Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – №650

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009 . – № 650: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 279 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Структурний аналіз методів оптимальної побудови циклічних кодів з поліпшеними характеристиками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Різник, В.; Скрибайло-Леськів, Д.; Ляхович, О.
  Досліджуються циклічні коди, побудовані на основі математичних конструкцій з унікальними комбінаційними властивостями – «ідеальних кільцевих в’язанок» (ІКВ) – та розглядаються методи оптимального синтезу за допомогою ІКВ циклічних кодів з поліпшеними можливостями щодо виправлення багаторазових помилок. The cyclic coded design based on the mathematical constructions with special combinative properties, namely the “ideal ring bundles” (IRB)s are studied, and techniques for optimum synthesis of the cyclic codes with improved possibilities for correcting the multiple errors are regarded in this paper.
 • Item
  Шифрування і дешифрування зображень дробово-лінійними формами з використанням елементів алгоритму RSA
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Рашкевич, Ю.; Ковальчук, А.; Пелешко, Д.
  Запропоновано алгоритм шифрування зображень дробово-лінійними формами з використанням елементів алгоритму RSA як найстійкішого до несанкціонованого дешифрування сигналів стосовно зображень зі строго виділеними контурами. The algorithm of encoding of the images by the linear-fractional forms with usage of members of algorithm RSA, as most nonperishable to unauthorized decoding of signals, concerning the images with strictly discharged contours is offered.
 • Item
  Застосування онтологій у процесах семантичної інтеграції даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Берко, А.
  Розглянуто способи і можливості створення семантично інтегрованих структур даних для зберігання контентного ресурсу гетерогенних інформаційних систем. Запропоновано формальні методи інтеграції семантики різнорідних даних, що ґрунтуються на застосуванні інтелектуальних засобів та онтологій даних. Some ways and possibilities of semantically integrated data structures development for information storage of heterogeneous information systems content are considered in this paper. Formal methods of semantic integration of data based on intelligent tools and data ontology application were proposed.
 • Item
  Адаптивний алгоритм ієрархічно розподіленого розв’язування СЛАР великої розмірності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Федасюк, Д.; Сердюк, П.; Семчишин, Ю.
  У контексті систем розподілення обчислень адаптивністю називають здатність таких систем продовжувати працювати та повністю використовувати обчислювальні ресурси після зміни конфігурації мережі чи швидкодії окремих її вузлів. Предметом цього дослідження є реалізація адаптивного підходу до ієрархічно розподіленого розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності. У роботі сформульовано задачу адаптивного підходу, розроблено та досліджено алгоритм та програмну реалізацію адаптивного підходу. Результати серії експериментів підтвердили ефективність адаптивного підходу. In the context of the distributed computing systems, adaptability is an ability of such systems to continue functioning and fully utilizing computing resources even after changing network configuration or performance of its nodes. The subject of this study is to implement an adaptive approach to hierarchically-distributed solving of high dimensional linear algebraic equations. The problem of an adaptive approach is stated, the algorithm and the software implementation of an adaptive approach are researched and developed in the work below. The experimental results proved the effectiveness of an adaptive approach.
 • Item
  Репозитарий интеллектуального анализа данных
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шатовская, Т.; Каменева, И.; Гуд, А.
  Используя агентные технологии, и, в частности, технологии агентно-ориентированного моделирования, предоставляется возможность исследовать и создать интернет-приложение нового типа – Репозиторий интеллектуального анализа данных (Data Mining Repository). Using agent technology, and in particular, agent-based technology model, the opportunity to explore and create a new type of Internet application - Data Mining Repository.
 • Item
  Аналіз нейромережних методів Data Mining як складової технології Business intelligence
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Дорошенко, А.
  Проаналізовано особливості бізнес-аналітики та місце у ній методів видобування даних. Визначено перспективи розвитку бізнес-аналітики, проведено порівняльний аналіз різних нейромережних методів видобування даних. The article analyses the features of the business intelligence and considers Data Mining methods like a part of business intelligence. The future trends of the business intelligence are defined. The different basic methods of classification on the base of neural networks are compared.
 • Item
  Метод підвищення ефективності телекомунікаційних каналів у системах зв’язку й дистанційного зондування землі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Горбатий, І.
  Наведено метод підвищення ефективності телекомунікаційних каналів у системах зв’язку й дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) при використанні запропонованої амплітудної модуляції багатьох складових (АМБС, amplitude modulation of many components – AMMC). Досліджено залежність оптимального діаметра антени наземного інформаційного комплексу (НІК) ДЗЗ від швидкості передавання даних з бортового комплексу (БК) ДЗЗ TERRA при різних видах модуляції сигналу. За результатами моделювання встановлено, наскільки можливо зменшити діаметр антени НІК при використанні АММС порівняно з деякими відомими різновидами модуляції. The method of rise the efficiency of telecommunication channels in the telecommunica- tion systems and systems of remote sensing of Earth with use the proposed amplitude modulation of many components (AMMC) was given. The dependence of optimum antenna diameter of earth informative complex of remote sensing of Earth from the cosmic satellite TERRA data transmission speed using the varieties of signal modulation was explored. By the modelling results was set, how is possible to decrease the antenna diameter of earth informative complex with use the АММС by comparison to some known varieties of modulation.
