Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2001. – № 426

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Державного університету «Львівська політехніка» та інших вузів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 426 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 223 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 68
 • Item
  Дослідження пошарової полімеризації трикомпонентних систем на основі термоеластопласту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ван-Чин-Сян, Ю. Я.; Романюк, О. П.
  Досліджено вплив інтенсивності світлового потоку і сумісності полімермономерної композиції на полімеризаційну здатність мономерів у товстих плівках. The work investigated the effect of the intensity of light stream and of the compatibility of polymer - monomerization compasition on the polymerization compatibility of monomers in stout films.
 • Item
  Особливості поводження різноманітних культур дріжджів у високоградієнтному магнітному полі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Горобець, С. В.; Підгорський, B. C.; Горобець, О. Ю.; Пенчук, Ю. Н.; Живодер, О. В.
  Досліджено поведінку таких видів дріжджів, як Rhodotorula glutinis, Thrichosporon cutaneum, Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae у високоградієнт- ному магнітному полі. Виявлено, що дріжджі створюють потоки в розчинах солей КЮз і Со604 у високоградієнтному магнітному полі. Behavior of the following kinds of yeast’s is investigated in a high gradient magnetic field: Rhodotorulla glutinis, Thrichosporon cutaneum, Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae. It is revealed that the yeast’s create flows in solutions of salts КЮ3 and Со604 in a high gradient magnetic field.
 • Item
  Визначення жирних кислот у ліпідній фракції рослин родини амарантові (Аmaranthaceae)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Проц, Д. І.; Федорчук-Мороз, В. І.
  Методом газорідинної хроматографії розділені метилові ефіри жирних кислот від С8 до С24 ліпідної фракції амарантів: Amaranthus cruentus, Amaranthus caudatus і Amaranthus retroflexus L. The separation of methyl esters of fatty acids from C8 to C24 of lipids fraction of amaranths (Amaranthus cruentus, Amaranthus caudatus и Amaranthus retroflexus L.) have been carried out by the method of gas-liquid chromatographic analysis.
 • Item
  Автоматична оптимізація роботи нагрівальних трубчастих печей великої потужності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Грицай, В. І.; Стасюк, І. Д.; Гуменецький, В. В.
  Описана система автоматичного регулювання температурного режиму нагрівальної трубчастої печі, побудована на основі теплового балансу печі. Вона дозволяє оптимізувати роботу печі за критерієм зменшення динамічної похибки регулювання температури нафтопродукту на виході з печі, а також забезпечує підвищення точності стабілізації цієї температури, покращення умов роботи печі та значну економію палива. The automatic control system of heating tube stove regime is described in given report. This system design on the base of stove heat balance. It allows to optimize a functioning a stove on the criterion of reducing dynamic control error of oil products temperature on output from the stove, as well as ensures increasing of stabilization accuracy of this temperature, improvement of conditions of functioning a stove and significant economy of fuel.
 • Item
  Кінетика фільтраційного сушіння модифікованого цеоліту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Гузьова, І. О.; Ханик, Я. М.; Атаманюк, В. М.; Креховецький, О. М.
  Проведено комплексне дослідження з кінетики фільтраційного сушіння модифікованого цеоліту. Подані результати досліджень та встановлені розрахункові залежності для прогнозування сушіння в широкому діапазоні зміни параметрів процесу. Is devoted to the theoretical and experimental investigations of the filtration drying of disperse materials (modified zeolites). The experimental results are presented and the computation dependencies for predicting the process kinetics are established.
 • Item
  Гідродинаміка фільтраційного сушіння торфу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кіндзера, Д. П.; Ханик, Я. М.; Атаманюк, В. М.
  Досліджено гідродинаміку руху теплоносія через пористу структуру шару торфу при його фільтраційному сушінні. There are investigations of hydrodynamic movement of hot air through the layer of peat during filtration drying.
 • Item
  Параметри мікродугового формування і деякі властивості оксидних покриттів, одержаних на сплавах алюмінію
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Яворський, В. Т.; Мерцало, І. П.; Клапків, М. Д.; Березюк, Д. О.
  Вивчено вплив електричних параметрів мікродугового анодування на товщину, напругу пробою і поруватість МДА-покриттів. Effects of electrical parameters of microarc oxidation (MAO) on the thickness and porosity of MAO-coatings have been investigated.
