Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №606

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До двадцять першого випуску збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 476 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 78
 • Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 606
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Підходи до підвищення раціональності управлінських рішень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Олексів І. Б.
  Пропонується аналіз підходів до здійснення управлінських рішень. Крім того, наведено пропозиції щодо підвищення раціональності управлінських рішень, які приймаються в організації. In the article the analysis of approaches to making managerial decisions is conducted. In addition in the research the proposals towards increase managerial decision rationality made in the organization are presented.
 • Item
  Рекламна стратегія банку як інструмент розширення спектра клієнтської бази та підтримки його іміджу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Черкес Р. Б.
  Розглянуто особливості рекламної підтримки банківських послуг з метою підвищення конкурентоспроможності та захоплення банком максимального сегменту ринку. Узагальнено рекламні заходи у конкретну дієву програму для досягнення поставлених цілей перед банківською установою. Обґрунтовано доцільність проведення рекламної стратегії банку за мінімально можливих затрат з максимальним залученням клієнтів і створенням позитивного іміджу, водночас запропоновано напрямки її вдосконалення. Paculiarities of advertising suport of banker’s services are observated with the aim to increase competitive and capture maximally segment of the market. Advertising measures are generalized in concrete effective programme for the achievement in setting aims in bank’s institution. The expediency of holding advertising strategy of bank under the condition of minimal expenses with maximal attraction of clients and creating positive image is based. Straight of advertising strategy is offered for further improvement.
 • Item
  Інститути іпотеки землі: актуальні проблеми та напрямки їх вирішення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Соколовський, Є. А.
  Розглянуто тенденції розвитку іпотечного кредитування та становлення інституту іпотеки землі з урахуванням світових тенденцій. Висвітлено передумови і пріоритети розвитку іпотечного ринку в Україні, акцентовано увагу на: перспективах комерційної іпотеки, доцільності використання оренди землі, можливостях застосування нових іпотечних продуктів, а також відбору об’єктів реальних іпотечних вкладень та визначення найбільш привабливих схем іпотечного кредитування. Визначено, що формування структурно-цілісного іпотечного ринку сприятиме розширенню сфери використання іпотечних продуктів для малого і середнього бізнесу. The tendencies of development of hypothecary crediting and becoming of institute of mortgage of ground with allowance for of world tendencies are reviewed. The reasons and priorities of development of the hypothecary market in Ukraine are investigated, the attention on: outlooks of commercial mortgage, expediency of usage of the lease of ground, feasibilities of new hypothecary products, and also selection of objects of actual hypothecary embeddings and definition of the most attractive schemes of hypothecary crediting is stressed. Is determined, that the formation of the structural – integrated hypothecary market will render assistance dilating of an orb of usage of hypothecary products for small and mean business.
 • Item
  Інкубація бізнесу як ефективна система підтримки малого підприємництва
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Смаковська, Ю. М.
  Проаналізовано стан малого підприємництва в Україні; обґрунтовано необхідність створення інфраструктури, основним завданням якої буде підтримка малого бізнесу; аналізуючи світовий досвід, виявлено найуспішніші форми підтримки малого бізнесу; враховуючи національну специфіку функціонування суб’єктів малого підприємництва, сформульовано концепцію бізнес-інкубації та запропоновано оптимальну модель процесу інкубації бізнесу. The condition of small business in Ukraine is analysed; the necessity of creation of an infrastructure with basic task to support small business is proved. Analyzing world experience, the most successful forms of support of small business are found out; taking into account national specificity character of functioning of entities of small business, the concept of incubation of business is formulated and the optimum model of process of incubation of business is offered.
 • Item
  Система оподаткування в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Полякова, Л. М.; Попович, С. С.
  Розглядається та аналізується система оподаткування в Україні та інших країнах, розкривається значення цього процесу. Проаналізовано законодавчо-нормативні акти та економічні праці вчених. Визначено переваги та недоліки системи оподаткування в Україні. The system of taxation in Ukraine and in other countries is examined and is analysed, the value of this process opens up. We analysed legislatively-normative acts and labours of scientists. Advantages and lacks of taxation were defined in Ukraine.
 • Item
  Методологічні аспекти розвитку регіону на засадах екологізації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Комарницький І. В.; Бублик М. І.; Кушніренко О. О.
  Досліджено методологічні аспекти розвитку регіону у період системної трансформації та перманентного розвитку суспільства. Доведено, що засади екологізації політики регіонального соціально-економічного розвитку є ключовими на шляху переходу до моделі сталого розвитку. Встановлено, що проблеми екологізації перспективних планів регіонального розвитку безпосередньо пов’язані із вирішенням проблем запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Probed methodological aspects of development of region in a period system transformation and permanent development of society. It is proved that principles of ekologizatsii policy of regional socio-economic development are key on the way of passing to the model of steady development. It is set that the problems of ekologizatsii of perspective plans of regional development are directly related to the decision of problems of prevention of origin of extraordinary situations.
 • Item
  Управління фінансовими ризиками з мотою регулювання руху грошових потоків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Піскунов Р. О.; Бордюг В. В.; Хвещук О. В.
