Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2004. – № 516

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 516 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 204 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 60
 • Item
  Підходи до створення пункту сепарації твердих побутових відходів (ТПВ) в сільській місцевості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Бать, Р. Я.; Грицишин, П. М.
  Запропоновано концептуальні підходи поводження з ТПВ в сільській місцевості. Подано схему створення пункту сепарації сміття для сільської місцевості як першочерговий крок до створення системи поводження з відходами на селі. In the given article the offered conceptual approaches of the treatment with municipal waste in a countryside.The scheme of creation of point division waste for a countryside as a prime step to creation of a system the treatment with waste on a village is offered.
 • Item
  Оцінка гідродинамічних процесів у капілярах при вакуумуванні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Гумницький, Я. М.; Сеньків, В. М.; Юрим, М. Ф.
  Досліджено пароутворення у капілярах при вакуумуванні. Проведено статистичну оцінку частоти утворення бульбашок пари. Показано, що цей показник залежить від температури в системі. Process of steam generation in capillarries at vacuum processing is studied. Statistical estimation of frequency of bubble formation is made. Is showed, that this parameter depends on the temperature of system.
 • Item
  Вплив полівінілпіролідону на сорбційні властивості поліамідів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Левицький, В. Є.; Тарнавський, А. Б.; Суберляк, О. В.
  Досліджено сорбційні властивості сумішей поліамід (ПА-6 та ПА-6/66) – полівініл- піролідон (ПВП). Встановлено вплив ПВП на сорбційні та реологічні характеристики даних сумішей. Absorption properties of PA-6 and PA-6/66 mixture polyvinylpyrrolidone (PVP) have been investigated. PVP influence on absorption and moldable characteristics these mixtures been determined.
 • Item
  Вплив полівінілпіролідону на агрегативну та седиментаційну стійкість дисперсій пігментів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Левицький, В. Є.; Сподар, І. Д.; Суберляк, О. В.
  Досліджено сорбційні властивості сумішей поліамід (ПА-6 та ПА-6/66) – полівініл- піролідон (ПВП). Встановлено вплив ПВП на сорбційні та реологічні характеристики даних сумішей. Absorption properties of PA-6 and PA-6/66 mixture polyvinylpyrrolidone (PVP) have been investigated. PVP influence on absorption and moldable characteristics these mixtures been determined.
 • Item
  Модифікація ненасиченої поліефірної смоли полімерними додатками
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Яковенко, Т. Т.; Бабаханова, Т. Г.; Слімаковський, І. В.
  Досліджено вплив полівінілпіролідону та пінополістиролу на властивості гібридних матриць на основі ненасиченої поліефірної смоли. Показано, що введення дисперсних наповнювачів суттєво покращує експлуатаційні властивості вивчених композицій. The influence of polyvinyl pirrolidone and foam polystyrene to the properties of hybrid matrixes based on unsaturated polyester resin was investigated. It was shown, that dispersiblis fillers significantly improved the investigated composition’s operating characteristcs.
 • Item
  Модифікація ПЕВГ і одержання сумішей ПЕВГ:ПА-6
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Курило, М. С.; Наконечний, О. О.; Суберляк, О. В.
  Описано модифікацію поліетилену високої густини з пониженим ступенем зшивання і деструкції. Модифікація досягається за рахунок прищеплення малеїнового ангідриду з масовою часткою 1–5 % на ПЕВГ з використанням органічних пероксидних ініціаторів, диспергованих у поліетилені. Одержаний кополімер використовувався як полімерний компатибілізатор для сумішей ПЕВГ:ПА-6. The modification of polyethylens high density with a low degree cross linkage and destruction has been described. The modification is achieved by the grafting of maleic anhydrides to the extend of 1–5 % using organic peroxide initiators, dispersed together with the polyethylens. The graft copolymers obtained are used as polymeric compatibilizator for polyethylene high density/nylon-6 blends.
 • Item
  Дослідження сорбції білків плазми крові на модифіковані поверхні поліпропілену
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Стецишин, Ю. Б.; Воронов, С. А.; Ройтер, Ю. В.; Варваренко, С. М.
  Розглянуто вплив послідовної модифікації поверхні поліпропілену поліпероксидами та функціональними мономерами або полісахаридами на сорбцію білків плазми крові. Показано, що завдяки зменшенню сорбції фібриногену та збільшенню (або пригнічуванню) сорбції альбуміну у всіх досліджених випадках досягається значне покращання гемосумісності отриманих за пропонованою методикою поверхонь. Effect of consequent modification of polypropylene surface with polyperoxides and functional monomers or polysaccharides on the sorption of blood plasma proteins has been considered. Significant hemocompatibility improvement for the surfaces prepared using a proposed technique has been shown as a decrease of fibrinogen sorption and increase (or suppression) of albumin sorption.
