Психологічні виміри культури, економіки, управління. – 2018. – №11

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Друкуються матеріали другої наукової конференції на тему: «Західноукраїнська психологія вчора та сьогодні, присвяченої С. Балею, О. Кульчицькому, Я. Цурковському»,що відбулась у Львові 12 березня 2018 р. Організатори конференції : громадська організація «Львівський аналітичний дім», Західний науковий центр НАН України та МОН України. Підтримка – кафедра теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка». Матеріали друкуються у редакції авторів. За дотримання авторських прав, достовірність інформації, коректність висновків відповідальність несуть автори. Упорядники можуть не погоджуватися з ідеями авторів статей.

Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. – Львів, 2018. – Випуск XI. – 432 c.

Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал

Зміст (том 11)


1
3
7
9
13
20
27
34
45
48
61
65
72
81
89
95
102
119
130
139
146
156
165
181
198
206
213
220
229
236
244
253
258
265
271
282
304
310
323
328
337
340
344
349
355
364
374
385
390
397
408
414
424
432

Content (Vol. 11)


1
3
7
9
13
20
27
34
45
48
61
65
72
81
89
95
102
119
130
139
146
156
165
181
198
206
213
220
229
236
244
253
258
265
271
282
304
310
323
328
337
340
344
349
355
364
374
385
390
397
408
414
424
432

