Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 135
 • Item
  Концепція розвитку веб-сайта сучасного університету: приклад Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Березко, Олександр; Пелещишин, Андрій; Жежнич, Павло
  У статті розглянута концепція розвитку офіційного комплексного веб-сайта Львівської політехніки як засобу подання сучасного університету у глобальному інформаційному середовищі.
 • Item
  Дослідження мотивації користувача для управління життєвим циклом інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бєліков, Павел
  Information is one of the most important resources of organization nowadays. One way to control data storage resources is implementation of lifecycle management concepts. This work is devoted to research of probabilistic method of information lifecycle management. Use of this method will reduce the task of determination of information lifecycle to single-criterion one. The generalized definition of information lifecycle is provided. Value of information is defined as its main property. Influence of user motivation on probability access is depicted.
 • Item
  Класифікація мережевих загроз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рубан, Ігор; Прибильнов, Дмитро
  В статті розглятнута та наведена класифікація мережевих загроз для засобів виявленння вторгнення та засобів попередження вторгнення. З метою постановки завдання на всебічне вивчення та проведення аналізу проблематики інформаційної безпеки та мережевих загроз, робиться спроба приведення всебічної класифікації мережевих загроз, що, у свою чергу, надає можливість побудови засобів захисту від небезпеки у компютерній мережі. Це дозволить зформулювати завдання на побудову певного апарату протидії всім видам небезпеки із заданою гарантією у межах визначеного сегменту мережі.
 • Item
  Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на парний ефективний потенціал міжелектронної взаємодії в напівобмеженому металі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Костробій, Петро; Маркович, Богдан; Задворняк, Іван
  Досліджено вплив зовнішнього потійного електричного поля на парний ефективний потенціал міжелектронної взаємодії для моделі напівобмеженого «желе». Показано, що наявність поля приводить до сильної зміни ефективного потенціалу в приповерхневій області.
 • Item
  Раціональний вибір співвідношення критеріїв ранжування у задачі переслідування множини цілей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Маркова, Олена; Желдак, Тимур
  В роботі досліджено оптимальні співвідношення уве- дених раніше критеріїв вибору цілі переслідувачем у диференційній грі групового переслідування. Для вибору метрики, у якій задаються оцінки важливості критеріїв та оптимальних співвідношень виконано імітаційне моделювання методом Монте-Карло. Показано, що не існує жодного “ідеального співвідношення”. Результати імітаційного моделювання використані у якості даних для побудови системи правил, за якими має діяти об’єкт, що керує переслідувачем. У якості механізма побудови правил запропоновані мережі Байєса та дерава рішень.
 • Item
  Взаємозв’язки між різними видами обмежень кардинальності в моделі «сутність-зв’язок»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сільвейструк, Людмила
  При моделюванні важливу роль грають взаємозв’язки між об’єктами предметної області. Тому важливий аспект моделі «сутність-зв’язок» це якісні характерис- тики типу зв’язку. Існують різні підходи до визначення обмеженнями кардинальності типу зв’язку. В роботі розглядається актуальне питання встановлення логіч- них зв’язків між обмеженнями кардинальності при різних підходах та обґрунтування (як теоретично так і практично) доцільності їх використання.
 • Item
  Математичне моделювання управління хаосом у моделі олігополії Курно-Пу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гнатів, Богдан; Кавалець, Ірина
  Описано економічну модель олігополії – узагальнену модель Курно-Пу. Розглянуто застосування методу керування зі зворотнім зв’язком до моделі економіки з чотирма фірмами-виробниками на ринку; виведено умови стійкості точок рівноваги Курно. Описані можливі економічні наслідки розглянутих стратегій керування хаосом.
 • Item
  Алгоритми опрацювання вимірювальних сигналів у логарифмічній системі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Пилипчин, Андрій
  У роботі описано алгоритми придатні до швидкого оброблення цифрових сигналів у вимірювальних прист- роях без застосування сигнальних процесорів. Запро- поновані алгоритми ґрунтуються на заміні операцій множення (ділення) операціями додавання (віднімання) у логарифмічній системі. Їх коректність підтверджу- ється шляхом імітаційного моделювання.
