Вимірювальна техніка та метрологія. – 2016. – Випуск 77

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Випуск 77. – 198 c. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Дослідження електричної та математичної моделі контролю якості овочів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мідик, Ігор; Чабан, Олеся; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  Складено електричну та математичну модель контролю якості об’єктів неелектричної природи, враховуючи відомі сьогодні прототипи та результати проведених експериментальних досліджень зміни активної та реактивної складових провідності (адмітансу) в частотному діапазоні тестового сигналу. Проведено математичне моделювання складових адмітансу в разі зміни ємності приелектродного шару, опору та ємності об’єкта неелектричної природи у частотному діапазоні тестового сигналу. Опрацьовано отримані результати зміни активної та реактивної складових провідності, подано рекомендації щодо оптимального частотного діапазону проведення вимірювань та особливостей конструктивних елементів електричної моделі контролю якості об’єктів неелектричної природи. Составлено электрическую и математическую модели контроля качества объектов неэлектрической природы, учитывая известные сегодня прототипы и результаты проведенных экспериментальных исследований изменения активной и реактивной составляющих проводимости (адмитансу) в частотном диапазоне тестового сигнала. Проведено математическое моделирование составляющих адмитанса при изменениях емкости приелектродного слоя, сопротивления и емкости объекта неэлектрической природы в частотном диапазоне тестового сигнала. Обработано полученные результаты изменения активной и реактивной составляющих проводимости и даны рекомендации относительно оптимального частотного диапазона проведения измерений и особенностей конструктивных элементов электрической модели контроля качества объектов неэлектрической природы. Operational control of quality vegetables can be made using the method immitance control their electrical parameters.Vegetables – are objects of non-electric nature, and their juices – this electrolyte solutions, where there are free charged particles – ions, and it immitance method is based on measuring the electrical conductivity control objects. Therefore, research is relevant electrical parameters vegetable juices as well as development of electric and mathematical models immitance contact transducer. The object of the research is the process of measuring electrical parameters of objects of non-electrical nature. The study examined the features are measuring electrical parameters of the objects of nature electic primary contact transducers. The aim of the research is to identify the influence of parameters of contact transducers for measuring electrical parameters results electic nature objects in a frequency range test signal. Main tasks: – Make electric model quality control facilities electic nature; taking into account known today prototypes; – Make a mathematical model of quality control facilities electic nature; – Assess the impact of the model parameters (resistance and capacitance facility and capacity electrode layer) on the results of measurements of electrical parameters electic nature objects in a frequency range test signal. To study the electrical parameters of vegetable juice prepared generalized electrical equivalent circuit system “sensormeasuring tool”. Based on the equivalent circuit constructed system “sensor-measuring means” formed mathematical model of the transformer primary object of control. Informative electrical parameters are immitance components (active and reactive component) primary converter with vegetable juice (non-electric research object nature). Make up electrical and mathematical model of quality control objects non-electrical nature, taking into account known today prototypes and the results of experimental studies of changes active and reactive components of the conductivity (admittance) in the frequency range test signal. Using the experimental results of change of active and reactive components of the conductivity (admittance) using Solve Block in the software package MathCad Prime 3.1, values obtained resistance and capacitance object electic nature and capacity electrode layer in a frequency range test signal. Done mathematical modelling of admittance components with changes capacitance of electrode layer, resistance and capacitance of object non-electrical nature in a frequency range test signal. Processed obtained results of change of active and reactive components of the conductivity and provides guidance on the optimal frequency range of measurement and features of structural elements of the electrical model quality control objects non-electrical nature. The results of mathematical modeling components admittance was concluded that with increasing frequency electrode layer capacitance Cn frequency from which the active component is independent frequency decreases.And for independence measurement result object nature electic resistance Rx = 46 ohms and a capacity Cx = 1500 pkF (eg Carrot juice) at lower frequencies necessary to increase the capacity electrode layer, using a sensor with a greater area of the electrodes.Changing the capacity control object Cx does not affect the value immitance (this follows from the analysis of the expression of the active component of impedance as Cn >> Cx). Frequency from which reactive component is practically constant, slightly increases with increasing facility capacity control Cx. With the growing resistance of the control object Rx = 20, 40, 60, 80, 100 ohms (this range of resistance values corresponding to different vegetable juices) curves active component of impedance shifted downward by the value of active component of impedance and left in frequency, that frequency, from which the active component is independent frequency decreases. Therefore, for the independence of the measurement result object electic nature with less resistance required measurements at higher frequencies. However, with increasing resistance Rx frequency control facility from which the reactive component is practically constant, unchanged.
 • Item
  Встановлення параметрів мікробіологічних ризиків у критичних точках контролю технологічного процесу виробництва пастеризованого молока
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Остап’юк, Соломія; Національний університет “Львівська політехніка”
  Встановлено критичні точки контролю у харчовому ланцюгу виробництва пастеризованого молока на етапі одержання сирого молока і до готового продукту. Також визначено у виробничих умовах мікробіологічні критерії (РО) для кількості мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) у критичних точках контролю технологічного процесу виробництва питного молока до та після пастеризації. Установлены критические точки контроля в пищевой цепи производства пастеризованного молока на этапе получения сырого молока и до готового продукта. Также определены в производственных условиях микробиологические критерии (РО) для количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в критических точках контроля технологического процесса производства питьевого молока до пастеризации и после пастеризации. The quality and safety of dairy products largely depend on the conditions of milk production, which acts as raw material for dairy industry. Milk that is produced under any conditions and ways of keeping cows, is always exposed to microbiological risks. Microbiological risk assessment is one of the most important developments in the field of food safety management. Among the regular main risks during the collection, primary processing, storage and transportation of milk, of course, is the microbiological. In the production of food raw materials and food products in General and obtaining raw milk, in particular, reliable means to control hazards are the HACCP system, in which risk management is carried out at critical control points (CCР). To install the CCP at every important stage of milk production it is necessary to develop specific settings for all of them to a manufacturer is able to implement properly the relevant processes. This will allow you to achieve effective ensure that targets regarding quality and safety of their products, which installed the relevant requirements in the regulations. Special control should be carried out in primary – care production of raw milk. Today, Ukraine has not yet developed the management measures in the technological process of production of raw milk for all microbiological parameters. Based on this, you need to install the relevant production, the so-called informal settings that will achieve the established official criteria of quality and safety. each CCP producer is forced to have a corresponding value of PO-microbiological criteria in respect of all safety indicators. At the international level, these parameters are necessarily required and they are called Performance Objectives (PO) as well as on every critical precise control of the manufacturer should be guided by the indicators that he can reach values,which are called Performance Criteria (PC). According to the requirements of the state standard for milk cows microbiological safety is a comprehensive measure that includes the total number of microorganisms, that is, the number of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms (QMAFAnM), the presence of pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms. Total bacterial contamination of milk (QMAFAnM) should be monitored throughout the entire production process of dairy products to prevent food diseases-diseases and bacteriotoxicity the consumer. It is particularly hard should be control of the food chain – at the stage of receipt of raw milk to the finished product. It is necessary to develop measures for management of CTC in the production of pasteurized milk at stages before and after pasteurization on total bacterial contamination (QMAFAnM). The article shows the established critical control points in the food chain of production of pasteurized milk at the stage of receipt of raw milk to the finished product. Also defined in a production environment microbiological criteria – RO for the quantity of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms (QMAFAnM) in critical control points of technological process of production of drinking milk before pasteurization and after pasteurization. This will allow you to achieve effective quality assurance of milk, will allow to guarantee the safety of dairy products and to create conditions for mutual trust and a civilized market.
 • Item
  Аналіз похибки вимірювання кута напряму на ціль розподіленою системою звукової артилерійської розвідки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Трембач, Богдан; Кочан, Роман; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано похибку визначення кута на ціль у системі артилерійської звукової розвідки. Досліджено обчислювальну складність формули для визначення відстані між звукоприймачами. Проаналізовано основні джерела похибки під час визначення кута напряму на ціль. Показано залежності складових похибки визначення кута на ціль. Проанализирована погрешность определения угла на цель в системе артиллерийской звуковой разведки. Исследована вычислительная сложность формулы для определения расстояния между звукоприемниками. Проанализированы основные источники погрешности при определении угла направления на цель. Показано зависимости составляющих погрешности определения угла на цель. The analysis determining the angle error on the target system artillery sound intelligence. Studied computational complexity of the formula for determining the distance between the sound receivers. The basic source of error in determining the direction angle to the target. Showing error components depending determine the angle to the target. Sound is a type of artillery reconnaissance and combat support artillery units [1], which uses acoustic stereo to determine the direction to the target. Means sound intelligence forces Ukraine is sound-metric-type filling station AKZ-7. However, their condition technical readiness can not effectively carry out the sound of artillery reconnaissanc. In [4] proposed a distributed sound system of automatic artillery reconnaissance using a plurality of independent sound receivers located on the ground and combined with wireless network using cellular channels. Sound acoustic receivers provide environmental monitoring and the detection of sound of a shot or pass to break the sound server system time and their geographic coordinates. The server system provides data aggregation sound receivers and presenting the results of the system to authorized users. The aim of this work is to investigate the accuracy of measurement of the angle to the target in the implementation of systems based on advanced cellular terminals (smartphones). In [5] analyzed the errors of determining the angle to the target system artillery sound intelligence.Analiz showed that the computational complexity of the formula used to estimate the error of the system is unnecessarily high. Analysis of distance between two geographical points that are scattered over a distance of 3 km (expected maximum allowable distance between the sound receivers, they hear one goal) showed that it corresponds exactly service Google Maps. Function arguments are: the distance between the sound receivers during the fixation of sounds goals sound receivers and the speed of sound in air. Error of these variables will determine the angle error of the target. The dependence on the angle determining the distance between the target sound audio receivers distributed system intelligence based artillery systems provider. It tested a new method of determining the distance by geographical coordinates and compared the results with the service Google Maps. Established that the accuracy of the distance, the new method is not inferior to existing ones. This allows you to determine the distance to within 1 meter. The greatest influence on the resulting error gives a measure of time. Therefore, a further step to improve the determination of the angle of the target is to reduce the error determination time.
