Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2013. – №763

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 763 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 152 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Компенсація пульсацій зусилля модернізованого лінійного двигуна
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Харчишин, Б. М.; Дзьоба, Т. Я.; Петрова, О. А.; Хай, В. М.
  Описано спосіб модернізації лінійного двигуна для підвищення його вихідного зусилля. Встановлено спосіб компенсації пульсацій зусилля. Визначено оптимальні параметри модернізації. Наведено результати експериментів. We have described the way of modernizing the linear motor to increase its initial forcing. We have found the way to compensate for force ripple. The optimum parameters of modernization have been set, and the results of the experiments have been provided.
 • Item
  Явнополюсний вентильний генератор з U-подібним статором
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ткачук, В. І.; Біляковський, І. Є.; Каша, Л. В.; Шаповалов, І. Г.
  Запропоновано методику проектування генератора з постійними магнітами на роторі та U-подібними елементами магнітопроводу на статорі. Обґрунтовано рекомендації щодо проектування з урахуванням особливостей конструкції та на підставі теорії електромагнітного перетворення енергії, які покладені в основу проектного розрахунку основних геометричних розмірів такого генератора. Наведено зовнішні характеристики для різних швидкостей обертання генератора з постійними магнітами, спроектованого з використанням запропонованої методики. The design method of brush-less generator with permanent magnets on the rotor and Usimilar elements on the stator is given. Recommendations are grounded in relation to designing taking into account the features of construction and on the basis of theory of electromagnetic transformation of energy. These recommendations are taken as a basis of project calculation of basic geometrical sizes of such generator. A generator with permanent magnets, created with the use of the offered method is described. External characteristics for different speeds of rotation are given. The results of the conducted researches of the created generator testify the sufficient level of adequacy.
 • Item
  Макромодель асинхронного двигуна за експериментальними даними
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Матвійчук, Я. М.
  Описано макромодель перехідних процесів трифазного асинхронного двигуна за струмом живлення статора, частотою обертання ротора та навантаженням на валу. Експериментальні перехідні процеси відтворено макромоделлю першого порядку з відносною середньоквадратичною похибкою менше одного процента. Macromodel of three-phase asynchronous motor transients for current power stator, rotor speed and load on the shaft is described. Experimental transients is reproduced of first order maсromodel and relative mean square error less than one percent.
 • Item
  Система оптимального керування СМПМ з ослабленням поля при непостійній напрузі живлення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мандзюк, М. Ф.; Щур, І. З.
  У роботі наведено алгоритм керування електроприводом на основі синхронної машини з постійними магнітами (СМПМ), який забезпечує максимальну енергетичну ефективність. Робота алгоритму перевірена за допомогою комп’ютерного моделювання в режимі ослаблення поля за різних напруг живлення. The paper presents an algorithm for motor control by electric drive based on synchronous motor with permanent magnets (PMSM), which ensures maximum energy efficiency. The algorithm was tested by computer simulations using field weakening with different supply voltages.
 • Item
  Проведення експериментальних досліджень електротехнічних матеріалів з використанням цифрової відеотехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Рябоконь, Н. С.; Терехов, В. В.; Богдановський, Ю. М.
  Показані основні переваги використання цифрової відеокамери для визначення властивостей електротехнічних матеріалів на конкретних прикладах: фіксація показів приладів, що не мають електричного виходу сигналу, усунення впливу суб‘єктивних похибок дослідника на процес вимірювання, фіксацію довготривалих процесів. Shown basic advantages of the use of digital video camera for determination of properties of electrical engineering materials on concrete examples: fixing of shows of devices, which do not have an electric output of signal, exception of influence of subjective errors of researcher on the process of measuring, fixing of long duration processes.
 • Item
  Векторний потенціал магнітного поляпрохідного кільцевого вихрострумового первинного перетворювача параметричного і трансформаторного типів у провідній трубі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яцун, М. А.; Яцун, А. М.
  Визначений перетворений за Лапласом векторний потенціал магнітного поля екранованої кільцевої циліндричної котушки прямокутного поперечного перерізу зі струмом довільної форми, яка використовується як первинний перетворювач прохідного типу для діагностування технічного стану внутрішньої поверхні трубопроводів. The converted on Laplace vectorial potential of the magnetic field of the screened circular cylinder spool of rectangular transverse section with the current of free-form is certain which is used as a primary indoor transformer for diagnosticating of the technical state of internal surface of pipelines.
 • Item
  Вплив режиму нейтралі електромережі 6 – 35 КВ на рівні внутрішніх перенапруг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яцейко, А. Я.; Козак, К. В.