  Розглянуто динаміку реального ВВП, обсягу виробництва промисловості та інвестицій в основний капітал; проаналізовано взаємозв’язок величини прибутку, обсягу інвестицій та ризику; запропоновано напрями регулювання руху грошових потоків шляхом впровадження вербальної моделі впливу комплексної системи управління фінансовими ризиками та алгоритму прийняття рішень в умовах ризику; розроблено функціональну модель залежності КСУФР від факторів успішності його створення. The article considers the dynamics of the real GDP, industrial production volume and fixed capital investments; analyses the correlation between profit value, investments value and risk; proposes the ways of cash flow regulation by means of introduction of the verbal model of integrated financial risk management system influence and the algorithm of making decisions under risk conditions; develops a functional model of the Integrated Financial Risks Management System dependence on its formation success factors.
 • Item
  Параметричне модулювання асиметрії та ексцесу в економетричному аналізі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Пенцак Є. Я.
  Розглянуто методику параметричного моделювання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу розширених розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики та економетрики охорони здоров’я, для яких характерними є наявність „товстих хвостів” та великого значення коефіцієнта асиметрії. Проведено порівняльний аналіз найбільш поширених гнучких сімей узагальнених розподілів щодо їх можливості покривати теоретичну область нормалізованих моментів третього та четвертого порядків. Отримані результати можуть використовуватись для відбору адекватної специфікації лінійних регресивних моделей у фінансовій економетриці та економетриці охорони здоров’я. The methodology of parametric modelling of skewness and kurtosis coefficients of extended distributions of random variables in financial and health care econometric models is considered. Fat tails and high skewness are regular characteristics of considered random variables. Comparative analysis of the most widely used flexible families of generalized distributions with respect to their ability to cover theoretical region of normalized third and fourth moments is provided. Obtained results can be used for selection an adequate linear regression model’s specification in financial and health care econometrics.
 • Item
  Оцінка економічного ефекту прискореної амортизації в промислових підприємствах в умовах реформування державної амортизаційної політики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Орлов П. А.; Орлов С. П.; Іванова О. Ю.
  Проаналізовано переваги і недоліки проведеного в країні реформування державної амортизаційної політики з 1991 р. Розроблено методи оцінки економічного ефекту від використання прискореної амортизації на промислових підприємствах, що враховують динаміку пільг з податку на прибуток, які підприємство одержує в перші роки експлуатації придбаних машин й устаткування з урахуванням фактора часу. Обґрунтовано необхідність використання прискореної амортизації тільки на рентабельних підприємствах пріоритетних галузей економіки. In the article advantages and disadvantages of the reformation of public depreciation policy carried out in the country are analysed from 1991 till present. The methods of estimating economic effect of using the accelerated depreciation at industrial enterprises are developed. These methods take into account the dynamics of privileges from the income tax, received by the enterprise during the first years of exploitation of the purchased equipment with taking into account the factor of time. The necessity of using the accelerated depreciation only at cost-effective enterprises of priority industries of economy is grounded.
 • Item
  Конкурентні відносини в умовах перехідної та ринкової економіки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Михальчишин Н. Л.
  Запропоновано визначення терміна „конкурентні відносини”, ознаки порівняння конкурентних відносин і монополізації. Розглянуто чинники, які впливають на існування конкурентних відносин. Обґрунтовано ефективність конкурентних відносин в умовах перехідної та ринкової економіки. There is propose of the determination of the term “competitive relations”, characteristic of comparison in competitive relations with monopolization. The author formulations of the factors, which influence on existence of the competitive relations, efficacy of the competitive relations in the conditions of economy of the transition period and market economy..
 • Item
  Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Хандюк І. М.
  Обґрунтовано необхідність проведення державної політики стимулювання інноваційних процесів; проаналізовано інноваційну активність промислових підприємств в Україні з використанням системи показників; досліджено особливості в оподаткуванні та митному регулюванні інноваційної діяльності в Україні на законодавчому рівні; запропоновано відновити пільги з оподаткування підприємств, які здійснюють інноваційну діяльність. Розроблено механізм застосування податкових пільг до цих підприємств. The necessity to provide the state policy of stimulating of innovation processes has been substantiated in the article; the innovation activity of industrial enterprises in Ukraine considering the system of indicators has been analyzed; the peculiarities of taxing and customs regulation of innovation activity in Ukraine on the law basis have been studied; it has been offered to renovate favorable conditions of taxing of the enterprises that implement the innovation activity and it also have been worked out the mechanism of application of taxing favorable conditions at these enterprises.
 • Item
  Планування та оцінювання внеску учасників у фінансові резултати від інноваційної діяльності машинобудівного підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Тивончук, О. І.
  Запропоновано метод планування та оцінювання внеску учасників у фінансові результати від інноваційної діяльності машинобудівного підприємства з використанням симультативної моделі. The method of planning and estimating subject’s input in financial results of machinebuilding enterprise innovation activity used simultaneous equation model is proposed.
 • Item
  Структуризація економічного аналізу діяльності підприємства: управлінський підхід
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кіндрацька Г. І.; Загородній А. Г.; Білик М. С.