 • Item
  Антропогенна трансформація властивостей екотонів захисного типу на шляхах залізничного транспорту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Обшта, Анатолій; Сорока, Ірина; Руда, Марія; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний лісотехнічний університет України
  Подано результати досліджень щодо формування екотонів захисного типу та створення інформаційно-аналітичної системи підтримки управлінських рішень для забезпечення рівня їх функціонування, який відповідає міжнародним стандартам, що регламентують сучасні вимоги до систем захисту довкілля. Представлены результаты исследований по формированию экотонов защитного типа и созданию информационно-аналитической системы поддержки управленческих решений для обеспечения уровня их функционирования, который соответствует международным стандартам, регламентирующим современные требования к системам защиты окружающей среды. The influence of rail transport on the environment creates many problems as it includes violation of the stability of natural landscapes transport infrastructure through the development of erosion and landslides; air pollution by exhaust gases; permanent increase in oil pollution of earth, lead, blowing products and shedding of bulk cargo (coal, ore, cement). Along with the benefits offered by the railway transport, there arise accute lssues of environmental safety during its use, which is caused by its negative and even destructive impacts on the environment. Sanitation methods provide for mandatory monitoring of the environment. The object of study is the quality of protective ecotones of the Lviv Railway. The forest shelterbelts, investigated in the railway sections Lviv – Sambir, Lviv – Ivano-Frankivsk, Lviv – Rava-Ruska, Lviv – Kovel, Lviv – Krasne, Lviv – Mostyska, Lviv – Stryi, Stryi – Mukachevo, and Ivano-Frankivsk – Chernivtsi, are mainly double-row ones (except natural forests growing along the railway lines) of 200 m in width on both sides of the track. The species composition of the stands is characterized by its diversity depending on forest site type. The trees are often top-drying, from the side of the railway tracks they have windfirm and dense crowns. The undergrowth is suppressed by snow drifts. The protective ecotones are characterized by the distribution of precipitation, soil moisture, and productivity of the adjacent agricultural lands. As a result, a kind of parademe system is formed along the Lviv Railway lines,consortium, that significantly differs from natural one due to overlapping ecological niches. This consortium has much in common with conserved (ecological) corridors because the integrated assessement shows increasing species diversity of agrosystem flora by 17 – 73%, entomofauna – by 27 – 62.5%, zoofauna – by a factor of 2.7 times. According to the field studies, we have classified the protective ecotones of the Lviv Railway by characteristics of profile, i.e. the structure and composition of plantations by their origin. Full-profile protective ecotones are plantations where the structure of shelterbelts (ecotones) can be clearly seen, they can be found in all sections of the Lviv Railway where the protective forest plantations were artificially created. Predominantly, they consist of one or, less common, three strips. Ecotone is formed at the boundary of two different anthropogenic tracts in a railway precinct. Across the study sections of the railway lines, only mixed stands were observed, no pure stands were found. A field study of ties between morphology and function of cumulative and ecosystem engineer; statistical methods investigated the potential protective effect of ecotones Lviv railway. The complex and differentiation characteristics of cumulative function of protective ecotones depends on the morphology and composition of forest communities –edificator. In the structure of vegetation in the consortium of protective ecotones, there is a significant amount of synanthropic and acclimatized species. Active processes are currently observed of human-induced changes in primary stands to form natural-anthropogenic stands in a wider array. The aggregate of protective ecotones at the Lviv Railway is functioning as a single system or forest reclamation complex that serves as the ecological framework where elements and subsystems interact providing a synergistic effect. Proceeding from the necessity of shifting to landscape-ecological principles of management and ensuring the maximum possible protective effect, the creation of a system of protective ecotones is one of the most innovative ways of ensuring ecosystem sustainability, in particular, enhancing their buffering capacity due to partial renewal of forest ecosystems as an integral component of natural landscape, which will provide for environmental safety on railway lines using only natural mechanisms of environmental protection. Method of investigation of environmental safety in railway transport is of great polyfunctional importance as this enables, on the basis of the landscape-ecological methods, to form consortiums of protective ecotones that will provide the maximum spatial-temporal efficacy.
 • Item
  Ітеративна модель управління ризиками приготування небезпечної продукції ресторанного господарства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сусол, Наталія; Микийчук, Микола; Львівський інститут економіки і туризму, кафедра харчових технологій та ресторанної справи; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розроблено модель управління ризиками небезпечності продукції на стадії виготовлення, що є уніфікованим підходом послідовно інтегрованих ітерацій з комплексом заходів: ідентифікації, оцінювання, моніторингу та контролю ризиків, які ґрунтуються на взаємозв’язку принципів і завдань теорії управління ризиками. Запропонована модель управління є системним підходом постійного визначення ризиків в умовах щоденної виробничої практики підприємств галузі, що є комплексним з набором процедур контролю та моніторингу ризиків. За аналітичним оглядом науково обґрунтованих фактів, доведених результатів лабораторного дослідження, на підставіаналізу їх джерел, можливого впливу на здоров’я та життя споживачів, причин та потенційних наслідків визначено види ризиків небезпечності продукції: ризик харчової токсикоінфекції, ризик токсичного отруєння та ризик невідповідності технічним вимогам. Разработана модель управления рисками опасности продукции на стадии изготовления, является унифицированным подходом последовательно интегрированных итераций с комплексом мероприятий: идентификации, оценки, мониторинга и контроля рисков, основанных на взаимосвязи принципов и задач теории управления рисками. Предложенная модель управления является системным подходом постоянного определения рисков в условиях ежедневной производственной практики предприятий отрасли, имеет комплексный характер с набором мер контроля и мониторинга рисков. Согласно аналитическому обзору научно обоснованных фактов, доказанных результатов лабораторного исследования, исходя из анализа их источников, возможного влияния на здоровье ижизнь потребителей, причин и потенциальных последствий определены виды рисков опасности продукции: риск пищевой токсикоинфекции, риск токсического отравления и риск несоответствия техническим требованиям. The model of hazard risk management of products at the manufacturing stage is designed, which is a unified approach of the consistently integrated iterations with a set of measures of identification, assessment, monitoring and risk control based on the correlation of the principles and objectives of risk management. The offered model of management is a systematic approach to identify the risks in terms of daily production practices of the industry enterprises that have comprehensive nature with the set of controls and risks monitoring. By the analytical review of scientifically based facts proven results of laboratory research, based on the analysis of their sources, possible effect on health and lives of consumers, causes and potential consequences, the types of hazard risk of products are defined: the risk of food poisoning, the risk of toxic poisoning and the risk of the technical requirements inconsistency. The branch specificity of the manufacturing a dangerous product risks is defined which is expressed in multi-spectrality multiplacativity of the threats that complicate risk hazards complementing each other. The effect of multiplacativity of risks as a result of each other complementation or various risks blending, their dispersion in time and space, can significantly complicate the effects of risks. The research results underline that the responsibility for risk emergence during manufacture and sale of dangerous products is up to the producers. The risk of dangerous sources and factors is different. However, the most frequent causes of increased risks of manufacturing dangerous products are as follows: the violation of cooking technology and culinary products (ways and processing methods, thermal regimes, etc.) improper manufacturing and hygiene practices; cross-contamination due to violation of production facilities; violation of production sales requirements. The most typical risks of dangerous products manufacturing in the enterprises of restaurant business are considered, depending on the origin, and are grouped into three main groups of risks: · resource (poor quality of raw materials, inadequate storage conditions of goods in stock); · production, technical and technological (manufacturing and hygienic practices (Good Manufacturing Practice – GMP, Good hygiene practice – GHP), appropriate methods of technological processing of raw materials in cooking); · improper maintenance and sale of finished products. Defining the indicators of danger of the restaurant industry products was made by major types of raw materials, by the mass fraction, by the acceptable levels of normalized indicators. The hazard of products of the restaurant industry by the level of the hazard severity can be described by the following risks: § the risk of food poisoning (caused by microbes, viruses or protozoa or their metabolic products); § the risk of toxic poisoning (after chemical toxins, heavy metals, toxins, pesticides, nitrates, nitrites, food additives get into the body through food, the use of herbs, plants or inedible mushrooms); § the risk of the technical requirements inconsistency (discrepancy of energy value, organoleptic characteristics, conditions and methods of sales, etc.). Designed iterative model of risk management involves continuous determination of possible risks covering all stages of production and sales which allows minimizing or preventing the emergence of danger.