  На основі цифрового моделювання досліджено вплив режиму заземлення нейтралі електромережі 6–35 кВ на рівні дугових, комутаційних та ферорезонансних перенапруг. Показано, що на величини дугових перенапруг та на характер розвитку ферорезонансних процесів значно впливає режим заземлення нейтралі електромережі. Наведено графічні залежності кратностей дугових перенапруг від характеру горіння заземляючої дуги, конфігурації електромережі та режиму заземлення нейтралі. Дослідження комутаційних перенапруг виконано на прикладі вимкнення електродвигунів 6 кВ та наведено залежності кратностей перенапруг від довжини живлячого кабеля, потужності та режиму роботи електродвигунів та електромережі. On the basis of computer simulation researched the influence of the grounding conditions of neutral of electrical network 35 kV on the level of arc, commutation, ferorezonansni overvoltage. Shown that the values of arc overvoltage and character development ferorezonans processes is significantly affected mode neutral grounding network. There were given schematic dependencies of arc overvoltage multiplicities which depend on the nature of combustion of grounding arc, grid configuration and the conditions of neutral grounding. Research commutation overvoltages performed on the example of electric motors 6 kV and are depending multiplicities overvoltages on the length of feeding cable, capacity and mode of work of electric motors and network.
 • Item
  Математична модель надійності для аналізу мінімальної множини перетинів електротехнічної системи із загальним заміщувальним резервуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Щербовських, С. В.
  Запропонована математична модель надійності електротехнічної системи із загальним заміщувальним резервуванням. Така модель адекватно враховує вплив зміни навантаження на показники мінімальної множини перетинів. Для моделювання надійності застосовані динамічне дерево відмов та марковський аналіз.In the paper mathematical reliability model for electrical system with whole standby is proposed. Such model takes into account adequately load-sharing impact on minimal cut set indexes. For reliability modeling dynamic fault tree and Markov analysis is used.
 • Item
  Вибір оптимального розміщення головних розподільних підстанцій (розподільних пунктів) у мережах енергопостачальних компаній з урахуванням ліній зовнішнього живлення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Романюк, Ю. Ф.; Соломчак, О. В.; Соломчак, А. О.
  Запропоновано алгоритм розрахунку місць оптимального розташування головних розподільних підстанцій і розподільних пунктів енергопостачальних компаній з врахуванням ліній зовнішнього живлення. Критерієм оптимізації вибрано дисконтований чистий прибуток від транспортування та реалізації електричної енергії споживачам. Показано, що місце оптимального розташування розподільної підстанції (пункту) зміщене відносно центра електричних навантажень у напрямку джерела живлення. It has been offered the algorithms determine the optimal location of distribution substations or switchgear for the electrical system, taking into account external power line. Optimality criterion selected discounted costs. It is shown that the optimal position location distribution substation (switching substation) is shifted from the centre of electrical loads in the direction of power.
 • Item
  Оцінка адекватності математичної моделі трансформатора напруги НОМ-10 для частот вільної складової внутрішніх перенапруг мережі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Никонець, Л. О.; Гущин, Є. Ю.; Климук, П. П.
  На синтезованій математичній моделі трансформатора напруги НОМ–10 з достатньою точністю отримані результати дослідів, не були безпосередньо використані для синтезу цієї моделі. Математична модель НОМ-10 для частот вільної складової внутрішніх перенапруг мережі адекватно відтворює електромагнітні процеси в трансформаторі НОМ-10 і може бути використана для наукових досліджень. A synthesized mathematical model of a voltage transformer “NOM-10 (Single-phase Oil Transformer-10) was used to get experimental results with quite high level of accuracy, which, however, weren’t used in synthesizing of the model. The mathematical model recreates electromagnetic processes in a “NOM-10” transformer and can be used for further researches.
 • Item
  Регулятори дробового порядку в системах підпорядкованого регулювання напруги автономного асинхронного генератора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Марущак, Я. Ю.; Копчак, Б. Л.; Копчак, Л. С.
  Проведені дослідження регуляторів дробового порядку в контурах системи підпорядкованого регулювання напруги асинхронного генератора шляхом математичного моделювання в середовищі MATLAB Simulink. Доказано доцільність застосування дробового ПІ-регулятора в контурі регулювання напруги генератора. Studies of fractional order controllers in the framework of slave induction generator voltage regulation by mathematical simulation in MATLAB Simulink have been conducted. The feasibility of fractional PI controller in the loop voltage control has been proved.
 • Item
  Перехідні процеси в асинхронному електроприводі з індивідуальною компенсацією реактивної потужності при втраті напруги живлення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Маляр, В. С.; Добушовська, І. А.
  Розглядається проблема розрахунку перехідних процесів в асинхронних двигунах, які працюють з паралельно увімкненими конденсаторами при втраті напруги живлення. В основу розробленого алгоритму покладено математичну модель асинхронного двигуна, в якій враховується явище витіснення струму в стержнях ротора і насичення магнітопроводу. The article discusses the problem of calculation transient processes in the asynchronous motors with capacitors switched in parallel that work in case of leakage of input voltage. The basis of the algorithm is a mathematical model of asynchronous motor that includes phenomenon of current extrusion in the bars of the rotor and magnetic saturation.
