Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol. 11, No. 1

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. – Volume 11, number 1. – 132 p. : ill.

Зміст (том 11, № 1)


1
11
19
25
35
45
49
55
61
65
71
81
93
99
105
111
117
125
131

Content (Vol. 11, No 1)


1
11
19
25
35
45
49
55
61
65
71
81
93
99
105
111
117
125
131

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Polyolefin compositions. Study of properties of the flame retardants cross linking compounds
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Chulieieva, Olena; Zolotaryov, Volodymyr; PJSC YUZHCABLE WORKS
  Отримано композиції поліолефінів, які здат- ні до зшивання та самозагасання. Показано, що змінюючи спів- відношення між компонентами системи зшивання, антипірени та параметри проведення процесу, можна отримати композиції поліолефінів, що забезпечують одночасно високі показники пожежної безпеки і високі ступені зшивання.
 • Item
  Studies of thermal stability of epoxy compounds for glass-fiber pipes
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Karandashov, Oleg; Avramenko, Viacheslav; National Technical University “Kharkiv Polytechnical Institute”
  Досліджено термічну стабільність різних епоксидних сполук, призначених для використання в певних температурних діапазонах. Визначено вплив температури на фізико-механічні властивості труб, зокрема, їх руйнівне напруження при осьовому розтягненні і залежність від хімічної природи затвердника.
 • Item
  Carboxy derivative of dioxydiphenylpropane diglycidyl ether monomethacrylate as an additive for composites
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Bratychak, Michael; Iatsyshyn, Oksana; Shyshchak, Olena; Atsakhova, Olena; Janik, Helena; Lviv Polytechnic National University
  Карбоксильна похідна монометакрилату дигліциділового етеру діоксидифенілпропану (КПЕ), яка міс- тить в своїй структурі фрагмент діанової епоксидної смоли та вільну карбоксильну й метакрилатну групи, вивчена як компонент епокси-олігоестерних та бітум-полімерних су- мішей. Епокси-олігоестерні суміші вивчені з використанням діанової епоксидної смоли ЕД-20, структурування якої проводили в присутності поліетиленполіаміну. Визначені фізико-механічні властивості та хімічна стійкість до агресивних середовищ покрить на основі епокси-олігоестерних сумішей, що містять КПЕ. Бітум-полімерні суміші за участю КПЕ досліджено на прикладі бітумі, виробленого на ПАТ «Укртатнафта» (Україна).
 • Item
  Oligoetherols with S-triazine ring based on hydroxymethyl derivatives of methyl ethyl ketone
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Glowacz-Czerwonka, Dorota; Rzeszow University of Technology
  Показана можливість використання гідроксиметильних похідних метилетилкетону для отримання нових олігоестеролів з s-триазиновим кільцем. Одержано олігоестери з меламінових розчинів гідроксиметильних по- хідних з використанням 12-ти молярного надлишку оксиду етилену. Встановлено, що отримані олігоестероли можуть бути потенційним субстратом для отримання піно- поліуретанів з підвищеною термічною стабільністю.
 • Item
  Influence of propylene units stereoregularity in modified ethylene–propylene–diene elastomers on the ozone resistance of covulcanizates with acrylonitrile-butadiene rubbers
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Livanova, Nadezhda; Popov, Anatoliy; Shershnev, Vladimir; Zaikov, Gennady; Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences; Plekhanov Russian University of Economics; Lomonosov State Academy of Fine Chemical Technology
  Показано, що модифікування етилен-про- пілен-дієнових еластомерів при додаванні фрагментів приско- рюючої речовини для поліпшення їх сумісності з акрилонитрил- бутадієновими каучуками і зменшення швидкості розкладу озону є ефективним тільки у випадку низької стереорегуляр- ності пропіленових ланок у кополімері етилен-пропілен-дієн, коли зшиту систему додають до акрилонітрил-бутадієнового каучуку. Визначено, що при високій ізотактичності пропі- ленових фрагментів в ланцюзі етилен-пропилен-дієнових елас- томерів їх модифікація знижує озоностійкість зшитих струк- тур незалежно від режиму введення структуруючих систем.
