Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – №629

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 629 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 191 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Особливості управління великим містом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Огородник, І.
  Проаналізовано існуючий стан управління великим містом, виявлено недоліки управління, досліджена система цілей управління містом, потреби мешканців міста та вплив елементів міського середовища на рівень їх задоволення, запропонована концептуальна схема управління великим містом, яка дасть змогу покращити якість управління містом.
 • Item
  Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Висоцька, В. А.
  Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи їх вирішення.
 • Item
  Збільшення роздільної здатності зображень поєднанням засобів теорії нечітких множин та генетичних алгоритмів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Рашкевич, Ю.; Ковальчук, А.; Пелешко, Д.
  На основі поєднання методів теорії нечітких множин і генетичних алгоритмів запропоновано метод збільшення роздільної зданості з одночасною фільтрацією зображення.
 • Item
  Авторський захист графічних зображень за допомогою числових в’язанок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Різник, О.; Балич, Б.; Скрибайло-Леськів, Д.; Парубчак, В.
  Розглянуто представлення чисел на основі числових в'язанок для авторського захисту графічних зображень. Розроблена методика побудови кодових комбінацій чисел на основі теорії числових в’язанок, що дає можливість представлення кодових комбінацій чисел у вигляді монолітного коду. Для цих цілей використовується технологія на основі моделі числової лінійки-в'язанки, яка зводиться до заміни певних пікселів в зображенні, що дає змогу створювати ефективні алгоритмів кодування і декодування.
 • Item
  Автоматизація оброблення письмової кореспонденції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Загребнюк, В.; Кидисюк, А.; Кріль, С.; Следнева, Н.
  Розглянуто розроблення програмно-аиаратного комплексу для напівавтоматичного сортування листів. Наведено склад апаратної частини та застосувань щодо розпізнавання поштового індексу. Упровадження такого комплексу дасть змогу істотно зменшити кількість помилок та витрати ручної праці при сортуванні листів.
 • Item
  Тенденції невизначеності у мовах програмування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Зербіно, Д.; Цимбал, Ю.
  Розглянуто підходи до створення мов програмування, які призначені для розв’язання інтелектуальних задач. Введено різні типи невизначеностей та проаналізовано їхню роль в підвищенні рівня інтелектуальності та зручності мови програмування.
 • Item
  Прикладні аспекти закону досконалих симетрій у кібернетиці та інформаційних технологіях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Різник, В.
  Розглядається новий підхід до розроблення засобів пересилання та перетворення інформації в системах управління з поліпшеними якісними показниками, що ґрунтується на використанні закону «досконалих» симетрій гармонізованого простору-часу. Розкриваються можливості практичного використання закону досконалих симетрій в кібернетиці та суміжних галузях науки і техніки.
 • Item
  Алгоритм побудови графіка руху поїздів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Притула, М.; Шпакович, Р.
  Розглянуто питання розвитку теорії і практики побудови графіків руху поїздів. Розраховано основні елементи графіка та результати апробації розроблених алгоритмів побудови графіків руху на реальних даних.
 • Item
  Програмна модель методу усереднення шумових сигналів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Микитин, І.
  Розглянуто програмну модель розрахунку середнього значення квадрата шумової напруги методом усереднення частинами.
 • Item
  Розроблення інформаційної технології для аналізу та синтезу мемс
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Теслюк, В.
  Розроблено структурну схему інформаційної технології для аналізу та синтезу мікроелектромеханічних систем, яка ґрунтується на використанні блочно-ієрархічного підходу до розроблення інтегральних структур, визначено основні особливості багаторівневої розробки МЕМС та вдосконалено бібліотеку математичних моделей.
 • Item
  Метод побудови інтелектуальних агентів аналізу та структуризації джерел простору даних науково-технічної інформації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Литвин, В.; Шаховська, Н.
  Подано визначення наукового проекту та описано методи інтелектуального аналізу та структуризації наукових даних.
 • Item
  Програмний модуль прогнозування надійності системи теплового проектування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Федасюк, Д.; Сенів, М.; Сердюк, П.; Мамроха, Н.