 • Item
  Структурні різновиди предикативного центру англійського речення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Худан, Павло
  У статті описано етапи укладання класифікації структурних типів предикативного центру англійського речення та створення алгоритму автоматичного виді- лення предикативного центру речення з установленням його типу відповідно до класифікації, Алгоритм реалізовано у програмі мовою програмування С#. Встановлено структурні типи суб’єкта та предиката на підставі їх формального вираження. Предикативний центр розглядався як єдність суб’єкта та предиката, тому позначення структурного типу центру складалося з позначення типу суб’єкта та типу предиката. На 500 реченнях дослідного матеріалу було виділено 791 предикативний центр. Кількість структурних типів, що зустрілися, дорівнює 56. Укладено правила, що лягли в основу алгоритму авто- матичного виділення предикативного центру речення. Правила базувалися на методі дистрибутивного аналізу та формальних підходах до аналізу структури речення: методі пошуку опорних точок, методі передбачувального аналізу та методі пошуку граничних сигналів. Укладений алгоритм на вході отримує текст з морфологічною розміткою. Створена програма використовує правила встановлен- ня предикативного центру речення, що зберігаються у зовнішній базі даних. Це дає змогу вносити зміни до роботи програми, а також змінювати позначення морфологічних кодів, що використовуються у тексті на вході без втручання до коду програми.
 • Item
  Модель XML-опису складених унітермів формул алгоритмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Оасяк, Володимир; Нізьолек, Магдалена; Петрушка, Юлія
  Алгеброю алгоритмів описано формулу алгоритму компютерного створення XML-опису складених унітермів формул алгоритмів.
 • Item
  Дослідження роботи алгоритмів легковагової криптографії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Крет, Тарас; Банах, Роман
  В роботі досліджено та проаналізовано алгоритми легковагової криптографії. Розглянуто найбільш вико- ристовувані з них. Визначено їхні недоліки та переваги
 • Item
  Неруйнівний контроль стільникових панелей з використанням нейронної мережі fuzzy-art
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Переїденко, Антон; Шегедін, Петро
  Запропоновано та досліджено використання модифіко- ваної нейронної мережі Fuzzy-ART для проведення неруйнівного контролю стільникових панелей. Описано структуру та принцип дії розробленої системи неруйнівного контролі виробів з композиційних матеріалів. Приведено результати використання розробленої системи для безеталонної діагностики стану стільникових панелей.
 • Item
  Функціональні характеристики та морфологічне кодування англійських дієслів в анотаціях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Полякова, Ірина
  У даній роботі представлено спосіб морфологічного кодування з використанням бази даних дієслівних форм. Такий підхід зменшує ймовірність виникнення лексико- граматичної омонімії "дієслово-іменник" і дозволяє визначити близько сімдесяти відсотків дієслівних форм тексту. Як результат виводиться таблиця зі знайденими дієсловами, їх морфологічними ознаками, морфологічним кодом та контекстом.
 • Item
  Спеціалізований процесор цифрової фільтрації зображення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Олексів, Максим
  У роботі запропоновано спеціалізований процесор цифрової фільтрації зображення. Процесор підвищує точність виділення на зображенні сцени силуетів об’єктів з складною структурою значеннями пікселів з локальними максимумами з метою підвищення точності сегментації цифрових зображень. Його застосування в системах технічного зору дозволяє збільшити їх точність і надійність.
 • Item
  “Часові” іменники в українській та англійській мовах: контрастивний аналіз та особливості перекладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Цюпка, Мар’яна
  У статті розглянуто лексико-семантичне поле часу в англійській та українській мовах. Проведений контрас- тивний аналіз лексичних одиниць на позначення часу та вічності, а також періодів часу в англійcькій та українській мовах. Запропоновано способи перекладу лексики досліджуваного поля у випадках відсутності еквівалентів.
 • Item
  Використання соціальних мереж для формування авторитету ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Слобода, Катерина
  В статті розглядаються особливості використання соціальних мереж для формування авторитету вищого навчального закладу.