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 54
 • Item
  Дослідженнях психологічних аспектів національного характеру українського народу в працях О.Кульчицького
  (2018-03-12) Семенів, Наталія
  У статті розглянуто роль етнопсихо-логічних досліджень О.Кульчицького, які він виконав в площині вивчення українського національного характеру. Встановлено, що об'єктом досліджен-ня О.Кульчицького стали чинники формування українського національно-го характеру, зокрема антропологіч-ний та історичний. Також встановлено значущість доробку О.Кульчицького щодо дослідження української релігійності як риси українського народу. Визначено особливе значення висновків О.Кульчицького щодо «комплексу меншовартос-ті», який чинить негативний вплив на розвиток українсь-кого суспільства. Автором зроблено висновок, що сучасне суспільство потребує додаткових досліджень наукової спад-щини О.Кульчицького, його праць в галузі етнопсихології.
 • Item
  Учений і громадянин Австро-Угорщини, ЗУНР, Польщі
  (2018-03-12) Софінська, Ірина; Токарська, Антоніна
  У статті йдеться про одного з видатних представників західноукраїнської науки XIX-XX ст.ст., філософа, медика, пси-холога, правника Стефана-Максима Во-лодимировича Балея, ім’я якого для сучасної української культури є малоз-наним і невивченим. Вартість спадку наукового діяча означеного періоду полягає у багатовимірності та міждисципліна-рності його глибоких досліджень філо-софської творчості Тараса Шевченка і Юліуша Словацького та ін.
 • Item
  До питання про фактори успішної постколоніальної та посткомуністичної трансформації : український контекст
  (2018-03-12) Рутар, Степан
  В Україні після Революції гідності не вда-лося здійснити швидки й радикальний цивілізаційний прорив, на який так спо-дівалися українське суспільство та краї-ни Заходу. Така ситуація не відповідає викликам, пов'язаних із успішним завер-шенням посткомуністичної трансфор-мації яка, розпочалася на початку 90-х років. На сьогодні існує велика суспільна потреба у наукових дослідженнях, які б на основі узагальнен-ня успішного постколоніального та посткомуністичного трансформаційного досвіду, дали відповідь на питання про вибір найбільш оптимальної стратегії здійснення переходу від інституційної системи олігархату до системи розвине-ної політичної демократії.
 • Item
  До питання рекультивації земель, пошкоджених «бурштиновою лихоманкою»
  (2018-03-12) Магура, Богдан
  У статті розглянуто питання, пов’язані з негативними на слідками не-законного видобутку бурштину в укра-їнському Поліссі, та запропоновано один із шляхів очищення цих територій від всихаючих ростучих дерев та зали-шеної деревини.
 • Item
  Осмислення наукових теорій у правознавстві: діалектика співіснування
  (2018-03-12) Кельман, Михайло; Карпова, Оксана
  Розглянуто актуальні питання методо-логії пізнання наукових теорій. Дослі-джуються наукові теорії сучасного правознавства, їх структура. Обґрунто-вується розвиток правознавчих теорій у загальній структурі наукових теорій.
 • Item
  Основні психоаналітичні висновки роботи Стефана Балея «З психології творчості Шевченка»
  (2018-03-12) Левик, Богдан
  Проаналізовано психоаналітичне дослі-дження творчості Т. Г. Шевченка укра-їнсько-польським вченим, академіком Стефаном Володимировичем Балеєм на основі двох творів поета: поеми «Гайда-маки» і вірша «Мені тринадцяти ми-нало<». Робота написана в кінці 1916 р. у Львові в український період наукової діяльності під впливом австрійської школи психоаналізу З. Фрейда. Запропоновано авторська оцінка-бачення даного дослідження.
 • Item
  Пріоритетні напрямки зовнішньої політики США
  (2018-03-12) Жигайло, Володимир
  На сучасному етапі розвитку історії Спо-лучені Штати Америки займають чільне місце на міжнародній арені, є безпреце-дентним світовим лідером. Вони перева-жа-ють інших сучасних політичних ак-торів у економічній, військовій, культурній та інших сферах. США є іні-ціатором створення ООН, НАТО, дали поштовх «глобалізації», «регіоналізації», «вестернізації»; мають найбільший вплив на світові події, відіграють вирішальну роль у розв’язанні гло-бальних і локальних сучасних проблем *1+.
 • Item
  Організація простору шкільного класу як вимір гуманності культури
  (2018-03-12) Хазратова, Нігора
  Сучасному світові притаманна супереч-ність між потребою людини в особистій приватності і тенденціями глобалізації та уніфікації. Останні передбачають за-лучення людини до публічного простору, масовізацію різних сфер її життя. Це є особливість багатьох сучасних культур. Дихотомія «приватність – публічність», що завжди була притаманна щільно насе-леним мегаполісам, з плином часу тільки загострюється.
 • Item
  Міжкультурний діалог як форма гармонійного співжиття для подолання негативних впливів глобалізаційних процесів
  (2018-03-12) Грабовська, Ірина
  Глибокі зміни, що відбуваються у геопо-літичних структурах світового співто-вариства й трансформації соціально-політичних систем дають підстави го-ворити про завершення одного історично-го періоду й вступі сучасного світу в якісно нову фазу свого розвитку – глобалі-зацію, яка має характер планетарних змін. Глобалізаційні процеси трактуються як об'єктивні процеси зближення, інтернаціоналізації, взаємозалежності у всіх сферах життя країн і народів нашої планети. Глобаліза-ція виражається ще й у взаємопроникненні, взаємовпливі ку-льтур, цивілізацій, у посиленні стандартизації способу життя, свідомості й поведінки людей, освіти і т.д.
 • Item
  Ідеї щодо проблематики охорони психічного здоров’я в Україні
  (2018-03-12) Романець, Зоя
  У даний період часу у Міністерстві охоро-ни здоров’я України розробляється і затвер-джується план заходів, спрямованих на охорону психічного здоров’я громадян. Я представила певний перелік ідей, концеп-туальних положень і заходів, які, на мою думку, могли би бути корисними. Я наді-слала у МОЗ України свої пропозиції у більш стислому вигляді. Вважаю доцільним поділитись сво-їми ідеями щодо охорони психічного здоров’я наших грома-дян.
 • Item
  Техніка аргументування в процесі комунікації
  (2018-03-12) Перун, Марія
  У статті розглядається процес комуні-кації, як засіб спілкування, та процес ар-гументування думки, як один із складових процесів комунікації. Понят-тя аргументації як окремого явища на-ведено у різних трактуваннях, зокрема у комунікативному плані. В ході розк-риття сутності процесу аргументу-вання визначено його мету та значення, складові чинники, сутність перебігу та ефективні засоби побудови – як окремого процесу комунікування. Також оха-рактеризовано роль аргументуючої комунікації в арсеналі сучасного професіонала та наведено основні питання та при-йоми для побудови ефективної аргументуючої лінії.
 • Item
  Чинники суїцидальності у середовищі студентства
  (2018-03-12) Олійник, Алла
  Некрофільні тенденції сучасного світу, падіння рівня зацікавленості духовними цінностями, моральний занепад суспіль-ства, відсутність чітких перспектив життя призводять до зростання чисе-льності людей різного віку, особливо мо-лодих, охоплених почуванням абсурдності існування. Цей феномен за-хідні дослідники назвали глобальною кризою духовності. Наростання суїцидальної налаштовано-сті є істотним симптомом цієї кризи.
 • Item
  «Синдром відмінниці»: від вигаданих рамок до свободи
  (2018-03-12) Музюкіна, Катерина
  У сучасному урбанізованому і націлено-му на конкуренцію світі люди часто стикаються з «синдромом відмінниці». Цікавість у вивченні даного феномену полягає у тому, що такий «відмінник» є зручним і корисним для соціуму, він до-сягає успіхів і у всьому прагне бути пер-шим. Ззовні все виглядає нормально, а у пострадянському просторі це схвалю-ється («зробити «п’ятирічку за три»). Однак людина з та-ким синдромом страждає, вона опиняється у вигаданій со-бою клітці, яка не дозволяє втілити своє «хочу». Описано, що відчуває людина з «синдромом відмінниці» і як боротися з ним.
 • Item
  Особливості формування психофізіологічних функцій у дітей з вадами розвитку
  (2018-03-12) Легендзевич, Галина
  Сучасна державна політика у галузі зага-льної вітчизняної системи освіти спря-мована на формування соціальної особис-особистості, а розумова діяльність з кожним днем набуває провідної ролі. Це стосується дітей з порушеннями пси-хофізичного розвитку і саме молодший шкільний вік дозволяє позитивно вирі-шувати питання корекційно-педагогіч-ного та корекційно-психологічного впливу у подоланні та ко-ригуванні вад розвитку.
 • Item
  Професіаналізм психолога як психологічна проблема
  (2018-03-12) Макаренко, Стефанія
  Розкрито сутність професії психолога, яка зорієнтована на допомогу іншим лю-дям у розв'язанні їхніх найскладніших душевних і життєвих проблем. Доведе-но, що діяльність практичного психоло-га визначається властивостями особи-особистості, професійними знаннями і спеціальними навичками. Слід відзна-чити вплив якостей особистості психо-лога: довіра до людей; повага до цінностей іншої особистості; проникливість; від-сутність упереджень; саморозуміння; свідомість професій-ного обов’язку при роботі з учасниками навчально-виховного процесу.
 • Item
  Музична терапія як метод зниження психологічної втоми
  (2018-03-12) Кузьмин, Святослав
  У статті подано теоретичне дослі-дження стану втоми організму на різ-них етапах, базуючись на емпіричних дослідженнях інших авторів. Проведено грань між фізичною та психологічною втомою. Охарактеризовано виникнення втоми організму та її відмінності від перевтоми. Наведено методи відновлен-ня працездатності організму, серед яких зосереджено увагу на використанні музи-чної терапії та її розвитку. Вказано залежні змінні при ви-користанні музичної терапії, емпіричні дослідження зни-ження психологічної втоми з використанням методу музичної терапії, форми музичної терапії та сфери їхнього застосування у психологічній сфері.