Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. – 2002. – №454

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результата науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та докторантів інституту телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка», науковців та викладачів із провідних вищих закладів освіти та академічних інститутів та провідних вчених Республіки Польща. Тематика робіт пов’язана з питаннями теорії фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів, теоретичними і практичними проблемами мікроелекгроніки та сенсорної техніки. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів, інженерів, студентів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 454 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / відповідальний редактор Я. С. Буджак. – 80 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
7
11
15
19
24
28
37
42
47
53
59
63
71
75
79

Content


1
3
7
11
15
19
24
28
37
42
47
53
59
63
71
75
79

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Ефекти поляризації у високотемпературних надпровідниках
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Добринецький, С. С.; Центр інженерних та науково-технічних послуг
  Показано, що для високотемпературних надпровідників характерний свій тип ізоепінової (зарядової) симетрії для іонів кисню з різною валентністю, аналогічною до ізоепінової симетрії для нейтрона і протона в ядерній фізиці. Існування такої симетрії приводить до виникнення поляризації поблизу переходу високотемпературного надпровідника в надпровідний стан. Поява поляризації в купратах призводить до зміни характеру коливань атомів ґратки і виникнення надпровідності.
 • Item
  Непружна електрон-фононна взаємодія в HgTe
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Малик, О. Л.; Кеньо, Г. В.; Національний університет “Львівська політехника”
  Точним розв’язанням стаціонарного рівняння Больцмана отримано нерівноважну функцію розподілу носіїв заряду, В інтервалі температур 4,2 - 300 К розглянуто основні механізми розсіювання електронів з врахуванням иепружної взаємодії електронів з оптичними коливаннями кристалічної ґратки.
 • Item
  Просторова орієнтація і процес реорієнтації Ra+-центрів забарвлення в легованих кристалах CаF2
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Качан, С. І.; Чорній, З. П.; Салапак, В. М.; Пірко, І. Б.; Кушнір, Т. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  На основі комплексних досліджень фотоіндукованого дихроїзму встановлено структуру КА+-центрів забарвлення у формі трикутної піраміди, у вершині якої знаходиться домішковий Ме+-іон, а в основі - три вакансії в першій координаційній сфері, на яких локалізовані два електрони. Визначено енергетичні параметри процесів реоріснтації і дисоціації ВА+-центрів забарвлення в кристалах CaF2-Me+.
 • Item
  Застосування феритів в багатофункціональних сенсорах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Ющук, С. І.; Юр’єв, С. О.; Ракобовчук, Л. М.; Варшава, С. С.; Національний унверситет “Львівська політехніка”
  Створено і досліджено багатофункціональні сенсори для вимірювання індукції магнітного поля, температури і потужності НВЧ-випромінювання. Застосування як чутливих елементів Mn-Zn- і Li-Tï- феритів разом з напівпровідниками дало змогу підвищити чутливість, розширити функціональні можливості сенсорів, а також діапазони вимірювань фізичних величин.
 • Item
  Дослідження впливу зміщення підкладки іонно-селективних польових транзисторів на параметри хімічних сенсорів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Готра, З. Ю.; Голяка, Р. Л.; Гладун, М. Р.; Гуменюк, І. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив потенціалу підкладки іонно-селективних польових транзисторів (ІСПТ) на вихідний сигнал хімічних сенсорів, зокрема рН-метрів, Показано, що в багатьох відомих хімічних сенсорах, які використовують схему з заземленим опорним електродом (затвором ІСПТ), нестабільність зміщення р-ппереходу підкладка-внтік має негативний вплив на характеристики сенсорів. Проведено дослідження та подано аналітичне описання впливу “ефекту підкладки” на характеристики іонно-селективного польового транзистора
 • Item
  Підвищення чутливості мікроелектронних сенсорів тиску
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Дорош, Н. В.; Кучмій, Г. Л.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено технологію лазеростимульованої дифузії бору в кремнії для одержання концентрації домішки порядку ІО20 см 3 при зниженні температури та часу дифузійного відпалу з метою підвищення чутливості мікроелектронних сенсорів тиску. Наведено методику визначення порогової потужності лазерного випромінювання для створення порушених областей кремнієвої пластини.
 • Item
  До питання про кінетику ізотермічної деградації напівпровідникової терморезисторної кераміки Cu0.1Nio.8Co2 2Mn1.904
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Шпотюк, О. Й.; Ваків, М. М.; Балицька, В. О.; Буткевіч, Б.; Пехньо, В. І.; Науково-виробниче підприємство “Карат”; Політехніка Варшавська; Институт загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