 • Item
  Проблема організації узгоджених колективних дій автономних мобільних підводних апаратів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Голембо, В.; Бочкарьов, О.; Гребеняк, А.
  Розглянуто проблему організації спільних узгоджених дій колективу автономних мобільних підводних апаратів. Запропоновано узагальнений підхід до вирішення цієї проблеми та способи перевірки і тестування відповідних алгоритмів колективної поведінки автономних підводних апаратів. The problem of organization of joint coordinated actions of a collective formed by mobile autonomous underwater vehicles (AUV) is considered. The generalized approach to solve the problem and methods of verification and testing of the corresponding algorithms of AUVs’collective behaviour are proposed.
 • Item
  Математичне моделювання ефекту викликаної поляризації у тривимірних задачах геоелектророзвідки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Журавчак, Л.; Забродська, Н.
  Розглянуто задачі геоелектророзвідки постійним струмом у кусково-однорідному півпросторі, які зводяться до задач теорії потенціалу з умовами ідеального та неідеального електричного контакту на межі поділу середовищ. За допомогою математичного моделювання враховано вплив ефекту викликаної поляризації та отримано обчислювальний алгоритм, який ґрунтується на поєднанні функцій Гріна для півпростору й фундаментальних розв’язків для простору рівнянь Лапласа з непрямими методами граничних та приграничних елементів. Досліджено випадки поверхневої, об’ємної і змішаної поляризації для середовищ, що поляризуються. The influence of an induced polarization effect in problems of the potential theory using mathematical modeling is considered. The numerical-analytical algorithm bases on a combination of the special fundamental solution of the Laplace’s equation for a half-space and fundamental solution of the Laplace’s equation for a space with indirect methods of boundary and near-boundary elements and allows to investigate surface, volume and mixed polarization. This technique is approved for problems of geoelectrics by a direct current.
 • Item
  Моделювання теплообміну з урахуванням випаровування на поверхні пластини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Федасюк, Д.; Муха, Т.
  Досліджено процес теплообміну в одновимірній області з врахуванням випаровування. Побудовано модель цього процесу. Знайдено аналітичний і числовий розв’язки цієї задачі і перевірено точність числового розв’язку. Здійснено порівняння між охолодженням з використанням випаровування та охолодженням без випаровування. A process of heat exchange in a one-dimensional region with taking into accoun evaporation is investigated. A model of this process is built. For this problem are found numerical and analytical solutions and is made verification of accuracy of numerical solution Comparison between cooling with and without using evaporation is made.
 • Item
  Модель мультиагентной системы оценивания затрат на обработку объектов бизнес-процессов в распределенной компьютерной сети
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Чалый, С.; Макрушан, И.
  Представлена модель мультиагентной системы оценивания затрат на обработку объектов бизнес-процессов в компьютерной сети. Основными составляющими мульти-агентной системы являются интеллектуальные программные агенты, взаимодействующие на основе логических правил для достижения локальных и глобальных целей. Представлена структура ролей и логические правила трех типов: выбора ролей агентов, функционирования агента, взаимодействия агентов. The article provides the model of a multiagent system of cost evaluation for objects processing of business - processes in network. The main components of a multiagent system are intellectual soft agents that interact on basis of logic rules for local and global aims achieving. The structure of roles and logic rules of the types - the choice of agent roles, agents functioning, agents interaction, - has been provided.
 • Item
  Елементи математичного моделювання гідробіологічних характеристик водних екосистем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Луців, Н.; Юзевич, В.
  Запропоновано рекомендації щодо моделювання гідробіологічних процесів в озерах з урахуванням умов взаємодії з водним середовищем. Offered the recommendation for the modelling of hydrobiological processes in lakes taking into account the terms of co-operating with a water environment.
 • Item
  Модели основных базисов единой электроэнергетической системы Украины
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Левыкин, В.; Кудрявцева, М.
  Розроблено структурно-функціональну схему електричної частини енергосистеми, отримано моделі основних базисів Єдиної електроенергетичної системи України з урахуванням її ієрархічної й розподіленої структури. The structural and functional scheme of electrical part of power supply system is developed in this work. The models of fundamental basisys of Ukraines’ Uniform power supply system taking into account hierarchical and distributed structure are obtained.
 • Item
  Системи прийняття рішень з нечіткою логікою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кравець, П.; Киркало, Р.