 • Item
  Модель розумного медичного простору, що виконує автоматичне інтерв’ювання пацієнта
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Блокусь, А.; Єнджейєвський, М.
  У статті представлена архітектура і результати впровадження програм для розумного медичного простору (Повсюдний домашній лікарський кабінет - Ubiquitous Domestic Doctor’s Office (UbiDoDo). Основною метою програми є моніторинг біомедичних параметрів пацієнта в його домашніх умовах в режимі реального часу. Це дозволяє негайно реагувати на симптоми і забезпечує засоби для автоматичного опитування пацієнта і доставку його результатів до лікаря. Ідея розумного медичного простору виникла в обширній сфері дослід- ження сфери охорони здоров’я і завдяки відмінним прикладам повсюдного використання компютерних технологій для охорони здоров’я Основними функціями простору UbiDoDo є прозорий моніторинг і опитування пацієнта через природну розмову (що вимагає синтезу і розпізнавання мовлення). Модуль експертної системи програми адаптується в ході інтерв’ю згідно з історією біомедичних параметрів пацієнта і його відповідей. Після цього програма надсилає резюме лікарю, який вже має дані пацієнта, протокол інтерв’ю і набір пропонованих попередніх діагнозів. У статті вивчаються питання вимог до персоналу і пацієнтів, модель програми і її інтеграція з роззо- середженим серодовища, сформованого інтелектуаль- ними просторами, лікарський кабінет і KASKADA (польська абревіатура для: контекстуальний аналіз потоків даних з відеокмер для додаткі негайного визначення) платформи на суперкомп’ютері Галера у Гданському університеті. Велика увага приділяється дереву знань експертної системи, котре описує сценарій інтерв’ю і алгоритм рекомендацій щодо діагнозів. Були також запропоновані подальші удосконалення алгоритму, які базуються на аналізі статистичних даних. The article presents the architecture and results of implementing an application for the intelligent medical space UbiDoDo (Ubiquitous Domestic Doctor’s Office). The main purpose of the application is real-time monitoring of the biomedical parameters of a patient in his domestic environment. It allows an immediate reaction to appearing symptoms and provides means to automatically interview the patient and deliver his results to a medical doctor. The main functionalities of the UbiDoDo space include transparent monitoring, interviewing the patient through natural conversation and cooperation with the MedEye application that allows the doctor to access his patients’ data, refer them for examinations and order automatic analysis of examination results on a multimedia processing supercomputer platform. Much emphasis has been put on the construction of the expert system’s knowledge tree which describes the scenario of the interview and the diagnosis recommendation algorithm. Further improvements to the algorithm based on the analysis of statistical data have been proposed.
 • Item
  Передача даних в системах моніторингу технологічних процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Барило, Г. І.; Грицик, Р. І.; Кус, Н. І.
  Запропоновано активний спосіб обміну інформацією між сервером і вільно програмованими мікро- контролерами в системі моніторингу технологічних процесів SCADA. Приведено результати тестування та показано практичну реалізацію цього способу в системі моніторингу нафтопереробного підприємства.
 • Item
  Метод трансляції SDL – специфікацій за допомогою мереж Петрі високого рівня
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Заболотна, Анастасія
  Робота присвячена дослідженню проблеми автома- тичної побудови мережевих моделей SDL-специфікацій. Мова специфікацій та опису SDL прийнята в якості міжнародного стандарту. Розглядаються SDL-системи з таймерами, засобом збереження сигналу пріоритетами, що дозволяють адекватно представити значний клас комунікаційних протоколів. В якості моделей вибрані кольорові мережі Петрі, котрі розширюються за допомогою семантики часу та пріоритетів. В роботі описується метод трансляції SDL-систем в дану мережеву модель.
 • Item
  Реалізація зчитувача системи контролю доступом на основі радіочастотної ідентифікації з використанням легковагового шифрування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Пуля, Петро
  В статті здійснюється аналіз основних видів та способів застосування радіочастотної ідентифікації з використанням активних і пасивних транспондерів, огляд та вибір методу легковагового шифрування для захисту каналу передачі даних між зчитувачем та радіо- міткою.