  Для прогнозування надійності програмного забезпечення (ПЗ) використано модель оцінювання надійності ПЗ, що ґрунтується на випадковому процесі Пуассона, яка визначає та дає змогу прогнозувати імовірність відмови ПЗ та його надійність на заданому етапі (ітерації) тестування. Розроблено програмний засіб автоматизованого тестування для верифікації системи теплового проектування.
 • Item
  Організація обміну даних в автоматизованій системі управління видобутком і контролем якості мінеральних вод
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Демида, Б.; Гульовата, Х.; Цмоць, I.
  Сформовано вимоги до організації обміну між компонентами автоматизованої системи управління, вибрано принципи та методи синтезу, розроблено пристрій швидкісного безконфліктного обміну з часовим розподілом ресурсів буферної пам'яті, який забезпечує простоту нарощування кількості зовнішніх пристроїв, адаптацію до інтен- сивності надходження даних і швидкодії буферної пам'яті.
 • Item
  Розроблення методу шифрування електронних документів за допомогою ATEB-функцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дронюк, І.; Назаркевич, М.
  Запропонований метод шифрування інформації, що ґрунтується на застосуванні теорії Ateb-функцій. В основу шифрування покладено поліалфавітні шифри. Приклади вихідного та зашифрованого тексту представлено на рисунках. Цей метод захисту електронних документів можна використати при пересиланні документів у мережі Інтернет.
 • Item
  Ефективність програмного забезпечення для семантичного пошуку даних про графічні об’єкти
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Медиковський, М.; Чаплагін, М.
  Досліджено ефективність розроблених алгоритмів та програмного забезпечення для семантичного пошуку даних про графічні об’єкти. Проаналізовано результати експериментальних досліджень. Розглянуто можливі способи підвищення ефективності і точності пошуку.
 • Item
  Метод розпізнавання штрих-кодової інформації (Ч. І)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Демида, Б.; Кирик, Т.
  Розглянуто метод автоматичного розпізнавання штрих-кодової інформації зі звітних листків ідентифікації виробничих операцій виконаної роботи для системи автоматизації обліку на швейному виробництві.
 • Item
  Моделювання та оптимізація технологічних режимів сушіння деревини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Соколовський, Я.; Бакалець, А.
  Числовими методами розв’язана математична модель розвитку напружень та розподілу вологи у деревині під час сушіння та сформульована задача оптимізації цієї моделі. Проаналізовано вибір функції мети для мінімізації кінцевого вологовмісту у висушеному пиломатеріалі з врахуванням обмежень на напруження. Побудований багатоступеневий режим сушіння за рахунок розв’язання задачі оптимізації.
 • Item
  Розрахунок гідродинамічних параметрів стану об’єктів транспорту газу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гладун, С.; Притула, Н.; Землянський, Б.; Химко, О.
  Запропоновано алгоритми ідентифікації параметрів термогідравлічного стану об’єктів транспорту газу та проведено апробацію їх роботи на магістральних газопроводах.
 • Item
  Імітаційне моделювання роботи редакційної колегії періодичного наукового видання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мриглод, О.; Мриглод, І.
  Запропоновано ітеративну схему побудови імітаційної моделі роботи редакційної колегії наукового періодичного видання, що описує динаміку опрацювання одержаних статей та їх прийняття до друку. Метою такого моделювання є дослідження типових форм розподілу часу очікування статей від моменту їх надходження до прийняття до друку при різних режимах роботи редколегії. Аналізується питання про вплив етапу незалежного рецензування на форму розподілу для часу очікування статей до друку.
 • Item
  Ігрове прийняття рішень в мультиагентних системах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кравець, П.
  Досліджується проблема прийняття рішень ув мультиагентних системах за допомогою методів стохастичних ігор. Сформульовано ігрову задачу в умовах невизначеності. Розглянуто ігрові моделі без обміну та з обміном інформацією, без відмов та з відмовами гравців. Розроблено рекурентні методи для розв’язування ігрової задачі. Визначено умови збіжності ігрових методів до колективних станів рівноваги.