 • Item
  Модифікація поверхні поліолефінів за допомогою гетерофункціональних полі пероксидів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Стецишин, Ю. Б.; Тарнавчик, І. Т.; Самарик, В. Я.; Носова, Н. Г.
  Встановлено умови пероксидації поліолефінових поверхонь для оптимального покриття з огляду на максимізацію частки їх модифікації. Проведено модифікацію пероксидованих поверхонь за допомогою різних функціональних мономерів за методикою “прищеплення від” та оцінено вільну поверхневу енергію отриманих матеріалів. Conditions of polyolefin surface peroxidation for optimal coating with respect to maximized part of their modification have been determined. Modification of peroxidized surfaces has been conducted using the various functional monomers by “grafting from” and free surface energy of prepared materials has been estimated.
 • Item
  Модифікація епоксидних покрить нехроматними інгібувальними пігментами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Гуменецький, Т. В.; Лавренюк, О. І.; Зінь, І. М.; Білий, Л. М.; Ратушна, М. Б.
  Методом електрохімічної імпедансної спектроскопії досліджено ефективність інгібування корозії оцинкованої сталі нетоксичними пігментами. Встановлено, що композиція на основі модифікованого фосфату цинку та кальцієвмісного кремнійоксидного пігменту проявляє синергізм у інгібуванні корозії оцинкованої сталі в кислому дощовому розчині внаслідок осадження на сталі корозійностійкої плівки з покращаними бар’єрними властивостями. Захисні властивості епоксидних покриттів, які містять цю пігментну композицію, знаходяться на рівні епоксихроматних. It was investigated galvanized steel corrosion inhibition with chromate-free pigments by electrochemical impedance spectroscopy. It was established that blend of modified zinc phosphate and calcium containing silica has synergism of corrosion inhibition for galvanized steel, exposed in acid rain solution, due to development of surface film with increased barrier properties. Protective properties of epoxy coatings, modified with the chromate-free pigment blend, are equal to epoxy-chromate ones.
 • Item
  Дослідження впливу наповнювачів на полімеризацію полівінілпіролідон-(мет)акрилатних композицій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Гриценко, О. М.; Скорохода, В. Й.; Ядушинський, Р. Я.
  Досліджено впли неметалевих та металевих наповнювачів на прищеплену полімеризацію гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) на полівінілпіролідоні (ПВП) в присутності сульфату заліза (ІІ). Виявлено активні та неактивні наповнювачі, досліджено час життєздатності наповнених композицій. It was investigated the influence of non-metalic and metalic extenders on graft polymerization of hydroxyethylmethacrylate (HEMA) on polyvіniylpirrolidone at the presence of iron sulphate (ІІ). The active and non-active extenders are found, the life-time of extended compositions is investigated.
 • Item
  Особливості кінетики фотополімеризації деякихвінілових мономерів у присутності полівінілпіролідонової матриці
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Шекета, М. Л.; Терешко, Н. І.
  Досліджено фотополімеризацію деяких вінілових мономерів відмінної будови у присутності полівінілпіролідонової (ПВП) матриці без використання ініціаторів. Підтверджено активуючу дію ПВП як фотосенсибілізатора, ефективність дії якого визначається природою і полярністю мономера. The photopolymerization of some vinyl monomers of another construction at the prezence of polyvinylpirrolidone (PVP) matrix without initiators usage is investigated. It was confirmed the initiating action of PVP as photosensibylizer, it’s efficiency of action is determined by nature and polaricity of monomer.
 • Item
  Синтез нового аніонного поверхнево-активного мономера і його емульсійна кополімеризація зі стиреном
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Когут, А. М.; Гевусь, О. І.; Воронов, С. А.; Шевчук, О. М.
  Синтезовано новий мономер – несиметричний діалкілмалеїнат, що містить гідрофобний цетильний фраґмент і гідрофільну сульфогрупу. Показано, що він проявляє поверхневу активність і визначено його критичну концентрацію міцелоутворення. Емульсійна полімеризація стирену в присутності цього аніонного пармера проходить з його прищепленням до полістиренової латексної частинки й утворенням латексів з підвищеною стійкістю. A novel monomer – asymmetric dialkyl maleate containing a hydrophobic cetyl fragment and a hydrophilic sulpho group has been synthesized. The monomer has been shown to possess surface activity and its critical micelle concentration has been determined. Emulsion polymerization of styrene in the presence of the anionic surfmer allows its chemical grafting to the surfaces of the polystyrene latex particles to produce latices with enhanced stability.
 • Item
  Кристалізація скла системи SIO2–AL2O3–B2O3–BAO–K2O–LI2O, одержаного термообробкою колоїдних розчинів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Валуха, Я. І.; Романів, А. С.; Кочубей, В. В.
