Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – №751

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013 . – № 751: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 411 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 56
 • Item
  Ігрова координація та самоорганізація стратегій у мультиагентній моделі "хижак-жертва"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кравець, Н.
  Досліджується проблема координації та самоорганізації стратегій мультиагентних систем на основі моделі стохастичної гри виду „хижак – жертва” з локальними зв’язками між агентами. Розроблено ігровий рекурентний метод та алгоритм координації стратегій агентів під час мінімізації функцій середніх програшів. Виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри „хижак – жертва”. Досліджено вплив параметрів моделі на збіжність ігрового методу. The problem of coordination and self-organization of multi-agent strategies on the basis of predator-prey stochastic game model with local communications between agents is investigated. The game recurrent method and algorithm of formation of the co-ordinated strategies of agents in the course of minimisation of average losses functions are developed. Computer modelling of predator-prey model stochastic game is executed. Influence of parameters of model on convergence of a game method is investigated.
 • Item
  Синтез системы прогнозирования моделей в задачах экологического мониторинга
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мантула, Е.
  Дослiдження спрямовано на синтез прогнозуючих моделей для нестаціонарного часового ряду. На вiдмiну вiд загальноприйнятих підходів до розв’язання різноманітних задач екологічного моніторингу, що використовують різні структури моделей і методів оцінки параметрів, запропоновано метод адаптивної процедури прогнозу в поєднанні з низькою обчислювальною складністю, шо дає змогу синтезувати кращі оцінки щодо заданого критерію. Исследования были направлены на синтез моделей для нестационарного временного ряда. В отличие от общепринятых подходов для решения различных задач экологического мониторинга, которые используют различные структуры моделей и методов оценки параметров, был предложен метод адаптивной процедуры прогноза в сочетании с низкой вычислительной сложностью, который позволяет синтезировать наилучшие оценки с точки зрения заданного критерия.
 • Item
  Анотування текстів для здійснення автоматичного розпізнавання іменованих сутностей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дмитраш, О.; Романюк, А.; Тимощук, П.
  Описано створення анотованого корпусу іменованих сутностей для української мови. This paper describes the process of creating an annotated corpus of named entities for Ukrainian language.
 • Item
  Оптимізація розв’язку задачі комівояжера методом парних заміщень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Базилевич, Р.; Кузь, Б.
  Досліджено алгоритм для оптимізації розв’язання задачі комівояжера. Зменшення довжини шляху забезпечується обміном ребер, які відповідають умові оптимізації. The algorithm for TSP solution optimization is investigated. Tour minimization is performed by swapping of edges, which satisfy optimization criteria.
 • Item
  Дослідження якості води за допомогою пристрою LAB-ON-CHIP
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Осядач, А.; Червецова, В.; Файтас, О.; Лобур, М.; Новіков, В. П.
  Розглянуто результати досліджень води за допомогою пристрою lab-on-chip. Встановлено закономірності між концентраціями іонів у розчинах та оптичними показниками спектрометра. The article deals with the results of studies of water through the device lab-on-chip. It is established the relationships between the concentrations of ions in solutions and optical parameters of the spectrometer.
 • Item
  Формування захисних зображень на основі фрактальної геометрії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дронюк, І.; Квасниця, С.; Калінчук, В.
  Розглянуто застосування фрактальної геометрії для захисту зображень. Рекомендується метод, який призначений для побудови зображення за допомогою кривої Гільберта та інших фракталів. На основі цього методу розроблено відповідне програмне забезпечення. We consider the application of fractal geometry to protect the images. We advise the method that is for constructing images using Hilbert curve and other fractals. Basing on this methods, there was developed appropriate software.
 • Item
  Інтелектуальна система “інтернет-магазин музичного обладнання”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Василюк, А.
  Електронна комерція є найважливішим складовим елементом електронного бізнесу. Найвідомішим прикладом здійснення електронної комерції є інтернет-магазин, який являє собою веб-ресурс з каталогом продукції та можливістю замовлення і оплати товарів, які сподобались покупцю. Інтернет-магазин є однією з найпоширеніших комерційних моделей електронної торгівлі у сфері В2С. E-commerce is an important component of the e-business. The most famous example of electronic commerce is the online shop, which is a web-based resource directory of products and the ability to order and pay for goods that the buyer liked. Online shop is one of the most common business models in e-commerce B2C.