 • Item
  Дослідження розчинності сульфурилхлориду в сульфатній кислот
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Яворський, В. Т.; Слюзар, A. B.; Калимон, Я. А.
  Описано результати досліджень розчинності SO2CI2 в сульфатній кислоті залежно від температури і концентрації кислоти. The results of SO2Cl2 solubility in sulphuric asid dependence on asid concentration and temperature have been described.
 • Item
  До питання створення комплексної технології переробки розчинів хвостосховищ калійних виробництв
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Перекупко, Т. В.
  На підставі виконаних експериментальних досліджень доведена доцільність введення в технологію повної утилізації розчинів хвостосховищ, яка розробляється, стадій попереднього фільтрування і сорбції як засобів зниження вмісту органічних речовин в хлориді натрію, одержаному з цих розчинів. In this paper the expediency of adding of filtration and sorbtion stadges into ellaborated technology of combined proctssing of waste stored potassium production solusions was established. It enables to decrease the content of organic substances in obtained from this solusions natrium chloride.
 • Item
  Можливі шляхи утилізації цинковмісних шламів виробництв віскозних волокон
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Мартинець, О. В.
  Показано, що захист довкілля від найбільш шкідливих викидів підприємств віскозних волокон - сірководню та іонів цинку, доцільно здійснювати їх взаємним знешкодженням. Внаслідок цього процесу утворюється відпрацьований цинковмісний відхід. Зважаючи на перспективність даного методу, запропоновано можливі шляхи утилізації цінних компонентів із цинковмісного шламу. Shown, that environmental protection from most harmful wastes of chemical fibres -sulphur hydrate and zinc ions, expediently to realize by dint of their mutual disactiualich. As a result of this process zinc-containing waste has been obtained. On base of seen out researches are projected basic utilization directions of valuable components from zinc-containing slurry.
 • Item
  Створення нового технологічного процесу вилучення хлориду натрію з галіто-лангбейнітового залишку калійних виробництв
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кропивницька, Л. М.; Перекупко, Т. В.; Максимович, І. Є.
  На підставі виконаних експериментальних досліджень вилучення хлориду натрію з галіто-лангбейнітового залишку калійних виробництв пропонується принципова технологічна схема цього процесу. Наводяться оптимальні параметри розробленого технологічного процесу. The principal technological scheme of natrium chloride extraction from halite- and langbeinite-contained waste of potassium productions on the base of experimental results is described. In this paper the optimum parameters of the researching technological process are given.
 • Item
  Залежність деяких показників одержання полімерної сірки з Na2S2O2 від концентрації кислоти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Гелеш, А. Б.; Яворський, В. Т.; Знак, З. О.
  Досліджено вплив концентрації кислоти на особливості кислотного розкладу натрію тіосульфату, а також якісний і кількісний склад отриманого продукту. Встановлено оптимальні концентрації кислот для проведення даного процесу. Inquired into acid concentrations influence on process peculiarity of acid sodium time-table tiosulphate, and also qualitative and quantitative composition of got product. Set the optimum concentrations of acids for given process.
 • Item
  Одержання товарних і спеціальних сортів сірки при очищенні газів від сірководню хінгідронним методом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Яворський, В. Т.; Климон, Я. А.; Чайко, Н. Й.; Знак, З. О.
  Наведено результати досліджень з перероблення дисперсної сірки, одержаної при очищенні газів від сірководню, в товарні та спеціальні сорти сірки. The results of the investigation of the processing of dispersed sulphur obtained during gases purification from H2S into industrial and special sorts of sulphur.
 • Item
  Дослідження розчинності матеріалів з мінеральної та техногенної сировини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Челядин, Л. І.; Федюк, С. В.; Челядин, В. Л.; Мальований, М. С.; Балінський, Н. І.
  Дослідження розчинності матеріалів з мінеральної та техногенної сировини. Досліджено розчинність гранульованого матеріалу в кислотному, нейтральному і лужному середовищах. Зразок, одержаний при 850 °С з золошлаку, покритого шламом водоочищення, має найменшу розчинність (2,4 мг/л) протягом 624 годин в середовищі 1 М HCl. The solubility of material which is similar sphere is studied in the acid, neutral and meadow surroundings. The example, obtaining by 850 oC from ashes-slag which was cover by slag of sewage puryfication, has the lesser solubility (2,4 mg/l ) during 624 hours in the surrounding by 1 M HCl.