 • Item
  Гармонічний аналіз кривої поля в повітряному проміжку асинхронного двигуна з екранованими полюсами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Маляр, В. С.; Гавдьо, І. Р.
  Розглянуто гармонічний склад кривої поля в повітряному проміжку асинхронного двигуна з екранованими полюсами на основі використання математичної моделі двигуна, в якій магнітопровід представлений розгалуженою заступною схемою. The harmonic field effects in shaded-pole induction motor has been considered. The motor magnetic circuit is presented by the ramified equivalent circuit.
 • Item
  Прогнозування навантаження ЕЕС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Бахор, З. М.; Данилюк, О. В.; Дурняк, Б. І.; Козовий, А. Б.
  Запропоновано адитивну модель з виділенням базової регулярної складової та випадкової складової для короткострокового прогнозування навантаження електричних станцій. The additive model with separation of a basic regular component and an random component for short-term forecasting of loading an power plant is offered.
 • Item
  Застосування цифрових тестових систем для перевірки дистанційних захистів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Баран, П. М.; Кідиба, В. П.; Пришляк, Я. Д.; Дембіцький, М. І.; Шмагала, В. М.
  Розроблено спеціалізований модуль перевірки дистанційних захистів для цифрової тестової системи. The specialized module of check of distance protection is developed for digital test system.
 • Item
  Динамічні та статичні режими роботи електроприводів штангових нафтовидобувних установок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Маляр, А. В.; Андреїшин, А. C.
  Розглядається питання визначення меж застосування рівнянь статики для дослідження роботи нафтовидобувної установки. Виконано дослідження впливу частоти гойдань балансира на характер перебігу повного циклу роботи верстата-гойдалки і динамічну складову моменту. В основу алгоритму покладено математичну модель асинхронного двигуна та верстата-гойдалки. The paper considers boundaries of application of static equilibrium equations for exploring the oil pumping unit operation. The effect of crank counterbalance oscillation frequency on the character of the pumping unit full operation cycle and the dynamical component of the torque was studied. The algorithm relies on the mathematical model of the asynchronous motor and pumping unit.
 • Item
  Електромагнітні процеси в обмотках силового трансформатора під час проведення типових імпульсних випробувань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Маліновський, А. А.; Никонець, О. Л.; Мальцева, Н. Г.; Олійник, М. Й.
  За дії імпульсних перенапруг на обмотки трансформатора у них на одній з частот вільних коливань розвивається резонанс напруг. Амплітуди вільних коливань співвимірні з амплітудою випробувального імпульсу, а тривалість існування коливань не менше ніж на порядок перевищує тривалість існування імпульсу. Ці перенапруги є причиною міжвиткових замикань. Оснащення всіх мереж напругою до 110 кВ включно обмежувачами перенапруг (ОПН) – основний захід з підвищення їх надійності. Виникає необхідність проведення досліджень для виявлення діапазонів резонансних частот і небезпечних ділянок обмоток для найпоширеніших типорозмірів трансформаторів. Resonance voltage of one of the natural resonant frequency progresses in power transformer windings when they are under the influence of pulse overvoltage. The amplitude of free oscillating voltage and the amplitude of the pulse voltage are commensurable, but the existence time of oscillation lasts tenfold longer than the existence time of pulse voltage does. The overvoltage may cause coil faults. Overvoltage limiter installation is the main issue of reliability improvement in 110 kV or less power supply system. It’s necessary to do a research to establish the range of resonant frequencies and dangerous zones of the most used types of transformer windings.
 • Item
  Математична модель трансформатора напруги НОМ-10 для частот вільної складової внутрішніх перенапруг мережі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Маліновський, А. А.; Гущин, Є. Ю.; Никонець, О. Л.
  Критерієм адекватності моделювання еквівалентних параметрів обмоток та їх частин є рівність споживаних від джерела активної і реактивної потужностей фізичного оригінала і його математичної моделі за однакових умов випробування. Обґрунтована доцільність почергового вимірювання параметрів під час проведення дослідів на оригіналі, що суттєво зменшує похибку результатів вимірювання. Вперше синтезована математична модель трансформатора напруги НОМ-10. A criterion of adequate modeling of equal parameters of windings and their parts is the equal quantities of consumed active and reactive power by a physical original and its mathematical model. A necessity of alternate measurements of parameters during a physical experiment has been proved so now it allows declining measurements errors. A model of a voltage transformer “NOM-10” (Single-phase Oil Transformer-10) has been synthesized for the first time.