Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2003. – Випуск №14

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича, Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – Випуск 14. – 100 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Зміст до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 14
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003)
 • Item
  [Рецензія]
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Харченко, Вальтер
 • Item
  Нові здобутки викладання політології у військових ВНЗ України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Г етьманчук, Микола; Малик, Ірина
 • Item
  [Рецензія]
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Мороз, Олексій; Мороз, Юрій
 • Item
  Десять років діяльності: підсумки і перспективи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Кравчук, Ігор
 • Item
  Сергій Шелухін про роль церкви у державотворчих процесах України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Турчин, Ярина
  Проаналізовано наукові праці відомого українського громадсько-політичного діяча і вченого С.Шелухіна про роль Української Помісної Православної Церкви в державотворчих процесах Обгрунтовується потреба зміцнення власної Помісної Церкви в Україні. The scientific works of a famous Ukrainian statesman and the scientist S.Sheluhin about the role of the Ukrainian national Orthodox church in stateforming processes have been analyzed. It’s motivated the need of consolidation of the out national Orthodox church in Ukraine.
 • Item
  Проблема політичних цінностей в історії становлення політичної науки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Климончук, Василь
  Досліджуються особливості історичного становлення системи цінностей у політиці Особливе місце приділяється аналізові таких системних величин політичної аксіології як “свобода”, “демократія”, “право”, “влада” тощо. Виводиться логіка і структура систем політичних цінностей. The paper studies specific features in the historical formation of values system in politics. The focus is made on the analysis of system values in political axiology, such as “freedom”, “democracy”, “right”, “power”, etc. The author infers the logic and structure of political values system.
 • Item
  Деякі аспекти українського міфотворення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Леонтьєва, Лідія
  Світ увійшов у період нового здійснення політики через інформаційне протиборство, у якому Україна може посісти місце як об’єкта, так і суб’єкта впливу. Аналізуються питання взаємодії людини та інформаційного середовища. Досліджується формування міфотворення як у науковому аспекті, так і в контексті політичної ситуації в Україні. World has entered the period of conducting a new policy on the background of an information confrontation and Ukraine can occupy in it the place of an object or subject of such influence. The questions of interaction of the man and information environment. In the article some questions of creation of myths both in scientific aspect and in a context of a political situation in Ukraine are analyzed.
 • Item
  Основні виховні ідеали й ідеал українця у спадщині Григорія Ващенка
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Г ерасимчук, Андрій; Герасимчук, Валентина
  Висвітлюються погляди українського педагога, філософа Г. Ващенка на місце і роль християнського ідеалу в формуванні світогляду молодої людини. The article describes the opinion of Ukrainian teacher and philosopher G. Vashchenko of place and role of Christian ideal in formation of outlook of a young person.
 • Item
  Міжвоєнна українська еміграція у Франції в політичній системі Третьої Республіки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Дорошенко, Сергій
  Обгрунтовується ідея про те, що українська еміграція у Франції - складова частина світового міграційного процесу, яка свідомо розвивалася у межах західного напряму української геополітики У 20-30-х роках XX століття через відсутність української національної державності набула стихійного характеру. У Франції українські емігранти опинились в умовах демократичної як на той час, політичної системи Третьої Республіки, яка надавала загалом ширші можливості для участі емігрантів з України в економічному, соціально-політичному й культурному житті. Це дозволяло українським політичним емігрантам розвивати власну, а також переймати і засвоювати кращі зразки французької політичної культури і, водночас, включатися у європейський і світовий політичний процес. The article proves an idea that Ukrainian emigration is the composing part of the general world process of emigration, developed in the margins of the west direction of the Ukrainian geopolitics. In the 20-30 years of the XX as a result of being with out state century it was rather unorganized. In France the Ukrainian emigrants became to the situation of democratic conditions of the Third Republic, that gave them a better ability for the taking part in the economics, social politics and cultural life. Ukrainian political emigrants were given a chance to develop and to borrow the best examples of the French political culture and to take part in the European and the world political processes.
 • Item
  Становлення політичної суб’єктності українського народу Галичини в ХІХ ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Терешкун, Оксана
  Дається філософський аналіз формування політичної суб’єктності українського народу Галичини в XIX ст. та її інволюційної трансформації від культурно-мовної самоідентифікації до усвідомлення національної ідеї. It is shown the philosophy analysis, and considers the base of national idea. The research is devoted to the creation the Ukrainian consciousness in Galicia till the XIX century.
 • Item
  Методологічні аспекти політологічного аналізу формування і діяльності депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Ганущин, Олександр
  Розглядаються сучасні політологічні дослідження в контексті всебічного використання різних методологічних підходіа Застосовується системний, структурно-функціональний, історично-порівняльний, контент-аналітичний, біхевіористичний, ситуативний методи для отримання об’єктивного аналізу процесів, пов’язаних із депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України. The article presents contemporary political researches in the context of the implementation of all-round methodological approaches. The author has used system, structural functional, historical comparative, content analyse, behavioristic, situational methods to get objective analyse of processes connected with deputy factions (groups) in Supreme Council of Ukraine.
