Психологічні виміри культури, економіки, управління. – 2018. – №11

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42191

Науковий журнал

Друкуються матеріали другої наукової конференції на тему: «Західноукраїнська психологія вчора та сьогодні, присвяченої С. Балею, О. Кульчицькому, Я. Цурковському»,що відбулась у Львові 12 березня 2018 р. Організатори конференції : громадська організація «Львівський аналітичний дім», Західний науковий центр НАН України та МОН України. Підтримка – кафедра теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка». Матеріали друкуються у редакції авторів. За дотримання авторських прав, достовірність інформації, коректність висновків відповідальність несуть автори. Упорядники можуть не погоджуватися з ідеями авторів статей.

Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. – Львів, 2018. – Випуск XI. – 432 c.

Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал

Зміст (том 11)


1
3
7
9
13
20
27
34
45
48
61
65
72
81
89
95
102
119
130
139
146
156
165
181
198
206
213
220
229
236
244
253
258
265
271
282
304
310
323
328
337
340
344
349
355
364
374
385
390
397
408
414
424
432

Content (Vol. 11)


1
3
7
9
13
20
27
34
45
48
61
65
72
81
89
95
102
119
130
139
146
156
165
181
198
206
213
220
229
236
244
253
258
265
271
282
304
310
323
328
337
340
344
349
355
364
374
385
390
397
408
414
424
432

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 54
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідженнях психологічних аспектів національного характеру українського народу в працях О.Кульчицького
  (2018-03-12) Семенів, Наталія
  У статті розглянуто роль етнопсихо-логічних досліджень О.Кульчицького, які він виконав в площині вивчення українського національного характеру. Встановлено, що об'єктом досліджен-ня О.Кульчицького стали чинники формування українського національно-го характеру, зокрема антропологіч-ний та історичний. Також встановлено значущість доробку О.Кульчицького щодо дослідження української релігійності як риси українського народу. Визначено особливе значення висновків О.Кульчицького щодо «комплексу меншовартос-ті», який чинить негативний вплив на розвиток українсь-кого суспільства. Автором зроблено висновок, що сучасне суспільство потребує додаткових досліджень наукової спад-щини О.Кульчицького, його праць в галузі етнопсихології.
 • Thumbnail Image
  Item
 • Thumbnail Image
  Item
  Учений і громадянин Австро-Угорщини, ЗУНР, Польщі
  (2018-03-12) Софінська, Ірина; Токарська, Антоніна
  У статті йдеться про одного з видатних представників західноукраїнської науки XIX-XX ст.ст., філософа, медика, пси-холога, правника Стефана-Максима Во-лодимировича Балея, ім’я якого для сучасної української культури є малоз-наним і невивченим. Вартість спадку наукового діяча означеного періоду полягає у багатовимірності та міждисципліна-рності його глибоких досліджень філо-софської творчості Тараса Шевченка і Юліуша Словацького та ін.
 • Thumbnail Image
  Item
 • Thumbnail Image
  Item
  До питання рекультивації земель, пошкоджених «бурштиновою лихоманкою»
  (2018-03-12) Магура, Богдан
  У статті розглянуто питання, пов’язані з негативними на слідками не-законного видобутку бурштину в укра-їнському Поліссі, та запропоновано один із шляхів очищення цих територій від всихаючих ростучих дерев та зали-шеної деревини.
 • Thumbnail Image
  Item
  До питання про фактори успішної постколоніальної та посткомуністичної трансформації : український контекст
  (2018-03-12) Рутар, Степан
  В Україні після Революції гідності не вда-лося здійснити швидки й радикальний цивілізаційний прорив, на який так спо-дівалися українське суспільство та краї-ни Заходу. Така ситуація не відповідає викликам, пов'язаних із успішним завер-шенням посткомуністичної трансфор-мації яка, розпочалася на початку 90-х років. На сьогодні існує велика суспільна потреба у наукових дослідженнях, які б на основі узагальнен-ня успішного постколоніального та посткомуністичного трансформаційного досвіду, дали відповідь на питання про вибір найбільш оптимальної стратегії здійснення переходу від інституційної системи олігархату до системи розвине-ної політичної демократії.
 • Thumbnail Image
  Item
  Осмислення наукових теорій у правознавстві: діалектика співіснування
  (2018-03-12) Кельман, Михайло; Карпова, Оксана
  Розглянуто актуальні питання методо-логії пізнання наукових теорій. Дослі-джуються наукові теорії сучасного правознавства, їх структура. Обґрунто-вується розвиток правознавчих теорій у загальній структурі наукових теорій.
 • Thumbnail Image
  Item
  Основні психоаналітичні висновки роботи Стефана Балея «З психології творчості Шевченка»
  (2018-03-12) Левик, Богдан
  Проаналізовано психоаналітичне дослі-дження творчості Т. Г. Шевченка укра-їнсько-польським вченим, академіком Стефаном Володимировичем Балеєм на основі двох творів поета: поеми «Гайда-маки» і вірша «Мені тринадцяти ми-нало<». Робота написана в кінці 1916 р. у Львові в український період наукової діяльності під впливом австрійської школи психоаналізу З. Фрейда. Запропоновано авторська оцінка-бачення даного дослідження.