  Досліджено кристалізаційну здатність скла системи SiO2–Al2O3–B2O3–BaO–K2O–Li2O, одержаного з розчинів залежно від хімічного складу. Здійснено оцінку впливу каталізаторів та природи шихти на кристалізаційну здатність. The glass crystalization abitity of SiO2–Al2O3–B2O3–BaO–K2O–Li2O system received from solutions in dependence of chemical composition was investigated. The valuation of catalizators influens and mixture nature on crystalization ability was conducted.
 • Item
  Структуроутворення портландцементів з додатками полікарбоксилатів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Мазурак, О. Т.
  Досліджено вплив суперпластифікаторів нової генерації на основі полікарбоксилатів на властивості та процеси гідратації портландцементних систем. Показано ефективність дії суперпластифікаторів із зростанням питомої поверхні портландцементів. The influence of new generation superplasticizers on the basis of polycarboxylates on properties and hydration processes of Portland cement systems is investigated. The efficiencyrise of superplasticizers action due to from increasing of Portland cement specific surface is shown.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання конвективних потоків ванної скловарильної печі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Ящишин, Й. М.; Жеплинський, Т. Б.; Мрак, Т. Я.
  Методом математичного планування експерименту досліджувались умови формування пересипного конвективного потоку скляної маси у ванній печі. Встановлено, що максимальні значення швидкості потоку отримуються за умови мінімальної різниці температур по глибині басейну ванної печі. The method of experiment mathematical planning investigated speed of a return flow of melted glass. Is established, that the maximal speed of a flow can arise under condition of the minimal difference of temperatures on depth.
 • Item
  Вплив температури випалу на гідрофільні характеристики глуховецького каоліну
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Пона, М. Г.; Гивлюд, М. М.; Чернікова, І. В.; Солоха, І. В.
  Показано зв’язок характеру зміни теплоти змочування випаленого каоліну із структурними перетвореннями каолініту під час нагрівання. Showed connection of temper changing heat moisture burnt kaolin with structural transformation of kaolinit at heating.
 • Item
  Методика проведення експериментальних досліджень екстрагування цільових компонентів з капсульованих добрив
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Мельничук, В. В.
  Наведено методики проведення досліджень впливу властивостей довкілля на процеси вивільнення активних компонентів з капсульованих добрив та їх засвоєння рослинами. Описано методику кількісного визначення нітратів у ґрунті та продуктах рослинництва іонометричним методом. The developed techniques of realization of researches of influence of properties of an environment on processes of active components release from encapsulated fertilizers and its assimilation by plants are given. The technique of quantitative definition of nitrates in the soil and plants by ionometric method is described.
 • Item
  Вплив модифікації гідроксиду магнію пероксидовмісними кополімерами на властивості поверхні наповнювача
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Шевчук, О. М.; Токарєв, В. С.; Вгенкнехт, У.; Грюндке, К.; Монцібович, Р. О.; Букартик, Н. М.; Воронов, С. А.
  Проведено модифікацію поверхні дисперсного гідроксиду магнію пероксидними гетерофункціональними кополімерами. Досліджено вплив природи та концентрації модифікатора на властивості модифікованих наповнювачів. Показано, що в результаті модифікації значно знижується поверхнева енергія дисперсного гідроксиду магнію, зростає його гідрофобність і седиментаційна стабільність. The modification of the surface of disperse magnesium hydroxide with peroxide heterofunctional copolymers has been carried out. The influence of modifier nature and concentration on colloidal-chemical properties of modified fillers was studied. It has been shown that as a result of modification surface energy of disperse magnesium hydroxide decreases and its hydrophobicity as well as sedimentation stability increase.
 • Item
  Визначення кінетичних коефіцієнтів при нестаціонарному теплообміні в киплячому шарі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Нагурський, О. А.; Чопко, І. М.; Гумницький, Я. М.
  Одним із методів захисту довкілля від надлишкових мінеральних добрив є регулювання їхньої розчинності за допомогою функціональної оболонки. Виробництво таких матеріалів містить стадію капсулювання. Якість покриття поряд з іншими параметрами визначає і температурний режим. Тут визначено комбінований коефіцієнт тепловіддачі від псевдозріджуючого агента до дисперсного матеріалу. One of methods of environmental protection from exuberant mineral fertilizers is regulation of their dissolubility through a functional shell. Effecting of such stuffs actuates stage of capsulation. The quality of cover together with other parameters determines also temperature schedule. The activity is dedicated to definition of a combined heat-transfer coefficient from the fluidising agent to a dispersed stuff.
 • Item
  Скло з кольоровими покриттями на основі сполук міді
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Яртись, А. А.; Ящишин, Й. М.
  Досліджено дифузійне забарвлення поверхні скла евтектичними солевими сумішами на основі сполук міді. Розглянуто механізм забарвлення поверхні та його характер залежно від складу поверхні та інших факторів. Is investigated process diffusion of colouring surface glass from eutectic salt by mixes on the basis of connections copper. The mechanism of colouring of a surface and its character is considered depending on structure and other factors.