal power system according to a pattern of ownership and the further opportunity of attraction of investments into sphere of the centralized heat supply is analysed.
 • Item
  Методологія усунення марнотратства в процечі формування потоків вартості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Васєлевскі, М.
  Розглядаються характеристики сучасної концепції Lean Manufacturing під кутом боротьби з проявами марнотратства в процесі формування потоків вартості. Наведені види втрат в потоці вартості. Охарактеризовано концепцію Lean Manufacturing, вказано базові опори і принципи, на яких ґрунтується ця концепція, наведено схему перебігу й інструменти. Описані етапи впровадження концепції. Також охарактеризовано елементи принципу 5S, який стосується стандартизації робочого місця. Descriptions of modern conception of Lean Manufacturing are examined under the corner of fight against the displays of prodigality in the process of forming of streams of cost. The types of losses in the stream of cost are resulted. Description of conception of Lean Manufacturing is given, base supports and principles, which this conception is based on, resulted chart of motion and instruments are indicated. The stages of introduction of conception are described. Description of elements of principle of 5S is also given, which touches standardization of workplace.
 • Item
  Дослідження особливостей ринку сичужних сирів в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мамчин, М. М.; Боляновська, Д. С.; Бурак, Є. І.
  Описано і проаналізовано сучасний стан ринку сичужних сирів в Україні. Визначено основні тенденції на світовому ринку сировиробництва. Зроблено прогноз щодо основних тенденцій, які спостерігатимуться на цьому ринку в майбутньому. Окреслено місце і перспективи розвитку виробництва сирів в Україні. Described and analysed the modern condition place of solid fast fat cheese in Ukraine. Certainly basic tendencies in the world market of production of cheeses. A prognosis is done in relation to basic tendencies which will be observed at this market in the future. Outlined place and prospects of development of production of cheeses in Ukraine.
 • Item
  Дослідження особливостей і тенденцій розвитку вітчизняного ринку пвх-профілів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Лаганін, В. О.; Янковська, Л. А.
  Комплексні дослідження товарних ринків і оцінювання впливу маркетингового середовища на окремих суб’єктів відіграють важливу роль в управлінні маркетинговою діяльністю. Зроблено аналітичний огляд вітчизняного ринку ПВХ-профілів. Проаналізовано динаміку обсягів і структури споживання ПВХ-профілів в Україні та її регіонах. Виявлено особливості і тенденції розвитку досліджуваного ринкового сегмента і подано висновки щодо перспектив його розвитку. Complex researches of goods markets and influence estimation of marketing environment on separate subjects of market win back an important role in management by marketing activity. The state-of-the-art review of the domestic market of profiles from PVC is carried out. Changes of volumes and structures of consumption of profiles from PVC in Ukraine is analysed. Features and tendencies of development of a researched segment of the market are revealed. Conclusions about prospects of development of a segment of the market are made.
 • Item
  Інформаційне забезпечення процесу моделювання ланцюга поставок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кузьо, Н. Є.; Чухрай, А. І.
  Проаналізовано переваги та недоліки систем ERP, МRP та DRP. Запропоновано напрями вдосконалення інформаційного забезпечення для моделювання ланцюга поставок. Визначено взаємозв’язки та функції систем управління ланцюгом поставок. Розглянуто складові бази даних ланцюга поставок. Advantages and disadvantages of the systems of ERP, MRP and DRP are analysed. The main ways of improving the informative maintenance are offered for the design of supply chain are explained. Intercommunications and functions of the systems of supply chain management are determined. The component databases of supply chain are considered.
 • Item
  Управління діяльністю підприємств лісопромислового комплексу на засадах логістики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Костюк, О. С.
  Подано рекомендації щодо управління діяльністю підприємств лісопромислового комплексу на засадах логістики, обґрунтовано умови та очікувані наслідки стратегічної інтеграції підприємств лісопромислового комплексу у ланцюгу поставок; окреслено засади організування ланцюгів поставок у лісопромисловому комплексі (на прикладі Львівської області); визначено мотиви здійснення інтеграційних функцій у ланцюгу поставок його інтеграторами. Оffered the terms and expected consequences of strategic integration of enterprises of wood complex in to the chain of deliveries; recommendations are given for the management by activity of enterprises of wood complex on principles logistic, outlined principles of organization of chains of deliveries in a wood complex (on the example of the Lvov region); certainly reason of realization of integrations functions in to the chain of deliveries by integrators.