 • Item
  Підвищення надійності мережі шляхом острівкування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Базилевич, Р.; Боднар, Ю.
  Розглянуто методи острівкування мережі для уникнення її хвильового пошкодження. Запропоновано використовувати метод оптимального згортання схеми для виділення ієрархічно вкладених островів мережі. The methods of networks islanding to avoid its wave blackout are reviewed. The Optimal Circuit Reduction method is proposed to use for allocating hierarchically nested network islands.
 • Item
  Дослідницьке тестування як засіб підвищення якості аплікації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Свірідова, Т.; Марікуца, У.
  Запропоновано використання дослідницького тестування як спосіб покращення якості аплікації, що розробляється. Розглянуто дослідницьке тестування як частину регресійного тестування. This paper is devoted to the investigation of quality factors which can influence on developed software. Exploratory testing is described and analysed in scope of regression testing.
 • Item
  Порівняння алгебричних методів подань алгоритмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Драґан, Я.; Овсяк, В.; Овсяк, О.
  Порівняннями за системами операцій та їхніми властивостями та побудованими моделями абстрактної комп’ютерної системи дано оцінку таких відомих алгебричних методів опису алгоритмів, якими є модифікована система алгоритмічних алгебр, модифікована алгебра алгоритмів та алгебра алгоритмів. Bi comparison under the systems operations and their properties and constructed abstract models of computer systems estimations of such well-known algebraic methods for describing algorithms, which are modified systems of algorithmic algebras, modified algebra algorithms and algebra algorithms are given.
 • Item
  Оцінка ефективності вибору порядку методу в алгоритмі чисельного інтегрування на основі різниць вищих порядків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Фіногенов, О.
  Розглянуто алгоритм чисельного інтегрування на основі різниць вищих порядків та виділено фактори, які впливають на вибір порядку методу. Запропоновано алгоритм оцінки ефективності вибору порядку методу, проведено його дослідження на тестовому наборі схем та зроблено висновки щодо методу керування обчисленнями. This paper deals with the numerical integration algorithm based on the differences of higher orders, and the factors influencing on the choice of a method order are marked out. The algorithm to evaluate method order selection efficiency is proposed, its investigation on the test circuit set is conducted, and conclusions on the calculation control method are made.
 • Item
  Використання новітніх комп’ютерних технологій при чисельному дослідженні напружено-деформованого стану будівельних конструкцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дмитренко, Т.
  Подано результати дослідження напружено-деформованого стану монолітного перекриття зі сталезалізобетонною колоною з використанням новітніх комп’ютерних технологій. The paper presents the results of a study of the stress-strain state of monolithic slabs with composite column using the latest computer technology.
 • Item
  Програмна реалізація моделі надійності технічної нерезервованої системи з обмеженою кількістю відновлень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мандзій, Б.; Сенів, М.; Лобуцька, О.
  Описано алгоритм та здійснено програмну реалізацію моделі надійності технічної нерезервованої системи з обмеженою кількістю відновлень. Розроблене програмне забезпечення (ПЗ) дає змогу аналізувати показники надійності різних варіантів побудови нерезервованої відновлюваної технічної системи з обмеженою кількістю відновлень для різної кількості елементів та кількості відновлень. У ПЗ передбачено можливість візуалізації отриманих результатів обчислень. This paper describes an algorithm and software implementation of reliability model of technical nonreserved system with a limited number of restores. The developed software gives the opportunity to analyze the reliability of different options for constructing nonreserved restorable technical system with a limited number of restores for different number of elements and for the number of restores. The software provides the ability to visualize the calculation results.
 • Item
  Адаптивний алгоритм формування математичної моделі газотранспортної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Притула, Н.