  Досліджено проблеми інтерпретації змісту економічного аналізу, розроблено методичні підходи (елементний, функціональний, процесний) до структуризації та запропоновано тривимірну модель дослідження господарської діяльності суб’єкта господарювання з метою оцінки його поточного стану та обґрунтування стратегічних напрямів розвитку. Researches of problem of interpretation and division of economic analysis of enterprise are conducted in the article, directions of perfection of method are chosen, work out the model of economic analysis of enterprise with the purpose of estimation of his current status and development of strategic directions of development.
 • Item
  Шляхи удосконалення формування коштів підрозділів вищих навчальних закладів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Шуляр, Р. В.; Шуляр, Н. В.
  Визначено пріоритети щодо формування дохідних статей бюджетів підрозділів вищих навчальних закладів. Запропоновано чинники, які необхідно враховувати під час розподілу позабюджетних коштів між підрозділами навчальних закладів з метою забезпечення конкурентоспроможних та сучасних освітніх послуг. Проведено оцінювання ваги позабюджетних коштів у статтях фінансування університетів в Україні. Запропоновано умови практичної реалізації системи розподілу позабюджетних коштів. The priorities concerning formation of the profitable articles of the budgets of subsections of higher educational institutions are certain. The factors are offered, it is necessary to allow for which one at distribution of an extra-budgetary means between subsections of educational institutions with the purpose of maintenance of competitive and modern educational services. Is conducted estimations of weight of an extra-budgetary means in the articles of financing of universities in Ukraine. It is offered conditions of practical implementation of a system of distribution of extrabudgetary means.
 • Item
  Управління податковими ризиками - нова парадигма розбудови податкової системи України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Десятнюк О. М.
  Досліджується управління податковими ризиками як нова парадигма розбудови вітчизняної податкової системи. Доведено необхідність системного підходу до управління податковими ризиками. Визначено соціально-економічний зміст системи управління податковими ризиками, її об’єкт та суб’єкти. Розглянуто елементи та основні етапи системи управління податковими ризиками, виділено її зовнішні та внутрішні фактори. Сформовано етапи розробки методів мінімізації та попередження податкових ризиків. In the article the management by the taxes risks is explored as the new paradigm of alteration of the domestic tax system. The necessity of systems approach is proved to the management by the taxes risks. Certainly socio-economic maintenance of the control system by the taxes risks, its object and subjects. Elements and basic stages of the control system by the taxes risks are considered, selected its external and internal factors. Design times of methods of minimization and warning of taxes risks are formed.
 • Item
  Регіональна специфіка доходів і витрат домогосподарства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гордієнко Л. А.
  Досліджено регіональну специфіку доходів і витрат домогосподарств, з’ясовано основні відмінності щодо загальних обсягів та в розрахунку на одну особу. Запропоновано основні вектори державного регулювання у перерізі оплати праці, соціальних виплат та пенсійного забезпечення. The article investigates the regional peculiarities of household revenues and expenditures? It finds out the main distinctions concerning the common rates and the rate per one person. The main vectors (ways) of state regulation of labour payment, social payments and provision of pensions have been offered.
 • Item
  Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання стійкого та збалансованого економічного зростання України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Вожжов А. П.; Гринько О. Л.
  Здійснено дослідження із формування концептуальних основ та фінансового механізму стимулювання економічного зростання з урахуванням сучасних умов розвитку України. Запропоновано основні цілі, завдання та елементи фінансового механізму стійкого, збалансованого економічного розвитку. Обґрунтовано необхідність розробки структури та інструментів фінансового механізму, що забезпечує досягнення та регулювання економічного зростання в країні з урахуванням останніх світових наукових і практичних досягнень та існуючих особливостей економічного розвитку України. Authors of the article carry out researches on formation of conceptual bases and the financial mechanism of stimulation of economic growth in view of the development modern conditions of Ukraine. The basic purposes, problems and elements of the financial mechanism of the steady, balanced economic growth are offered. Necessity of the structure development and tools of the financial mechanism which provides achievement and regulation of economic growth in the country in view of last world scientific and practical achievements and existing features of economic development of Ukraine is proved.
 • Item
  Світові тенденції глобалізації та українські промислово-фінансові групи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Бондаренко Л. П.
  Досліджено вплив світових глобалізаційних тенденцій на функціонування промислово-фінансових груп. Проаналізовано процеси зростання капіталізації українських промислово-фінансових груп, особливо у фінансовій сфері, розкрито причини цих явищ. Розглянуто мотиви легалізації капіталу ПФГ.. Проведено короткий огляд праць українських та іноземних економістів щодо впливу глобалізації на економіку України і на фінансово-кредитну сферу зокрема. The aim of this article is to research the influence of globalize tendency to industrialfinancial groups function. Motives of PFG’s capital legalization are discovered. Increasing processes of industrial-financial group’s capitalization are analyzed, especially in the finance sphere; causes of this appearance are uncovered. The brief overview of Ukrainian and foreign economists works are investigated for the question of the globalize influence to the Ukrainian economics and financial-credit sphere.