 • Item
  Класифікація ризиків комунікацій під час надання освітніх послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бойко, Тарас; Сищук, Ольга; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано суть терміна “ризик” та суміжних понять, запропоновано їх однозначне трактування. Розроблено класифікацію ризиків, які можуть супроводжувати навчальний процес на всіх його етапах. Встановлено основні причини виникнення ризиків. Охарактеризовано небажані чинники, втрати і властиві їм ризики, а також можливий спосіб оцінювання ризиків комунікації під час надання освітніх послуг. Проанализировано суть термина “риск” и смежных понятий, предложено их однозначную трактовку. Разработана классификация рисков, которые могут сопровождать учебный процесс на всех его этапах. Установлены основные причины возникновения рисков. Представлена характеристика нежелательных факторов, потерь и присущих им рисков, а также возможный способ оценки рисков коммуникации во время оказания образовательных услуг. To minimize the effect of unwanted factors and losses in the provision of educational services are important because they directly affect the level of training and their ability to carry out professional activities. Therefore, the investigation, analysis and classification of the losses and the risks involved in the learning process is an urgent task. In General, the risk is the estimated loss as a result of adverse factors that can accompany any production process and its participants, in particular the process of providing educational services. The value of the loss of information is characterized by uncertainty. And the possibility of loss of information associated with the reason, place, time and conditions of its occurrence, characterizing uncertainty. The General notion of risk is using to determine the size of the information uncertainty together with the uncertainty of its occurrence. Here risk communication is to evaluate the result of the negative impact of the loss of information caused by an undesirable factor, to achieve the purpose of communication. Evaluating loss of information possible to create the conditions for the effective management. Managing risk losses and to improve the quality of educational services. As a result of observation of the process of exchange of information was revealed six groups of undesirable factors, induced respectively by the two types of problem situations that can accompany the process of communication. We will distinguish between two kinds of problem situations, the first of which concerns the participants in the exchange of information, and the second concerns the process of information exchange between them. Overall, the above problem situations lead to a theoretically unlimited number of undesirable factors. However, in the process of researches it is established that the list of losses that are the result of adverse effects of unwanted factors is limited, and therefore is limited and the amount of risk communications. The results of the analysis of all possible communications were summarized only five of the typical losses and their risks: the risk of transportation; the risk of apperception; didactic risk; the risk of misinformation and the risk assessment. Describe more undesirable factors and the risks generated by them. 1. Undesirable factors associated with the essence of information arise due to the fact that the received listener information is essentially one that does not contain training material or the material is inaccessible to perception; entail these risks: the risk of apperception, teaching risk, the risk of misinformation. 2. Undesirable factors associated with the personality and the professional level of teacher, which is the information provider, in particular with the state of his mental and physical health, individual traits, temperament, oratory skills, professional skills, qualifications, knowledge, teaching skills and teaching abilities, as well as the motivation of these abilities to use in the process of delivering information to the listener; entail these risks administrative risk; risk of misinformation; risk assessment. 3 Undesirable factors associated with the personality of the listener who is a consumer (receiver) information, in particular, individual traits of character as psychological and physical health, motivation, training skills, advanced training; entail these risks: the risk of apperception; risk of misinformation; risk assessment. 4 Undesirable factors associated with language, which is the main communication tool and information display. As to convey to the listener information, it is crucial that there is a need to allocate a separate group unwanted factors that can arise through language barriers or barriers of the culture of speech; entail these risks administrative risk; risk of misinformation; risk assessment. 5 Undesirable factors associated with non-verbal media, which are not the main means of communication, but significantly affect the communication process. Also in this group are undesirable factors, which can occur because of related actions, deeds or circumstances accompanying the communication parties; entail these risks: the risk of apperception; didactic risk; risk evaluation.6 Undesirable factors associated with the means of delivering information from the "source" to "receiver", which are objective. Basically there is a question of the technical means by which information make it easier to understand, illustrated visually or by voice; entail such risks: the risk of transportation; the risk of misinformation. All except the last listed of the impact of undesirable factors lead to losses of educational information. The latest factor – for qualifying losses that may occur in the appraisal process level of the student. As any process of providing educational services contain a certification component, and an incorrect assessment of the level of assimilation of information by the listener makes impossible its logical conclusion, such loss must also be taken into account.
 • Item
  Вплив технічно-естетичних показників якості паковання на попит продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Калініна, Олена; Байцар, Роман; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто вплив естетичних показників якості паковання на конкурентоспроможність товарів і їх просування на споживчому ринку, значення низки чинників у формуванні художньо-естетичної складової паковання, а також чинні нормативні документи, які регламентують стандарти на паковання. Рассмотрено влияние эстетических показателей качества упаковки на конкурентоспособность товаров и их продвижение на потребительском рынке, значение ряда факторов для формирования художественно-эстетической составляющей упаковки, а также существующие нормативные документы, регламентирующие стандарты на упаковку. Demand for consumer goods is quite difficult socio-economic category. In the decision to purchase a particular product objectively influenced by factors such as the usefulness of product, price and income of buyer. Appearance of packaging, largely must to help shoppers navigate in the ocean products, introduces him to the principal advantage of goods and helps to make the right choice. Packing regarded as artistic and functional complex that includes three interrelated components: the material and constructive, communicative and informative and artistically shaped. Along with certain characteristics that a quality modern packaging must have , such as environmental friendliness, reliability, lightness, ease of use, portability, possibility of recycling, the expressive aesthetic appearance is prerequisite for competitiveness. When creating attractive, positive for consumer visual "picture" of packaging should take into account certain characteristics of consumer audience. Unconditional and unquestionable influence on visual perception packaging design has national mentality and traditional features, characteristic of the population of a country and certain stereotypes in the perception of the visual image. Yes, always negative impact on demand of commodity will have colors, symbols and signs on the packaging, which historically perceived negatively by citizens of the country, and, conversely, the positive experience of the people, their traditions cause positive emotions, to encourage purchases. For example, in the Middle East blue color associated with mourning, but in Europe it is called royal, red symbolizes the loss in Turkey, while in China it is perceived as a symbol of goodness and joy Age of consumers affects visual perception packaging and hence on the demand of goods too. Thus, the packaging products for children should be attractive for them to have a bright, saturated colors, pleasant to the touch surface. For packaging of goods for teenagers would be appropriate concise, accurate slogans slang phrases, positive characters which common in subculture of teenagers. Brand designers must also take into account the objective gender differences in the perception of packaging for men and women. Also physiological characteristics of men and women directly displayed on differences in purchasing behavior. Color, size, shape of packaging "female" goods traditionally associated with elegance, beauty and charm of women, while the visual image of the "male" goods must emphasize poise, courage, determination of man. So, the shape of the male deodorant "24/7" has restrained rectangular silhouette and a bottle designed for women mimics the configurati of female body. When developing packaging designs undeniable influence on his visual image has a price equivalent of product which this packaging has positioned . Dear goods require of expensive, high-quality, sometimes of exclusive means of its representation. Packaging of luxury goods should speak eloquently about his status. Today designers and marketers to attract buyers are use innovative, increasingly expressive and creative packaging solutions of visual image, using innovative and sometimes extraordinary general idea. Containers used for packaging products must comply with the current standards or specifications and provide storage and immutability of their properties during the warranty period. Type of packaging determined by current regulations. Ukraine's WTO membership and ratification of the Association Agreement between Ukraine and the EU obliges Ukraine to the implementation of international standards governing the modern requirements for packaging consumer products.
