Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Випуск 1(25)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 1 (25). – 158 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Combination of photogrammetry and terrestrial laserscanning – potentials and limitations. Part 1: Overview and performance features
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Luhmann, T.
  This article discusses recent developments and applica-tions for the combination of digital photogrammetry and terrestrial laser scanning. Both methods provide a number of advantages that can be added to benefit from both. The major strength of laserscanning is the measurement of 3D point clouds of arbitrary objects while photogrammetry offers fast object recording, images as do cuments and data storage and low costs for equipment. The paper addresses aspects of accuracy, system costs, combined system configurations and applications with a number of practical examples. Описано сучасні розробки та застосування для комбінації цифрової фотограмметрії та наземного лазерного сканування. Обидва методи мають певні переваги, які можуть доповнювати одна одну. Основною перевагою лазерного сканування є можливість вимірювання 3D хмар точок об’ єктів, тоді як фотограмметричні методи дешеві у використанні. Розглянуто аспекти точності, вартість системи, комбіновані конфігурації системи з практичними прикладами. Описаны современные разработки и применения для комбинации цифровой фотограмметрии и наземного лазерного сканирования. Оба метода имеют определенные преимущества, которые могут дополнять друг друга. Основным преимуществом лазерного сканирования является возможность измерения 3D облаков точек объектов, тогда как фотограмметрические методы являются дешевыми в использовании. Рассмотрено аспекты точности , стоимость системы , комбинированные конфигурации системы с практическими примерами.
 • Item
  Геодезический мониторинг Ереванской телебашни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Маркарян, В.; Манукян, Л.
  Рассмотрено геодезический мониторинг геодезических наблюдений за осадкой основания Ереванской телебашни. Приведены принципы расчета точности геодезических наблюдений вертикальных сме щений. Выполнен предрасчет точности проекта высотной сети, созданной для выполнения нивелирных работ. Описаны геодезические наблюдения за вертикальностью металлических конструкций телебашни. Приведены результаты наблюдений с пунктов GPS спутниковых приемников. Оценены резуль таты наблюдений. Розглянуто геодезичний моніторинг за осіданнями Єреванської телевежі. Наведено принципи розрахунку точності геодезичних спостережень вертикальних зміщень. Виконано попередній розрахунок точності проекту висотної мережі, створеної для виконання нівелірних робіт. Описано методику геодезичних спостережень за вертикальними рухами металевих конструкцій телевежі. Наведено результати спостережень з пунктів GPS. Виконано оцінку точності. The article is describs methodics of geodetic monitoring of Erevan tower. In this work the apriory calculation of the precision of geodetic network for vertical movements had been performed. The results of GPS measurements of the Erevan tower are shown.
 • Item
  Особливості роботи та функціональне призначення відбивних плівок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тревого, І. С.; Баландюк, А.
  Розглянуто та проаналізовано призначення і принцип дії відбивних плівок, які широко використовують для роботи з електронними тахеометрами. Також визначено основні питання, які потрібно дослідити. Рассмотрены и проанализированы назначение и принцип действия отражающих пленок, которые широко используют при работе с электронными тахеометрами. Также определены основные вопросы,которые нужно исследовать. Considered and analyzed the purpose and principle of operation, retroreflective, the use of which is widely distributed when working with electronic total stations. Also, the main issues to explore.
 • Item
  Аналіз можливостей інженерно-геофізичних методів для розшуку геодезичних знаків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тревого, І. С.; Ільків, Є.; Галярник, М.
  Проаналізовано передумови застосування геофізичних методів для пошуку геодезичних пунктів, реперів. Запропоновано науково-технічні, нормативно -економічні, фізичні та екологічні критерії відбору інженерно-геофізичних методів виявлення у ґрунті підземних центрів, реперів. Проанализирована возможность использования геофизических методов для поиска геодезических пунктов, реперов. Предложены научно-технические, нормативно-экономические, физические и экологические критерии отбора инженерно- геофизических методов поиска в почве подземных центров, реперов. The possibility of using geophysical methods of geodetic points, reference points. Proposed scientific, technical, regula-tory, economic, physical and environmental criteria enginee-ring geophysical methods in soil underground centers frames.