 • Item
  Дослідження кон"юнктури ринків електроенергії Західного регіону України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Косар, Н. С.; Олійник, Я. І.; Сопільник, Л. І.
  Виявлені тенденції і закономірності розвитку роздрібних ринків електроенергії Західного регіону України, їхні коливання, сезонність і циклічність, а також причини цих змін. Детально проаналізовані такі складові кон’юнктури ринків електроенергії, як виробництво та споживання. Подано рекомендації щодо структурної перебудови генеруючих потужностей Західного регіону щодо забезпечення їх маневреності. Розглянута доцільність запровадження спеціального механізму управління електроспоживанням, що дасть змогу зменшити потребу у спорудженні маневрових потужностей в енерго-системі і забезпечить вирівнювання графіка навантаження. Tendencies and conformities with a law of electricity retail markets development of the Western Ukrainian region, its fluctuations, seasonality, recurrence and reasons of these changes are performed in this article. Generation and consumption as the main components of electricity markets’ conunkture are analysed. Recommendations for structural reorganization of regional generating powers in the side of their maneuverability are given. Expediency of introducing of electricity consumption management’ mechanism, that will allow decreasing a requirement in building of mobile powers in a grid and will provide smoothing of the loading graph, is discovered.
 • Item
  Оцінювання ефективності управління витратами системного підходу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Загородній, А. Г.; Ясінська, А. І.
  Запропоновано модель оцінювання ефективності управління витратами підприємства на засадах системного підходу, обґрунтовано показники ефективності управління витратами, зокрема й комплексний. The model of evaluation of efficiency of management of enterprise charges is offered on principles of approach of the systems, grounded indexes of efficiency of management charges, in particular and complex.
 • Item
  Засади функціонування іпотечного кредиту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Малолєпши, П.
  Досліджено історичні та інституціональні аспекти функціонування іпотечного кредиту. Узагальнено процедури іпотечного банку в Польщі та окреслено характерристики функціонування заставних листів на ринку капіталів. Узагальнено досвід діяльності спеціалізованих іпотечних банків у Польщі з позиції використання його в Україні. Historical and institutional aspects of functioning of mortgage credit are investigated. The procedures of mortgage bank in Poland are generalized and charakteristics of functioning of mortgage letters at the market of capitals are descripted . Experience of activity of the specialized mortgage banks in Poland is generalized from position of the use of him in Ukraine.
 • Item
  Виробнича потужність підприємства в ланцюгу поставок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Петецький, І.
  Досліджено особливості оцінювання виробничої потужності підприємств в умовах домінування індивідуальних замовлень. Наведено можливості використання процедури хронометражу для формалізації оцінювання виробничої потужності. Сформовано базову інформацію для раціоналізації автоматизованої виробничої лінії на підприємстві. The features of evaluation of production capacity of enterprises in the conditions of prevailing of individual orders are investigated. Possibilities of the use of procedure of timestudy for formalization of evaluation of production capacity are presented. Base information for rationalization of the automated production line on an enterprise is formed .
 • Item
  Сучасний маркетинг на ринку електронно-обчислювальних машин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Хрущ, Я. Т.
  Розглянуто сучасний підхід до маркетингу, його застосування на ринку електронно-обчислювальних машин; поняття цілісного (холістичного) маркетингу і його чотирьох складових. Здійснено огляд ринку інформаційних технологій та ринку електронно-обчислювальних машин як одної з його частин. Проаналізовано діяльність компаній, які займаються інформаційними технологіями, а зокрема виробництвом електронно-обчислювальних машин. In the article modern approach to marketing is considered, his application at the market of computers. Examined concept integral marketing, and him four constituents. The review of market of IT is conducted, and the COMPUTER market as one of his parts. The analysis of activity of companies which are engaged in technologies of informations is conducted, and in particular by the production of computers.
 • Item
  Ідентифікування та оцінювання економічних ефектів від зміни обсягу і структури логістичних витрат
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шевців, Л. Ю.