 • Item
  Кінетика екстрагування олії з Fructus Hippophaes
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Шепіда, Я. Ф.; Сидоров, Ю. І.; Новіков, В. П.; Влязло, Р. Й.
  У виробничих умовах вивчали вплив додавання ферментних препаратів на технологію і якість готового пива заводу “Калуський бровар”. Показано, що додавання препарату “Церемікс” на стадії сусловаріння зменшує час оцукрювання та фільтрації, сприяє збільшенню виходу сусла. Сумісне додавання препаратів “Фунгаміл” та “Матурекс” на стадії бродіння скорочує цей процес на 1-2 доби; при цьому якість пива не погіршується. Додавання препарату “Церемікс” у готове пиво підвищує колоїдну стікість; піностійкість при цьому не зменшується. Under production conditions studied influence of the additives fermentatic of preparations on technology and quality of ready beer of factory “Калуський бровар”. Is shown, that the addition of a preparation Ceremix аt the stage of cooking the nutritious environment reduces time of transformation in sugar and filtering, promotes increase of an output nutritious environment. The joint addition of preparations Fungamil and Maturex at the stage of fermentation reduces this process to 1-2 day; for want of it the quality of beer is not worsened. The addition of a preparation Ceremix in ready beer increases colloid stability; stability of foam for want of it does not decrease.
 • Item
  Відцентрові пиловловлювачі з поперечно-поточною зоною розділення та їх розрахунок
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Дубинін, А. І.; Майструк, В. В.; Свідовий, Б. С.
  Розглянуто процеси очищення забруднених газів і вміщено аналіз роботи й розрахунку відцентрового пиловловлювача з поперечно-поточною зоною розділення. Новий апарат є легким в експлуатації і обслуговуванні, а також дешевший за існуючі апарати пилоочищення. Considers process of purification polluting gases and contains investigation of the centrifugal gas flue of across motion. New aperture is easy in exploitation and control cheaper from existent technologies is proposed.
 • Item
  Дослідження сорбції міді на природній та Н+ - формі клиноптилоліту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Одноріг, З. С.; Мальований, М. С.; Мацієвська, О. О.
  Досліджено кінетику сорбції міді на природному клиноптилоліті. Показано, що сорбція реалізується як за механізмом йонного обміну, так і за механізмом фізичної адсорбції. The kinetics of sorption of copper on the natural clinoptilolite is investigated. In was shown that adsorption realised both on the mechanism of ionic exchange and on the mechanism of physical adsorption.
 • Item
  Дослідження фільтрації в умовах перколяційного екстрагування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Семенишин, С. М.; Троцький, В. І.; Петрушка, І. М.
  Проведені дослідження фільтрування в умовах перколяційного екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини на прикладах шишок хмелю і трави материнки. Встановлені залежності впливу різних факторів, на основі яких можна прогнозувати фільтрацію для умов перколяційного екстрагування. Conducted process studies to filtrations in conditions percolation extraction target components from vegetable cheeses. Installed dependencies of influence of different factors, on the base which possible forecast a process of filtration in conditions percolation extraction.
 • Item
  Кристалізація полімерної сірки в умовах безперервного процесу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Семенишин, С. М.; Мота, Я.-В. В.; Петрушка, І. М.
  Досліджувалася кристалізація полімерної сірки в умовах безперервного процесу. Показано, що коефіцієнт масовіддачі під час кристалізації зростає при збільшенні швидкості охолодження. Встановлено, що збільшення розмірів кристалів можна досягнути за рахунок зменшення швидкості охолодження. Process polymeric sulfaric was investigated are grey in conditions of contiguous process. Is shown, that a factor masstransfer in process grows at a increase of speed of cooling. Is established (installed), that growth of the sizes of crystals it is possible to reach At the expense of reduction of speed of cooling.
 • Item
  Хімічне модифікування бентонітів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Санніков, М. І.; Мальований, М. С.; Петрушка, І. М.; Чайка, О. Г.
  Досліджені особливості хімічного модифікування бентонітів із застосуванням кислот для використання отриманого продукту в олієжировій промисловості та розчинів солей з метою очищення стоків від цих солей. Investigated features of chemical modifying bentonit with application of acids for use of a received product in oil-industry and solutions of salts with the purpose water purification here these salts.