  Розглядається задача знаходження режимних параметрів роботи газотранспортної системи, яка зводиться до розв’язання системи рівнянь у частинних похідних методом скінченних елементів. На стійкість знаходження розв’язку суттєво впливає крок за часовою координатою. Запропоновано адаптивний алгоритм зменшення впливу величини кроків на стійкість розв’язку. Крім цього, запропоновано алгоритм зменшення часу розв’язування режимних задач способом редагування технологічних схем – моделі структури системи транспортування газу. The problem of finding of operation modes parameters of a gas transmission system which is reduced to solving of partial differential equations set by a finite element method is considered. Fastness of a decision finding is influenced significantly by a step of hour coordinate. The adaptive algorithm of influence reduction of steps size on a decision fastness is offered. The algorithm of solving time reduction of operation modes tasks by way of technological schemes editing – models of gas transportation system structure is besides offered.
 • Item
  Усунення динамічних часткових спотворень для відтворення зображень на основі інтегрально-диференціального підходу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пелешко, Д.; Маковейчук, О.; Ковальчук, А.; Клювак, А.
  Запропоновано метод реконструкції зображення, частково спотвореного рухом. Характер спотворення – змаз фону з неспотвореним переднім планом. Для реконструкції використовуються алгоритми автоматизованого пошуку спотвореної ділянки, диференціювання та інтегрування зображення, математичної морфології та деконволюції. Reconstructive method for images, distorted by partial motion blur with unblurred inclusions, is proposed. It involves the algorithms of automated blur detection, images differentiation and integration, mathematical morphology and deblurring.
 • Item
  Info-logical structure of inductive technologies of the searching system-information-analytical researches
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Osypenko, V.
  Розглянута структура індуктивної технології системних інформаційно-аналітичних досліджень з позицій інформаційно-логічних зв’язків її підсистем та блоків. Згідно з цим підходом описано увесь технологічний процес системних інформаційно-аналітичних досліджень інноваційного спрямування від постановки проблеми до ухвалення рішення стосовно вибору фінального результату. In this paper the structure of inductive technology of system-information-analytical researches from the standpoint of informative-logical relationships of its subsystems and blocks has been observed. Under this approach, the whole technological process of systeminformation-analytical researches of innovative direction is described from the formulation of the problem before making of decision regarding the choice of the final result.
 • Item
  Дослідження поверхні матеріалу за статистичними ознаками зображення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мельник, Р.; Кожух, І.
  Наведено результати дослідження оцінювання якості поверхні матеріалу за допомогою статистичних ознак зображення, зокрема розподіленої дисперсії, дисперсії силуетів та знімків. За базовий інструмент дослідження прийнято пакет визначення статистичних ознак візуальних образів. The paper contains the results of material surface evaluation using statistical features of an image, in particular, using the distributed dispersion, dispersion of silhouettes and intensity pictures. The package of visual images feature extracting is considered as basic research tool.
 • Item
  Дослідження та синтез кільцевих монолітних кодів на основі методу твірних елементів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Велика, О.; Бойко, М.; Лясковська, С.
  Розроблено новий ефективний метод синтезу монолітних кодів, який ґрунтується на понятті твірного елемента циклічної різницевої множини, що розширює можливості вибору діапазону коду. The new effective method of synthesis of monolithic codes, which is based on the concept of formative element of cyclic different set which extends possibilities of choice of range of code, is developed
 • Item
  Онтологічний підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень управління Сухопутними військами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Литвин, В.
  Розглянуто побудову системи прийняття рішень управління Сухопутними військами з використанням онтологічного підходу. Описано побудову сховищ даних такої системи, ядром якої є онтологія. In the paper considers the construction of the system of decision-making control of the Army Ontology-based. We describe the construction of repositories of such a system, the core of which is the ontology.
 • Item
  Еквівалентність виразів реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень та розширеної реляційної алгебри
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Григорович, А.; Григорович, В.
  Введено означення безпечного виразу реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень, доведено теореми про еквівалентність виразів числення доменів для ненормалізованих відношень та виразів розширеної реляційної алгебри. Для доведення теорем використано метод математичної індукції. The article introduces the definition of safe expression of the domain relational calculus for nested relations, proves theorems on equivalence of the expressions of the domain relational calculus for the nested relations and of the extension of relational algebra. There is used the method of mathematical induction for proving theorems.