 • Item
  Structural, morphological and optical properties of nanoproducts of zirconium target laser ablation in water and aqueous SDS solutions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Karpukhin, Vyacheslav; Malikov, Michael; Borodina, Tatyana; Valyano, George; Gololobova, Olesya; Strikanov, Dmitry; Joint Institute of High Temperatures, Russian Academy of Science
  Досліджено структурні, морфологічні та оптичні властивості нанопродуктів лазерної абляції цирконієвої мішені у воді та водних розчинах SDS. Залежно від експериментальних умов зазначені продукти отримані у вигляді оксидів у різноманітних фазових станах і органо- неорганічних композитів, які являють собою структури з алкільними ланцюгами SDS та знаходяться між шарами оксидів або гідроксидів. Показано утворення близьких до сферичних, порожнистих нано- і мікроструктур з діоксиду цирконію. Висунуте припущення, що газа-парові пузирі, які утворюються в процесі абляції, є темплетами для генерації порожнистих структур.
 • Item
  Correlation between IN SILICO and IN VITRO results of 1-(benzoyloxy)urea and its derivatives as potential anti-cancer drugs
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Hardjono, Suko; Siswodihardjo, Siswandono; Pramono, Purwanto; Darmanto, Win; Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga, Jl. Darmawangsa Dalam Surabaya 60282, Indonesia; Faculty of Science and Technology, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
  За модифікованою реакцією Шоттена- Баумана з додаванням хлористого бензоїлу або його гомологів до гідроксисечовини в тетрагідрофурані синтезовано 1-(бен- зоїлокси)сечовину та її похідні. Структуру синтезованих речовин підтверджено UV-Vis та інфрачервоною спектро- скопією, методами 1Н ЯМР, 13С ЯМР і мас-спектроскопією. Дослідження in silico стосовно протипухлинної активності 1- (бензоїлокси)сечовини та її похідних у ферменті рібонук- леотідредуктази (PDB:2EUD) проведено за допомогою програми Molegro. Протиракову активність за методом in vitro визначали за допомогою методу ММТ до колоній клітин HeLa. Показано, що результати in silico (Rerank Score) корелюють з результатами in vitro (log1/IC50). Визначено лінійну залежність між результатaми in silico та in vitro.
 • Item
  Synthesis of heterocyclic thioamides and copper(II) coordination compounds based on them
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Ranskiy, Anatoliy; Didenko, Natalia; Gordienko, Olga; Vinnytsa National Technical University
  Модифікованою реакцією Вільгеродта- Кіндлера синтезовані ариламіди гетарил-2-тіокарбонової кислоти. Отримані сполуки досліджені методами хімічного аналізу, ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопією. Методами тради- ційного та прямого синтезу на основі бензімідазол-2-N-(4- етоксифенил)карботіоаміда (НL4) отримано кординаційні сполуки загальної формули [Cu(HL4)Cl2]2 · хCH3OH (х = 0, 2). Молекулярна і кристалічна структура комплексу [Cu(HL4)Cl2]2 · 2CH3OH встановлена методом рентгено- структурного аналізу.
 • Item
  Professor Oleh Suberlyak – 70th anniversary
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Skorokhoda, Volodymyr; Levytskyi, Volodymyr; Lviv Polytechnic National University
 • Item
  Coal tar viscosity when dissolving coke oven gas deposits
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Pasternak, Oleksandr; Bannikov, Leonid; Smirnova, Anna; PJSC “AVDIIVKA COKE”; Ukrainian State Research Institute of Carbochemistry (UKHIN)
  Отримані дані про в'язкість смоли при розчиненні голоядерних ароматичних сполук (нафталену і антрацену). Підібрані коефіцієнти наявних емпіричних рівнянь в'язкості в залежності від добавок нафталену і антрацену. При штучному внесенні добавок в смолу досліджені реологічні властивості на віскозиметрі Брукфільда. Встановлено аномальність значень енергії активації в'язкісної течії при добавці нафталену, при якій також спостерігаються мінімальні значення константи К2 рівняння Вальтера та константи В рівняння Корнеліссен-Ватермана. На цій підставі рекомендовані температурні інтервали та оптимальна кількість нафталену у смолі з покращеними реологічними характеристиками.