 • Item
  Перевірка структури мережі постів моніторингу атмосферного повітря засобами геоінформаційного аналізу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лазоренко–Гевель, Н.
  Проведено ГІС аналіз структури мережі спостереження атмосферного повітря Київської області. Проведен ГИС анализ структуры сети наблюдения атмосферного воздуха Киевской области. GIS-analysis was conducted of the structure of monitoring network of atmospheric air Kyiv region.
 • Item
  Дослідження цифрового аерознімання та фототріангуляції для картографування залізниці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дичко, Л.
  На підставі дослідних робіт доведено, що граничні співвідношення масштабів цифровий знімок /план лежать у межах 3–9. З урахуванням параметра GSD (Ground Sampling Distance) просторова роздільна здатність на практиці збільшується в 2 рази, а згадане вище співвідношення становить 4–10. Проведено серію експериментальних робіт з побудови опорної мережі методом фототріангуляції для залізничної колії з використанням знімків у масштабі 1:3000. Досягнута точність координування на контрольних точках 4–5 см дає змогу реком ендувати використання таких матеріалів для великомасштабного картографування об’єктів залізничного транспорту. На основании опытных работ установлено, что гра-ничные соотношения масштабов цифровой аэроснимок/план лежат в границах 3–9. С учетом параметра GSD (Ground Sampling Distance) пространственное разрешение увеличивается в 2 раза, а упомянутое соотношение составляет от 4 до 10. Проведена серия экспериментальных работ по построению сети ототриангуляции с использованием цифровых аэроснимков масштаба 1:3000. Полученная точность координирования на контрольных точках 4–5 см подтверждает возможность использования таких материалов для крупномаштабного картографирования обьектов железнодорожного транспорта . According to the researches, it was proved that limiting ratios of digital image/ plan scales lie in between 3–9. Taking into account the GSD (Ground Sampling Distance) parameter, in practice the spatial resolution is increased by two times, and the ratio, that was mentioned above changes to 4–10. The se ries of experimental work on building reference network with the help of phototriangulation method for railway with using images in the scale to be 1:3000 ha s been carried through. The achieved accuracy of coordination on checkpoints 4-5 cm enables to recommend the us age of such materials for large-scale cartography of railway objects.
 • Item
  Вплив типу ефемерид на точність визначення положення пунктів супутникових мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Костецька, Я.; Пішко, Ю.
  У трьох супутникових мережах, у першій з яких середня довжина векторів – 40,1 км, у другій – 22,7 км і в третій 10,8 км, виконано дослідження залежності точності положення пунктів від застосованого типу ефемерид. Встановлено, що при створенні мереж, в яких є вектори, довші від 30 км, необхідно використовувати остаточні ефемериди. Застосування остаточних ефеме- рид замість бортових при створенні мереж із векторами, довшими від 30 км, суттєво зменшує тривалість сеансів спостережень . В трёх спутниковых сетях, в первой из которых средняя длина векторов равна 40,1 км, во второй – 22,7 км, а в третьей – 10,8 км, исследована зависимость точности положения пунктов от типа эфемерид. Установлено, что при создании точных спутниковых сетей, в которых есть векторы большей длины, чем 30 км, необходимо применять окончательные эфемериды. Использование окончательных эфемерид вместо бортовых при создании сетей с векторами длиной больше 30 км позволяет существенно сократить сеансы наблюдений. In three satellite networks, the first of which has the average length of vectors 40.1 km, the second – 22.7 km, and the third – 10.8 km, the dependence of the accuracy of position determination on the type of ephemeris was investigated. It was found that when creating accurate satellite networks with baseline lengths of more than 30 km, the use of final ephemeris is needed. Using the final ephemeris instead of broadcasts to create networks with baseline lengths longer than 30 km can significantly reduce the length of observations.
 • Item
  Методика визначення впливу тропосфери на результати GNSS-вимірювань у мережі активних референцних станцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Каблак, Н.
  Розроблено методику визначення тропосферних затримок у будь-якому пункті в межах території покриття мережею активних референцних станцій у режимі реального часу спостережень та на різних висотах над поверхнею Землі. Разработана методика определения тропосферных задержек в любом пункте в пределах территории покрытия сетью активных референцных станций в режиме реального времени наблюдений и на разных высотах над поверхностью Земли. The technique of definition of tropospheric delays in any point within the covering territory by a network of active referen се stations in real time supervision and at different heights over an earth surface is developed.
