Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №606

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2101

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До двадцять першого випуску збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 476 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 78
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 606
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 606
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Thumbnail Image
  Item
  Підходи до підвищення раціональності управлінських рішень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Олексів І. Б.
  Пропонується аналіз підходів до здійснення управлінських рішень. Крім того, наведено пропозиції щодо підвищення раціональності управлінських рішень, які приймаються в організації. In the article the analysis of approaches to making managerial decisions is conducted. In addition in the research the proposals towards increase managerial decision rationality made in the organization are presented.
 • Thumbnail Image
  Item
  Рекламна стратегія банку як інструмент розширення спектра клієнтської бази та підтримки його іміджу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Черкес Р. Б.
  Розглянуто особливості рекламної підтримки банківських послуг з метою підвищення конкурентоспроможності та захоплення банком максимального сегменту ринку. Узагальнено рекламні заходи у конкретну дієву програму для досягнення поставлених цілей перед банківською установою. Обґрунтовано доцільність проведення рекламної стратегії банку за мінімально можливих затрат з максимальним залученням клієнтів і створенням позитивного іміджу, водночас запропоновано напрямки її вдосконалення. Paculiarities of advertising suport of banker’s services are observated with the aim to increase competitive and capture maximally segment of the market. Advertising measures are generalized in concrete effective programme for the achievement in setting aims in bank’s institution. The expediency of holding advertising strategy of bank under the condition of minimal expenses with maximal attraction of clients and creating positive image is based. Straight of advertising strategy is offered for further improvement.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інститути іпотеки землі: актуальні проблеми та напрямки їх вирішення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Соколовський, Є. А.
  Розглянуто тенденції розвитку іпотечного кредитування та становлення інституту іпотеки землі з урахуванням світових тенденцій. Висвітлено передумови і пріоритети розвитку іпотечного ринку в Україні, акцентовано увагу на: перспективах комерційної іпотеки, доцільності використання оренди землі, можливостях застосування нових іпотечних продуктів, а також відбору об’єктів реальних іпотечних вкладень та визначення найбільш привабливих схем іпотечного кредитування. Визначено, що формування структурно-цілісного іпотечного ринку сприятиме розширенню сфери використання іпотечних продуктів для малого і середнього бізнесу. The tendencies of development of hypothecary crediting and becoming of institute of mortgage of ground with allowance for of world tendencies are reviewed. The reasons and priorities of development of the hypothecary market in Ukraine are investigated, the attention on: outlooks of commercial mortgage, expediency of usage of the lease of ground, feasibilities of new hypothecary products, and also selection of objects of actual hypothecary embeddings and definition of the most attractive schemes of hypothecary crediting is stressed. Is determined, that the formation of the structural – integrated hypothecary market will render assistance dilating of an orb of usage of hypothecary products for small and mean business.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інкубація бізнесу як ефективна система підтримки малого підприємництва
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Смаковська, Ю. М.
  Проаналізовано стан малого підприємництва в Україні; обґрунтовано необхідність створення інфраструктури, основним завданням якої буде підтримка малого бізнесу; аналізуючи світовий досвід, виявлено найуспішніші форми підтримки малого бізнесу; враховуючи національну специфіку функціонування суб’єктів малого підприємництва, сформульовано концепцію бізнес-інкубації та запропоновано оптимальну модель процесу інкубації бізнесу. The condition of small business in Ukraine is analysed; the necessity of creation of an infrastructure with basic task to support small business is proved. Analyzing world experience, the most successful forms of support of small business are found out; taking into account national specificity character of functioning of entities of small business, the concept of incubation of business is formulated and the optimum model of process of incubation of business is offered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Система оподаткування в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Полякова, Л. М.; Попович, С. С.
  Розглядається та аналізується система оподаткування в Україні та інших країнах, розкривається значення цього процесу. Проаналізовано законодавчо-нормативні акти та економічні праці вчених. Визначено переваги та недоліки системи оподаткування в Україні. The system of taxation in Ukraine and in other countries is examined and is analysed, the value of this process opens up. We analysed legislatively-normative acts and labours of scientists. Advantages and lacks of taxation were defined in Ukraine.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методологічні аспекти розвитку регіону на засадах екологізації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Комарницький І. В.; Бублик М. І.; Кушніренко О. О.
  Досліджено методологічні аспекти розвитку регіону у період системної трансформації та перманентного розвитку суспільства. Доведено, що засади екологізації політики регіонального соціально-економічного розвитку є ключовими на шляху переходу до моделі сталого розвитку. Встановлено, що проблеми екологізації перспективних планів регіонального розвитку безпосередньо пов’язані із вирішенням проблем запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Probed methodological aspects of development of region in a period system transformation and permanent development of society. It is proved that principles of ekologizatsii policy of regional socio-economic development are key on the way of passing to the model of steady development. It is set that the problems of ekologizatsii of perspective plans of regional development are directly related to the decision of problems of prevention of origin of extraordinary situations.
 • Thumbnail Image
  Item
  Управління фінансовими ризиками з мотою регулювання руху грошових потоків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Піскунов Р. О.; Бордюг В. В.; Хвещук О. В.
  Розглянуто динаміку реального ВВП, обсягу виробництва промисловості та інвестицій в основний капітал; проаналізовано взаємозв’язок величини прибутку, обсягу інвестицій та ризику; запропоновано напрями регулювання руху грошових потоків шляхом впровадження вербальної моделі впливу комплексної системи управління фінансовими ризиками та алгоритму прийняття рішень в умовах ризику; розроблено функціональну модель залежності КСУФР від факторів успішності його створення. The article considers the dynamics of the real GDP, industrial production volume and fixed capital investments; analyses the correlation between profit value, investments value and risk; proposes the ways of cash flow regulation by means of introduction of the verbal model of integrated financial risk management system influence and the algorithm of making decisions under risk conditions; develops a functional model of the Integrated Financial Risks Management System dependence on its formation success factors.
 • Thumbnail Image
  Item
  Параметричне модулювання асиметрії та ексцесу в економетричному аналізі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Пенцак Є. Я.
  Розглянуто методику параметричного моделювання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу розширених розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики та економетрики охорони здоров’я, для яких характерними є наявність „товстих хвостів” та великого значення коефіцієнта асиметрії. Проведено порівняльний аналіз найбільш поширених гнучких сімей узагальнених розподілів щодо їх можливості покривати теоретичну область нормалізованих моментів третього та четвертого порядків. Отримані результати можуть використовуватись для відбору адекватної специфікації лінійних регресивних моделей у фінансовій економетриці та економетриці охорони здоров’я. The methodology of parametric modelling of skewness and kurtosis coefficients of extended distributions of random variables in financial and health care econometric models is considered. Fat tails and high skewness are regular characteristics of considered random variables. Comparative analysis of the most widely used flexible families of generalized distributions with respect to their ability to cover theoretical region of normalized third and fourth moments is provided. Obtained results can be used for selection an adequate linear regression model’s specification in financial and health care econometrics.