 • Item
  The use of sulphophtalein dyes immobilized on anionite AB-17x8 to determine the contents of Pb(II), Cu(II), Hg(II) and Zn(II) in liquid medium
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Kostenko, Elizaveta; Melnyk, Lyudmila; Matko, Svitlana; Malovanyy, Myroslav; National University of Food Technologies; Lviv Polytechnic National University
  Встановлені умови іммобілізації ксиле- нолового оранжевого, метилтимолового синього, пірокатехі- нового фіолетового та хромазурола S на поверхні аніоніту АВ-17х8. Досліджена взаємодія йонів Pb(II), Cu(II), Hg(II) та Zn(II) з отриманими твердофазними реагентами. Показана ефективність очищення яблучного соку таким природним адсор- бентом Черкаського родовища (Україна) як палигорськіт. Визначені оптимальні умови реакції, кількісні характеристики складу та стійкості поверхневих комплексів та показники ефек- тивності аніонообмінників із іммобілізованими барвниками.
 • Item
  About the problem of biological processes complicated by mass transfer
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Dyachok, Vasyl; Huhlych, Serhiy; Yatchyshyn, Yuri; Zaporochets, Yulia; Katysheva, Viktoriia; Lviv Polytechnic National University; National University of Food Technologies
  Представлено результати вивчення процесу поглинання вуглекислого газу одноклітинними мікроводо- ростями. З’ясовано стадії перебігу процесу, враховуючи особливості умов культивування, зокрема наявність клі- тинного та міжклітинного середовища. Встановлено константи, які конкретизують математичну модель погли- нання вуглекислого газу з повітря клітинами мікроводоростей. Отримані рішення дають можливість прогнозувати кінетику процесу поглинання вуглекислого газу та проектувати обладнання для здійснення технологічного процесу очищення газових викидів за умов реалізації біотехнології на практиці.
 • Item
  Characteristics of biofilm formation process in the bioelectrochemical systems, working in batch-mode of cultivation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Zubchenko, Liudmyla; Kuzminskiy, Yevhen; National Technical University “Kyiv Polytechnic Insitute”
  У статті приведено короткий огляд методу формування анодної біоплівки з високою екзоелектро- генною активністю, який включає почергові повну і часткову заміну поживного середовища. Проаналізовано вплив процесу адаптації на генерування електричного струму під час фор- мування біоплівки. Пояснено причини різкого варіювання сили струму відразу після заміни поживного середовища..
 • Item
  Alkaline factor in cements with glass powder
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Shevchenko, Victor; Kotsay, Galyna; Warsaw University of Technology, Branch at Plock
  В роботі досліджено вплив лужної скла- дової скляного порошку на загальний луговміст цементно- скляної суміші, який обмежений стандартами. Для цього були використані рН-метрія, класичний метод титрування та різні екстрагенти. Використовуючи експериментальні та розрахункові методи визначення лужної активності скляного порошку, можна проектувати хімічний склад цементних композитів, які б відповідали стандартним вимогам за за- гальним луговмістом.
 • Item
  The role of gypsum in portlandite stone structure formation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Yakymechko, Yaroslaw; Chekansky, Bogdan; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено процеси гідратації кальцію окси- ду у присутності йонів SO4 2- та встановлено умови, за яких ут- ворюється портландитовий камінь з максимальними фізико- механічними показниками. Отримані дані із впливу умов тверд- нення на фазовий склад та мікроструктуру портландитового каменю з додатками гіпсу двогідрату. Встановлений механізм гідратаційного тверднення СаО у присутності йонів SO4 2-.