 • Item
  Математичнемоделювання якості підземних трубопроводів в умовах корозійної втоми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Юзевич, Лариса; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено рекомендації щодо оцінювання довговічності та якості підземних металевих трубопроводів в умовах втоми. Встановлено особливості раннього виявлення кризових (передаварійних) ситуацій. Розроблено методику розрахунку ризику в смузі проходження траси трубопроводу з урахуванням його технологічної специфіки і впливу місцевих чинників різної природи на можливість розвитку аварії. Разработаны рекомендации относительно повышения качества математических моделей мониторинга сложных объектов техники с низким уровнем динамики процессов, которые характеризуются особенностями раннего выявления кризисных (предаварийных) ситуаций. The presence of fatigue cracks on the surface of metallic underground pipelines sharpens the problem of calculation values of strength characteristics at the action of corrosive environments, that did not find the complete decision nowadays. In this connection it is needed to correct the row of defects and normative and technical documents related to insufficient actuality of corresponding. In normative documents from exploitation of construction elements on this time the reasonable norms of legitimate values of corrosive damages, reduction of bearing strength of construction elements are absent. It creates complications in the ground of normative terms of exploitation and evaluation of the maximum state of metallic constructions, in planning of charges on exploitation of construction elements and repair and restoration work. An object of researches is underground metallic pipelines that are in the conditions of corrosion-fatigue destruction. The subject of a study is normative document. It is expedient to specify and perfect on the basis of the information got on results monitoring of functioning of underground metallic pipelines. Aim of this article – formulation of criteria and scientifically reasonable recommendations for providing of quality of underground metallic pipelines exploitation in the conditions of fatigue and influence of aggressive environment, and also forming of normative principles in sphere of pipeline transport. Only underground main gas pipelines in the ground electrolyte in the conditions of low cycle fatigue should be considered. For the improvement of normative documents it is expedient to build a complex mathematical model, that will unite the physical and chemical model of corrosion-fatigue processes, model of piling up description of damages in metals and elements theory of risks. For the modeling of speed increasing of fatigue crack on the middle rectilineal area of kinetic curve equation that binds length of fatigue corrosive crack and amount of cycles of loading to the coefficient of intensity of mechanical tensions is used. Corresponding equation is improved for a metal in corrosive environment and the pH-value of environment, and also electrode potential of metal, is here taken into account. For the base model of damage accumulation for metals in the conditions of irregular deformation a model that is based on the curvilinear change of damages, and power going is used near description of process of low cycle fatigue, that is a base on criterion of fatigue strength of V. T. Troschenko. Critical specific work that answers the origin of fatigue crack is included in a criterion. For description of the irregular cyclic loading of metal expression, power descriptions of metal and function of relative value of amplitude intensity of tensions, that characterizes the degree of mechanism influence of fatigue on the fatigue curve is also used. Evolutional equation is written in for the modeling of low cycle fatigue of metals. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Вимірювальна техніка та метрологія, №77, 2016 р. 137 Correlation for description of low cycle corrosion fatigue of material in metallic underground pipelines is complemented by equations for the evaluation of risks within the limits of investment project that executes corresponding organization (enterprise). For optimization of informative streams of enterprise and improvement of the defence system of metallic underground pipelines from a corrosive fatigue the quality functional is used taking a feed-back in methodology of risk evaluation of investment project into account. The aim of that application is the improvement of the corresponding normative and technical providing. In zones with non-stationary plasticity strain it is expedient to use the criteria of adhesion strength, biocorrosive aggressiveness of soils, mechanical criterion for the coefficient of intensity of tensions (the overstrain of corrosive process takes into account), the criterion of corrosive stability of pitting, criterion correlation for the evaluation of speed of stability corrosion of metal in the defect of isolating coverage together with entered by diagnostic weight of signs and diagnostic value of inspections, that will complement, will specify and will perfect the system of the corrosive monitoring of pipelines and able to be used for control of corrosive process. With their help optimization of terms of construction elements defence of oil and gas industry, that is described and regulated by a state standard, can be conducted. As a result a new complex mathematical model is offered in relation to upgrading of corrosion protection of metallic underground pipelines from positions of corrosion fatigue, electrochemistry, physics of surface processes, mechanics of destruction and theory of risks. The conducted modeling takes piling up of damages in metals into account and allows to study the mechanisms of distribution of corrosive fatigue cracks in underground metallic pipelines that are in aggressive environments, in particular, in saltwater and ground electrolyte. The results of mathematical modeling are the basis of methodology development and improvement of normative and technical documents for metallic underground pipelines, that are under the action of the regular and irregular cyclic loading in the conditions of low cycle corrosive fatigue. The joint use of corrosive fatigue criteria and corrosive monitoring criteria of pipelines offered in this article will allow in detail enough from positions of corrosive fatigue, electrochemistry, physics of surface processes, mechanics of destruction and theory of risks to study the mechanisms of distribution of corrosive fatigue cracks in underground metallic pipelines that are in aggressive environments.
 • Item
  Метрологічне забезпечення вимірювання вмісту загального органічного вуглецю у мінеральних водах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кисилевська, Альона; Коєва, Христина; Тонкус, Олексій; Державна установа “Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології”; Одеський національний політехнічний університет
  Розкрито сутність метрологічного забезпечення визначення органічного вуглецю в мінеральних водах. Проведено аналітичний огляд відомих методів та засобів метрологічного забезпечення визначення загального органічного вуглецю в мінеральних водах. Детально розглянуто конструкцію, технічні вимоги та принцип роботи аналізатора загального органічного вуглецю ТОС-V фірми “Shimadzu”. Виконано розрахунки щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів приладу. Окреслено основні переваги методу інфрачервоної спектрометрії. Наведено дані щодо валідації методики, розраховано основні метрологічні характеристики. Побудовано контрольну карту Шухарта. Раскрыта сущность метрологического обеспечения определения органического углерода в минеральных водах. Проведен аналитический обзор известных методов и средств метрологического обеспечения определения общего органического углерода в минеральных водах. Детально рассмотрены конструкция, технические требования и принцип работы анализатора общего органического углерода ТОС-V фирмы “Shimadzu”. Выполнены расчеты по определению межкалибровочных интервалов прибора. Определены основные преимущества метода инфракрасной спектрометрии. Приведены данные по валидации методики, рассчитаны основные метрологические характеристики. Построена контрольная карта Шухарта. The studying and standardization of the mineral waters requires mandatory content control of their chemical indexes. Nearby with the dissolve salts there are always exist the organic substances. The mineral waters with high organic substances (Corg, total organic carbon no less than 5,0 mg/l) are used for treating the hepatobiliary system deceases, urinary tracts deceases, and genital and metabolism disturbances. The researches of safety and quality of the mineral waters relate to the area of the state`s metrological control and supervision. The pledge of adequate assessment of the organic substances content is proper metrological provision, the analysis of the reasons that caused an error, the comparison of reliability criteria and accuracy of the analysis methods. Among the number of the methods of measurement the organic substances content in the mineral waters most of which are durable and are not precise are distinguished the infrared spectrometry method. The methods provides the acid analyzer usage, whose working principle is based on high-temperature catalytic carbon compounds oxidation in the water sample till carbon oxide hereinafter its determination in usage as ultra-red rays detector or flame-ionization detector. There was considered in the article the principle of TOC-V analyzer construction action that belongs to “Shimadzu” company (Japanese). It was calculated calibration interval for this device. According to the calculations of the laboratory, that exploits it, this interval varies in one year. It was also assessed the validation characteristics of the methods of the total carbon determination with the infrared spectrometry method for the mineral waters by means of the total organic carbon analyzer TOC –V “Shimadzu” company. It was presented in the article the data on the subject of the methods of measurement total organic carbon validation. The methods validation is necessary for persuasion until the beginning of its usage, that the results, that are got by means of usage of this methods, satisfy the goals that have been established. Besides this, the validation enables to: cut down the quantity of mistakes during the methods usage, detect and correct the methods gaps on the nascent states, optimize and determine the operational characteristics, process and confirm the equation for determine the result, invite other test laboratories, that will be able to escalate the confidence in the methods. The laboratory has to make sure that the methods can be used in the proper way, to achieve the conformity the operational characteristics, that have been established and to get satisfactory results. In the test laboratory that has been given at the validation of previously mentioned methods is conducted the evaluation of results precision. It was conducted ten similar measurements the index contest (standard sample 200 mg/l), it was also calculated the precision. The standard deflection is 0,56 mg/l, relative – 0, 28%. The convergence – 1,57. As a control tool of stability the results, the Shuhard`s controlled cards were used. Therefore, the determination of organic carbon in the mineral waters is an integral part of their quality monitoring. There was disclosed in the article the sense of metrological provision for identifying the organic carbon in the mineral waters and it was evaluated the validation characteristics of the determinative methods of the total organic carbon by the infrared spectrometry method for the mineral waters by the means of TOC-V analyzer that belongs to “Shimadzu” company. The validate researches that have been conducted, showed that the methods is characterized as a rather selective, repeatable and precise and may be recommended for using in any test laboratory, which conducts the researches to determine the organic substances consent in the mineral waters.
 • Item
  Застосування елементів теорії кінцевих автоматів для досліджень динамічних властивостей обчислювальних компонентів вимірювальних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кричевець, Олександр; Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних та управляючих систем”
  Розглянуто динамічні властивості обчислювальних компонентів вимірювальних систем на базі теорії елементарних кінцевих автоматів. Показано, що динамічні властивості обчислювальних компонентів у представленні елементарного автомата Мілі виникають переважно внаслідок змін вхідних сигналів x (t). Для обчислювальних компонентів у представленні елементарного автомата Мура динамічні властивості залежать від метрологічного стану компонентів. Подано результати розрахунків динамічних характеристик обчислювальних компонентів, які використовують типові обчислювальні алгоритми. Рассмотрены динамические свойства вычислительных компонентов измерительных систем на базе теории элементарных конечных автоматов. Показано, что динамические свойства вычислительных компонентов в представлении элементарного автомата Мили возникают преимущественно в результате изменений входных сигналов x (t). Для вычислительных компонентов в представлении элементарного автомата Мура динамические свойства зависят от метрологического состояния компонентов. Представлены результаты расчетов динамических характеристик вычислительных компонентов, которые используют типовые вычислительные алгоритмы. The results of research dynamic properties of computing components of measuring systems is considered. It is shown that the dynamic properties of computing components in the presentation Mealy machine arising due to the dynamic changes in input signals x (t). For the computing components to present Moore dynamic properties are determined mainly dynamic changes of metrological conditions computing components. A distinctive feature of Mealy machines is that their output signals depend on the state of the machine, and the value of the input signal. In Moore machine outputs y (t) at each discrete time t is uniquely determined by the state machine at the same time and do not depend on the input signаl. Hence, if the input mealy machine that keeps the same state will change the input of its value and in time, the output signal will change according to the algorithm of the machine. In the Moore machine this happens, change the output signal is possible only after the change in status. Therefore, when you receive repeated the same input signal at the outputs Moore machine can form various signals. In Moore machines forming the output signal takes time, and is usually divided into cycles. In each cycle, depending on the input signal and state machine output signal is formed and a new state. Thus, we can say that the output signal Moore automaton depends on the sequence of inputs. This causes the output depending on the time of admission to the input signal machine. Hence, one should note the existence of dynamic properties of the machine during operation. So the dynamic properties of computing component in the presentation Mealy machine arising due to the dynamic changes in the time of the input signals x (t). For the computing component to present Moore machine dynamic properties are determined mainly dynamic changes of metrological conditions of computing component. Then the dynamic properties of computing component in the presentation Mealy machine determined dynamic characteristic – the dependence of error of the results of numerical measurement conversion on the values of the error signal input at the time, and for the computing component to present Moore machine – dependent error numerical measuring conversion of options approach, which, in fact, responsible for change computing component metrological conditions at the time. The first type conversion is typical in the implementation of computational algorithms for the calculation formula, and the other type – in the implementation of computational algorithms for approximate calculation. A computational experiments with different types of computer algorithms are presented. For the first type conversion formula used for linear dependencies. For the second – iterative procedures and numerical integration.