 • Item
  Математико-картографічне забезпечення моніторингових досліджень ерозійно небезпечних земель із застосуванням методу оцінювання пластики рельєфу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Волошин, В.; Король, П.; Рудик, О.
  Запропоновано метод побудови карт пластики рельєфу із використанням сучасних програмних продуктів моделювання поверхонь. Здійснено апробацію цього методу для картографічного забезпечення моніторингових досліджень ерозійно небезпечних земель південних районів Волинської області. Предложен метод построения карт пластики рельефа с использованием современных программных продуктов моделирования поверхностей. Осуществлено апробацию этого метода с целью картографического обеспечения мониторинговых исследований эрозионно опасных земель южных районов Волынской области. In this article a method of constructing relief plastic maps with use of modern software of surfaces modeling are offered. A testing of this method for mapping software monitoring studies of erosion-prone lands of southern Volyn region are carried out.
 • Item
  Особливості впливу сезонних гідротермічних деформацій на вертикальну складову динаміки земної поверхні на полігоні в Полтаві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Павлик, В.
  На основі тривалих спостережень на геодинамічному мікрополігоні у Полтаві встановлено періоди року з мінімальним впливом гідротермічних чинників на вертикальну складову динаміки земної поверхні. Визначено середньодобові швидкості гідротермічних вертикальних рухів на різних глибинах. На основании длительных наблюдений на геодинамическом микрополигоне в Полтаве установлены периоды года с минимальным влиянием гидротермических факторов на вертикальную составляющую динамику земной поверхности. Определены среднесуточные скорости гидротермических вертикальных движений на разных глубинах. On the basis of long observation on the geodynamic micropolygon in Poltava the periods of year with the minimum influence of hydrothermal factors on a vertical component of dynamics of earth’s surface are determined. Daily average velocities of hydrothermal vertical movements on various depths are defined.
 • Item
  Аналіз точності координат опорних точок при створенні фронтальних планів скульптур
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Глотов, В.; Ковальов, Є.
  Наведено результати аналізу точності зовнішнього орієнтування цифрових зображень при складанні фронтальних планів скульптур цифровим стереофотограмметричним методом. Зосереджено увагу на розміщенні опорних точок відносно об’єкта та на способі отримання координат цих точок. Приведено результаты анализа точности внешнего ориентирования цифровых изображений при составлении фронтальных планов скульптур цифровым стереофотограмметрическим методом. Акцентируется на размещении опорных точек относительно объекта и на способе получения координат этих точек. The results of the analysis of the accuracy of the external orientation of digital images in the preparation of plans frontal sculptures digital stereophotogrammetric method. Focuses on the placement of reference points to the object, and a method of obtaining the coordinates of these points.
 • Item
  Обґрунтування точності геодезичних робіт для визначення вертикальних зміщень опор надземних трубопроводів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ільків, Є.; Кухтар, Д.; Ванчура, О.
  Наведено методику розрахунку точності геодезичних робіт для визначення висотного положення опор надземних трубопроводів. Допустима величина вертикальних переміщень опор визначається на основі перевірки трубопроводу на міцність. Визначено необ хідну лінійно-кутову точність електронного тахеометра для досліджень осідань опор з вказаною точністю. Приведена методика расчета точности геодезических работ для определения высотного положения опор надземных трубопроводов. Допустимая величина вертикальных перемещений опор определяется на основе проверки трубопровода на прочность. Определена необходимая линейно-угловая точность электронного тахеометра для исследований осадок опор с указанной точностью. The article shows the method of calculation precision geodetic survey to determine the position of high-rise towers above-ground pipelines. Valid values of vertical displacements of supports is based on checking the pipeline for strength. The necessary linear-angular precision total stations for research subsidence towers with the specified accuracy.
 • Item
  Земельная реформа и кадастр недвижимости в Армении
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Эфендян, П.
  Описано основные аспекты земельной реформы системы кадастра недвижимости в Армении. Описано основні аспекти земельної реформи системи кадастру нерухомості у Вірменії. In article described main aspects land reform real estate Cadastre Armenia.