  Обговорюються результати дослідження термічної деградації терморезисторів на основі керамічних напівпровідникових композитів CuojNio.sCoo^Mni.ijO^ Встановлено, що аналітичним виразом кінетики цього процесу є релаксаційна функція ДеБаста - Джіларда або Уїльямса - Уотса. Отриманий результат підтверджує той факт, що в дисперсно-розпорядкованих системах ізотермічна деградація того чи іншого парам етра носить експоненціально-степеневий характер.
 • Item
  Провідність і магнітоопір ниткоподібних кристалів Si-Ge в області переходу метал-діелектрик
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Дружинін, А. О.; Островський, І. П.; Лях, Н. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Вивчено характер низькотемпературної провідності та магнетоопору НК Si-Ge з вмістом Ge до 3 ат. % в області переходу метал-діелектрик (ПМД). У зразках з діелектричного боку ПМД магнітоопір визначається провідністю по локалізованих станах верхньої та нижньої зони Хаббарда. В НК з металічного боку ПМД спостерігається експоненціальний закон зміни магнетоопору з полем.
 • Item
  Зміст до Вісника “Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26)
 • Item
  Математична модель резистивної томографії приповерхневих неоднорідностей з використанням потенціального поля
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Чекурін, В. Ф.; Шуміліна, Н. В.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
  Подано результати створення математичної моделі резистивної томографії приповерхневих неоднорідностей з використанням потенціального поля.
 • Item
  Контроль параметрів поверхневого шару CdTe, модифікованого імпульсним лазерним опромінюванням
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Прокопчук, О. Л.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Методом рентгенівського мікроаналізу та низькотемпературної екситонної спектроскопії відбиття досліджено взаємодію імпульсного випромінювання ІЧ лазера з кристалом p-CdTe, Виявлено сублімацію атомів кадмію з поверхні та певну періодичність концентраційних розподілів атомів Cd і Те в опроміненій ділянці.
 • Item
  Теплофізична оптоволоконна вимірювальна система
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Водотовка, В. І.; Репа, Ф. М.; Юрчик, Г. В.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто принцип побудови вимірювальної системи нерівномірності мікрохвильового електромагнітного поля (ЕМП), інваріантної до прогресуючих похибок первинних перетворювачів та стійкої до неінформативного впливу потужного мікрохвильового ЕМП.
 • Item
  Розрахунок високочастотних вольт-ф арадних характеристик МОН-конденсаторів на структурах “кремній-на-ізоляторі”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Кеньо, Г. В.; Малик, О. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено математичну модель для розрахунку високочастотних вольтфарадних характеристик МОН-конденсаторів, виготовлених на структурах 44кремній-на-ізоляторі”. Проаналізовано залежність ємностей областей просторового заряду в напівпровідникових шарах поблизу меж розділу з діелектриком від їх зарядового стану. Оцінено зміну вкладу ємностей складових структури у загальну ємність залежно від прикладеної напруги.
 • Item
  Дослідження фізико-хімічних та біологічних властивостей титану як матеріалу для стоматологічних імплантатів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Г. М. Васьків. Г. В. Гнатяк; Мітіна, К. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено дослідження фізичних, хімічних та біологічних властивостей титану з метою його використання як матеріалу для стоматологічних імплантатів.
 • Item
  Inductive couplings in hybrid microcircuit structures
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Hotra, Zenon; Wisz, Bogusław; Kalita, Włodzimierz; Sabat, Wiesław; Department of Electronic Devices; Department of Electronic Systems and Telecommunication; Rzeszów University o f Technology
  Розглянуто проблему, яка стосується аналізу індуктивних зв’язків між провідними доріжками в мікроелектронних гібридних мікросхемах. Описано алгоритм, який дає змогу визначати власну і взаємну індуктивність для систем з взасмнопаралельними провідними доріжками необмеженої довжини. Проведено аналіз ефективності алгоритму для вибраної системи доріжок за допомогою тестового імпульсу струму Сержа. Визначено вплив імпедансного навантаження та геометричних і фізичних параметрів провідних систем на рівень генерованих взаємних завад у гібридній мікросхемі.
 • Item
  Моделювання апаратних характеристик резонансів Фабрі-Перо у спектрах відбиття і пропускання світла тонкими плівками
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Кособуцький, П. С.; Білий, Я. М.; Кособуцький, Я. П.; Каркульовська, М. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто питання про визначення ширин смуг інтерференції світла тонкоплівковими резонаторами Фабрі - Перо. Встановлено нові співвідношення, які описують апаратні характеристики резонаторів.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника “Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26)