 • Item
  Аналіз граничних умов працездатності вимірювальних перетворювачів імітансу на базі операційних підсилювачів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Івах, Роман; Хома, Володимир; Хома, Юрій; Питель, Іван; Національний університет “Львівська політехніка”
  Показано місце та роль активних вимірювальних перетворювачів імітанс-напруга у структурі частотного аналізатора. Проаналізовано фактори, які обмежують працездатність активних вимірювальних перетворювачів. Наведено формалізовані моделі цих перетворювачів та на їх основі встановлено граничні умови, пов’язані з їх стійкістю. Показано место и роль активных измерительных преобразователей иммитанс-напряжение в структуре частотного анализатора. Проанализированы факторы, которые ограничивают работоспособность активных измерительных преобразователей. Приведены формализованные модели этих преобразователей и на их основе установлены предельные условия, связанные с их устойчивостью. Development of specialized portable measurement tools for impedance spectroscopy is quite challenging and up-to-date technical task. Portable impedance analyzers are required to satisfy certain criteria among which the most important are the following: stability of metrological characteristics of measurement channel over a wide frequency range, high dynamics, fast frequency sweep and the probe signal with appropriate step as well as high resolution of impedance/admittance measurement results. Autobalancing circuits are widely used in impedance analyzers design. However, their applications is followed by some problems related to operation stability caused by global feedback loop. The aim of the paper is to study the stability of the active measurements converter based on autobalancing circuits as well as determining their operation limits. The article shows the place and role of active measuring converters immitance-voltage in the structure of the frequency analyzer. Formal models of active converters were used to analyses operational limits related to system stability. The main results of research can be summarized as following: – To determine operating frequency range of the autobalancing circuit can successfully convert impedance to voltage, following rule have been formulated. The upper limit of the frequency range should be taken at least ten times smaller than operational amplifier bandwidth. The lower limit is formally unlimited. – Circuit operational limits related to system stability depends on relation of operational amplifier bandwidth to closedloop knee frequency as well as relation of closed-loop knee frequency to operational circuit time constant (product of reference resistor to input capacitance). – The system is considered to be operating at normal conditions if relation of operational amplifier output resistance to reference resistance is equal or smaller then one. If the ratio excides this threshold, then measurement circuit will lose amplification properties at high frequency..
 • Item
  Накладний індуктивний перетворювач для магнітної дефектометрії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Дейнека, Ростислав; Національний університет “Львівська політехніка”
  Сутність електромагнітних методів неруйнівного контролю феромагнетиків полягає у виявленні магнітного поля, що виступає над внутрішніми і підповерхневими дефектами. Для виявлення такого локального поля запропоновано новий варіант накладного давача у вигляді індуктивного елемента на тороїдальному осерді з додатковими магнітопроводами. Цей давач має просту конструкцію, його висока чутливість підтверджена експериментально. Такий давач може використовуватись для контролю зварних з’єднань запропонованим методом, що ґрунтується на вимірюванні магнітного опору ділянки зварювання. Сущность электромагнитных методов неразрушающего контроля ферромагнетиков состоит в выявлении магнитного поля, выступающего над внутренними и подповерхностными дефектами. Для выявления локального магнитного поля предложен новый вариант накладного датчика в виде индуктивного элемента на тороидальном сердечнике с дополнительными магнитопроводами. Этот датчик имеет простую конструкцию и высокую чувствительность, подтвержденную экспериментально. Такой датчик может использоваться для контроля сварных соединений предложенным методом, основанным на измерении магнитного сопротивления участка сварки. The essence of electromagnetic methods of nondestructive ferromagnets testing consists in identifying the lines of ledge of the external magnetization constant magnetic field that is scattered on interior and subsurface defects. Existing electromagnetic methods differ only by ways of local magnetic inhomogeneity detections. For detecting the local magnetic field the new variant of the plated sensor for nondestructive testing of ferromagnetic materials in the form of an inductive element on a toroidal core with magnetoconductive elements was proposed. The sinusoidal audio frequency voltage from the generator with amplitude at which the core material begins to enter into the saturation stage is supplied in winding. The magnetic field of an internal defect straying through internal lining magneto conductive linings sub magnetizes the ferrite core, and is summed up with the field from the generator, that is leading to saturation of the core coil, losses the inductance and increase current in the coil. To measure the saturation current series with the winding turns on the low resistor, which voltage is measured, and it determines the size of the defect. Inductive sensor has a simple design and high sensitivity (output voltage increase more than 5 times), confirming by the experimental investigation of its model. The proposed sensor is insensitive to the presence of extraneous ferromagnetic objects, and only responds to a magnetic field and can be used for monitoring welds of steel elements by measuring the magnetic resistance of some consecutive areas of the consistent weld in the transverse direction. The magnetic resistance value of the weld at most depends on the presence of cracks, cavities, pores and other non-magnetic inclusions having negatively affect on the strength of the connection. The magneto motive force determination in the control area is carried by means of the inductive magnetic field sensor. The internal high magnetic resistance of the sensor is much larger than its poles contact resistance and resistance of the defect area, and therefore does not affect on its stray field. It does not matter how the intensity of the ledge field in the section of the seam changes because the welding defect has increased magnetic resistance and the quality of welding is defined by the range of this resistance The magnetic flux of the applied field to determine the magnetic resistance control areas is measured by means of an optional magnetic flux sensor installed in one of the pole pieces of the magnetized device. Since the pole piece has a constant value of the magnetic resistance, the output voltage of the additional sensor further will depend on the magnitude of the magnetic flux of the magnetized device. This means that irregularities of detail surfaces will be taken into account in determining the magnetic resistance of the defect area.
 • Item
  Корекція похибок дрейфу та набутої неоднорідності у термоелектричному перетворювачі з керованим профілем температурного поля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кочан, Орест; Національний університет “Львівська політехніка”
  Набута термоелектрична неоднорідність термопар та її негативний вплив на похибку вимірювання температури термоелектричними перетворювачами відомі понад століття. Сучасні дослідники вважають її основним джерелом похибки вимірювання температури, а саме явище однозначно негативним. Однак останнім часом запропоновано ефективні методи боротьби з цією похибкою. Розроблено підхід, що дає змогу використати набуту термоелектричну неоднорідність термопар для оцінювання метрологічних характеристик термоелектричних перетворювачів. Приобретенная термоэлектрическая неоднородность термопар и ее негативное влияние на погрешность измерения температуры термоэлектрическими преобразователями известны больше столетия. Современные исследователи считают ее главным источником погрешности измерения температуры, а само явление однозначно негативным. Однако в последнее время предложены эффективные методы борьбы с этой погрешностью. В статье предложен подход, позволяющий использовать приобретённую термоэлектрическую неоднородность термопар для оценки метрологических характеристик термоэлектрических преобразователей. Thermocouples are the most popular sensors of temperature used in measuring praxis for temperatures in the range 600–2500 ºC, in spite of their drawbacks. The most important among them is their error, which is often too big for many cases in industry and science. The total error of thermocouples is much greater than that of their measurement channels. The main errors proper for thermocouples are as follows: 1. Considerable initial deviation of their conversion characteristic (CC) from the nominal one. The likely deviation in CC for the most popular type of thermocouples (type K) may reach 5,5 °C at 600 °C and 8 °C at 1100 °C. 2. Considerable drift of CC during operation at high temperatures, that is a change of CC in time. It may vary in the range of 0,5 °C to 10 °C for the mentioned above type K of thermocouples during 1000 hours at 600 °C or at 1100 °C respectively. 3. Thermoelectric inhomogeneity of thermocouple legs acquired during operation at high temperatures. The error due to inhomogeneity may reach 10 °C when measuring 1100 °C during 1000 hours using type K thermocouples, or even more in some cases. The error due to acquired inhomogeneity stems from changes in thermocouple legs at high temperatures in time. These changes are caused by the effect of chemical and physical processes (such as oxidation, diffusion, recrystallization etc.) in legs. If a thermocouple is split into imaginative sections, each section operates at its own temperature. That is the reason why, during prolonged operation, CC of each section changes in time in accordance with its particular operating temperature. If the temperature field along the thermocouple legs changes, the temperatures of each section changes correspondingly. Therefore, the error of each section is not constant, so the total error of a thermocouple varies even when the temperatures of the measuring and the reference junctions remain constant. This is an appearance of the error due to thermoelectric inhomogeneity when the developed emf depends on the distribution of temperature along thermocouple legs. Many researchers consider that it is the main reason of thermocouple error. Sometimes the high thermocouple error after extended use is thought to be inevitable and impossible to correct. However, recent studies have discovered new methods for decreasing the influence of the error due to acquired inhomogeneity on measurements of temperature using thermocouples. There are three stages of understanding of the error due to inhomogeneity during the history of thermocouples. The first stage began in 1906, when the problem of the inhomogeneity in thermocouples was posted. Since then the problem has been studied by various researchers. In 1976 professor Kirenkov drawn conclusion that inhomogeneous thermocouples cannot be used in measuring praxis because of a big error which is impossible either to correct orcompensate. No methods how to deal with the error due to acquired during operation inhomogeneity were suggested.This is the second stage of the problem – direct prohibition of use of inhomogeneous thermocouples. The third stage began in 1984, when some methods of correction for the error due to inhomogeneity were suggested. The first of them was thermocouple calibration in situ, or in a temperature field similar to that of operation. Also the method for computation of the thermocouple error in an operating conditions based on the thermocouple calibration in a laboratory was suggested in the same year. However, the most effective method for compensating the error due to inhomogeneity was suggested in 2006. The idea of the method is to stabilize a temperature field along a thermocouple using additional subsystems for temperature control. Implementation of the method requires a new sensor which was suggested in 2006 and was called the thermocouple with controlled profile of temperature field. This is the third stage of the problem. At this stage some effective methods to compensate the error due to inhomogeneity were suggested. This paper suggest the next stage, that is the fourth one, which implies development of the method suggested in 2006 and the thermocouple with controlled profile of temperature field. The idea of the stage is to use thermoelectric inhomogeneity of thermocouples to assess the metrological properties of thermoelectric thermometers.