  Розкрито сутність методичних рекомендацій із ідентифікування та оцінювання ефекту фінансової стійкості машинобудівного підприємства під впливом зміни логістичних витрат. Запропоновані методичні рекомендації передбачають: графічну схему впливу логістичних витрат на фінансову стійкість машинобудівних підприємств; взаємозв’язки між видами і станами досліджуваних ознак під час ідентифікування ефектів від зміни обсягу і структури логістичних витрат; комбінації змін станів логістичних витрат та показників фінансової стійкості машинобудівних підприємств, а також класифікацію цих комбінацій. In the article essence of methodical recommendations is exposed from authentication and evaluation of effect of change of financial firmness of machine-building enterprise under act of change of logistic charges. Offered methodical recommendations include: graphic chart of influence of logistic charges on financial firmness of machine-building enterprises; intercommunications between kinds and states of the probed signs during authentication of effects from the change of volume and structure of logistic charges; combinations of state of logistic charges and indexes of financial firmness of machine-building enterprises transitions, and also classification of these combinations.
 • Item
  Формування стратегії розвитку виробників паперово-білової продукції на цільових ринках
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шандрівська, О. Є.; Галелюк, М. М.
  Досліджено стан ринку зошитів в Україні. Виділені та структуровані ключові фактори успіху підприємств паперово-білової продукції в сегменті виробництва зошитів на основі аналізу основних характеристик сегменту, а саме: посилення конкуренції за частку ринку; зміни в структурі та характеристиках попиту; формування збутової мережі, зміни методів просування; зниження прибутковості; організаційні зміни. Проаналізовано стратегічні альтернативи розвитку виробників паперово-білової продукції за напрямами внутрішнього та зовнішнього розвитку. A market of notebooks condition is investigational in Ukraine. Selected and structured key factors of success of enterprises of industry on the basis of analysis of basic descriptions of industry: strengthening of competition for part of market, change in a structure and descriptions of demand, forming of sale network, change of methods of advancement, diminishing of profitability, organizational changes. The analysis of strategic alternatives of development of enterprises of industry is conducted . in the river-bed of internal and external development.
 • Item
  Тенденції використання аутсорсингу на ринку логістичних послуг в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Матвій, І. Є.
  Розглянуто основні тенденції формування та розвитку ринку логістичних послуг, загалом, та в Україні, зокрема. Проаналізовано стан використання аутсорсингу на ринку логістичних послуг, визначено основні проблеми, що гальмують цей процес. Окреслено основні напрямки підвищення ефективності діяльності та забезпечення конкурентоспроможності підприємств-надавачів логістичних послуг. The main tendencies of the formation and development of the logistic services' market in general and especially in Ukraine are observed. The article analyzes the state of outsource using on the logistic services' market, defines the main problems which slow down this process. Besides the main tendencies of the activity efficiency improvement and competitiveness support of enterprises which offer logistic services are traced.
 • Item
  Методичні підходи оцінювання логістичної діяльності підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чорнописька, Н. В.
  Обґрунтовано необхідність здійснення системної оцінки сфер застосування логістики. Узагальнено різноманітні підходи до оцінювання логістичної діяльності підприємства. Наведено результати емпіричних досліджень щодо застосування обліку логістичних показників на вітчизняних підприємствах. Розроблено систему показників, що характеризують продуктивність, ефективність, надійність та гнучкість логістичної системи. In the article the necessity of realization of system estimation of purviews logistic is grounded. Various approaches to the evaluation of logistic activity of enterprise are generalized. The results of empiric researches in relation to application of consideration of logistic indexes on domestic enterprises are resulted. System of indexes, that characterize productivity, efficiency, reliability and flexibility of the logistic system it is developed.
 • Item
  Інформаційне та аудиторське забезпечення реалізації стратегії логістичного обслуговування клієнта
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шарчук, Т. В.
  Забезпечення досягнення стратегічних цілей вимагає відповідних інформаційних технологій та оригінальних методик логістичного аудиту. Визначені особливості інформаційного забезпечення для впровадження стратегії обслуговування клієнта та специфіки логістичного аудиту в підприємствах сервісу. The strategic aims in business require the proper information technologies and original methods of logistic audit. In this article author research IT methods of analyze, implement, and development of customer service strategies, logistic audit methods in business of service.