 • Item
  Combination of photogrammetry and terrestrial laserscanning – potentials and Limitations. Part 2: Systems, algorithms and applications
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Luhmann, T.
  This article discusses recent developments and applications for the combination of digital photogram-metry and terrestrial laser scanning. Both methods provide a number of advantages that can be added to benefit from both. The major strength of laserscanning is the measurement of 3D point clouds of arbitrary objects while photogrammetry offers fast object recording, images as documents and data storage and low costs for equipment. The paper addresses aspects of accuracy, system costs, combined system configurations and applications with a number of practical examples. Описано сучасні розробки та застосування для комбінації цифрової фотограмметрії та наземного лазерного сканування. Обидва методи мають певні переваги, які можуть доповнити одна одну. Основним силою лазерного сканування є можливість виміру 3D хмар точок об ’єктів, тоді як фотограмметричні методи є дешевими у використанні. У статті розглядаються аспекти точності, вартість системи, комбіновані конфігурації системи з кількістю практичних прикладів. Описано современные разработки и применения для комбинации цифровой фотограмметрии и наземного лазерного сканирования . Оба метода имеют определенные преимущества, которые могут дополнить друг друга. Основным силой лазерного сканирования является возможность измерения 3D облаков точек объектов, тогда как фотограмметрические методы являются дешевыми в использовании. В статье рассматриваются аспекты точности , стоимость системы, комбинированные конфигурации системы с количеством практических примеров.
 • Item
  Локальні вертикальні рухи перманентної GPS-станції у Полтаві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Павлик, В.; Кутний, А.; Бабич, Т.
  Представлено результати дослідження локальних гідротермічних вертикальних переміщень перманентної GPS-станції у Полтаві у 2004–2005 рр. Представлены результаты исследования локальных гидротермических вертикальних движений пер-манентной GPS-станции в Полтаве в 2004–2005 гг. Results of research of local hydrothermal vertical movements of permanent GPS-station in Poltava in 2004–2005 are presented.
 • Item
  Адміністрування земельних ресурсів в умовах невизначеності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Перович, І.
  Адміністрування земельних ресурсів у реальних умовах повинно базуватись на теорії прийняття стратегічних рішень на умовах часткової або повної невизначеності. Господарські рішення повинні прийматись на основі матриці оцінювання з урахуванням ризиків та критеріїв оцінювання. Администрирование земельных ресурсов в реальных условиях должно базироваться на теории принятия стратегических решений на условиях частичной или полной неопределенности . Хозяйственные решения должны приниматься на основе матрицы оценивания с учетом рисков и критериев оценивания. Land administration in real conditional on base of the theory strategic decision on the concepts partial on full indetermination. In this case to a economic decisions on the base of matrix estimate, risks and criterion valuation.
 • Item
  Особливості загального вирівнювання Державної геодезичної мережі України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Заєць, І.
  Розкрито підходи та особливості загального вирівнювання Державної геодезичної мережі України. Наведено критерії вибору методу вирівнювання та програмного забезпечення, а також технологічну послідовність вирівнювання. Раскрыто подходы и особенности общего уравнивания Государственной геодезической сети Украины. Приведены критерии выбора метода уравнивания и программного обеспечения, а также технологическая последовательность уравнивания. In the article the approach and features of general adjustment of the State Geodetic Network of Ukraine. The criteria of selection of the method and the adjustment software, as well as the technological sequence of adjustment.
 • Item
  Особливості функціонального зонування земель природно-заповідних територій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сай, В.; Хавар, Ю.
  На основі досліджень земель природно- заповідних територій, чинних нормативно- правових та методичних матеріалів удосконалено функціональне зонування території національно-природного парку поділом на зони: заповідну, регульованої та стаціонарної рекреації і господарську. На основе исследований земель природно -заповедных территорий, действующих нормативно-правовых и методических материалов усовершенствовано функцио-нальное зонирование территории национального природного парка разделением на зоны: заповедную, регу лируемой и стационарной рекреации и хозяйственную. On based research lands of natural reserve areas, existing regulations and guidance materials we improved functional zoning territory national natural park division into zoning: reserve, regula ted and stationary recreation and economic.