 • Item
  Експериментальні дослідження залежності вимірюваної температури від частоти антистоксової компоненти спектра комбінаційного розсіювання світла для AL2O3
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кривенчук, Юрій; Микитин, Ігор; Сегеда, Олег; Національний університет “Львівська політехніка”
  Al2O3 – наноструктурований дрібнодисперсний порошок, який часто використовується як сорбент для очищення води, в матеріалознавстві, для виготовлення конденсаторів. Подано результати експериментальних досліджень спектрів комбінаційного розсіювання світла для Al2O3 у температурному діапазоні від 18 до 70 °С. Знайдено еквівалентну частоту антистоксової компоненти спектра комбінаційного розсіювання світла методом центра мас, також отримано аналітичні залежності еквівалентної частоти антистоксової компоненти спектра комбінаційного розсіювання світла від температури. Досліджено залежність похибки апроксимації від кількості коефіцієнтів апроксимаційної кривої. Обладнання для експериментів: лазер ν = 632,9 нм, спектроаналізатор MS 3501i, оптична схема з використанням вузькосмугового фільтра та призми. Дослідження проводили за нормальних умов. Представлены результаты экспериментальных исследований спектров комбинационного рассеяния света для Al2O3 в температурном диапазоне от 18 до 70 °С. Найдено эквивалентную частоту антистоксовой компоненты спектра комбинационного рассеяния света методом центра масс, также получены аналитические зависимости эквивалентной частоты антистоксовой компоненты спектра комбинационного рассеяния света от температуры. Исследованы зависимость погрешности аппроксимации от количества коэффициентов аппроксимационной кривой. Оборудование для экспериментов: лазер ν = 632,9 нм, спектроанализатор MS 3501i, оптическая схема с использованием узкополосного фильтра и призмы. Исследования проводились при нормальных условиях. On the basis of Raman known at present are two ways to measure temperature. The first and most more common method of measuring temperature by Raman intensity is dependent stokes and antistokes Raman component. This method is relatively simple to implement, since change with temperature integrated area antistokes and stokes component. This method of temperature measurement by Raman has good sensitivity and accuracy, but has several significant drawbacks. The main drawback is a methodological error that occurs as a result of determining the area of integrated antistokes and Stokes components. Spectrophotometer to measure consistently first Stokes then antistokes component of Raman spectroscopy, the measurement time of stokes components of the object and is heated by laser heating antistokes components that it leads to error. Another way is to measure the frequency shift Raman. To measure the temperature shift frequency Raman enough to determine just antistokes component Raman spectroscopy. To measure the temperature shift frequency Raman frequency is not appropriate to use a spectrophotometer and spectrum analyser. The peculiarity of the spectrum analyser is that it measures only antistokes component, and the full range of a whole, not just a stepping stone that can reduce the methodological error. Also unconditional significant advantage of this method within the temperature measurement by Raman is speed. By comparison when measuring the temperature integrated area ratio of the maximum speed is 13 seconds, and the Raman shift frequency of 1 second. By reducing the measurement time is reduced further methodological error caused by heating of the object studied laser. Therefore, based on this method conducted research described in the article. The results of experimental studies Raman spectroscopy for Al2O3 in the temperature range of 18 to 70 °C. Each point temperature for 10 implementations derived components range antistokes Raman method of centre of mass calculated value equivalent frequency components antistokes Raman spectroscopy, and the average value of the equivalent frequency components antistokes range and uncertainty determine an equivalent frequency components antistokes. Analytical dependences equivalent frequency components antistokes Raman spectrum of temperature. The dependence of error of approximation of the number of coefficients approximating curve for each of the objects, and certainly the best number of factors. Equipment using experiments were conducted: laser ν = 632,9 nm spectrum analyser MS 3501i, optical circuit using a narrow band filter and prism, studies were conducted under normal conditions.
 • Item
  Оптимізований метод вимірювання позитронних анігіляційних спектрів у наноматеріалах з розвиненою поруватістю для сенсорних застосувань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Клим, Галина; Костів, Юрій; Чалий, Дмитро; Івануса, Андрій; Ткачук, Тарас; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  Запропоновано та використано оптимізований за апаратною складністю метод вимірювання позитронних анігіляційних спектрів для дослідження вологочутливої кераміки MgО-Al2O3 з розвиненою нанопоруватістю. Показано, що в разі розкладу спектрів на чотири компоненти вдається оцінити розміри нанопор за моделлю Тао-Ельдрупа та вивчити процеси, які відбуваються в них. Встановлено, що частка нанопор радіусом ~1,5 нм на порядок перевищує частку пор з радіусом ~ 0,3 нм, в яких також відбувається анігіляція ортопозитронію у адсорбованій воді. Предложен и использован оптимизированный за аппаратной сложностью метод измерения позитронных аннигиляционных спектров для исследования влагочувствительной керамики MgО-Al2O3 с развитой нанопористостью. Показано, что при разложении спектров на четыре компоненты удается оценить размеры нанопор по модели Тао-Ельдрупа и изучить процессы, происходящие в них. Установлено, что доля нанопор радиусом ~ 1,5 нм на порядок превышает долю пор с радиусом ~ 0,3 нм, в которых также происходит аннигиляция ортопозитрония в адсорбированной влаге. An optimized by hardware complexity method for measuring of positron annihilation lifetime spectra was proposed and used to investigation of humidity-sensitive MgO-Al2O3 ceramics with advanced nanoporosity. Positron-positronium annihilation spectrum were analyzed using four-component fitting procedures. It is shown that this technique can be used to investigation of nanopores transformation in humidity-sensitive MgO-Al2O3 ceramics as porosimetry method. It is shown that Tao-Eldrup model can be used for study of size of nanopores smaller then 1,5 nm. It has been shown that for MgO-Al2O3 ceramics two positron annihilation channels should be considered – the positron trapping with shortest t1 and middle t2 lifetimes and ortho-positronium decaying with the longest t3 and t4 lifetimes, these channels being independent ones. Assuming the two-state positron trapping model for spinel ceramics, four components in the fit of the experimental spectra can be associated with the microstructure peculiarities of the spinel. This microstructure exhibits characteristic octahedral and tetrahedral cation vacancies (t1, I1), positron trapping extended defects located near grain boundaries and positron traps in the free-volume entities (t2, I2). Ortho-positronium decay in nanopores of ceramics is described by t3, I3 and t4, I4. Within the formalism of this model, the open volume entities free of the electron density are treated as defects, while hypothetical structure without these entities is treated as the defect-free bulk. It is established that the third component of lifetime spectra gives information about ortho-positronium decaying in nanopores with water and fourth component reflects ortho-positronium trapping in free-water volume of nanopores. It is established that in inner structure ceramic materials there are two types of nanopores. The intensity of the third component of the spectrum increases in water-filled samples, while the intensity of four components – decreases. The most significant changes caused by water adsorption processes are observed in largest nanopores with radius of ~1,7 nm. Reducing the value of the lifetime t4 after drying of ceramics can be due to the formation of thin layers of water molecules surrounding the large pores. The lifetime t3 decreases after water vapor of ceramics with a gradual increase in drying and intensity I3 grows, indicating annihilation of ortho-positronium in water-filled nanopores. The presence of water in the nanopores of smaller radius of ~0.3 nm after drying reflects increasing of intensity I3 and a slight decreasing of lifetime t3. It is noted that ortho-positronium lifetime ~1,7 ns reflects the annihilation in the water “bubbles” with radius of ~0.3 nm.