 • Item
  Громадянське виховання як чинник духовного оновлення суспільства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Уманець, Наталія
  Ставиться питання про необхідність вивчення особливостей громадянського суспільства в Україні. Розглядаються сучасні підходи до поняття “громадянськість”, а також – вплив ціннісної сфери сім’ї на формування позиції молоді в умовах нестабільного соціуму. In the article the author raises the problem of the civil community, says about the necessity to study the peculiarities of the Ukrainian Society. The influence of the sphere of values on the formation of the personality is presented here.
 • Item
  Деякі аспекти формування політичної культури засобами громадянської і політичної освіти в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Іванов, Микола
  Присвячено методологічним аспектам дослідження проблем політичної та громадянської освіти Звернено увагу на певну неузгодженість в науковій літературі понять “політична освіта” та “громадянська освіта”. Пропонуються власні тлумачення вказаних понять та робиться висновок про необхідність визначити суть вказаних понять, спираючись виключно та їх змістовні характеристики. The given article is dedicated to methodological aspects of research of problems of political and civil education. The writer pays attention to definite inconsistency in the scientific literature of concepts “political education” and “civil education”. In the article the own explanations of the indicated concepts are tendered and is draw a conclusioned necessity to determine the contents of the indicated concepts, resting exclusively on their pithy characteristics.
 • Item
  Роль політичної еліти у консолідації політичних партій України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Туркевич, Остап
  Досліджується вплив еліти на процес консолідації політичних партій. У період радикальних політичних змін в державі і суспільстві роль політичної еліти суттєво зростає Тому рівень професійної підготовки, рівень політичної культури еліти в перехідних суспільствах відіграє визначальну роль при переході до демократії. Те саме можна ствердити і про українське суспільство загалом і консолідацію політичних партій – зокрема. The article dwells upon the impact of elite on the process of political parties’ consolidation. The elite’s role becomes more significant during the periods of radical political changes in the country and in the society. That is why the level of profesional qualification, moral presentation and cultural level of elite play a significant role in moving towards democracy in the transitional society, like the ukrainien society in general and in consolidation of political parties in particular.
 • Item
  Роль комунікаційної еліти у формуванні громадянських цінностей особи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Анісімович-Шевчук, Ольга
  Розглядається роль еліти у функціонуванні суспільства Визначається зміст, функції політичної комунікаційної еліти та її роль у функціонуванні громадянських цінностей особи. The role of elite in functioning of the society is considered. The contents, the functions of the political, communicative elite and its role in formation of the civil values of a person are defined.
 • Item
  Феномен політичного лідерства в контексті суб’єктно-об’єктної політичної взаємодії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Школяр, Мар’яна
  Розглянуто особливості політичної взаємодії та взаємовпливу між суб’єктами (політичними лідерами) та об’єктами (послідовниками) процесу політичного лідерства Описано способи домінування, якими володіє лідер як суб’єкт процесу політичного лідерства. The peculiarity of political interaction and mutual influence between the sudject (the political leader) and the odject (the followers) of the process of political leadership was considered. The methods of dominion which the leader possess as a subject of the process of political leadership have been described.
 • Item
  Україна - Молдова: проблеми взаємостосунків сучасної доби
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Черник, Петро
  Аналізуються найсуттєвіші моменти українсько-молдовського співробітництва, а також деякі суперечливі ситуації у двосторонніх стосунках, особливо, щодо придністровського питання і територіальних претензій. Робиться спроба пошуку механізмів їх вирішення. The most important moments of Ukrainian-Moldavian cooperation are analyzed. The main causes of conflicts between sides and the ways of their solution are considered there as well.
 • Item
  Процеси формування нової регіональної ідентичності країн Центральної Європи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Стародуб, Тетяна
  Висвітлюється питання становлення нової регіональної ідентичності країн Центральної Європи (1989–2000). Аналізуються теоретичні розробки, що присвячені дослідженню категорій “Центральна Європа”, “Нова регіональна ідентичність країн Центральної Європи” та вивченню процесів становлення й розвитку нової регіональної ідентичності країн Центральної Європи в контексті демократичних перетворень 1989–1991 pp. та політичних процесів 1989–2000 pp. The problem of information of Central-European countries new régional identity (1989–2000) is covered in the article. Author is caring out analysis of existent theoretical elabotaions, which are devoted to research of categories “Central-European” and “New regional identity of Central-European countries” and study of the making and development of Central-European countries new regional identity in the context of democratic transformations (1989–1991) and political processes (1989–2000).
 • Item
  Проблема формування позитивного політичного іміджу Збройних сил України в процесі переходу до демократичного суспільства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Ільницька, Уляна
  Обгрунтовується необхідність формування позитивного політичного іміджу Збройних сил України, розглядається типологія іміджу, аналізуються фактори, що впливають на його формування. This article motivates the necessity of creation of the positive political image of Ukrainian Armed Forces, considerates the model of image, analyses the factors which have an influence on its formation.