  Розглядається проблема прийняття рішень в умовах невизначеності на основі застосування продукційних правил нечіткої логіки. Описано структуру та функції системи нечіткого прийняття рішень. Специфіковано етапи перетворення нечітких даних в процесі логічного виведення рішень. Наведено приклад нечіткого логічного виведення. The problem of a decision-making in the conditions of uncertainty on the basis of application of productional rules of fuzzy logic is considered. The structure and functions of fuzzy decision-making system are described. The stages of the fuzzy data transformation in the course of a logic conclusion of decisions are specify. The example of a fuzzy logic conclusion is resulted.
 • Item
  Моделювання рекреаційної інфраструктури і туристичних послуг
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Крап, Н.; Юзевич, В.
  Для підвищення ефективності комунікацій туристичних закладів і галузі загалом пропонується методика, що містить економіко-математичну модель параметрів і процесів, аналіз основних факторів забезпечення організаційної культури турфірм і операторів, а також аспекти динаміки цін і попиту в цілому. For the increase of efficiency of communications of tourist establishments and industry a method which includes for itself the economic and mathematical model of parameters and processes is offered on the whole, analysis of basic factors of providing of organizational culture of turfirm and operators, and also row of aspects of dynamics of prices and demand on the whole.
 • Item
  Про деякі нескінченні множини простих чисел для використання в системі RSA
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Ковальчук, А.
  Для квадратного полінома з цілими коефіцієнтами і від натуральної змінної розв’язана задача про потужність підмножини простих значень такого полінома. На підставі отриманого результату обгрунтовується можливість побудови алгоритмів вибору простих чисел для криптографічних систем з відкритими ключами. For the quadratic polinomial with integer coefficients and at the natural variable the solving of the problem of the infinity sets of the prime values of this polynomial is presented. With a foundation on the recived result the possibility of the construction of the prime numbers for the kryptographic systems with open keys are based.
 • Item
  Автоматизація побудови динамічних моделей і оптимізація виробничих систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Каменський, Б.
  Розглянуто способи представлення абстрактних технологічних процесів і мережевих графіків у вигляді зважених графів. Подано чітку аксіоматику понять абстрактного технологічного процесу та способів його представлення. Показано переваги вершинного представлення. Побудовано алгоритм знаходження властивостей технологічного процесу та його операцій та доведено коректність його побудови. Розглянуто приклади різних представлень. Some ways of representation of abstract workflow and project networks as weighted graphs are considered. Exact axiomatic of concepts of abstract workflow and ways of its representation is given. The advantages of vertex representation are demonstrated. The algorithm of finding workflow’s and operation’s properties is proposed and its correctness is shown. Some examples of different ways of representation are considered.
 • Item
  Розроблення програмного забезпечення для захисту документів фоновими сітками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Дронюк, І.; Назаркевич, М.; Пелех, Ю.
  Розроблено програмне забезпечення для створення фонових сіток, які наносяться на документи з метою захисту від підробки. Створено алгоритм побудови захисних сіток, що повторюють контур певного зображення. Запропоновані різні методи деформації сіток. Роботу методів проілюстровано на прикладах. Software is developed for creation of background nets which are inflicted on documents with the purpose of defence from an imitation. The algorithm of protective nets construction which repeat the contour of certain image is created. Offered different methods deformation of nets. Proposed methods are illustrated on examples.
 • Item
  Дослідження ефективності існуючих алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2009) Базилевич, Р.; Кутельмах, Р.
  Досліджено ефективність існуючих точних та евристичних алгоритмів розв’язання задачі комівояжера. Зроблено висновки щодо доцільності їх застосування при розв’язанні задач великих розмірностей, а також при декомпозиції. Existing exact and heuristic algorithms’ efficiency for solving Traveling Salesman Problem has been investigated. The conclusions were made of their application for solving large-scale problems as well as for using with decomposition.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану просторових конструкцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Дияк, І.; Копитко, М.; Коркуна, А.
  Досліджено напружено-деформований стан просторової конструкції складної форми за допомогою програмного комплексу Comsol Multiphysic 3.4. Показано, що використання заданих за замовчуванням у Comsol Multiphysic 3.4 параметрів побудови сітки методу скінченних елементів приводить до отримання неправильних розв’язків задачі. Проведено додаткові числові експерименти, які дали змогу виробити правильний алгоритм розв’язування задач деформування трубоподібних конструкцій. Запропоновано підхід, за яким можна за незначного збільшення обчислювальних затрат розв’язати задачу. Research of elastic problem of a spatial complex form construction is carried out with Comsol Multiphysic 3.4 program. It is shown, that use default parameters of finite elements mesh of construction at Comsol Multiphysic 3.4. gives incorrect numerical results of a problem. Additional numerical experiments which have allowed to develop correct algorithm of the decision of problems of deformation of pipelike designs was carried out. The approach which allows to receive the correct results at insignificant increase of computing resources is offered.