 • Item
  Дослідження впливуметодичної та інструментальної складових похибки на точність реконструкції температурного поля на поверхні стінки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Дорожовець, Михайло; Бурдега, Мар’яна; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено основні характеристики методичної та інструментальної складових похибки відтворення температурного поля на поверхні прямокутного об’єкта томографічним методом за результатами вимірювання опорів лінійних резистивних перетворювачів. Аналіз проведено для двох схем розміщення перетворювачів та різної їх кількості (k = 6; 8; 12) вздовж однієї координати. Також досліджено різні моделі розподілу температурного поля та порядки апроксимуючого двовимірного алгебраїчного багаточлена (p = 2; 3). Отримані результати показали, що методична похибка найбільше залежить від моделі апроксимації температурного поля і порядку алгебраїчного багаточлена, яким відтворюють поле. На похибку відтворення температури найнегативніше впливають адитивні випадкові впливи у результатах вимірювань, їх вплив підсилюється у 5–10 разів. Вплив інструментальної адитивної систематичної складової майже вдвічі менший від впливу випадкової і дуже мало залежить від кількості перетворювачів та порядку відтворювального багаточлена; мультиплікативні складові у результатах вимірювань приблизно вдвічі підсилюються алгоритмом відтворення. Исследованы основные характеристики методической и инструментальной составляющих погрешности воспроизведения температурного поля на поверхности прямоугольного объекта томографическим методом по результатам измерения сопротивлений линейных резистивных преобразователей. Анализ проводился для двух различных схем размещения преобразователей и разного их количества (k = 6; 8; 12) вдоль одного направления. Также исследовались различные модели распределения температурного поля и порядка аппроксимирующего двухмерного алгебраического многочлена (p = 2; 3). Полученные результаты показали, что методическая погрешность больше всего зависит от модели аппроксимации температурного поля и порядка алгебраического многочлена, которым воспроизводят поле. На погрешность воспроизведения температуры наиболее негативно влияют аддитивные случайные влияния в результатах измерений, их влияние усиливается у 5–10 раз. Влияние инструментальной аддитивной систематической погрешности практически в два раза меньше от влияния случайной и очень мало зависит от количества преобразователей и порядка воспроизведения алгебраического многочлена; мультипликативные составляющие в результатах измерений вдвое усиливаются алгоритм воспроизведения. In the paper the reconstruction of temperature distribution based on resistance measurements of linear sensing elements using tomography method are considered. The methodical and instrumental errors of temperature distribution are investigated and analyzed. In particular the first component depends on number of sensors and degree of used approximation of temperature distribution and the second component depends on the level of random and systematic additive and multiplicative components in measurements. Two schemes of placing of the linear temperature resistivity sensors on the investigation object are researched in the paper (Fig. 1). Also, three approximation models of the temperature distribution in the form of two-dimensional cosine, asymmetrical cosine and Gaussian with initial temperature Θ0 = 100 ºС and different maximal change temperature Θm = 25; 10 and 5 ºС are investigated. The spatial resistivity distribution can be approximated by known two-dimensional basic functions are presented by formula (3). The resistances of linear resistive temperature sensors depend on resistivity are represented by formula (5). Coefficients' vector of the basic functions was calculated using the method of least squares with regularization (formula (22)). Then approximated spatial temperature distribution can be calculated on the basis of approximation model of the spatial distribution of resistivity (formula (14)). In the article proposed method is investigated for sensitive elements with the following parameters: resistivity ρ0 = 0.01724 μΩ m, temperature coefficient of resistance α = 4.3∙10-3 1/ºС, diameter of sensitive element d = 0.2 mm is simulated. The temperature distribution on the wall size of 2×2 m×m is investigated. The normalized to the maximum temperature error of reconstructed temperature distribution and root mean square error are calculated (formula (15), (16)). By using Monte-Carlo method (number of simulations M = 104) was performed simulation and in each simulation the surface average value, its standard deviations, minimum and maximum errors were determined by formulas (18) and (19). The characteristics of methodical error of reconstruction of temperature distribution for connection points on the side k = 6; 8; 12, algebraic polynomial of order p = 2 and different schemes (Fig. 1(a) and (b)) are presented in Fig. 2 and 3 respectively. The characteristics of methodical error of reconstruction of temperature distribution for scheme (Fig. 1(b)), approximation model 1(b), connection points on the side k = 6; 8; 12 and algebraic polynomial of order p = 2; 3 is presented in Fig. 4. The characteristics of instrumental error of reconstruction of temperature distribution for scheme (Fig. 1(b)), approximation model 3 (a) and (b), connection points on the side k = 8 and algebraic polynomial of order p = 2 are presented in Fig. 5. The results of this investigation showed that methodical component the most depends on approximation model and order of algebraic polynomial. The influence of additive systematic component of approximation is twice smaller than the influence of random. The influence of multiplicative systematic component of approximation is close to the influence of additive systematic component. The influence of additive random is amplified in 5–10 times.
 • Item
  Вдосконалення цифрових термометричних засобів для досліджень сонячних колекторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Василиха, Христина; Яцук, Василь; Здеб, Володимир; Яцук, Юрій; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано вимоги до метрологічних параметрів цифрових вимірювачів температури та різниці температур для досліджень сонячних колекторів. Подано результати експериментальних досліджень взаємозамінності напівпровідникових перетворювачів температури з метою створення температурних сенсорів. Встановлено, що у цифрових термометричних засобах найдоцільніше використовувати послідовно сполучені транзисторні діоди, у яких можна зменшити значення розкиду спадків напруги та близькі до гранично можливого значення коефіцієнта ідеальності. Розроблено структури цифрових вимірювачів температури та різниці температур і вдосконалено методики коригування їх адитивних і мультиплікативних складових похибки. Проведен анализ требований к метрологическим параметрам цифровых измерителей температуры и разности температур для исследований солнечных коллекторов. Представлены результаты экспериментальных исследований взаимозаменяемости полупроводниковых преобразователей температуры с целью создания температурных сенсоров. Установлено, что в цифровых термометрических средствах целесообразно использовать последовательно соединенные транзисторные диоды, при этом можно уменьшить значения разброса падений напряжения и близкие к предельно возможному значения коэффициента идеальности. Разработаны структуры цифровых измерителей температуры и разности температур и усовершенствованы методики корректировки их аддитивных и мультипликативных составляющих погрешности. The analysis of requirements for metrological parameters of digital temperature meters and temperature difference meters for solar collectors’ investigations been done in the article. Under the regulations requirements a minimum temperature drop not exceed 1,5 K, and for the maximum relative error of temperature measurement not more ±2% it provide the absolute error of temperature drop measurement near ±0,030 K, and their measurement unit list significant digit 0,01 K. This error value of temperature drop measurement can be achieved if it makes a temperature sensor calibration in the precision thermostat or rigorous recruiting of sensors pairs. The experimental research of the transistor diodes interchangeability to create precise, stable and low cost temperature sensors is carried out also. It showed that transistor diodes should be given preference, which fabricated in the same technological cycle especially as SMD transistors. The theoretical assumption about the initial voltage spread reduction of the SMD transistors compared with traditional volumetric installation transistors is experimentally confirmed. The spread values were reduction from ±5 K for volumetric installation to ±0,3 K for SMD transistors. For further spread reduction of the forward bias diode voltage it proposed connect transistors in series, which additionally allowed increase their sensitivity. The temperature sensor prototype as series-connected transistors are mounted on printed circuit boards and sealed (placed in thermocontractable tube with the screened leads) to prevent water ingress. The entire experimental setup was placed in a passive water-zero thermostat to ensure the minimum values of the temperature gradients among the several sensors. Among the several mass-produced investigated type transistors, it was selected two transistors type BCW61C and BC849C, which should be the lowest values of the voltage drop spread ±457 μV (±0,22 К) and ±406 μV (±0,20 К) accordingly. While design this enables the provision of measuring temperature drop standard deviation of five series connected diodes not exceed ± 0,46/ 10 = ±0,16 К with a simultaneous increase the temperature and temperature drop measurement sensitivity to 10 mV/K. While the digital thermometers design it very important are the ideality factor and the base resistance of the diodes-transistors, which their means are determined from the proposed equations. On the experimental data basis the transistors type BCW61C and ВС849С ideality factors was calculated η=1,18380 and η=1,00048 respectively, and their base resistance amounted near 50 Ohm which corresponds to practical recommendations for the selection transistors as temperature sensors.The structures of digital temperature and difference temperature meters were developed too. The methods of adjusting their additive and multiplicative error components are improved. The digital temperature meter structure contains the current-defining generator, current resistor, several standard resistors, voltage reference, ADC and device controller. The digital thermometer transform function was set, which allowed establish the metrological requirements for its constituent elements. It shown that designed scheme should be used amendments method in order to set the precision thermometer requirements while the relaxed instrumental error their components requirements. The digital meter of temperature difference can be built on the basis of series-connected diode sensors that provide high accuracy, sensitivity, resolution and performance, especially when used in the radiometer with electrical substitution. Two possible methods of digital thermometer introducing amendments in the analog and digital forms is described. It also showed their strengths and weaknesses and advised to use tuning in digital form. Structure of designed digital temperature difference meters is based on the ADC implementation with differential inputs, which it both signal exits was connected to the both current generators outputs. The ADC reference voltage formed by the precise resistive voltage divider. In the manufacturing process it can be adjusted as mentioned additive and multiplicative error components by using two temperature points. Adjustments additive error component generally convenient to carry an arbitrary temperature, for example, equal to ambient temperature. And to adjust the multiplicative error component it advisable to use a standard thermometer and further the conversion factor changing by any of the conversion path scale elements. If ten semiconductor temperature sensors implement it significantly reduced requirements for sensitivity threshold of second devise transformative elements because LSB units 0,001 K complies the input voltage 10 μV, that is much higher than the sensitivity threshold of modern scale elements. Except proved the feasibility of the proposed temperature sensors in designed digital meter temperature and the temperature difference, they should be applied in other areas such as food processing industry and individual heating counters, namely accounting of consumed heat by individual consumers.