 • Item
  Structuring of collagen of the dermis during rawhide formation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Danylkovych, Anatoliy; Lischuk, Viktor; Zhyhotsky, Olexander; Kyiv National University of Technologies and Design; JSCo “Chinbar”; Institute of Materials Science Problems named after І. M. Frantsevich
  Досліджено колоїдно-хімічні особливості по- стадійного формування структурованого шкіряного напівфаб- рикату. Встановлено, що активність гідроксосульфатохро- мових комплексів суттєво підвищується при переході аніонної в катіонну форму. При пластифікації структури дерми алкіл- карбоксиетаноламінами прискорюється дифузія гідроксосуль- фатохромових комплексів у дерму, що забезпечує високий рівень хімічного структурування колагену дерми. Розроблені еко- логічно ефективні технології хромового дублення у виробництві шкіряного напівфабрикату Wet-blue і безхромового дублення для виготовлення шкіряних матеріалів поліфункціонального призначення.
 • Item
  Development of combustion model in the industrial cyclone-calciner furnace using cfd-modeling
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Havryliv, Roman; Maystruk, Volodymyr; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено тривимірну комп’ютерну мо- дель для дослідження процесу горіння в промисловій циклонній печі-декарбонізаторі. Моделювання руху потоків виконано на основі RANS-підходу з використанням різних моделей турбу- лентності. Представлені результати дають можливість спрогнозувати розподіл температури в печі, визначити кон- центрації компонентів в газовій фазі та добре узгоджуються з експериментальними даними. Дані отримані на основі комп’ютерного моделювання будуть використані в наступних теоретичних та експериментальних дослідженнях для опти- мізації конструкції апарату.
 • Item
  Application of glutaraldehyde-crosslinked chitosan membranes from shrimp shellwaste on production of biodiesel from Calophyllum inophyllum oil
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Wafiroh, Siti; Wathoniyyah, Murobbiyatul; Abdulloh, Abdulloh; Rahardjo, Yanuardi; Fahmi, Mochamad Zakki; Airlangga University, Faculty of Science and Technology
  Для поліпшення якості і зниження вартості виробництва біодизельного палива проведено його очищення з використанням глутаральдегід-зшитих хітозанових мембран. Біодизель одержано перестерифікацією калофілевої олії з вико- ристанням кислотного каталізатора. Показано, що кількість гліцерину в біодизельному паливі перед процесом очищення ста- новить 0,3014 ± 0,05 %. Після проведення очищення протягом 1 год. вміст гліцерину в біодизелі зменшується до 0,1429 ± 0,09 %.
 • Item
  The new 1,2,3-triazolylantracene-9,10-diones: synthesis and computer bioactivity screening
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Stasevych, Maryna; Zvarych, Viktor; Lunin, Volodymyr; Vovk, Mykhailo; Novikov, Volodymyr; Lviv Polytechnic National University; Institute of Organic Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
  Досліджено реакції 1,4(1,5)-діазидо-9,10- антрацендіонів із фенілацетиленом та метиловим естером ацетиленкарбонової кислоти за умов купрум(І)-каталізованої реакції азид-алкінового циклоприєднання та одержано ряд нових 1,2,3-триазолільних похідних 9,10-антрацендіону. Для визначення напрямків експериментальних біомедичних досліджень синтезованих сполук проведено комп’ютерний скринінг програмою PASS Online. Молекулярний докінг нових синтезованих 1,2,3-триазолів 9,10-антрацендіону виявив спо- луки з високим ступенем афінітету до сімейства рецепторних тирозинкіназ епідермального фактору росту EGFR, що може свідчити про ймовірний механізм реалізації протипухлинної активності.