 • Item
  Нейронні мережі як засіб прогнозування значення температури за перехідним процесом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Лопатко, Ольга; Микитин, Ігор; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано нейронні мережі як засіб прогнозування значення температури за перехідним процесом. Розглянуто штучний нейрон як основу нейронної мережі. Наведено класифікацію нейронів залежно від функцій, які вони виконують в нейронній мережі, та основні види передавальних функцій нейрона. Подано класифікацію нейронних мереж за критерієм їх архітектури, алгоритму навчання та типу завдань, які вони можуть виконувати. Зроблено висновок, що для розв’язання поставленої задачі оптимальним є застосування нейронної мережі з архітектурою прямого поширення з алгоритмом навчання з вчителем. Проанализированы нейронные сети как средства прогнозирования значения температуры за переходным процессом. Рассмотрен искусственный нейрон как основа нейронной сети. Приводится классификация нейронов в зависимости от функций, которые они выполняют в нейронной сети, и основные виды передаточных функций нейрона. Представлена классификация нейронных сетей по критерию их архитектуры, алгоритма обучения и типа задач, которые они могут выполнять. Сделан вывод, что для решения поставленной задачи оптимальным является применение нейронной сети с архитектурой прямого распространения с алгоритмом обучения с учителем. The present article considers neural networks as a tool for the temperature prediction using transition process. The authors emphasize the need to measure high temperatures in technological processes and indicate problems encountered on this way. The method proposed to solve this problem is neural networks application. The study of artificial neural networks is motivated by their similarity to successfully working biological systems, which – in comparison to the overall system – consist of very simple but numerous nerve cells that work massively in parallel and (which is probably one of the most significant aspects) have the capability to learn. There is no need to explicitly program a neural network. One result from this learning procedure is the capability of neural networks to generalize and associate data: after successful training a neural network can find reasonable solutions for similar problems of the same class that were not explicitly trained. This in turn results in a high degree of fault tolerance against noisy input data. At the very beginning the authors describe artificial neuron as a basis of a neural network and provide its block diagram. Neurons classification depending on the functions they perform in the neural network is also present. They also defined the transfer function of the artificial neuron and its basic types (linear transfer function, positive linear transfer function, piecewise linear transfer function, step transfer function and logistic transfer function) alongside with mathematical expressions (formulas) and diagrams that describe neural networks behavior. Then, the authors present a neural networks classification based on their architecture (feedforward neural networks, recurrent neural networks and completely linked neural networks were specially highlighted). Each type of these was provided with detailed drawings and structures explanation. In addition, the present article includes a neural network classification, based on training algorithm and the type of problem that such neural network is able to perform. At the end of the article the authors make conclusions about the most relevant neural network architecture in case of temperature prediction problem using transition process and consider the corresponding learning algorithm. Plans for further research were also outlined.
 • Item
  Дослідження термометричного матеріалу HF1-хErxNiSn
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Крайовський, Володимир; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено енергетичні, кінетичні та магнітні характеристики термометричного матеріалу Hf1-xErxNiSn у діапазонах T = 80÷400 K, x=0÷0.10 за напруженості магнітного поля H £10 кГс. Показано, що характеристики Hf1-xErxNiSn чутливі до зміни температури і він може бути основою для виготовлення чутливих елементів термоперетворювачів. Исследованы энергетические, кинетические и магнитные характеристики термометрического материала Hf1-xErxNiSn в диапазонах: T = 80÷400 K, x=0÷0.10 при напряженности магнитного поля H £ 10 кГс. Показано, что характеристики Hf1-xErxNiSn чувствительны к изменениям температуры и он может быть основой для изготовления чувствительных элементов термопреобразователей. The electron energy state, magnetic and transport characteristics of of thermometric materials Hf1-xErxNiSn were investigated in the T = 80÷400 K temperature range and at charge carriers concentration from x=01÷0.10 and H £ 10 kGs. The material Hf1-xErxNiSn is sensitive to the temperature change and could be used as the basis for the sensitive thermoelectric devices. We investigated the crystal structure, electron density of states (DOS) and the kinetic and energy characteristics of n-HfNiSn heavily doped with the Er impurity. Samples were synthesized at the laboratory of the Institute of Physical Chemistry, Vienna University. The Hf1-xErxNiSn crystal-lattice periods were determined by X-ray analysis with the use of the Full-prof software. We employed a data array obtained by the powder method using a Guinier-Huber image plate system. The chemical and phase compositions of the samples were determined using a Ziess Supra 55VP scanning electron microscope and an EMPA energy dispersive X-ray analyzer. The electronic structure was calculated by the Korringa–Kohn–Rostoker (KKR) technique in the coherent potential approximation (CPA) and local density approximation (LDA), as well as the full-potential linearized plane wave (FP-LAPW) method within density functional theory (DFT). In the calculations, we used experimental values of the lattice constant on a k grid 10×10×10 in size and the Moruzzi–Janak–Williams exchange-correlation potential parametrization. The width of the contoured energy window was 16 eV. The number of energy values for DOS calculations was 1000. To predict the behavior of the Fermi level, band gap, and electrokinetic characteristics of n-HfNiSn doped with Eratoms, the electron density distribution (DOS) was calculated. The calculated results pretending to be adequate to experimental studies should account for complete information on the semiconductor’s crystalline structure. To obtain more accurate results, we calculated the DOS for almost all possible cases of the mutual substitution of atoms at sites of the HfNiSn unit cell. Shows the result most consistent with experimental data. It was found that the disordered structure (Hf1-xNix)NiSn, x = 0.01, of the HfNiSn compound is most probable. We note that the same result was obtained from structural studies of HfNiSn. The partial (to 1 at %) substitution of Hf atoms with Ni atoms generates donor-type structural defects in the crystal, and the Fermi level is in the band gap which becomes narrower. It was also found that the minimum in the dependence of variations in the DOS at the Fermi level (DOSF(x)) for the disordered structure (Hf1-xNix)NiSn of the HfNiSn compound corresponds to the (Hf0.99Ni0.01)NiSn composition. In this semiconductor model, the Fermi level is in the band gap which is εg ≈ 282 meV. The same question arises when analyzing the behavior of the dependences (x) and (x) in Hf1-xErxNiSn. For example, the (x) variation in the concentration range 0.02 ≤ x ≤ 0.10 shows that the modulation amplitude of the continuous energy bands of Hf1-xErxNiSn HDCSs increases. Indeed, the activation energies (x) increase from (x = 0.05) = 38.3 meV to (x) (x = 0.07) = 59.2 meV. As we already noted, such behavior is possible only when compensating electrons appear in the p-type semiconductor due to the ionization of donors whose appearance was not initially assumed. In Hf1-xErxNiSn samples, x > 0.05, the decrease in (x) indicates a decrease in the modulation amplitude of the continuous energy bands, which is possible only when the degree of compensation of Hf1-xErxNiSn decreases due to a decrease or termination of the generation of donor-type structural defects. Thus, the initial assumption that n-ZrNiSn doping with Er atoms by substituting Hf atoms is accompanied by the generation of only donor-type structural defects in the crystal does not allow consistent explanation of the behavior of the energy characteristics of Hf1-xErxNiSn HDCS. The variations in the activation energy of hopping conduction (x) and the modulation amplitude of the continuous energy bands (x) unambiguously prove the existence of a donor source in Hf1-xErxNiSn. Further, we will identify the possible mechanism for the appearance of donors. The series of studies on the crystalline structure, energy spectrum, and electro-kinetic parameters of the n-HfNiSn intermetallic semiconductor heavily doped with the Er impurity allowed determination of the variation in the degree of compensation of the semiconductor due to the generation of both structural defects of donor nature during the substitution of Hf atoms with Er atoms and defects of donor nature during the partial substitution of Ni sites with Snatoms. The n-HfNiSn crystalline structure is disordered, and the Hf site can be occupied by Ni to ~1 at %, which generates structural defects of donor nature in the semiconductor and explains the mechanism of its “a priori doping with donors”. The mechanism of the degree of compensation of the semiconductor as the result of the crystal structure transformation during doping, leading to the generation of structural defects of donor nature was established. The results of the electronic structure calculation are in agreement with experimental data and the Hf1-xErxNiSn semiconductor is a promising thermoelectric material. The results are discussed in the framework of the heavily doped and compensated semiconductor model by Shklovsky–Efros.